Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
9. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
9. decembra 1998 o 9.00 h v budove vlády SR, Nám.slobody 1

   
   Návrh na zriadenie Národného fondu
   Posúdenie účelnosti a potrebnosti Pravidiel na stanovenie systemizácie aparátov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR schválených uznesením vlády SR č. 121 z 18. februára 1997 a návrh opatrení
   Predkladá: ministerka financií

   Súhrnná správa o príprave a priebehu referenda, vrátane vyčíslenia nákladov na jeho prípravu a vykonanie v dňoch 25. - 26. septembra 1998
   Predkladajú: minister vnútra
               a predseda Štatistického úradu

   Návrh uznesenia vlády SR, ktorým sa ruší opatrenie uvedené v "Opatreniach na zabezpečenie plnenia záverov pracovného rokovania členov vlády SR s rektormi vysokých škôl" schválených uznesením vlády SR č. 786/1997 k správe o pracovnom rokovaní členov vlády s rektormi vysokých škôl
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh na zrušenie uznesenia vlády č. 529/1998 k návrhu na zefektívnenie siete zastúpenia Slovenskej republiky v zahraničí
   Správa o priebehu a výsledkoch summitu predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí 20.-21. novembra 1998 v Záhrebe
   Predkladá: minister zahraničných vecí

   Návrh na vyčlenenie vojakov Armády Slovenskej republiky na zabezpečenie verejného poriadku počas Majstrovstiev sveta 1999 v cyklokrose
   Predkladá: minister obrany

   Návrh na zrušenie uznesenia vlády č. 181 z 10. marca 1998 k štúdii o možnostiach pôsobenia cirkví na posilňovanie národnej identity Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach SR
   Predkladá: minister obrany

   Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 105/1998 k návrhu štatútu a organizačnému poriadku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 338/1998 k návrhu opatrení na riešenie ochrany spotrebiteľa
   Predkladá: minister hospodárstva

   Systém akreditácie a certifikácie organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na základe systému kvality so získaním certifikátu na poskytovanie vedeckých služieb v rámci Slovenského národného akreditačného systému
   Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
            vedy a techniky SR

   Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky v I. polroku 1998
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh na zvýšenie počtov do 100 vojakov v jednotke Armády SR vyslanej do mierovej misie UNDOF na Golanských výšinách v rámci práporu mierových síl Rakúskej republiky v roku 1999
   Predkladajú: minister obrany
               a minister zahraničných vecí

   Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania - Radu Andreja Hlinku I. triedy
   Predkladá: minister kultúry

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady vo Viedni 12. decembra 1998
   Správa z rokovaní štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR J. Figeľa s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí Belgicka a Ministerstva zahraničných vecí Luxemburska a zo stretnutia pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou v Bruseli
   Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí Maďarskej republiky Jánosa Martonyiho v Slovenskej republike 24. novembra 1998
   Predkladá: minister zahraničných vecí

   Návrh na vymenovanie predsedu Komisie vlády Slovenskej republiky pre radiačné havárie
   Predkladá: minister životného prostredia

   Informácia o priebehu a výsledkoch 86. zasadnutia Medzinárodnej konferencie práce, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2.-18. Júna 1998 v Ženeve
   Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
               minister zahraničných vecí

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
   Bratislava 8. decembra 1998
   TIO Úradu vlády SR