Infoservis
Zasadania vlády


Hore

Brífing počas rokovania vlády

Schôdza č.: 39
Dátum: 9. júna 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová:
/začiatok nezrozumiteľný/ ...skutočne značne čakať, bolo to spôsobené tým, že viacero bodov na úvod predkladala práve pani ministerka financií a rovnako k viacerým bodom sa samozrejme chcela závažným vyjadriť, takže ešte raz sa ospravedlňujem za to, že ste čakali a teraz ju poprosím, aby Vám uviedla niekoľko noviel zákonov alebo niekoľko návrhov, ktoré dnes predkladalo ministerstvo financií. Je medzi nimi aj návrh novely zákona o správe daní a poplatkov, rovnako návrh opatrení na zníženie nákladov na správu štátnych fondov a návrh na pristúpenie SR k medzinárodnému dohovoru o vzájomnej administratívnej pomocii pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov. Takže nech sa páči, pani ministerka.

Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová:
Ďakujem pekne za slovo. Prajem Vám dobré predpoludnie, dámy a páni. Na dnešnom rokovaní vlády sa prerokoval návrh novely zákona č. 511 z r. 1992 Zb. zákonov o správe daní a poplatkov, zákon, ktorý bol veľmi očakávaný daňovou správou, pretože by mal výrazne pomôcť zefektívniť výber daní. Tento zákon sme pripravovali takmer pol roka, prešiel dvakrát rokovaním legislatívnej rady, bolo uskutočnených - myslím, že nie len jedno, ale dve medzirezortné pripomienkové konania. Zákon je konečne na stole a dovoľte, aby som Vás oboznámila so základnými závermi z dnešnej diskusie a tým, čo v tejto novele zákona je. Vláda SR prijala návrh novely zákona zároveň s tým, že súhlasila aj so skráteným legislatívnym konaním. Je to práve preto, že si sľubujeme a predpokladáme, že schválením tohto zákona a jeho uvedením do praxe sa nám výrazne podarí zefektívniť výber daní, ktorý je mimoriadne potrebný vzhľadom na to, že narastajú daňové nedoplatky a narastajú daňové úniky. Čo je obsahom tohto zákona: po prvé by som chcela zdôrazniť, že zákon sme pripravili v súlade so smernicami a zároveň aj v súlade so zámermi vstupu do OECD a je to zároveň aj jedným z tých zákonov, ktorým sa približujeme k OECD a vlastne prijímame niektoré záväzky SR, ktoré sú v súvislosti s členstvom v OECD spojené. s ohľadom na vstup do OECD sme v zákone č. 511 vyriešili najmä otázku daňového tajomstva a ustanovení, ktoré sa týkajú zániku práva výruby daní. V prípade daňového tajomstva vlastne sa dostávame do úplnej kompatibility s požiadavkami OECD asi v takom smere, že na základe požiadaviek OECD je riešené porušenie daňového tajomstva takým spôsobom, že bude považované za trestný čin, pokiaľ sa dôkladne prešetrí a preukážu sa náležité skutočnosti. Chcem len upozorniť, že doposiaľ to riešenie bolo značne diskriminačné voči daňovým úradníkom, pretože rozhodnutím priameho nadriadeného mohlo byť konštatované, že bolo porušené daňové tajomstvo a mohla mu byť vyrúbená pokuta až do výšky 500.000,- Sk. Takéto riešenie je samozrejme riešením oveľa konzistentnejším, naviac poskytuje aj primeranú ochranú daňovým úradníkom, predovšetkým daňovým správcom, ale i daňovým kontrolórom. Z hľadiska potrieb, ktoré boli formulované vo všeobecnej podobe v programovom vyhlásení vlády, chcela by som upozorniť na ďalšie veľmi dôležité ustanovenia, ktoré sú zabudované do novely zákona č. 511. Prvý okruh sa týka daňovej kontroly, možnosti vstupu daňových správcov pri výkone kontroly do priestorov daňových subjektov, ďalej možnosti správcov dane a daňových kontrolórov uskutočňovať daňovú kontrolu u rizikových daňovníkov bez ohlásenia začiatku daňovej kontroly, to znamená bez predbežného oznámenia, ďalej sú upravované otázky opakovanej kontroly uskutočňovanej daňovými kontrolórmi. Okrem toho nad rámec, čo bolo doposiaľ, novela zákona č. 511 umožňuje zverejňovanie zoznamov daňových dlžníkov. Viete, že hneď po prevzatí moci sme k takémuto kroku pristúpili, neopierali sme sa ale o 511, napriek