Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
7. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
25. novembra 1998 o 8.00 h

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Návrh na odvolanie splnomocnencov vlády Slovenskej republiky pre hospodársku spoluprácu s Ruskou federáciou
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na voľbu Mgr. Magdalény Šmidtovej do funkcie sudkyne na štvorročné volebné obdobie
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh na úhradu poplatkov Slovenskej republiky do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) za rok 1998 a ďalšie roky
   Predkladá: minister zahraničných vecí

   Návrh na menovanie zástupcov Slovenskej republiky v Medzinárodnom menovom fonde, v skupine Svetovej banky, v Európskej banke pre obnovu a rozvoj, v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu a v Medzinárodnej investičnej banke
   Predkladá: ministerka financií

   Návrh na odvolanie a menovanie zástupcov štátu do Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Správa o pokračovaní rokovaní s Maďarskou republikou o realizácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z 25. septembra 1997 týkajúceho sa Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
   Predkladajú: minister zahraničných vecí
               minister pôdohospodárstva

16.00 h - Tlačová a konferencia o výsledkoch rokovania vlády

 
   Bratislava 24. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR