Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 7. januára 1999

     Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
     Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 12. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí sú prítomní všetci členovia vlády SR.

     Vláda po prerokovaní schválila Návrh opatrení na zabezpečenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 69 z 2. 12. 1998 k Programovému vyhláseniu vlády SR. Národná rada SR týmto uznesením odporučila vláde deväť úloh a požiadala vládu o splnenie ďalších siedmich úloh. Tri termínované úlohy sa ukladajú uvedeným uznesením a ostatné zabezpečiť ich zapracovaním do Programového vyhlásenia vlády SR, resp. Harmonogramu prípravy legislatívnych predlôh podľa jednotlivých rokov s určením gestora úlohy a termínu splnenia.

     Vláda prerokovala a schválila Návrh zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
     Materiál je štrukturovaný na opatrenia smerujúce k obnoveniu finančnej disciplíny, redukciu výdavkov a mobilizáciu verejných financií a na opatrenia smerujúce k urýchleniu reštrukturalizácie a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
     Ekonomika Slovenska sa nachádza v hlbokej ekonomickej nerovnováhe. Preto je nevyhnutné prijať komplex opatrení, ktoré sú zamerané na dosiahnutie nasledovných makroekonomických cieľov v roku 1999: Udržať deficit okruhu verejných financií (fiškálny deficit) do úrovne 2 % HDP a deficit bežného účtu platobnej bilancie v intervale 5-6 % HDP. Prijaté opatrenia znížia dynamiku hospodárskeho rastu medziročne na úroveň okolo 3‚%, miera inflácie by mala byť na hranici okolo 10‚% a miera nezamestnanosti 15‚%. Nízka miera inflácie je predpokladom na obnovenie rastovej dynamiky po období makroekonomickej stabilizácie. Kľúčovou prioritou je pritom neprekročenie uvedenej úrovne deficitu bežného účtu platobnej bilancie, pretože predstavuje pravdepodobne hornú hranicu z pohľadu financovateľnosti prílivom zahraničných zdrojov. Na základe doteraz vykonaných prepočtov východiskových parametrov štátneho rozpočtu na rok 1999, opatrení schválených vládou SR k provizóriu rozpočtu na prvý štvrťrok 1999, ako aj týmito opatreniami sa predpokladá v roku 1999 úroveň príjmov v objeme cca 175 mld Sk a schodok štátneho rozpočtu na rok 1999 v rozmedzí 12-15 mld Sk. U ostatných okruhov verejných financií ako celku, sa predpokladá ich vyrovnané hospodárenie, resp. iba veľmi mierny deficit.
     Hlavným nástrojom na dosiahnutie uvedených cieľov je radikálna zmena v hospodárení verejných financií, zníženie ich deficitu a zmena časovej štruktúry dlhu štátu. Tento cieľ nie je možné dosiahnuť bez zásadného zvýšenia finančnej disciplíny všetkých ekonomických subjektov, štátu a podnikov, ale aj domácností (obyvateľstva).

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o zasadnutí Európskej rady, ktorá sa konala vo Viedni 11. - 12. decembra 1998. Viedenský summit identifikoval oblasti, v rámci ktorých je potrebné prijať efektívne opatrenia: podpora zamestnanosti, hospodárskeho rastu a stability, zdokonalenie bezpečnosti a kvality života, reforma politík a inštitúcií únie (dosiahnutie politickej dohody v otázkach Agendy 2000 v marci 1999), podpora stability a prosperity v Európe a vo svete, ktorá zahrnuje pokračovanie, resp. prípravu na negociácie o vstupe do EÚ.
     Na stretnutí s predsedami vlád asociovaných krajín predstavitelia členských štátov únie a Európskej komisie zdôraznili, že pokrok v procese rozširovania únie je priamoúmerne závislý od práce a vynaloženého úsilia samotných asociovaných krajín. Zároveň však upozornili na vzájomnú súvislosť procesu rozširovania a výsledkov dosiahnutých v prebiehajúcej reforme únie. Predseda vlády SR M. Dzurinda vo svojom vystúpení vyjadril presvedčenie, že Slovenská republika bude v priebehu roku 1999 plne pripravená na začatie rokovaní o vstupe do únie.