tomu bolo to iste v súlade s existujúcim zákonodárstvom, ale novelizáciou tohto zákona dostávame väčšie možnosti pri zverejňovaní zoznamov daňových dlžníkov. Novela ďalej zjednoznačňuje a spresňuje postup pri odvolaní a preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, čo je tiež veľmi dôležité spresnenie. Chcela by som upozorniť na to, že novela umožňuje, resp. zahrňuje ustanovenia o zaslaní výzvy a opakovanej výzvy, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie daň predtým, ako správca dane dá podnet orgánom činným v trestnom konaní na trestné stíhanie. To je spojené samozrejme s novelou trestného zákona, kde sa zakladajú nové skutkové podstaty trestného činu, doposiaľ to bolo iba krátenie dane, dneska to bude aj neodvedenie dane a nezaplatenie dane. Veľmi významná časť tejto novely sa týka novej možnosti započítavania nadmerného odpočtu DPH a uplatnenia vrátenia spotrebnej dane na kompenzáciu nedoplatkov iných druhov daní, a to tak DPH, spotrebných daní, ale aj daní z príjmov. Inými slovami ak daňovník neuhradí svoje daňové povinnosti napr. u DPH a má preplatok napríklad u spotrebnej dani alebo u dani z príjmov, pokiaľ sa nepoužijú tieto preplatky na kompenzáciu jeho nedoplatkov, nemôže si nárokovať návratku dane. Pristúpili sme aj k tomu, že sme znížili pokuty za nepoužívanie elektronických registračných pokladníc, a to diferencovane najbenevolentnejšie, alebo by som povedala, že najnižšie pokuty sa budú požadovať u malých a odstupňovane potom stredných a veľkých podnikateľov. Veľmi významná zmena v správe daní sa dotýka povinnosti daňového zabepečenia voči daňovému subjektu záložným právom. Doposiaľ 511 iba dávala túto možnosť, po tejto novele bude tu povinnosť. Ja chcem len upozorniť, že možno je Vám známy príklad Liehofruktu Wight Lady, kde sa vedie trestné stíhanie proti bývalej riaditeľke daňového úradu, ktorá z vlastného rozodnutia najskôr založila záložným právom pohľadávku daňového úradu voči uvedenému podniku a neskôr odskočila od tohto a svojvoľne zrušila založené záložné právo. Tým štát bol poškodený o niekoľko stomiliónov korún na výbere spotrebnej dani z liehu. Dneska to zákon ustanovuje jednoznačne ako povinnosť, čiže je to stanovené obligatórne. Zákon ďalej obmedzuje výnimky a úľavy, ktoré bude môcť poskytovať daňový úrad, Ústredné daňové riaditeľstvo a ministerstvo financií (MF), doposiaľ poskytovanie týchto výnimiek - úľav bolo pomerne málo obmedzené, dneska sme prešli na analogické obmedzenia, tak, ako je to v colnom zákone. Naviac, MF bude mať možnosť ešte ďalej sprísniť podmienky poskytovania úľav z pokút a z penále, prípadne zo zvýšenia dani. Veľmi závažnou časťou novely je zavedenie daňového exekučného konania, ktoré doposiaľ nebolo možné -- exekučné konanie sa doposiaľ riadilo iba občianskym súdnym poriadkom a exekučným poriadkom, čo značne zväzovalo ruky správcovi dane. Nový spôsob výkon daňovej exekúcie ďalej, čo je znovu novinka, postihuje alebo dáva možnosť, aby sa daňové pohľadávky pokrývali aj formou postihovania majetkových práv daňového neplatiča. Je dokonca možné pristupovať k predaju podniku, jeho časti alebo exekúcii predajom cenných papierov. Zároveň sa ešte aj vymedzujú exekučné náklady, osobitný daňový exekučný účet, spôsob rozdelenia a použitia výťažkov. Chcem povedať, že v daňovej exekúcii ako povinný je samozrejme daňovník a ten, ktorý tu vystupuje vo funkcii, ktorý si uplatňuje svoje exekučné právo, je iba štát, čiže je to trošku iná úprava, ako to bolo doposiaľ možné. Na záver by som ešte chcela upozorniť, že vzhľadom na to, že chceme výraznejšie využívať majetkové priznania práve pre kontrolu daňovú, rozhodli sme sa, aby sa majetkové priznávania podávali s väčšou frekvenciou ako to bolo doposiaľ. Chcem len pripomenúť, že majetkové priznávania sa zatiaľ podávali v `93. roku, v `95. a potom až v `98. s tým, že sa budú podávať každé tri roky, my skracujeme toto