Infoservis
Zasadania vlády


Hore

Brífing počas rokovania vlády

Schôdza č.: 36
Dátum: 2. júna 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Miriam Fiťmová:
/začiatok nezachytený/ na priebežný brífing počas rokovania vlády, hneď na úvod Vás chcem upozorniť, že rokovanie ešte beží, čiže budeme sa musieť relatívne rýchlo vrátiť, preto v tejto chvíli poprosím pána štátneho tajomníka Ministerstva financií o veľmi krátke vstupné slovo k prvému zákonu, zrejme, alebo azda najzávažnejšiemu z tých, ktoré dnes prešli, a síce zákona, ktorý sa týka ochrany vkladov. Ešte na úvod by som Vám len chcela povedať: pokiaľ ešte nemáte v tejto chvíli v rukách komuniké, budete ho mať veľmi skoro, boli dnes doplnené do programu niektoré body: napríklad návrh na zmenu v zložení legislatívnej rady vlády, návrh na zmenu, alebo teda novelu zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov vrátane skráteného legislatívneho konania a návrh na skrátenie legislatívneho konania o návrhu zákona o zdravotnom poistení. Takže v tejto chvíli už poprosím o vstupné slovo pána štátneho tajomníka. Nech sa páči.

Štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimil Podstránsky:
Ďakujem pekne, ešte raz prajem dobrý deň. Ja by som Vám stručne uviedol novelu zákona, ktorú dnešné rokovanie vlády schválilo, teda vláda schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 118 o ochrane vkladov. Táto novela zákona má niektoré princípy, ktoré sú nasledovné: v prvom rade novela určuje mechanizmy, ktoré urýchlia a umožnia dostať sa vkladateľom k svojím vkladom u tých bánk, kde by Národná Banka vyhlásila neschopnosť banky uhrádzať vklady obyvateľstvu. Tento mechanizmus stanovuje, ako budú musieť postupovať banky pri výplate a Fond na ochranu vkladov výplatu za tieto vklady obyvateľstva. Druhou zásadnou vecou tejto novely zákona je, že zákon upravuje aj otázku výplaty vkladov v tých prípadoch, keď ide o výplatu vkladateľom za vklady, ktoré pochádzajú z nekalej činnosti alebo z činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom a zosúlaďuje tento postup s normami EÚ a v treťom rade sa týka hlavne otázky približovania výšky ochrany vkladov s normami EÚ. U EÚ sú stanovené tieto výšky -- teda s dátumom platnosti - do 31.12., pardon, vo výške 15.000,- EURO a od 1.1. 2000 vo výške 20.000,- EURO, v súčasnosti u nás je povinnosť výplaty z Fondu na ochranu vkladov vo výške 30-násobku priemerného zárobku, priemerný zárobok bol k 31.12.`98 Štatistickým úradom stanovenými, alebo teda vyjadrený vo výške 10.003,- Sk, to znamená, súčasná výška je 300.000,- u bánk a u stavebných sporiteľní je to 600.000,-. Predpokladá sa, že postupným zvyšovaním priemerných zárobkov a vyrovnávaním cenových hladín všeobecne sa bude táto výška približovať výške, ktorá začína, teda bude a ktorá je platná aj v krajinách EÚ. Toto sú zásadné veci tejto novely zákona. Ďakujem pekne.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, ja ešte dodám, že ten materiál Vám samozrejme k dispozícii tak, ako bol prijatý aj s prekladacou správou, ktorá ešte raz vlastne sumarizuje prínos toho zákona, teraz poprosím o Vaše otázky. Televízia Markíza, /nezrozumiteľné/.

Otázka: Helena Tomková, TV Markíza
Chcela by som sa spýtať: zákon upravuje výplatu vkladov z nekalej činnosti. Čo to bližšie znamená, mohli by ste mi povedať bližšie o tomto bode toho zákona.

Vladimil Podstránsky:
Tu ide o to, že v zmysle tohto zákona má vkladateľ právo vyplatiť tú výšku vkladu z Fondu poistenia vkladov, ktorá je deklarovaná týmto násobkom. Ak by tieto peniaze vkladu pochádzali z trestnej činnosti ja neviem, trestná činnosť môže byť rôzneho charakteru podvodu, ja neviem daňového úniku alebo môžem povedať z inej trestnej činnosti, tak tento vklad nebude vyplatený.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, ďalšia otázka. Ak nie sú otázky, ďakujeme Vám, o šetnástej sa uvidíme -- tak ešte jednu doplnkovú, poslednú.

Otázka: Dana Jancová, agentúra SITA
Doplňujúcu k tejto nekalej činnosti: to sa vlastne týka aj tých, ktorí dajme tomu pracovali v tej banke, mali tam svoj vklad a robili nejakú nekalú činnosť a z tej činnosti získali prostriedky?

Vladimil Podstránsky:
Určite, týka sa to priamo vkladu, teda osoba má právo na výlatu vkladu v prípade, že banka nie je schopná platiť z Fondu na ochranu vkladov ak je preukázateľné, že ten vklad, ktorý si vkladateľ nárokuje, pochádza zo zdroja, ktorý nie je, alebo ktorý je v rozpore s určitým zákonom, tak tento sa pozdrží a teda ak sa skutočne preukáže, že je z nekalej činnosti, nevyplatí sa.

Miriam Fiťmová:
Ja Vás ale poprosím veľmi stručne tie otázky, lebo skutočne sme na tom veľmi zle časovo. Takže začneme najprv jedna SITA, potom druhá. Nech sa páči.

Otázka: agentúra SITA
/nezrozumiteľné/...práva drobného vkladateľa v prípade, že sa banka dostane do problémov.

Vladimil Podstránsky:
Myslím si, že tento zákon upravuje vzťahy tak, že chráni práve drobného vkladateľa, pretože určuje výšku výplaty, jak som bol spomenul, 30-násobok je to v bankách a 60-násobok v stavebných sporiteľniach a ochraňuje ho vlastne tým, že urýchľuje, alebo teda vytvára mechanizmy, ako Národná Banka banky alebo banka, ktorá nie je schopná vyplácať vklady a Fond na ochranu vkladov urýchli výplatu týchto vkladov pre vkladateľov a keď hovorím o tom násobku, tak je zrejmé, že sa to týka hlavne občanov, teda drobných vkladateľov. V rozpore - musím dodať ešte toľko, že v rozpore, alebo teda na rozdiel od zásad platných v EÚ, tento zákon a jeho novela sa zameriava práve na ochranu vkladov občanov, obyvateľstva, v ďalšej fáze sa bude riešiť aj ochrana vkladov právnických osôb. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Peter Benčúrik, teda posledná otázka.

Otázka: Peter Benčúrik, aentúra SITA
/nezrozumiteľné/

Vladimil Podstránsky:
K tomuto sú určené bežné mechanizmy, ktoré vlastne hovoria o tom, čo je trestná činnosť, alebo akým spôsobom je možné preukázať trestnú činnosť, jednak je to mechanizmus, ak je podanie vznesené, ak je dôvodné podozrenie, ide o zadržanie a v druhom rade, ak je preukázané, tak samozrejme - potom sa pristúpi k tomu, že sa tieto vklady definitívne nevyplatia. Je to bežná prax, tento zákon preberá vlastne bežnú právnu, súdnu a ja neviem trestno-právnu prax.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, stretneme sa o šestnástej, poprosím Vás, skutočne sa musíme vrátiť.

Vladimil Podstránsky:
Ďakujem pekne. Dovidenia.