Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 13. januára 1999

     Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
     Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 13. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí nie sú prítomní: minister obrany P. Kanis a minister životného prostredia L. Miklós; zastupujú ich štátni tajomníci.

Dodatočne zaradené materiály:

     Návrh na zloženie slovenskej časti Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
     Predkladá: minister hospodárstva

     Návrh na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže
     Predkladá: minister školstva

     Správa o výsledkoch činnosti pozorovateľov účastníckych krajín OBSE na voľbách do Národnej rady SR 25. a 26.9.1998
     Predkladá: minister zahraničných vecí

     Návrh na podpísanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy
     Predkladajú minister životného prostredia
              a minister zahraničných vecí

     Návrh zmien vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre vodohos- podárske otázky na hraničných vodách
     Predkladá: minister pôdohospodárstva

     Návrh postupu pri príprave Analýzy zdedeného stavu spoločnosti (Čierna kniha)
     Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

     Návrh na udelenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s podpísaním Letters of Comfort na uskutočnenie finančných transakcií v objeme 16 mil. USD v prospech Železníc SR
     Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

     Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 182 z 21. marca 1995 k návrhu Programu "Čisté ruky"
     Predkladá: minister vnútra

     Návrhy na vymenovanie predsedov slovenských častí zmiešaných komisií, vytváraných v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky z 24. novembra 1998 o vytvorení mechanizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži
     Predkladá: minister zahraničných vecí

     Informácia o príprave letu prvého slovenského kozmonauta do vesmíru
     Predkladá: minister obrany

* * *

     Vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SRJ č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov. Zároveň súhlasila s návrhom na jeho skrátené legislatívne konanie.
     Cieľom návrhu zákona je predovšetkým upraviť voľbu a odvolávanie samosprávnych orgánov Všeobecnej zdravotnej poisťovne tak, aby tieto boli funkčné, pretože podľa v súčasnosti platného znenia zákona nastala situácia, kedy správnej rade skončilo funkčné obdobie (v decembri 1998) a pre nečinnosť orgánov zástupcov poistencov nie je možné zvoliť novú správnu radu. Závažný legislatívny nedostatok platného zákona je tiež v tom, že po zvolení správnej rady táto nemôže začať svoju činnosť, pretože ju zvoláva predseda správnej rady, ktorého však volí správna rada. Preto sa navrhuje, aby aj predsedu správnej rady zvolila Národná rada SR.‡      K Návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov vláda prijala súhlasné stanovisko. Zároveň schválila návrh na jeho skrátené legislatívne konanie.‡      Navrhovaná zmena umožňuje, aby spôsob financovania, t.j. praktickú realizáciu zúčtovania medzi zdravotnými poisťovňami a zdravotníckymi zariadeniami určil cenový predpis. Zmena tiež umožní regulovať finančné "makroprostredie" cenovým predpisom a vytvorí motiváciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Navrhovaný spôsob vytvorí systém financovania s tzv. uzatvoreným koncom. Nezmení sa doterajší spôsob vykazovania zdravotníckych činností.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o colnom vybavovaní kontajnerov Spoločného fondu (POOL) používaných v medzinárodnej preprave, prijatému 21. januára 1994 v Ženeve, ktoré napomôže ďalšiemu rozvoju kontajnerovej prepravy ako modernému spôsobu prepravy tovaru a zároveň uľahčí a zjednoduší prácu colných orgánov. Pristúpením k tomuto dohovoru sa zjednodušia administratívne postupy, zvýši sa efektívnosť využitia kontajnerov v medzinárodnej preprave a zníži sa preprava prázdnych jednotiek. Pristúpenie k dohovoru je tiež súčasťou procesu aproximácie medzinárodných záväzkov, ktoré prijali štáty Európskej únie a bude dôležitým krokom v príprave Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie.

     Vláda po prerokovaní návrhu súhlasila s predložením žiadosti Slovenskej republiky Spoločnému výboru EZVO a SR v súlade s článkom 19 Dohody o zóne voľného obchodu medzi členskými štátmi EZVO a Slovenskou republikou o predĺženie päťročnej legoty o ďalších päť rokov, počas ktorých bude Slovenská republika považovaná za oblasť s nízkou životnou úrovňou, resp. za oblasť, v ktorej je vysoká nezamestnanosť.

     Návrh programu 7. zasadnutia a zloženie slovenskej časti Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou vláda po prerokovaní schválila.

