Infoservis
Zasadania vlády


Hore

Brífing počas rokovania vlády

Schôdza č.: 46
Dátum: 4. augusta 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová:
Dámy a páni, dobrý deň. Vitajte na brífingu, ktorý sme dnes zvolali, keďže si myslíme, že máme čo povedať už o dvanástej, niečo o priebežných výsledkoch rokovania kabinetu, ktorý sa dnes zišiel prvýkrát po dovolenke na svojej 46. schôdzi. Hneď prvé dva materiály predkladal pán minister hospodárstva Ľudovít Černák. Bol to jednak materiál Správa o aktuálnom stave vlastníckych vzťahov k akciám Nafta, a. s. Gbely a rovnako aj novela zákona o ochrane spotrebiteľa. Takže teraz mu odovzdávam slovo, aby Vám podal krátku informáciu. Nech sa páči.

Minister hospodárstva SR Ľudovít Černák:
Ďakujem pekne. Milé dámy a milí páni, na základe včerajšieho rozhodnutia orgánov Fondu, ktoré dosť netypicky podmieňovalo svoj súhlas so súhlasom vlády, zaradil premiér ako nultý bod, ako prvý bod správu, ktorú sme pripravili na ministerstve, správa sa nazýva Správa o aktuálnom stave vlastníckych vzťahov k akciám Nafta, a. s. Gbely. Vláda po diskusii, teda tento materiál získal podporu prakticky všetkých členov vlády, je záver dôverný, preto mi dovoľte povedať len toľko, že vláda odsúhlasila dohodu, ktorú uzavrel FNM a SPP, že vláda predpokladá, že týmto postupom právne čistým, keď FNM stiahne návrh na predbežné opatrenie, bude definitívne kauza Nafta Gbely vyriešená. Z pohľadu možných obáv, ktoré boli aj čiastočne publikované, dovolím si upozorniť len na to, že tam existujú dve poistky - jednou poistkou je rozhodnutie súdu, ktoré má charakter predbežného opatrenia, druhou poistkou je tzv. p. p. n. pozastavenie práva nakladať s akciami, ktoré má TATRA BANKA, takže prakticky žiadne riziká nehrozia a podľa mojich informácií, hneď o desiatej po rozhodnutí vlády pán Ernest Valko podal na príslušný krajský súd návrh na zrušenie tej časti blokácie, ktorá blokovala 32 % akcií. Ešte sa objavili také názory, že pravdepodobne konali v zhode. Gasfin, ktorý mal mandát riadny, aj Národnou Bankou potvrdený, nakupoval akcie v členení. 19 % akcií pre SPP a 13 % akcií pre Slovenskú Sporiteľňu, ktorá na túto operáciu mala súhlas Národnej Banky. Včera pri rokovaní u pani ministerky financií prakticky všetci zúčastnení, ktorí sa kapitálovým trhom zaoberajú, vylúčili, žeby bola možnosť tieto dve inštitúcie označiť za to, že konali v zhode, pretože sú rozdielne a majú rozdielnych zakladateľov. Takže toľko o Nafte. Osobne vyjadrujem veľké potešenie nad tým, že členovia vlády rýchlo, jasne a pragmaticky rozhodli, a že po dvoch rokoch ťažkých zápasov, ktoré prerástli až do politických zápasov, sa zdá, že kauza je definitívne doriešená, a že bude to smerovať následne k spoločnému, približne rovnakému podielu po uzavretí všetkých súdov, všetkých podaní, približne rovnakému podielu SPP a FNM a je predpoklad, že po právne čistom vyčistení FNM predá tento svoj podiel transparentným tendrom pravdepodobne zahraničnému účastníkovi, ale teda nechcem dopredu hovoriť, aký bude postup a už vonkoncom nie, kto bude spolumajiteľom alebo účastníkom a strategickým investorom v slovenskom plynárenstve. Ako bod číslo jedna sme následne predkladali návrh novely zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý prešiel legislatívnou radou, o ktorom sa niekoľko mesiacov intenzívne rokovalo, možnože Vás to bude zaujímať, ale na Slovensku už prakticky od roku 1811 v rámci zákonníka občianskeho, všeobecného zákonníka občianskeho a neskôr prostredníctvom obchodného zákonníka od roku 1856, sa v obchodnom práve predpokladá tzv. dobrý mrav, ale nebolo presne definované negatívne vymedzenie toho, čo nákup v dobrom mrave, v dobrých zvyklostiach predpokladá. Keďže v poslednej dobe sa amorálnosť povýšila v obchodných kruhoch skoro na zvyklosť a je potrebné s týmto sa vysporiadať, navrhovateľ zákona teda zákonnou formou vyhlasuje, že všetko, čo je spôsobilé privodiť ujmu účastníkovi obchodného vzťahu pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, a všetko to, čo využíva omyl, lesť, vyhrážku a výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody, nebude podliehať pod právnu ochranu a bude považované za konanie v rozpore s dobrým mravom. Takže po novele, ktorú predpokladám, že parlament príjme, bude jasne vymedzené, ktoré praktiky, a najmä teda nekalé obchodné praktiky, sa pod právnu ochranu nevzťahujú. Následne ešte sú novelou zákona upravené rôzne paragrafy, či už sa týkajúce označenia výrobkov, alebo ďalších povinností výrobcov tak, aby boli v zhode s právom európskych krajín. Tento návrh zákona sme predkladali po konzultácii, po pripomienkovaní ôsmymi krajskými úradmi, jedenástimi okresnými úradmi a po medzirezortnom pripomienkovaní. Vznikli ešte v rozprave dve pripomienky, ktoré myslím, že by mohli poslanci pri zvažovaní návrhu zákona akceptovať - jednak pán minister Koncoš žiadal veľmi tvrdé postihy voči tým, ktorí nekvalitou, alebo dokonca zámerne zavádzajú pri potravinárskych výrobkoch, to znamená, že povedzme do mäsových výrobkov používajú mäso, ktoré nakúpili na nútenom výseku alebo podobné praktiky, žeby postih mal byť oveľa tvrdší, ako je povedzme len zastavenie prevádzky a poslanci zrejme budú zvažovať, ako k tomu dospieť. Pani ministerka Schmögnerová žiadala, aby pri vyjadrení o dočasnom trhovisku nebola kompetentná len obec, ale aby k tomu potrebovala aj súčinnosť s colným riaditeľstvom. Argumentovala tým, že sa tam častokrát predáva pašovaný dovážaný tovar, a že colníci by mali mať o tom prehľad. Zdá sa mi to rozumná myšlienka, len právnu formu bude potrebné nájsť tak, aby sa dal aj tento aspekt podchytiť a aby sa obmedzila možnosť poškodzovať zákazníkov tovarom nekvalitným, alebo poškodzovať republiku tým, že sa bude predávať pašovaný tovar. Toľko v krátkosti.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že rokovanie ešte beží, tak priestor na Vaše otázky len krátko. Pani Gottweisová.