obdobie na dvojročné obdobie. A napokon, posledná informácia tiež mimoriadne závažná: novelou zákona sa predlžuje doba prekluzie, znamená to zánik práva vyrúbiť daň z doterajších 3 rokov na 5 rokov. To je informácia dosť podrobná informácia o novele zákona, o správe daní. Vzhľadom na to, že ide o veľmi závažnú novelu, rozsiahlu novelu, využila som troška Vašu trpezlivosť a informovala som Vás podrobnejšie. Možno o to kratšie bude možné hovoriť o ďalšom prerokovanom materiáli, ktorý sa nazýva Návrh opatrení na zníženie nákladov na správu štátnych fondov, zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentosti ich hospodárenia. Ako je známe, vláda SR aj vo svojom programovom vyhlásení sa prihlásila k myšlienke, aby sa redukoval celkový počet štátnych fondov, aby sa výraznejšie zefektívnila správa týchto fondov a zároveň aby bola jednoznačnejšia a dokonalejšia informovanosť o používaní prostriedkov týchto fondov. Vzhľadom na to, že veľká časť prostriedkov, s ktorými fondy narábajú, sú bezprostredne prostriedky štátneho rozpočtu. Chcem len upozorniť, že v materiáli, ktorý zrejme budete mať v rukách, sa môžete dozvedieť o tom, ako výrazne narastali náklady na správu štátnych fondov a jednoducho pokračovať v tomto smere nie je možné. Vláda SR prijala niekoľko závažných uznesení, ktoré sa dotýkajú práve štátnych fondov. Po prvé: uložila ministrovi pôdohospodárstva, aby zabezpečil zlúčenie Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania Poľnohospodárskeho pôdneho fondu, Štátneho fondu zveľaďovania lesov a Štátneho vodohospodárskeho fondu do jedného štátneho fondu, čiže z týchto troch fondov by mal vzniknúť jeden fond. Ďalej zaviazal ministrov pôdohospodárstva, školstva, kultúry a zdravotníctva, aby vypracovali opatrenia na zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentnosti hospodárenia štátnych fondov. Zároveň ministrov pôdohospodárstva, školstva, kultúry a zdravotníctva zaviazala, aby predložili na rokovanie vlády správu o realizácii opatrení zameraných na zníženie nákladov na správu štátnych fondov. Pri tej príležitosti vláda bude rokovať aj o prípadnom možnom zrušení ďalších fondov, ktoré sú v správe jednotlivých rezortov. Veľmi závažné opatrenie schválila vláda s tým, aby sa realizovalo do 30. 6. Týka sa zosúladenia praktík, ktoré sme zdedili z predchádzajúcich rokov so znením zákona o Národnej Banke - § 25, ktorý jednoznačne hovorí o tom, že účty štátnych fondov by sa mali viesť v NBS na jedinom účte. Samozrejme, nejde tu len o formálne zosúladenie skutkového stavu so zákonom, ale ide aj o veľmi vážnu požiadavku, aby prostriedky, ktoré sú na účtoch štátnych fondov - doposiaľ zhruba asi vieme, že asi v piatich komerčných bankách boli sústredené na jednom účte, čo by zjednodušilo, ale predovšetkým zlacnilo manažment dlhu štátu a zároveň aj cash-manažment. Vláda ďalej zaviazala jednotlivých správcov štátnych fondov, ďalej znižovať náklady na správu a o tomto aj primerane informovať. To je zhruba asi všetko, čo bolo najdôležitejšie povedané k tomuto materiálu, ktorý sa zaoberal otázkami hospodárenia štátnych fondov. Posledná informácia sa týka pristúpenia SR k medzinárodnému dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov. Ide o pristúpenie k dohovoru, ktorý bol schválený v Nairobi v roku 1977 a na jeho základe sa vytvorí lepšia báza pre odhaľovanie colných deliktov, pretože na jeho báze sa budú môcť poskytovať potrebné informácie medzi jednotlivými colnými správami a sledujeme pristúpenie k tomuto dohovoru, zamedzovanie veľmi závažnej trestnej činnosti, ktorá súvisí predovšetkým s pašovaním niektorých škodlivých látok, drog, omamných látok a tak ďalej. Ďakujem za pozornosť.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Samozrejme, že tieto materiály budete mať k dispozícii. Teraz, vzhľadom na to, že beží ešte rokovanie vlády, Vás poprosím stručne o Vaše otázky. Nech sa páči, Andrea Snyders.

