Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Hore

Obsah

Brífing počas rokovania vlády

Schôdza č.: 31
Dátum: 6. mája 1999, 11.00 hod.
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR:
Tento brífing o 11.00 h by sme radi uviedli, alebo teda radi zaviedli ako pravidelnú vec. Aj preto, aby ste mali čo najviac výstupov z vlády, budeme sa snažiť, aby vždy o 11.00 h bol už jeden z takpovediac novinársky zaujímavých bodov prerokovaný, aby ste vlastne mali aj informácie priebežne. Takže budeme sa stretávať nielen o 16.00 h a potom samozrejme priebežne podľa vašich požiadaviek, ale aj o 11-tej hodine. Prepáčte, že trošku meškáme, chceli sme vám doniesť jednu dobrú správu, že už bol schválený jednak bod 1 a jednak bod 1 b/, to znamená, že bol schválený návrh zákona o zvýšení dôchodkov a rovnako, že prešiel tento zákon, alebo teda vláda súhlasí s tým, aby bol prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Ale viac už o tomto zákone vám povie pani štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pani Edit Bauerová. Nech sa páči.

Edit Bauerová, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
Dámy a páni. Som veľmi rada, že môžem oznámiť dobrú správu. Vláda schválila návrh zákona o zvýšení dôchodkov v tomto roku, respektíve o výpočte dôchodkov v roku 2000. Iste viete, že v súčastnosti platný zákon z roku 1988 ustanovuje stabilnú a do určitej miery, dá sa povedať, že aj archaickú konštrukciu výpočtu dôchodkov, preto je potrebné každý rok prijať novú formulu výpočtov dôchodkov pre ďalší rok, aby rozdiel medzi dôchodkami vypočítanými dajme tomu 30. decembra a 2. januára nebol priepastný. Lebo dneska už v dôsledku valorizácie každým rokom, tie rozdiely by boli veľmi veľké. Iba pre zaujímavosť uvádzam, že základný výpočet sa musí zvyšovať o 81 %. My veľmi dúfame, že táto novela bola jednou z posledných, že čoskoro vstúpi do platnosti, uzrie svetlo sveta nový zákon o sociálnom poistení, ktorý bude aplikovať pružný a flexibilný systém výpočtov dôchodkov, bude to kombinovaný systém, pretože súčasný systém priebežného financovania, kde my platíme dôchodky našich rodičov, ten v dôsledku demografických vĺn nie je spoľahlivý a hrozí zrútením. Vrátim sa ale niekoľkými slovami k práve schválenému návrhu zákona. Ide o tú formulu, ktorá už bola oznámená médiám a verejnosti, ide o 4 % zvýšenie dôchodkov plus zvýšenie o pevnú sumu, tak ako to ustanovuje zákon o zvyšovaní dôchodkov. V súvislosti s tým sa ustanovujú aj nové vyššie hranice pre maximálnu výmeru dôchodkov, ide v sume o 8 %, pretože aj tieto sumy, ktoré som uvádzala, teda pomerné 4 % zvýšenie pevnou sumou v priemere vydávajú, teda v sume sú zhruba o tých 8 %, o takú istú mieru sa zvyšujú aj najvyššie výmery dôchodkov. Toľko.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Skôr, ako príde priestor na vaše otázky, by som vás rada upozornila, že samozrejme v najbližších chvíľach dostanete aj komuniké, v ktorom sú zahrnuté aj dodatočné body, ktorých je dnes dostatok, takže zdá sa, že zrejme bude rokovanie vlády dnes trvať do večerných hodín. Takže nech sa páči vaše otázky buď k programu, alebo k dôchodkom. Nech sa páči SITA.

Otázka: Peter Benčúrik, SITA
/Nezrozumiteľná./

Edit Bauerová:
Začnem od konca: je to 2,4 mld pre tento rok. Ako je známe základný fond Sociálnej poisťovne nevykrýva v plnej výške túto sumu. Ide o určitú pôžičku z Fondu nemocenského poistenia, vzhľadom na to, že Sociálna poisťovňa má pohľadávky nad touto sumou, ktoré ak prídu zo Sociálnej poisťovne, je možné vrátiť samozrejme túto pôžičku. Pokiaľ ide o konkrétne zvýšenia, je to nesmierne komplikovaný zákon a uvádza sa pri každom type dôchodkov číslo. Navrhli sme zvýšiť za výsluhu rokov s účinnosťou od 1. júla 4 % a pevnú sumu 167 korún, pri vdovských dôchodkoch o 100 korún, 84 korún pri čiastočných invalidných dôchodkoch, alebo sirotskom dôchodku obojstranne osirelého dieťaťa, o 50 korún pri sirotskom dôchodku jednostranne osirelého dieťaťa, čo zodpovedá priemernému zvýšeniu dôchodkov o 8 %. Pokiaľ ide o maximálnu výmeru, uvediem iba jedno číslo, pretože vy určite viete, že podľa kategórií, ktoré ešte stále sú platné, tieto maximá sú rozdielne, aj podľa jednotlivých typov dôchodkov. Najčastejší dôchodok je starobný dôchodok tej takzvanej tretej kategórie, čo má väčšina obyvateľov. Tam sa z 5 068,- zvyšuje maximum na 5 469,-.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Ďalšie otázky. Nech sa páči.

Otázka: Andrej Salner, Reuters
Pani štátna tajomníčka, tie 2,4 mld, ktoré ste spomínali, tie boli už zahrnuté v pôvodnom rozpočte Sociálnej poisťovne pre tento rok, alebo je to nejaká nová položka, ktorá bude meniť ten rozpočet?

