Infoservis
Zasadania vlády


Hore

Brífing počas rokovania vlády

Schôdza č.: 33
Dátum: 19. mája 1999, 11:00 hod.
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová:
Priebežný brífing o rokovaní vlády SR počas rokovania 33. schôdze, skôr, ako dám slovo pani štátnej tajomníčke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pani Bauerovej, rada by som Vás ešte informovala o tom, že do programu rokovania vlády bol dnes dodatočne zaradený návrh pani ministerky privatizácie Machovej, návrh postupu pri nakladaní s akciami spoločnosti Nafta Gbely po ich vrátení na FNM, samozrejme, že aj o tomto bode Vás budeme informovať, ale teda až keď budeme vedieť viac, zatiaľ prerokovaný nebol a zároveň by som Vám rada povedala, že body 1 a, b, to znamená návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív a rovnako s ním súvisiaci návrh na skrátené legislatívne konanie bol dnes z rokovania -- nebol dnes vládou schválený a bude sa ním vláda zaoberať opäť, po tom, čo jej budú predložené ešte isté podrobnejšie analýzy. Takže v tejto chvíli by som, ak dovolíte, by som dala slovo pani štátnej tajomníčke, ktorá Vám povie viac o novele zákona o sociálnej pomoci, ktorý bol schválený pred niekoľkými minútami. Nech sa páči.

Štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ingrid Bauerová:
Ďakujem pekne za slovo. Začnem snáď trošku netradične. Ide o zákon, ktorého účinnosť bola odložená. Mal vstúpiť do platnosti a mal byť účinný 1. januárom v jednej časti, zákon fakticky je platný a účinný v určitej časti od 1. júla 1998. Je trošku neobvyklé, že pred vstupom do účinnosti sa novelizuje zákon, považovali sme však za potrebné upresniť niektoré ustanovenia zákona a aj prispôsobiť návrh zákona, resp. platný zákon ekonomickým možnostiam krajiny. Práve preto návrh novely sprísňuje a rozširuje podmienky na posúdenie občana v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov. Ide o určité sprísnenie podmienok v tých prípadoch občanov, ktorí sú na základe ľahostajného a formálneho postoja vyradení z evidencie nezamestnaných občanov, ktorí pred evidovaním nikdy nepracovali. Ďalej ide o určitý postih v tých prípadoch, keď sa neplnia vyživovacie povinnosti určené súdom. Novela tiež obsahuje viacero podstatných zmien zákona. Napríklad viac ako päťročné motorové vozidlo sa nebude považovať za majetok a preto nemožno od občana požadovať jeho predaj. Rozširuje sa napríklad vykonávanie sociálnej prevencie u týraných, alebo pohlavne zneužívaných, či ohrozených maloletých. Upravuje sa určenie platenia a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu s cieľom garantovať občanom adekvátny zostatok príjmu, napríklad 1,2 násobok životného minima spoločne posudzovaných osôb rodičov dieťaťa v zariadení sociálnych služieb, čím sa zvyšuje ich právna ochrana. Novela umožní jednoznačne riešiť vrátenie časti neoprávnene poberanej dávky sociálnej pomoci, ďalej zužuje osobný okruh občanov, ktorí môžu vykonávať osobných asistentov za odmenu, napríklad vyníma opatrovníka a znižuje sa maximálny počet hodín osobnej asistencie o 4 hodiny z 24 na 20 hodín. Novelou zákona sa vzhľadom na napätosť štátneho rozpočtu navrhuje aj zníženie maximálnych výšok peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré však ostanú na úrovni podstatne vyššej v porovnaní s dnešným stavom. Maximálna výška peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky sa znižuje z 300.000,- na 260 000,- Sk, ak je však cena pomôcky vyššia ako určený príspevok, príslušný orgán vyplatí občanovi rozdiel do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene pomôcky. Maximálna výška peňažného príspevku na osobné motorové vozidlo pre ťažko postihnutých občanov sa znižuje z 250.000,- Sk na 230.000,- Sk. Maximálna výška peňažného príspevku na úpravu bytu a rodinného domu sa znižuje z 300.000,- Sk na 250.000,-. Zároveň sa presadzuje výklad pojmu bariéra. Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie sa upravuje z 30 % zo životného minima na 20 %. Výška príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na zabezpečenie prostriedkov osobnej hygieny, /časť nezrozumiteľná/ ... hygieny, zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva a bytového zariadenia z 20 na 15 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Zároveň sa navrhuje vypustiť ustanovenie o prechode posudzovania ťažkého zdravotného postihnutia zo sociálnej poisťovne na okresné úrady, na krajské úrady z finančných dôvodov. Chcela by som uviesť ešte 2 podstatné zmeny: jedna zmena sa týka vrátenia domovov penziónov do siete zariadení sociálnych služieb, zriaďovateľom týchto zariadení budú obce podľa návrhu novely zákona. Existuje aj možnosť prechodu súčasne existujúcich domovov penziónov, ktoré sú v štátnej správe a ktorých zriaďovateľom sú krajské úrady na základe Zákona o správe štátneho majetku. Ďalšia zmena, ktorá bola dodatočne zaradená na základe požiadaviek grémia 3. sektora, sa týka financovania neštátnych subjektov, zákon predpokladal financovanie na základe krajských štandardov, vzhľadom na rozdielny výklad a rozdielnu aplikáciu týchto krajských štandardov a na rozdielnosť samotných krajských štandardov sme navrhli dodatočne zmeniť bod týkajúci sa financovania týchto neštátnych subjektov takým spôsobom, aby sa vytvorili celoštátne štandardy. Aj táto zmena bola vládou odobrená a prijatá. Ďakujem pekne.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Ak dovolíte, rada by som teraz dala slovo pánovi ministrovi obrany Kanisovi, ktorý dnes do vlády predkladal návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov, ktorý bol schválený. Nech sa páči.

