Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
11. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
23. decembra 1998 o 9.00 h v budove vlády SR, Nám.slobody 1

   
      Návrh postupu riešenia situácie v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. Bratislava
      Predkladajú: podpredseda vlády I. Mikloš
               a guvernér Národnej banky Slovenska

      Návrh dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vzájomnej pomoci colných orgánov
      Predkladajú: ministerka financií
               a minister zahraničných vecí

      Návrh úpravy Listiny špecifických záväzkov Slovenskej republiky ku GATS za oblasť finančných služieb
      Predkladajú: ministerka financií
               a minister hospodárstva

      Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 431 z 23. júna 1998
      Predkladá: minister hospodárstva

      Návrh na vyradenie z evidencie, zmenu gestorstva a zrušenie úloh ministra hospodárstva a z niektorých uznesení vlády SR prijatých v období od 1. novembra 1994 do 31. októbra 1998
      Predkladá: minister hospodárstva

      Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce
      Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

      Informácia o finančnej situácii verejných fondov za I. až III. štvrťrok 1998
      Predkladá: ministerka financií

      Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve Slovenskej republiky v 1.- 3. štvrťroku 1998, prognóza vývoja na rok 1998 a 1. štvrťrok 1999
      Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

      Návrh reštrukturalizácie a reorganizácie Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky
      Stav slovenskej ekonomiky a jeho príčiny
      Predkladá: podpredseda vlády SR I. Mikloš

      Návrh štatútu Ministerskej rady vlády SR pre európsku integráciu
      Návrh na vymenovanie Jána Figeľa do funkcie hlavného vyjednávača Slovenskej republiky pre rokovania o vstupe SR do EÚ
      Predkladá: podpredseda vlády SR P. Hamžík

      Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej cesty predsedu vlády SR M. Dzurindu na intenzifikovanom individuálnom dialógu NATO - SR v Bruseli 27. novembra 1998
      Predkladá: minister zahraničných vecí

      Informácia o postupe a výsledkoch riešenia krízovej situácie v zdravotníctve
      Predkladá: minister zdravotníctva

15.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
      Bratislava 22. decembra 1998
      TIO Úradu vlády SR