     Vláda prerokovala a schválila Návrh na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z.z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov.
     V zmysle vyššie uvedeného zákona sú členmi Dozornej rady fondu na návrh vlády SR volení Národnou radou Slovenskej republiky na štvorročné obdobie.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zrušením uznesenia vlády SR č. 182 z 21. marca 1995 k návrhu Programu "Čisté ruky".
     Program Čisté ruky prijala predchádzajúca vláda SR v súlade s jej programovým vyhlásením na obdobie do roku 1998. Plnenie legislatívnych úloh tohto programu, ktoré tvoria jeho jadro, bolo časovo ohraničené obdobím rokov 1995-1996. V prvom polroku 1998 sa vykonal súhrnný odpočet plnenia jednotlivých úloh programu za celé obdobie jeho realizácie v jednotlivých rezortoch Slovenskej republiky. Vláda SR uvedené vyhodnotenie prerokovala a vzala na vedomie 18. augusta 1998. Jednotlivé ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy každoročne predkladali vláde priebežné informácie o plnení programu. Tieto informácie postupom času skĺzali do formálnosti, boli nekonkrétne, popisné a opakujúce sa. To sú dôvody zrušenia uvedeného uznesenia.

     Návrh na zmeny v diplomatickom a konzulárnom zastúpení Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike vláda po prerokovaní schválila.
     Nemecký spolkový snem schválila 10. marca 1994 tzv. Zákon Berlín - Bonn, ktorý vstúpil do platnosti 7. mája 1994. Na základe tohto zákona sa hlavná časť vládnych funkcií presťahuje z Bonnu do spolkového hlavného mesta Berlín.
     V súvislosti s touto skutočnosťou je potrebné, aby sa zastupiteľský úrad Slovenskej republiky presťahoval z Bonnu do Berlína, na patričnej politickej úrovni je potrebné ponechať aj naše diplomatické zastúpenie v Bonne a Mníchove.

     Správa o procese kandidatúry Zimných olympijských hier 2006 Poprad - Tatry sa vypustila z dnešného rokovania vlády SR.

     Návrh na udelenie povolenia na zriadenie Doplnkovej dôchodkovej poisťovne - VŽP so sídlom v Prievidzi predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania vlády SR.

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch činnosti pozorovateľov účastníckych krajín OBSE na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 25. a 26. septembra 1998.
     Voľby boli na základe pozvania vlády SR monitorované vyše 200 zahraničnými pozorovateľmi z 31 účastníckych štátov OBSE. Pozorovatelia v zmysle mandátu Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktorý koordinoval ich činnosť, počas niekoľkých dní sledovali celý volebný proces, začínajúc predvolebnou kampaňou a pokračujúc volebným aktom, sčítavaním hlasov a končiac vyhlásením výsledkov volieb. ODIHR v spolupráci s Parlamentným zhromaždením OBSE vydal deň po voľbách predbežnú hodnoticu správu, ktorá sa definitívne dopracovala a predložila všetkým účastníckym štátov OBSE 25. novembra 1998. Hodnotiaca správa má tridsať strán a končí viacerými odporúčaniami, týkajúcimi sa administratívy volieb a samotného volebného zákona. V správe OBSE sa konštatuje, že parlamentné voľby v SR sa uskutočnili v zmysle zákona bez vážnejších problémov, a to aj napriek atmosfére politickej polarizácie.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí s podpísaním Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy.
     Pre Slovensko to znamená v období rokov 2008-2012 neprekročiť v priemere úroveň emisií skleníkových plynov z roku 1990, zníženú o 8 % (rovnako ako EÚ). Tento redukčný záväzok uvedený v Kjótskom protokole pre Slovensko bol počas vyjednávacieho procesu prijatý v súlade so smernicou pre postup delegácie SR na zasadnutí 3. konferencie strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorú odsúhlasila vláda uznesením č. 849/97. V smernici k tejto otázke sa uvádza: "Slovensko sa môže pripojiť k návrhu záväzku na zníženie emisií skleníkových plynov o 5 až 10 % v roku 2010 oproti roku 1990, v závislosti od konštrukcie základnej úrovne a cieľového záväzku".
     Kjótsky protokol ešte nenadobudol platnosť - doposiaľ ho podpísalo 64 krajín; z asociovaných Poľsko, Bulharsko, Litva, Slovinsko a Česko.