Otázka: Andrea Snyders, agentúra Bloomberg News:
Dobrý den. Prosím Vás, já by jsem se ráda opýtala vlastně k těm daním jak predpokládate, o kolko percent v roce `98 a `99 toto opatrení zvýši príjem daňový príjem do štátneho rozpočtu, zase za ty dva roky. Jestli by jste mi presne mohla vydefinovať daňové tajemstvo. Ja neviem /časť nezrozumiteľná/. A tu ještě bylo napísáno, že se mění ty osoby, ktoré budou pověrení s tím daňovým tajemstvem.

Brigita Schmögnerová:
K€tej prvej Vašej otázke: bezprostredne asi nie je jednoduché odhadnúť pozitívny efekt na štátny rozpočet, ale my sme predsa len pri zostavovaní štátneho rozpočtu počítali s účinnosťou tohto zákona a aj s účinnosťou dvoch ďalších zákonov, ktoré sa nám podarilo schváliť skôr a ktoré tiež majú prispievať k zlepšeniu výberu daní. Mám tu na mysli novelu zákona o DPH účinnú od 1.4. a novelu zákona a spotrebnej dani z liehu, tiež účinnú od 1.4. Všetky tieto tri novely sú vlastne novelami, ktoré sú zamerané len na zefektívnenie výberu daní. Odhadli sme, že v prípade DPH len stimulujú zefektívnenia výberu daní. Ten prínos by mal byť zhruba 2,5 mld, u spotrebnej dani, pokiaľ si to ešte spomínam zhruba asi jedna tretina. Tento zákon nemožno čakať, že hneď v priebehu tohto roka veľmi výrazne prispeje k zlepšeniu výberu daní, pretože napríklad Inštitút daňovej exekúcie je síce veľmi účinný, ale vzhľadom na istú náročnosť, samozrejme, že trvá nejaký čas, kým príjmy z daňovej exekúcie budú aj príjmami do štátneho rozpočtu. Napriek tomu, trúfnem si odhadnúť, že prínos tohto zákona možno kvantifikovať už i v tomto roku, možno aj niekde na úrovni cez presahujúcu miliardu korún. K druhej Vašej otázke otázka daňového tajomstva je riešená hneď na začiatku predloženej novely, je to - pardon - na začiatku je daňová kontrola, takže musela by som trošku asi chvíľočku listovať. Podstatné je, že je tu umožnená novelou určitá lepšia súčinnosť s orgánmi nie len, ako to bolo doteraz, činnými v trestnom konaní, ale aj naríklad umožňuje sa lepšia spolupráca s finančnou políciou. Informácie, ktoré sa týkali daňového tajomstva, nie v plnom rozsahu sa doposiaľ mohli poskytovať aj finančnej polícii práve preto, že finančná polícia sa nepokladá za orgán činný v trestnom konaní. Takže touto novelou sa umožňuje lepšia súčinnosť orgánov daňovej kontroly s orgánmi finančnej polície, pretože sa určité klauzuly, ktoré zväzovali dovtedy ruky pri poskytovaní informácií, rozväzujú.

Miriam Fiťmová:
Pani Růžičková, ČTK.

Otázka: Marta Růžičková, ČTK:
Mňa by zaujímalo, kedy asi počítate s tým, že by táto novela o správe daní a poplatkov mala vstúpiť do praxe a v tejto súvislosti taká úplne praktická otázka: či táto novela umožní trošku verejnosti nazrieť do plnenia daňových povinností pána Rezeša.

