Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
5. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
18. novembra 1998 v budove vlády SR na Nám. slobody č. 1

   Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnickej spolupráci
   Návrh na finančné zabezpečenie účasti pracovísk Slovenskej republiky na vedeckom programe Európskej organizácie pre fyziku častíc (CERN) na roky 1999 až 2008
   Informačná správa o priebehu zabezpečenia Svetovej zimnej univerziády 1999 Poprad - Tatry
   Návrh na úpravu záväzných limitov, záväzných úloh a záväzných ukazovateľov schválených zákonom č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva
   Predkladá: minister školstva

   Návrh na vymenovanie vedeckého sekretára Slovenskej akadémie vied
   Predkladajú: minister školstva a predseda SAV

   Návrh na zmenu uznesenia vlády č. 648/1998 k návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
   Predkladá: minister životného prostredia

   Stav a vývoj medzipodnikovej platobnej neschopnosti v rezorte pôdohospodárstva s návrhom opatrení na zníženie a upevnenie finančnej disciplíny
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda vlády

   Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach
   Predkladajú: minister vnútra a minister zahraničných vecí

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. a 21. novembra 1998 v Záhrebe
   Predkladá: minister zahraničných vecí

   Informácia o právnej úprave systemizácie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
   Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
   Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
   Predkladá: ministerka financií

   Návrh na odvolanie splnomocnencov vlády Slovenskej republiky pre hospodársku spoluprácu s Ruskou federáciou
   Návrh na vymenovanie členov Rady colnej únie
   Predkladá: minister hospodárstva

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
   Bratislava 17. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR