Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
175. schôdze vlády Slovenskej republiky

   
   Návrh o rozsahu a obsahu informácií uvádzaných v ročnej správe o výsledku hospodárenia Eximbanky Slovenskej republiky a obsah a rozsah údajov z účtovníctva a z účtovnej závierky uvedených vo výročnej správe Eximbanky SR;
   Správa o stave daňových a colných pohľadávok k 30. júnu 1998;
   Predkladá: minister financií

   Návrh Národného programu kvality do roku 2003 /vrátane odpočtu plnenia hlavných smerov politiky kvality SR za rok 1995 až 1997/;
   Správa o priebehu konzultácií medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou k zavedeniu ochranného opatrenia na dovoz pšenice;
   Správa o plnení útlmového programu rudného baníctva;
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o rozpracovaní princípov Národného akčného plánu pre ženy v SR a o doterajších výsledkoch jeho realizácie;
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Priebeh a problémy konštituovania neštátneho sektora v lesnom hospodárstve;
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Návrh na prijatie nových dodatkov Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní Slovenskou republikou;
   Predkladá: minister životného prostredia

   Správa o prerušení vykonávania ods. 2 Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti z 18. septembra 1990;
   Predkladá: podpredseda vlády J.Kalman, určený dočasným
            vedením Ministerstva zahraničných vecí SR

   Správa o kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR /kontrolované obdobie apríl - jún 1998/;
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

   Správa o priebehu a výsledkoch transformácie majetku štátu v roku 1998;
   Predkladá:minister pre správu a privatizáciu národ. majetku

   Informácia o prístupe SR k Deklarácii o schválení stratégie predvstupovej prípravy pre daňovú a colnú správu na Slovensku;
   Predkladá: minister financií

   Informácia o vývoji miezd a produktivity práce za I. štvrťrok 1998;
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Informácia o realizácii podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za II. štvrťrok 1998;
   Predkladá: minister hospodárstva

   Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 1998;
   Predkladá: predseda ŠÚ SR

 
   Bratislava 12. októbra 1998
   TIO Úradu vlády SR