     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti vláda po prerokovaní schválila.
     Dohoda umožňuje účinnejšiu spoluprácu príslušných orgánov zmluvných strán bojujúcich hlavne proti medzinárodnému terorizmu, nedovolenej výrobe a obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami, nedovolenému obchodovaniu so zbraňami, jadrovými a rádioaktívnymi látkami a výbušninami, nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi, ekonomickej trestnej činnosti, praniu nezákonne nadobudnutých finančných prostriedkov a inej organizovanej trestnej činnosti.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o odovzdávaní a prijímaní osôb v nezákonnom postavení.
     Dohoda je ďalším krokom pri vytváraní komplexného zmluvného systému Slovenskej republiky so štátmi Európskej únie pri riešení otázok súvisiacich so zabránením prílivu migrantov neoprávnene vstupujúcich na územie štátov zmluvných strán a zdržiavajúcich sa na tomto území.

     Návrh na zabezpečenie ochrany určených osôb, objektov a zahraničných predstaviteľov vláda po prerokovaní schválila. Stanovila základné úlohy pri poskytovaní ochrany určeným osobám a zahraničným predstaviteľom a tiež zoznam určených osôb, ktorým sa poskytuje ochrana v zmysle stanovených úloh a zoznam určených objektov. Vláda zároveň zrušila uznesenie č. 43 z 24. januára 1995 o zabezpečení ochrany ústavných činiteľov SR, určených objektov a zahraničných predstaviteľov.

     Súhrnnú správu o príprave a priebehu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane vyčíslenia nákladov na ich prípravu a vykonanie vláda prerokovala a vzala na vedomie. Zároveň vyjadrila poďakovanie pracovníkom Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu SR, pracovníkom zainteresovaných rezortov, pracovníkom okresných úradov, starostom obcí, primátorom miest, pracovníkom orgánov samosprávy obcí a členom volebných komisií, ktorí sa podieľali na organizačnej a technickej príprave a vykonaní volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, vydaných v Slovenskej republike a v Ukrajine.
     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike vláda po prerokovaní schválila.
     Obe dohody sa vzťahujú na vzájomné uznávanie dokladov o vzdelaní a umožňujú aj naďalej aplikovať nadštandardný prístup v tejto oblasti tým, že stanovujú tzv. automatické uznanie dosiahnutého vzdelania.
     Na podpísanie dohôd vláda splnomocnila ministra školstva SR Milana Ftáčnika a ako jeho alternáta štátneho tajomníka MŠ SR Martina Fronca.

     Vláda po prerokovaní návrhu vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.
     Uzavretie tejto dohody je aktuálne v súvislosti s otvorením štátnych hraníc, prechodom na trhové hospodárstvo, ale aj z dôvodu zabránenia porušovaniu colných predpisov a zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb. Významná je aj skutočnosť, že Slovenská republika vzhľadom na svoju geografickú polohu v strede Európy sa využíva nielen ako tranzitná krajina na nedovolený obchod s omamnými a psychotropnými látkami, ale aj ako krajina spotreby. Tieto skutočnosti viedli k nevyhnutnosti právneho základu na vzájomnú spoluprácu.

     Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov vláda prerokovala a schválila.
     Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia je dôležitým predpokladom rozvoja ekonomickej a obchodnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Austráliou. Je v záujme oboch zmluvných strán urýchliť podpísanie takejto zmluvy a následné uvedenie do praxe vzhľadom na to, že v súčastnom období takáto zmluva neexistuje.

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave daňových a colných nedoplatkov k 30. septembru 1998, ktorá sa predložila na základe uznesenia vlády SR č. 351 z 23. mája 1995.

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch 32. zasadnutia Valného zhromaždenia Medzinárodnej organizácie civilného letectva a Medzinárodnej konferencie o rovnako platnom čínskom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktoré sa uskutočnilo v Montreale 22.9.-2.10.1998.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí s podpísaním Trestnoprávneho dohovoru o korupcii.
     Podpísanie dohovoru je v súlade so zahraničnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a bude prejavom záujmu a úsilia Slovenskej republiky o zapojenie sa do medzinárodného boja proti všetkým formám úplatkárstva. Slávnostné podpísanie dohovoru sa uskutoční 27. januára 1999 pri príležitosti zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu.

     Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Informatívnu správu o priebežnom plnení opatrení vyplývajúcich zo Záverečnej správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského, či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT), z Odpovede vlády na Záverečnú správu CPT, ako aj z Následnej správy vlády SR.
     Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského, či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z 26.11.1987 (text dohovoru je zverejnený v Zbierke zákonov SR pod č. 26/1995) nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 1. septembra 1994.
     Vychádzajúc z uvedeného, už v lete roku 1995 (25.6.-7.7.) navštívila Slovenskú republiku delegácia Európskeho výboru CPT, ktorá svoje poznatky nadobudnuté počas 14-dňového pobytu v zariadeniach ministerstiev vnútra, spravodlivosti a školstva zrhnula do "Záverečnej správy" adresovanej vláde SR.
     Zo strany vlády boli následne v lehotách určených dikciou Európskeho dohovoru CPT vykonané všetky potrebné procedurálne kroky a predkladaná "Informatívna správa" poskytuje prehľad o prístupe jednotlivých rezortov k odporúčaniam a pripomienkam uvedeným v "Záverečnej správe", ako aj v následných materiáloch prerokovaných vládou SR.