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu politickým stranám a politickým hnutiam v roku 1998 a o záväzkoch politických strán a politických hnutí voči štátnemu rozpočtu.
     V nadväznosti na zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu boli v roku 1998 stranám a hnutiam poskytnuté zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky v celkovej výške 233 855 879,- Sk.
     Informácia obsahuje prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch politickým stranám a politickým hnutiam a o ich záväzkoch voči štátnemu rozpočtu. Súčasne informuje o naplnení zákona NR SR č. 239/1994 Z.z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady SR.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zmenou vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách. Z uvedenej funkcie odvolala Ing. Jozefa Tariča.
     Vláda zároveň vymenovala Ing. Miroslava Čomaja, generálneho riaditeľa vodohospodárskej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky do funkcie splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou a Ukrajinou.

     Informáciu o príprave letu prvého slovenského kozmonauta do vesmíru vláda po prerokovaní vzala na vedomie. V prijatom uznesení uložila ministerke financií vyčleniť z rezervy vlády SR do rozpočtovej kapitoly Slovenskej akadémie vied na rok 1999 účelové finančné prostriedky na zabezpečenie realizácie vedeckých projektov kozmického výskumu.
     Materiál obsahuje informáciu o pripravovanom lete prvého slovenského kozmonauta v súlade s plnením Dohody medzi Ministerstvom obrany SR a Ruskou kozmickou agentúrou o uskutočnení letu kozmonauta SR na orbitálnej stanici MIR a vedeckými projektami kozmického výskumu, ktoré sa uskutočnia v súvislosti s letom slovenského kozmonauta.

     Materiál Daňové a motivačné opatrenia a podpora zahraničných investícií v zákonodarstve Slovenskej republiky vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Ministrovi hospodárstva uložila vypracovať stratégiu vstupu zahraničných investícií do Slovenskej republiky, ministerke financií - prehodnotiť a rozpracovať daňovo-motivačné opatrenia podmieňujúce vstup zahraničných investícií do právnych noriem.
     Z poznatkov vyplýva, že Slovensko v rokoch 1989 až 1997 zaznamenalo niekoľkonásobne nižší príliv priamych zahraničných investícií, ako napr. Poľsko, Maďarsko a Česko. Kým v Maďarsku sa podarilo z celkového objemu priamych zahraničných investícií, ktoré smerovali do východnej a strednej Európy, Pobaltia a do Spoločenstva nezávislých štátov získať 25,2 %, v Poľsku 13,8 %, v Českej republike 12,2 %, na Slovensku len 1,5 %. Približne rovnaký objem priamych zahraničných investícií, ako na Slovensko, smeroval do Slovinska, Bulharska, Chorvátska a Turkmenistanu. Je zrejmé, že Slovensko v porovnaní s uvedenými krajinami pri získavaní najväčších zahraničných investorov zaostáva. Z uvedeného vyplýva, že pre zapojenie ekonomiky SR do medzinárodnej deľby práce s hospodársky vyspelými krajinami, musí Slovenská republika okrem štrukturálnych zmien vykonať aj zmeny v daňovo- motivačných opatreniach.

     Návrh postupu pri príprave Analýzy zdedeného stavu spoločnosti (Čierna kniha) vláda po prerokovaní schválila.
     Vypracovanie a prezentácia analýzy je dôležitá z niekoľkých dôvodov. Ide o prísľub vlády voči občanom SR, že budú detailne oboznámení so skutočným stavom ekonomiky a spoločnosti po štyroch rokoch pôsobenia predchádzajúcej vlády. Analýza bude tiež sumárom všetkých porušení zákonov, nehospodárneho nakladania s majetkom štátu, priamej a skrytej zadlženosti, prepájania ekonomickej a politickej moci a zahraničnopolitického zlyhania predchádzajúcej vlády, čo mimoriadne prispeje k vysvetľovaniu skutočných príčin mnohých terajších problémov Slovenska. A napokon pôjde o jednoznačný signál, že súčasná vláda je pripravená odhaľovať a naprávať predchádzajúce neprávosti.

     Vláda Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu udelila svoj súhlas s podpísaním Letters of Comfort na uskutočnenie finančných transakcií v objeme 16 mil. USD v priebehu januára 1999 ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií a ministerkou financií za účelom úspešného pokračovania finančnej stabilizácie hospodárenia Železníc Slovenskej republiky.

     Vláda prerokovala a schválila Návrhy na vymenovanie predsedov slovenských častí zmiešaných komisií, vytváraných v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky z 24. novembra 1998 o vytvorení mechanizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži.
     Zmiešané komisie zabezpečia možnosť efektívnej spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Obsahom činnosti jednotlivých komisií bude pravidelné vyhodnocovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zmluvy, výmeny skúseností a informácií, hľadanie rezerv a odporúčaní na zlepšenie spolupráce.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 13. januára 1999
     TIO Úradu vlády SR