Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
174. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
6. októbra 1998 o 8.30 h v budove vlády SR

Návrh na zvolanie ustanovujúcej schôdze Národnej rady SR
Predkladá: podpredsedníčka vlády K. Tóthová

Návrh správy o spôsobe zmeny formy riadenia letísk vytváraním obchodných akciových spoločností a účasť štátu v týchto akciových spoločnostiach
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátny podnik: Západoslovenské energetické závody, š.p. Bratislava
Predkladá: minister pre správu a privatizáciu nár. majetku

Návrh na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
Návrh na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na pokračovanie druhej časti štvrtého zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno
Predkladá: minister životného prostredia

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 47 z 27. januára 1998 k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1998
Predkladá: minister obrany

Správa o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1998 za obdobie od 1. januára 1998 do 30. septembra 1998
Predkladá: podpredsedníčka vlády K. Tóthová

Návrh účasti Slovenskej republiky na 4. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Buenos Aires, 2. - 13. novembra 1998
Predkladá: minister životného prostredia

Informácia o účinnosti prijatých opatrení v boji proti organizovanej trestnej činnosti v Slovenskej republike za I. polrok 1998
Predkladá: minister vnútra

Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky SR
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

 
   Bratislava 5. októbra 1998
   TIO Úradu vlády SR