Brigita Schmögnerová:
Na prvú otázku odpoviem: v najbližšom možnom čase. Znamená to, že práve preto sme navrhli skrátené legislatívne konanie, aby sa mohla s týmto zákonom NR podľa možností zaoberať ešte pred letnými prázdninami. Boli by sme skutočne veľmi radi, keby mohla začať byť účinná vlastne hneď po schválení napríklad dňom publikovania. Otázka, či nám to pomôže nahliadnuť do daňového priznania pána Rezeša: chcela by som poukázať na to, že táto novela rozšíruje určité možnosti pre daňových kontrolórov, ktoré sa dotýkajú daňových kontrol spojených s určitými typmi daní. V prvom rade: daňovník pán Rezeš bol platiteľom dane zo závislej činnosti, ktorú zrážala priamo z odmien, resp. z miezd, príslušná právnická osoba. Inými slovami bol zdaňovaný vzhľadom na to, že bol členom rôznych dozorných orgánov, správnych rád a tak ďalej, kde sa presne podľa zákona zrážkovou formou zrážala daň. Viete, že sme to medzitým novelizovali, ale spôsob zrážkovej dane zostal, aj keď je tam iný spôsob teraz zdaňovania z hľadiska sadzby. Druhá možnosť je využiť tento zákon o správe daní v prípade, keď ide o fyzickú osobu, ktorá zároveň podniká a zároveň, keď aj je poberateľom iných dôchodkov napríklad z kapitálových výnosov a tak ďalej. To je tiež aj v prípade pána Rezeša, pretože bol poberateľom dividend, vzhľadom na to, že bol a je teda významným akcionárom VSŽ. Takže moja odpoveď je áno, novela tohto zákona dáva značné možnosti pre daňových kotnrolórov, neuviedla som ešte poslednú potrebu alebo možnosť, a to je daňová kontrola spojená s majetkovým priznaním, ktorá môže umožniť daňovému kntrolórovi, aby dokonca vstúpil aj do obydlia a aby preveril, či majetkové priznanie zodpovedá aj skutkovému stavu. Samozrejme, chcela by som upozorniť, že v žiadnom prípade to nemožno zamieňať s nejakou podrobnou prehliadkou a tak ďalej. Ide tu skutočne o presne vymedzené úkony, ktoré môže daňový kontrolór urobiť, preto to zdôrazňujem, že veľmi starostlivo sme dbali na to, aby nedošlo k porušeniu práva a aby nedošlo k rozporu s Ústavou SR.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem. Pán Tvarožek, Slovenský Rozhlas.

Otázka: Michal Tvarožek, Slovenský Rozhlas
/otázka nezrozumiteľná/

Brigita Schmögnerová:
Nezaznelo, že by Ministerstvo hospodárstva /MH/ zásadne nesúhlasilo s touto novelou, aj keď pripustím, že sme mali veľmi zdĺhavé a opakované debaty s MH. Veľmi stručne: nazdávajú sa, že ideme podľa ich názoru, cestou prílišného pritvrdzovania daňovej disciplíny. Samozrejme, že my (MF), daňové úrady, ktoré sú zodpovedné za správu daní, máme rozdielny názor a ja som veľmi rada, že napokon sa nám podarilo aj pretlačiť do trestného zákona nové skutkové podstaty trestného činu v súvislosti s neplatením daní. Ja som presvedčená, že žiadny poriadny podnikateľ, ktorý dodržiava zákon, nemusí mať v žiadnom prípade žiaden strach, žiadne obavy ani z novely zákona č. 511 ani z novely trestného zákona. Tí, ktorí doposiaľ obchádzali zákon a sa domnievajú, že by mohli obchádzať zákon aj v budúcnosti, myslím, že je v poriadku, keď týchto pritlačíme trošku viacej k stene.

Miriam Fiťmová:
Denník Pravda.

Otázka: denník Pravda
Ja by som sa chcel spýtať pani ministerky v súvislosti so štátnymi fondami, že aké asi radovo úspory si sľubuje vláda od týchto opatrení a plus ešte hovorili ste, že vláda bude rokovať aj o prípadnom zániku ďalších štátnych fondov, tak chcem sa spýtať, že akých.