Otázka: Alena Gottweisová, denník Hospodárske noviny
Ja by som mala otázky dve, a to je: ako to bude s vytvorením toho spoločného podniku? Predpokladám, že tu bude treba zrušenie uznesenia vlády, ak by sa od toho malo upustiť, a či to považujete za šťastné riešenie a aké budú škody, alebo teda aké budú výhody iného riešenia, a za druhé: aký podiel bude mať v súčasnom stave SPP a aký bude mať FNM, keďže sa hovorí, vyskytli sa správy, že si tých 32 získaných percent rozdelia napoly, to znamená zhruba 16 a 16. Zachoval sa tento stav alebo nie?

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči.

Ľudovít Černák:
Skutočnosť je taká, že vláda sa dnes zaoberala aj svojimi predchádzajúcimi diskusiami aj vo vzťahu na vytvorenie spoločného podniku. Po dnešnej, v rámci teda dnešnej situácie vláda rozhodla o tom, že 32 % akcií, ktoré kúpil Gasfin, 19 % si ponechá SPP a bude mať v Nafte Gbely 29 %-ný podiel, a tých 13 %, ktoré kúpila Slovenská Sporiteľňa, Slov. Sporiteľňa predá za rovnakých podmienok FNM. Okrem toho sa zmluvne partneri dohodli, že v rámci kompenzácie ešte SPP zaplatí FNM 70 mil. Sk a po tejto transakcii, po tejto správe - samozrejme, ak krajský súd odblokuje predbežné opatrenie, kde je tento akt považovaný skôr za formálny akt, pretože ten istý orgán, to znamená FNM, ktorý dal návrh na predbežné opatrenie, bude teraz tento návrh žiadať čiastočne modifikovať, takže bude rozdelenie také, že 29 % bude podiel SPP a 13 % podiel FNM. Ešte je v hre ďalších 14 aj nejaké drobné percent akcií, pretože z celého podielu 45,9 % akcií sa uvoľňuje a TATRA BANKA realizovala záložné právo len na 32. Je veľký predpoklad, že pokiaľ súdy prebehnú, vyslovia neplatnosť dohody, prípadne nejakými inými mimosúdnymi dohodami týchto 14.9 % akcií pôjde na FNM. Takže v časovom horizonte, ktorý neviem presne odhadnúť, by mal byť podiel SPP a podiel FNM v Nafte Gbely prakticky identický, pretože ak dobre počítam 29 % SPP, oproti tomu 13 plus 14,9 je 28. Samozrejme, pokiaľ sa bude hrať na desatinky, tak SPP zrejme bude pripravené vyrovnať tie podiely tak, aby boli úplne identické.

