Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
170. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
4. augusta 1998 o 8.30 h v budove vlády SR

   Správa o stave ústavnosti v Slovenskej republike v porovnaní so stavom v niektorých krajinách (z hľadiska normotvorby vlády)
   Predkladá: podpredsedníčka vlády

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 53. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
   Správa o prerokovaní Východiskovej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach vo Výbore pre ľudské práva
   Návrh na zefektívnenie siete zastúpenia Slovenskej republiky v zahraničí
   Návrh na poskytnutie vládnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky Kórejskej ľudovo-demokratickej republike v roku 1998
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Správa o stave prístupového procesu Slovenskej republiky do organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
   Návrh na doplnenie členov Rady vlády SR pre spoluprácu s OECD
   Predkladá: minister financií

   Návrh na zrušenie úlohy č. 1 v časti "Vytvoriť priestor na riadne fungovanie bankového sektora", uvedenej v prílohe uznesenia vlády č. 541/1997 - prehodnotiť spôsob riešenia programov reštrukturalizácie bánk z titulu dopadov delimitácií rizikových aktív zo ŠBČS a možnosti ich ozdravenia
   Predkladá: minister financií

   Návrh legislatívneho zámeru zákona o lesoch
   Návrh legislatívneho zámeru zákona o poľovníctve
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Prevod odborového domu kultúry ISTROPOLIS do vlastníctva štátu v správe Správy kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR a prevod pozemkov pod objektami Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR vo vlastníctve štátu na Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR
   Predkladá: minister kultúry

   Návrh akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na roky 1998 - 2010
   Návrh koncepcie finančnej politiky v oblasti životného prostredia
   Správa o plnení Akčného programu Slovenskej republiky na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh postupu zabezpečenia implementácie prijatých materiálov konferencie členských štátov EHK - OSN o doprave a životnom prostredí
   Predkladajú: minister životného prostredia
               minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Návrh na zmenu účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenených na základe uznesenia vlády č. 397/1998 na dobudovanie infraštruktúry v osade Sidónia
   Správa o plnení vládou prijatých opatrení pre úsek požiarnej ochrany s návrhom vyplývajúcich úloh
   Predkladá: minister vnútra

   Správa o realizácii Koncepcie štátnej rodinnej politiky
   Správa o činnosti Centra pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže za rok 1997
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh na vymenovanie predsedu, podpredsedov a vedeckého sekretára Slovenskej akadémie vied
   Predkladajú: ministerka školstva,
               predseda SAV a
               predsedníčka Rady vedcov SAV

   Návrh na odvolanie Ing. Eduarda Matáka z funkcie námestníka predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a na jeho vymenovanie do funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
   Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

   Návrh koncepcie samofinancovania činnosti výkonov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
   Správa o zabezpečovaní normalizačnej, metrologickej a skúšobníckej činnosti v Slovenskej republike
   Návrh štatútu a organizačného poriadku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
   Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR

   Návrh štatútu a organizačnej štruktúry Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR

   Návrh štatútu a organizačného poriadku Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR

   Správa o konkretizácii úloh na zabezpečenie realizácie záverov ministerskej konferencie "Globálne informačné siete - využitie potenciálu"
   Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
             vedy a techniky SR

   Programy úverového poistenia EXIMBANKY SR
   Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

   Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy vládnej delegácie vedenej podpredsedom vlády J. Kalmanom v Grécku, v dňoch 1. - 2. júla 1998
   Predkladá: podpredseda vlády J. Kalman

   Informácia z rokovania Rady vlády SR pre národnosti
   Predkladá: podpredseda vlády J. Kalman

   Informácia o priebehu a výsledkoch schôdzky ministrov zahraničných vecí štátov Stredoeurópskej iniciatívy (BRIONI 5.-6. júna 1998)
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Informácia - Národná správa o stave a ochrane biologickej diverzity na Slovensku na roky 1998 - 2010
   Informácia o činnosti odbornej pracovnej skupiny pre usporiadanie územia Pracovného spoločenstva podunajských krajín (ARGE Donauländer)
   Informácia o postupe realizácie monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia Slovenskej republiky za rok 1997
   Predkladá: minister životného prostredia

   Informácia o realizácii Národného programu obnovy a revitalizácie kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky
   Informácia o komplexnej pomoci a starostlivosti o Slovákov v Maďarsku v oblasti kultúry v rokoch 1996-1997
   Predkladá: minister kultúry

   Informácia o III. zasadnutí Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
   Informácia o vyhodnotení financovania projektov podporujúcich regionálny rozvoja
   Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
             vedy a techniky SR

   Informácia o konaní zasadania Rady vlády SR pre informatiku
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

   Informácia o výsledku slovensko-maďarského monitorovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie v r. 1997
   Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku
             Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

   Štatistické informácie o základných tendenciách vývoja ekonomiky SR vo vybraných úsekoch hospodárstva SR v júni a 1. polroku 1998 a očakávanej úrode vybraných plodín k 15. júlu 1998
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
   Bratislava 3. augusta 1998
   TIO Úradu vlády SR