Minister obrany Pavol Kanis:
Ctené dámy, vážení páni, vláda prijala návrh novely zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení Zákona č. 114/1998 Zb. záknov o zabezpečení vojakov a zároveň schválila aj to, aby tento návrh vlády išiel na skrátené legislatívne konanie. O čo vlastne ide: chcel by som pripomenúť, že vlani nemali bývalí vojenskí profesionáli valorizované dôchodky, čo vyvolalo veľkú nevôľu a tento problém nebol riešený. Došlo k tomu tak, že podľa § 59 Zákona č. 114/1998 Zb. zákonov bola vláda splnomocnená určiť percento zvýšenia výsluhových dôchodkov svojím nariadením. Pôvodné znenie tohto ustanovenia bolo upravené z iniciatívy poslancov pri prerokúvaní návrhu zákona vo výbore parlamentu, pričom sa neskôr ukázalo, že nebolo správne. Táto iniciatíva poslancov a jej produkt bol v rozpore s Ústavou SR, a preto dôchodky poskytované vojakom vo výslužbe nemohli byť zvýšené. Ako viete, 12. mája NR SR prijala vlastne novelu zákona k systému všeobecného sociálneho zabezpečenia. Tento návrh, ktorý vláda dnes schválila, zosúlaďuje ustanovenie § 59 Zákona o sociálnom zabezpečení vojakov s článkom 39 Ústavy SR. Znenie tohto ustanovenia sa navrhuje tak, aby podľa neho bolo možné poskytnúť aj k výsluhovým príspevkom a výsluhovým dôchodkom rovnaké zvýšenie, ako sa poskytne v sociálnom zabezpečení od 1. júla 1999. Navrhuje sa tiež odstránenie neprimeranej disproporcie výšky výsluhových príspevkov priznaných pred 13. májom `92, ktoré boli transformované na výsluhové dôchodky tak, aby sa táto priblížilia úrovni vyplácaných dôchodkov. V predloženom návrhu zákona sa rozširuje sociálne zabezpečenie vojakov o zvýšenie pre bezvládnosť v presne vymedzenom okruhu výsluhových dôchodkov a ustanovujú sa podmienky poskytovania tohto zvýšenia. Ďalej sa upravuje výpočet náhrady služobného príjmu a zisťovania základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia spojených s vymedzením právnych úprav, na základe ktorých môžu byť profesionálni vojaci odmeňovaní. Ďalej sa navrhuje zvýšenie maximálnej sumy nemocenského. Ďalej sa rozširuje okruh dôvodov, za splnenia ktorých sa profesionálnemu vojakovi v dočasnom služobnom pomere poskytne odchodné, a to ak bude prepustený zo zdravotných dôvodov. Ďalej sa upresňujú ustanovenia týkajúce sa zabezpečenia pohrebu, upresňujú sa oprávnenia posudkových komisií sociálneho zabezpečenia i ustanovenie, ako aj doplnenie pôsobnosti predsedov. A napokon doplňuje sa časť zákona upravujúca financovanie dávok a služieb hradených z osobitých účtov dotknutých ministerstiev. Jednou vetou by som povedal, že to, čo dosiaľ nebolo možné valorizovať výsluhové dôchodky profesionálnych vojakov, sa týmto zákonom rieši a tie budú valorizované v tom čase a v takej výške, ako sú valorizované dôchodky iných poberateľov a dôchodcov.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, nech sa páči Vaše otázky. Nech sa páči, Vaše otázky. Ak nie sú žiadne, ďakujeme pekne. Uvidíme sa o štvrtej na brífingu.