Miriam Fiťmová:
Pán Špáni.

Otázka: Ivan Špáni, denník Práca
Ja by som sa chcel spýtať, či budú teda bežať naďalej obidve trestné pokračovania, čiže aj trestné pokračovanie, ktoré bolo zavedené z podnetu premiéra a kde ide o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, a či týmto aktom sa vlastne narušil okruh podozrivých, ktorí tú legalizáciu príjmov z trestnej činnosti ako podporujú, pretože dokonca štát platí za to. A či veríte, že nebudeme platiť chlapcom z Nafty Gbely, ale chlapci z Nafty Gbely /nezrozumiteľné/, čo podľa vlády ukradli. Druhú otázku by som mal k tomu spotrebiteľom k tomu zákonu: či tento zákon nejak umožní zrýchliť vymáhanie tohto práva, aby na reklamáciu jednych topánok aj po trojročnom, alebo triapolročnom súdnom rokovaní, kde spotrebiteľ vyhrá, stále sa práva nedomohol. Či nejak zrýchli tieto operácie.

Ľudovít Černák:
Ďakujem pekne. Správu, ktorú som predkladal a ktorú vláda prijala, sa nehodnotili iné aspekty, ja osobne predpokladám, že dnešné rozhodnutie nebude mať žiadny vplyv na orgány činné v trestnom konaní a že tie dokončia svoju činnosť presne podľa harmonogramu. Ani nevidím dôvod, prečo by mali povedzme zúčastnené strany meniť názor. Ja by som niekedy po uzavretí celej kauzy veľmi rád s Vami prediskutoval tému, kto, komu a za čo platí, pretože nemôžem ísť veľmi do detailov vzhľadom na isté informácie, ktoré ešte podliehajú povedzme bankovému tajomstvu alebo niektorým iným dohodám, ktoré sme urobili, ale v princípe - keď pán Poór kúpil Naftu Gbely, zaplatil za ňu Fondu 500 mil. korún. Fond dostal 500 mil. On si zobral na to pôžičku. Zobral si to väčšinou od súkromných bánk. A to, čo teraz SPP zaplatilo súkromnej banke, a prípadne čo by sa zaplatilo alebo vrátilo pri nadobudnutí ďalších 14,9 % akcií, je prakticky na korunu identické s tým objemom, ktorý by prípadne musel vracať FNM pri zrušení súdnou cestou. Jednoducho on si na to požičal, a teraz sa tie peniaze vracajú. Je to približne 390 mil. za túto transakciu plus to, čo je založené, je myslím založené v hodnote približne 107 mil., je to na chlp identické a štát, poplatník daňový, FNM, nepríde ani o korunu. A nikto nebude platiť chlapcom z Nafty Gbely, ale tým, že sa tam usporiadajú pomery, tým, že sa obnovila po dvoch rokoch kontrola štátu alebo organizácií, ktoré podliehajú FNM nad Naftou Gbely predpokladá, že po usporiadaní všetkých finančných operácií, transakcií, vyčistení stola, nakoniec buď predajom podielu FNM a zvýšenými daňovými príjmami z odvodov SPP, konečne na tom bude profitovať aj štát.

Miriam Fiťmová:
Pani Hanzová, ak sa nemýlim.

Otázka: Zora Hanzová, denník Nový Čas
Pán minister, neviem, či som Vám dobre rozumela - v tom úvodnom ste sa vyslovili, že FNM nelogicky žiadal, aby to vláda odsúhlasila - tento krok, ktorý má urobiť Fond, resp. robí, že žiada súd o zrušenie zablokovania týchto akcií. Prečo teda je takéto odsúhlasenie vládou podľa Vás nelogické, hej? A druhá otázka by bola, že prečo teda FNM o tejto transakcii cez TATRA BANKU sa dozvedel údajne až keď už to bolo rozhodnuté.

