Infoservis
Zasadania vlády


Hore

Brífing počas rokovania vlády

Schôdza č.: 34
Dátum: 26. mája 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová:
Hneď na úvod by som Vás rada upozornila, že rokovanie beží, čiže by sme Vás radi momentálne informovali o dvoch závažných legislatívnych normách, ale samozrejme, ďalšie informácie z€rokovania dostanete ešte o šestnástej s tým, že vzhľadom na krátkosť času Vás vopred upozorňujem, že budeme veľmi veľmi struční. V tejto chvíli by som rada poprosila pani ministerku financií pani Brigitu Schmögnerovú, aby Vás informovala o dvoch závažných legislatívnych normách, ktorým sa dnes vláda venovala. Nech sa páči, pani ministerka.

Ministerka financií Brigita Schmögnerová:
Ďakujem pekne. Vláda Slovenskej republiky schválila návrh dvoch noviel zákona, ktoré sú vzájomne previazané, a to návrh novely zákona číslo 513 z roku `91 pod názvom Obchodný zákonník a návrh novely zákona číslo 600 z roku `92 o cenných papieroch. Zároveň súhlasila aj so skráteným legislatívnym konaním v obidvoch prípadoch. Zjednodušene povedané, tieto dve vzájomne previazané novely riešia otázku takzvaných akcií na doručiteľa. Môžem uviesť, že tieto novely rušia vydanie listinných akcií na doručiteľa, ukladajú emitentom doteraz vydaných listinných akcií na doručiteľa povinnosť, v zákonom stanovenej lehote zmeniť podobu týchto akcií na zaknihované akcie na doručiteľa, alebo zmeniť formu na listinné akcie na meno. Zhrniem: po uvedení účinnosti tejto alebo týchto dvoch noviel nebudú môcť existovať listinné akcie na doručiteľa, budú však existovať akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe. Inými slovami, informácie o držiteľovi akcií budú všetky zhromaždené v Stredisku cenných papierov. Zámerom týchto dvoch noviel bolo dosiahnuť, aby sme konečne mali predstavu o tom, kto je vlastníkom tej-ktorej akciovej spoločnosti. Doposiaľ práve existencia inštitútu akcií na doručiteľa robila štruktúru vzťahov v podnikovej sfére veľmi neprehľadnú, netransparentnú. Chcela by som uviesť, že od tohoto zákona predpokladáme, že sa nám podarí aspoň čiastočne zamedziť nekalé praktiky, ktorých sme boli svedkami v ostatných rokoch. Mám tu na mysli také druhy nekalých praktík, ako sú úmyselné úplatky podnikov, prelievanie majetku, neplatenie odvodov a daní, nevyplácanie miezd zamestnancov a podobne. Práve preto, že pokladáme tieto praktiky za mimoriadne spoločensky škodlivé, vláda súhlasila so skráteným legislatívnym konaním. Pretože otázka prípravy tohto zákona bola často sledovaná aj médiami i verejnosťou, chcela by som tak trošku aj vysvetliť, prečo príprava novely zákona hlavne o cenných papieroch, zabrala trošku väčší čas. Pretože sme v Zákone o cenných papieroch riešili aj niektoré iné otázky, nielen zrušenie akcií na doručiteľa v listinnej podobe, riešili sme aj vytvorenie podmienok pre činnosť zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na území Slovenskej republiky v súlade s požiadavkou OECD. Čiže jeden balík, ktorý sme tu ošetrili, súvisí aj s urýchlením prístupového procesu Slovenskej republiky k OECD. Ďalej: v predkladanej novele zákona číslo 600 sa rieši aj otázka umožnenia orgánom činným v trestnom konaní pri plnení ich úloh, prístúpiť k údajom vedeným v Stredisku cenných papierov. Doposiaľ táto možnosť nebola a skomplikovalo to trestné konanie v týchto otázkach. Tretia sféra, ktorú pripravovaná novela bude riešiť, je doplnenie, upresnenie a sprísnenie požiadaviek na oznamovaciu a ponukovú povinnosť, ako aj na informačnú povinnosť emitentov verejne obchodovateľných cenných papierov. Týmto predpokladáme lepšiu ochranu menšinových akcionárov. Príprava takejto rozsiahlejšej novely zákona o cenných papieroch, i keď čo do počtu strán, možno sa Vám nebude zdať veľmi rozsiahla, si vyžiadala trošku dlhší čas, ako sme pôvodne predpokladali.To aj zdôvodňuje neskoršie predloženie novely, ako by sme boli bývali radi chceli urobiť. Vsetko. Ďakujem za pozornosť.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, ja len dodám, že samozrejme tie návrhy zákonov Vám dáme k dispozícii, ale pre krátkosť času poprosím teraz na pani ministerku jednu jedinú otázku, keďže sa musí vrátiť. Pán Filin na rokovanie vlády, nech sa páči, pán Filin - TA SR.

Otázka: Juraj Fillin, TA SR:
Poprosiť o upresnenie, kedy má začať platiť po schválení alebo podľa predpokladu vlády, kedy má začať platiť ten zákon, respektíve ten komplex a aká bude lehota na uvedenie vecí do toho právneho stavu.

Brigita Schmögnerová:
Áno, tak ako je to predložné, je predpokladaná účinnosť až od .. hneď to nájdem presne - augusta, ak chvíľočku počkáte, tak to nájdem presne, lebo aj tu uvedenie do súladu bol myslím 31. január tisícdeväťstodevä-.. 2000, 31. január 2000 a účinnosť- myslím, že august `99. Vychádzali sme v tejto chvíli z možnosti legislatívneho procesu, pokiaľ by sa to ale podarilo urýchliť a NR SR by bola schopná prerokovať tento zákon včasšie, myslím, že nikto z členov vlády sa nebude brániť pozmeňovaciemu návrhu poslancov, ktorí by skrátili to obdobie jednakuvedenia listinných akcií na doručiteľa do súladu s novým zákonom o mesiac skôr a tým aj uvedenia zákona do účinnosti o mesiac skôr.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, ďalsie informácie Vás poprosím, aby ste si prišli získať o štrnástej na tlačovke, ďakujem pekne o šestnástej - samozrejme, rozumieme si, nemení sa termín.