Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
4. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
11. novembra 1998 o 9.00 h v budove vlády SR

   Správa o priebehu a výsledkoch diplomatickej konferencie OSN o vytvorení Medzinárodného trestného súdu s návrhom na podpísanie Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (Rím 15. jún - 17. júl 1998)
   Predkladá: minister zahraničných vecí

   Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 654 zo 6. októbra 1998 k návrhu dodatku č. 1 k dočasnému organizačnému poriadku Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky z marca 1998
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

   Návrh na odvolanie z funkcie predsedu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda vlády

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 375/1997 o štátnom rozpočte na rok 1998
   Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998
   Návrh postupu viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 1998
   Návrh na vymenovanie do funkcie vedúcej úradu Ministerstva financií SR
   Predkladá: ministerka financií

   Návrh na vymenovanie do funkcie vedúceho úradu Ministerstva hospodárstva SR
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na vymenovanie do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
   Predkladá: minister obrany

   Návrh Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o dvojstranných vojenských vzťahoch
   Predkladajú: minister obrany a
               minister zahraničných vecí

   Návrh na účasť Slovenskej republiky v Kosovskej overovateľskej misii Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
   Predkladá: minister zahraničných vecí

15.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
   Bratislava 10. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR