Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
8. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
2. decembra 1998 o 9.00 h v budove vlády SR, Nám. slobody

   Návrh na uzavretie Doplnkového protokolu č. 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
   Predkladajú: minister hospodárstva
               minister zahraničných vecí

   Návrh na zmenu Protokolou č. 4 k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane
   Predkladajú: ministerka financií
               minister zahraničných vecí

   Návrh rozpočtového provizória v 1. štvrťroku 1999
   Predkladá: ministerka financií

   Návrh Koncepcie znižovania emisií skleníkových plynov v rezorte výstavby a verejných prác SR do roku 2005
   Predkladá: minister výstavby a verejných prác

   Návrh riešenia bodu B.5. uznesenia vlády č. 466/1997 a zmenu a doplnenie niektorých zákonov upravujúcich hospodárenie na úseku vodární a kanalizácií, plynárenstva a elektriny
   Predkladá: minister výstavby a verejných prác

   Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona Národnej rady Slovenskej repubiky č. 180/1995 Z.z. a návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 1999
   Predkladajú: minister pôdohospodárstva a
               predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

   Návrh účasti Slovenskej republiky ako prosperujúceho štátu na programe EUMETSAT
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh na odvolanie a vymenovanie do funkcie národného koordinátora programu PHARE
   Predkladá: podpredseda vlády P. Hamžík

   Návrh na zmenu členov Rady vlády SR pre verejnú správu
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu a podpredsedov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti
   Predkladá: minister vnútra

   Správa z rokovaní delegácie Slovenskej repubiky vedenej predsedom vlády Mikulášom Dzurindom s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a NATO v Bruseli a s predstaviteľmi Rakúskej repubilky vo Viendi
   Predkladá: minister zahraničných vecí

   Správa o súčasnom stave kandidatúry Slovenskej republiky na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2000-2001
   Predkladá: ministr zahraničných vecí

   Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z osobitného účtu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Návrh na odvolanie PaedDr. Branislava Baláža z funkcie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh na úpravu záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
   Návrh systému tarifného regulačného mechanizmu poštových služieb s účinnosťou od 1. januára 2000
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Ideový zámer projektu Informačného systému o petíciách a sťažnostiach
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred zničisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov a návrh na skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu zákona
   Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a návrh na skrátené legislatívne konanie k uvedenému návrhu zákona
   Návrh na účasť a postup zástupcu Slovenskej republiky na nadchádzajúcom 16. rokovaní Výkonného orgánu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh na úpravu záväzných limitov, záväzných ukazovateľov schválených zákonom č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998 rozpočtovej kaptioly Ministerstva školstva SR
   Predkladá: minister školstva

   Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z.z.
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh na prijatie podmienok vstupu Slovenskej republiky do Fondu sociálneho rozvoja Rady Európy
   Predkladá: ministerka financií

   Návrh na zmenu členov slovenskej časti medzivládnej Komisie pre vysporiadanie delenia majetku po bývalej ČSFR
   Predkladá: ministerka financií

   Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
   Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 189/1993 Z.z. o Fonde detí a mládeže
   Predkladá: minister školstva

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce uvedeného v čl. 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa menia ustanovenia článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o pravidlách o pôvode tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993
   Predkladajú: ministerka financií
               minister zahraničných vecí

   Návrh na úpravu záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti SR - civilný úsek
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Správa o stave a vývoji medzipodnikovej platobnej neschopnosti v rezorte Ministerstva hospodárstva SR podľa stavu k 30. júnu 1998
   Informácia o priebehu a záveroch ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie a oslavách 50. výročia GATT, ktorá sa konala 18. - 20. mája 1998 v Ženeve
   Analýza postavenia a vzťahu veriteľa a dlžníka podľa platnej právnej úpravy
   Predkladá: minister hospodárstva

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda Štatistického úradu

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
   Bratislava 1. decembra 1998
   TIO Úradu vlády SR