Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
10. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
16. decembra 1998 o 9.00 h v budove vlády SR, Nám.slobody 1

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona
   Predkladá: ministerka financií

   Návrh nariadenia vlády SR o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov
   Predkladá: minister obrany

   Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na I. polrok 1999
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

   Návrh na použitie finančných prostriedkov z osobitného účtu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky vedeného v Národnej banke Slovenska na úhradu deficitu výdavkov rozpočtového odvetvia hmotné rezervy
   Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

   Návrh nariadenia vlády SR o zmene názvu obce "Starý Smokovec" na pôvodný názov "Vysoké Tatry" a o zmene nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh ďalšieho postupu vlády SR pri privatizácii majetku štátu priamym predajom
   Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu NM

   Informácia o výsledku komplexnej previerky hospodárenia v príspevkovej organizácii IUVENTA Bratislava
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
   Bratislava 15. decembra 1998
   TIO Úradu vlády SR