     Správu o priebehu 16. rokovania Výkonného orgánu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Rokovanie sa uskutočnilo v termíne 8.-11. decembra 1998 v Ženeve. Na programe boli otázky prípravy nového protokolu, zameraného na redukciu oxidov dusíka, ako aj plán činnosti na ďalší rok a finančné a organizačné záležitosti.

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zabezpečení Svetovej zimnej univerziády 1999 v Poprade-Tatrách, ktorá sa oficiálne začne slávnostným otvorením predsedom vlády SR dňa 22. januára 1999.
     Vláda konštatovala, že na riešenie závažnejších problémov dopravy účastníkov a prípravy športovísk, organizačný výbor našiel uspokojujúce východisko. Riešila sa aj úroveň bezpečnostného programu Svetovej zimnej univerziády ´99.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z RF do SR.
     Dohodou sa zabezpečuje krytie tuzemských potrieb ropou (do 6 mil. ton za rok) na ďalšie dlhodobé obdobie. Nákup ropy z Ruskej federácie pre ďalšie obdobie na báze vzájomnej komerčnej výhodnosti vychádza z dlhodobých vzájomných korektných obchodných vzťahov s RF v oblasti dodávok ropy pre slovenskú spotrebu.
     Toutou dohodou sa nevylučuje možnosť zabezpečovať ropu z iných, než ruských zdrojov v prípade, že to bude pre slovenské hospodárstvo ekonomicky výhodnejšie.

     Návrh na uzavretie zmeny Protokolu B k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a EZVO a zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Tureckou republikou vláda po prerokovaní schválila.
     Zmena sa týka zavedenia nových pravidiel o pôvode tovaru. Jej cieľom je zosúladiť a zjednodušiť pravidlá v tzv. pan-európskej kumulácii s ohľadom na ich jednotné uplatňovanie hospodárskymi pracovníkmi a colnými správami príslušných krajín.

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Analýzu konkurencie- schopnosti odvetví priemyselnej výroby Slovenskej republiky.
     Cieľom materiálu je v zmysle zadanej úlohy analyzovať údaje o vývoze a dovoze v rokoch 1995, 1996 a 1997, pomocou vybraných metód posúdiť stav konkurencieschopnosti výrobkov jednotlivých odvetví priemyselnej výroby tak, aby mohol slúžiť ako východisko na riešenie jej celkového zvýšenia.

     Informáciu o návrhu na zabezpečenie oficiálnych účastí Slovenskej republiky na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 1999 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

     Vláda prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o prijatých a pripravovaných programoch vzdelávania a výcviku príslušníkov Policajného zboru v oblasti ľudských práv.

     Informáciu o prijatých a pripravovaných programoch vzdelávania a výcviku príslušníkov väzenskej a justičnej stráže a sudcov v oblasti ľudských práv vláda vzala na vedomie.

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o 59. zasadnutí Výboru pre ľudské sídla EHK OSN.

     Vláda prerokovala a schválila dodatočne zaradený Návrh na dočasnú úpravu colnej sadzby pri dovoze vína pôvodom z Maďarskej republiky do 31. marca 1999.
     Ministerke financií uložila vyhlásiť nariadením vlády SR dočasnú úpravu colnej sadzby vo výške 10 % na dovoz vína (HS 2204) pri stanovenej colnej kvóte 15 000 hl pôvodom z Maďarskej republiky do 31.3.1999.

     Vláda súhlasila so zmenou štatútu Štátneho fondu rozvoja bývania.
     V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR v časti týkajúcej sa riešenia rozvoja bývania v SR sa v súčasnosti pripravuje novelizácia zákona NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v rámci ktorej sa má štátna podpora rozvoja bývania sústrediť na sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. V dôsledku tejto novely ŠFRB nadobudne sociálnejší charakter. Vzhľadom na sociálnu povahu fondu je žiadúce, aby zastúpenie v Rade fondu reprezentoval aj jeden člen navrhnutý ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úpravou štatútu sa zabezpečí objektívnosť rozhodovania a väčšia transparentnosť činnosti fondu.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 7. januára 1999
     TIO Úradu vlády SR