Edit Bauerová:
Nie, nie. Sociálna poisťovňa fakticky obhospodaruje dva fondy v súčasnosti, Fond nemocenského poistenia a Fond dôchodkového poistenia. To znamená, že ide o určitý presun v rámci Sociálnej poisťovne a počítalo sa s tým.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči ďalšie otázky.

Otázka: Andrea Snyders, Bloomberg News
Ja by som mala iba, celkovo tie 2,4 mld. korún to bol celkový rozpočet na ten fond za tento rok, alebo je to zvýšenie od nejakého dátumu, keď tak odkedy a kedy vlastne bude platiť?

Edit Bauerová:
Vláda schválila túto novelu s tým, že bude účinná od 1. júla a navýšenie teda v priemere tých 8 %, znamená plus 2,4 miliardy.

Doplnenie otázky: Andrea Snyders
/Nezrozumiteľné./

Edit Bauerová:
Nemám u seba bilanciu, alebo rozpočet Sociálnej poisťovne. Tuná ide o navýšenie, čo znamená týchto 2,4 mld.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, ešte raz SITA.

Otázka: Peter Benčúrik, SITA
Doplňujúcu otázku, pani štátna tajomníčka. Koľko sa vyčlení, respektíve koľko predstavuje tá pôžička z Fondu nemocenského poistenia na zvýšenie dôchodkov? Ďakujem.

Edit Bauerová:
Detto. To je tá suma, teraz sa vykrýva, aby som to zarámcovala bola veľmi silná diskusia, či to financovať z rezervného fondu, alebo z Fondu nemocenského poistenia. Ukazuje sa, že rezervný fond je potrebný uchovať pre ten prípad, že by sa prípadne znížil výber poistného. Ukazuje sa, že tendencia vo výbere poistného je klesajúca. Práve preto, že na druhej strane existujú zákonné nároky, existuje zákon, ktorým sa ukladá vláde reagovať na zvýšenie priemerných miezd, respektíve životných nákladov. Na tieto svoje zákonné záväzky vláda reaguje tým, že navrhla, resp. schválila túto novelu. Bola otázka, či siahnuť do rezervného fondu, nakoniec sa prijala tá alternatíva, že sa nesiahne na rezervný fond, ale sa siahne na pôžičku z Fondu nemocenského poistenia, pretože základný fond nevykrýva toto zvýšenie. Takže v zásade treba povedať, že túto celú sumu, ktorá je potrebná do konca roku na zvýšenie si Sociálna poisťovňa požičia zo svojho Fondu nemocenského poistenia.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem. Nech sa páči pán Filin.

Otázka: Juraj Filin, TA SR
Ja sa chcem spýtať k tej formulácii toho bodu, čo sa rozumie pod úpravou dôchodkov priznaných v roku 2000?

Edit Bauerová:
Základný vzorec výpočtu dôchodkov je ustanovený v zákone č. 100 z roku 1988. Tento výpočet je statickým vzorcom, ktorý vypočítava dôchodky z priemerného príjmu 2800 korún. Ak by vám vypočítali, alebo vašim rodičom na základe tohoto vzorca, tak dneska máte dôchodok nanajvýš okolo 1500 korún. Vzhľadom na to, že doteraz nebol prijatý nový zákon o dôchodkovom poistení, ešte stále bežíme na základe tohoto zákona o takzvanom sociálnom zabezpečení. Aby nedošlo k zásadným rozdielom, vzhľadom na to, že už priznané dôchodky sú z roka na rok valorizované, každým rokom sa upravuje spôsob výpočtu výšky dôchodkov pre nasledujúci rok. To znamená, že vy musíte narátať, každým rokom kumulovať tie navýšenia, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch a tak vypočítať dôchodok v tom ďalšom roku. Inač by sa vám mohlo stať, keď by sa tento vzorec neupravil pre každý rok, že by boli priepasné rozdiely medzi dôchodkami, ktoré sú vypočítané 30. decembra a 2. januára. Zrejme to je absolútne neprijateľné a preto sa každým rokom musí zákonom prijať nová formula výpočtu dôchodkov pre nasledujúci rok. Ja pevne verím, že skôr, alebo neskôr by bol prijatý nový zákon o dôchodkovom poistení, ktorý by obsahoval flexibilný vzorec na výpočet dôchodkov, že by sa nemusel každým rokom, niekedy aj dva krát novelizovať zákon č. 100, ktorý už keď sa vymenúvajú všetky novely, tak už to pomaly vydáva jednu celú stranu a ide o tuším, ak sa nemýlim, ide o 38 novelu toho zákona.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie otázky, ešte pre vašu informáciu poviem, že priebežná informácia je taká, že bol presunutý bod č. 2, to znamená ten Návrh foriem podpory orientácie dopytu na domáce výrobky. Nie je tam žiadny legislatívny problém, ide len o to, že ten bod bude ešte doplnený prerokovaný s organizáciami, ktoré teraz oceňujú, alebo takpovediac hodnotia výrobky a bude prerokovaný zrejme na niektorom z budúcich rokovaní vlád. Čo sa týka bodu č. 3 Návrh zákona o niektorých opatreniach, týkajúcich sa prípravy významných investícií, ten už bol schválený. Takže samozrejme vám aj poskytneme jeho znenie. Dobre, toľko je priebežná informácia, samozrejme aj počas obednej pauzy, alebo na jej konci vám poskytneme priebežné informácie o rokovaní vlády. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem pekne.