Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
171. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
18. augusta 1998 o 8.30 h v budove vlády SR

   Návrh Občianskeho zákonníka
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov
   Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
   Predkladá: minister životného prostredia

   Správa zameraná na hodnotenie účinnosti realizovaných alebo rozpracovaných projektov v boji proti drogám
   Predkladá: podpredseda vlády J. Kalman

   Návrh koncepcie spolupráce Slovenskej republiky s Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) na roky 1998 až 2001
   Predkladajú: ministerka zahraničných vecí
               minister hospodárstva

   Návrh implementačných pravidiel pre štátnu pomoc
   Predkladá: minister financií

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
   Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, vyšetrovaní a potláčaní colných deliktov
   Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
   Predkladajú: minister financií
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh stimulov pre zahraničných investorov pre zatraktívnenie investovania podľa strategických zámerov vlády SR
   Predkladá: minister financií

   Správa o stave prípravy procesu revitalizácie podnikov
   Predkladá: minister financií

   Návrh postupu ďalšieho rozvoja obchodno-hospodárskej spolupráce s Ruskou federáciou na regionálnej úrovni
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o zabezpečení zásobovania chorých na coeliakiu a fenylketonúriu diétnymi potravinami
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa z 12. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného 25. júna 1998 v Prahe
   Systém nakladania, dozoru a likvidácie zachytených rádioaktívnych materiálov
   Aktualizácia koncepcie oživenia elektronickej a rozvoja elektrotechnickej výroby s dôrazom na vytvorenie predpokladov na vstup zahraničného kapitálu
   Návrh na vymenovanie Jána Píša do funkcie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky - generálneho komisára Svetovej výstavy EXPO 2000 v Hannoveri, NSR
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o vyhodnotení činnosti Združenia Dunaj vrátane jeho ďalšieho pôsobenia a model viaczdrojového financovania výstavby energetických diel na Slovensku do roku 2010
   Predkladajú: minister hospodárstva
               minister pôdohospodárstva

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o využívaní chorvátskych prístavov prístupných pre medzinárodnú dopravu
   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na vytvorenie účelového zariadenia pre štátnu reprezentáciu v Topoľčiankach
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Vyhodnotenie plnenia štátnej zdravotnej politiky podľa Koncepcie štátnej zdravotnej politiky Slovenskej republiky, schválenej uznesením vlády č. 799/1995
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Návrh na zabezpečenie realizácie schváleného projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu a dátového komunikačného podsystému
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

   Návrh štatútu a organizačného poriadku Úradu priemyselného vlastníctva SR
   Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

   Návrh štatútu, organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Úradu bezpečnosti práce SR
   Predkladá: predseda Úradu bezpečnosti práce SR

   Návrh na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže SR
   Predkladá: riaditeľ Fondu detí a mládeže SR

   Informácia o realizácii opatrení na zabezpečenie kandidatúry Slovenskej republiky na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2000 až 2001
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 3/1998 Z.z., ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie
   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v roz- počtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o leteckej doprave
   Návrh Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení Dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a 14. januára 1994
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

   Informácia o vývoji spotrebiteľských cien v júli 1998
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

   Informácie o plnení Programu "Čisté ruky" v podmienkach:
   - Ministerstva vnútra SR
   - Ministerstva zahraničných vecí SR
   - Ministerstva spravodlivosti SR
   - Ministerstva zdravotníctva SR
   - Ministerstva životného prostredia SR
   - Ministerstva školstva SR
   - Štatistického úradu SR
   - Správy Štátnych hmotných rezerv SR
   - Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
   - Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
   - Úradu jadrového dozoru SR
   - Úradu priemyselného vlastníctva SR
   Predkladajú: príslušní ministri a
               ostatní vedúci orgánov štátnej správy SR

   Návrh postupu vlády SR v súvislosti s účasťou medzinárodných pozorovateľov na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh na úpravu záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR - bezpečnostný úsek
   Návrh na úpravu záväzných úloh a záväzných ukazovateľov schválených zákonom č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR - sekcia verejnej správy
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Bratislava, odštepný závod Trenčín - prevádzkový majetok
   Predkladá: minister pre správu a privatizáciu NM

   Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Bratislava, odštepný závod Komárno - prevádzkový majetok
   Predkladá: minister pre správu a privatizáciu NM

   Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na schválenie uznesenia Národnej rady SR k nezákonnej privatizácii Slovenskej poisťovne, a.s. a na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Miroslavovi Maxonovi poverenému riadením Ministerstva financií SR
   Predkladá: skupina poslancov

   Správa o povodniach v Prešovskom a Košickom kraji v júli 1998 s návrhom komplexných opatrení na revitalizáciu postihnutého územia vrátane sociálnych opatrení
   Predkladajú: minister vnútra,
               minister pôdohospodárstva,
               minister financií,
               minister práce, sociálnych vecí a rodiny

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
   Bratislava 17. augusta 1998
   TIO Úradu vlády SR