Ľudovít Černák:
Prečo sa dozvedeli, až keď to bolo rozbehnuté; TATRA BANKA je samostatný právny subjekt, súkromná banka, ktorá sa rozhdla realizovať záložné právo právne čistým spôsobom a nemala povinnosť nikoho o tom informovať. Z pohľadu podmienenosti dovoľte mi povedať, že niekoľko rokov aj v činnosti niekoľkomesačnej našej vlády stále, keď sa prijímali nejaké opatrenia vlády, alebo návrhy, alebo odporúčania, stále Fond veľmi prísne požadoval len odporúčanie, pretože je nezávislá inštitúcia, jeho rozhodnutia sú samostatné, je to plnoprávny právny subjekt a veľmi dôsledne dbal na to, že to, o čom rozhodne, je konečné rozhodnutie. Včerajšie uznesenie, ktoré sme mali k dispozícii či už výkonného výboru alebo prezídia, však dávalo podmienečný súhlas že súhlasíme, ak súhlasí aj vláda. Takže preto sa mi to javí nelogické, pretože sú to vlastne dve nezávislé inštitúcie, ktoré majú plné právo rozhodovať samostatne, ale prosím vláda akceptovala túto nelogiku a pružným konaním, teda prakticky tým, že zaradila to ako bod nula, predpokladám, že nenastalo také oddialenie, ktoré by povedzme sa neskôr mohlo ukázať ako veľké oddialenie vo vzťahu k podaniu návrhu na redukciu predbežného opatrenia.

Miriam Fiťmová:
Rokovanie beží, takže posledná otázka - Dušan Deván.

Otázka: Dušan Deván, denník SME
Dve otázky to budú: aký je súčasný vzťah k Nafte Trade? Má ešte naďalej vláda alebo SPP záujem o túto firmu, bude o nej rokovať, alebo Nafta Trade celkom padá? A druhá otázka je - pokiaľ viem, zákon o cenných papieroch nehovorí iba - pri verejnom prísľube - nehovorí iba o majetkovej prepojenosti, ale o konaní v zhode, ktorého sa môžu dopustiť aj subjekty, ktoré majú úplne inú akcionársku štruktúru, či sa neobávate, že aj v súvislosti s tým, že vláda teraz poveruje tak SPP ako aj Sporiteľňu, že práve na tomto by mohlo dôjsť ku konaniu k zhode. Na základe toho, že bude papier z Úradu vlády.

Miriam Fiťmová:
Aký je súčasný vzťah k Nafte Trade?

Ľudovít Černák:
Práve vo vzťahu k diskusiám o Nafte Trade som ešte viazaný povedzme tým, že by som nezverejňoval informácie. Bežia rokovania, SPP má plný mandát, po dnešnom stanovisku vlády je ich rokovacia pozícia výborná, majú záujem o to, aby sa aktíva znovu spojili, ale musí to byť za prijateľnú cenu. A prijateľná cena pre vyjednávačov SPP je koruna plus výdavky v zdôvodnenej štruktúre. Prosím, možnože som povedal niečo viac verejne, ako som mal povedať, ale dnes sa o tom diskutovalo a pokiaľ je záujem to rýchlo uzavrieť a pri tých rokovaniach, ktoré bežali, sa deklaroval záujem, že nakoniec od pondelku všetky zúčastnené strany sa chcú dohodnúť a majú záujem to uzavrieť a ja budem len strážiť, aby to uzavretie nestálo daňového poplatníka ani korunu, takže myslím, že sa dohodnú, ale nechcem to prejudikovať, pretože sú to rokovania, ktoré ešte bežia. Ja som povedal môj názor, môže byť aj taký názor, ako ste vy povedali, pán redaktor. Sú na to právne mechanizmy, ktoré zistia, či konali v zhode, či nie, zákon presne ukladá, aký je ďalší postup, aké sú sankcie, včera som počúval pána štátneho tajomníka Mazáka, ktorý hovoril, že je tam sankcia myslím pokuty do 15 mil. korún alebo niečo také, takže ak niektorí z akcionárov, ja predpokladám, že teda akcionári sa dohodnú aj s drobnými, aj s /nezrozumiteľné/, a že na koniec to zhodnotenie bude mať všeobecný prospech, ale pokiaľ by niektorí z akcionárov namietali, tak sú na to právne mechanizmy, ktoré rozhodnú.

Miriam Fiťmová:
Ďakujeme pekne za Vaše otázky.

Ľudovít Černák:
Ďakujem veľmi pekne.