Brigita Schmögnerová:
Určite dáte mi za pravdu, že je to veľmi citlivá otázka a nerada by som teraz dopredu povedala o ktorých, pretože by to mohlo možno vyvolať dávku nespokojnosti, nevôle aj z jednotlivých rezortov. Dôležité je asi to, že sme odhodlaní ísť tou cestou, ako sme si povedali a že sme zaviazali jednotlivých ministrov, aby meritórne sa vyjadrili k návrhom na zrušenie, ktoré v tomto materiáli pôvodne aj bolo. Úspory, ktoré predpokladáme získať znovu - netrúfnem si to nejak presne vyčísliť, pretože sú dvojakého druhu. Prvá časť tých úspor by súvisela s tým, že tým, že niektoré fondy zaniknú tak aj zaniknú zbytočné náklady, ktoré sú spojené so správou týchto štátnych fondov. To bude závisieť od toho, že u ktorých fondov sa nám podarí presadiť ich zánik a u ktorých fondov dôjde iba k ich zlúčeniu. Je samozrejmé, že už i v prípade rezortu pôdohospodárstva tým, že sa tri fondy zlúčia, tak vlastne možno povedať, že zhruba asi náklady na správu týchto fondov klesnú možno na jednu tretinu v porovnaní s ich individuálnym pôsobením. Druhá časť úspor je ale tiež veľmi dôležitá a tá práve súvisí s tým, že pokiaľ tri existujúce fondy aj po ich redukcii zosúladia existujúci stav so stavom požadovaným v zákone o NBS a budú viesť svoje účty v NBS, vznikne určitá úspora, ktorá bude spôsobená tým, že budeme môcť uskutočňovať efektívnejší cash-menežment. Samozrejme, znamenať to bude, že nebudeme musieť emitovať v takom rozsahu štátne pokladničné poukážky.

Miriam Fiťmová:
Dámy a páni, vzhľadom na to, že beží rokovanie vlády, tak posledné dve otázky. Denník SME a potom VTV. Dušan Deván nemá otázku? Hlásili ste sa. Tak potom VTV. Zjednodušíme to.

Otázka: Marek Trubáč, VTV
Pani ministerka, troška z iného súdka: distribútori a výrobcovia liečív trvajú na zrušení dovoznej prirážky, ktorá sa týka 85 % liekov, ktoré sú dovážané na Slovensko. Pán minister Šagát sa vyjadril v tom zmysle, že rozhodnutie o oslobodení od dovoznej prirážky na liečivá by malo padnúť už dnes. Ja sa chcem spýtať: vy máte odmietavé stanovisko podľa toho, čo sa prezentovalo v médiách. Ako to vlastne vyzerá, či o tom padne to rozhodnutie dneska.

Brigita Schmögnerová:
Neviem, na základe čoho ste dospeli k záveru, že MF má odmietavé stanovisko k takémuto riešeniu. Ja by som chcela len pripomenúť, že keď sme pripravovali návrh na dovoznú prirážku na rokovanie vlády, tak v zozname tých, na ktorých by sa nemala vzťahovať dovozná prirážka, boli uvedené aj lieky. Spor vznikol trošku v inom smere, že ministerstvo zdravotníctva (MZ) rozšírilo potom zoznam, na čo by nechcelo uplatňovať dovoznú prirážku - na značný počet surovín, u ktorých vznikajú pochybnosti, či sa používajú iba pre výrobu farmaceutickú alebo aj v iných odvetviach chemického priemyslu. V týchto chvíľach sa vedú ďalšie rokovania medzi MZ, MF. Ale zostávam na tom istom stanovisku, že nech už tieto rokovania dopadnú akokoľvek a pravdepodobne budú to distribútori interpretovať ako svoje víťazstvo, nech to nechápu, že je to víťazstvo z vydierania. Myslím, že je nevyhnutné, aby sme skutočne rýchlo pokročili aj v reforme zdravotníctva a v tom aj v reforme liekovej politiky. Zopakujem, že nie je možné, aby takým tempom narastali náklady na lieky, ako sme boli svedkami v ostatných rokoch.

Doplnenie otázky: Marek Trubáč
/nezrozumiteľné/

Brigita Schmögnerová:
Predchádzate nášmu záverečnému rozhodnutiu, môžem len povedať, že pravdepodobne budeme vedieť o tom už zajtra asi v poludňajších hodinách.

Miriam Fiťmová:
Ďakujeme za Vaše otázky, o šestnástej samozrejme ďalšia tlačovka.