Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 20. januára 1999

     Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
     Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 14. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády I. Mikloš, minister zahraničných vecí E. Kukan (ZPC-USA), minister hospodárstva SR Ľ. Černák (ZPC-Paríž), ministerka financií B. Schmögnerová (ZPC-Viedeň), minister spravodlivosti J. Čarnogurský (PC-Leopoldov), minister obrany P. Kanis (seminár v hoteli Fórum). Neprítomných členov vlády na rokovaní zastupujú štátni tajomníci pp. Chlebo, Sabol, Vaškovič, Mazák a Pivarči.

Dodatočne zaradené materiály:

     Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí SR E. Kukana vo Francúzskej republike v dňoch 4.-5. januára 1999
     Predkladá: minister zahraničných vecí

     Správa zo zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho v Ruskej federácii, ktorá sa uskutočnila v dňoch 4.-5. decembra 1998
     Predkladá: ministerka financií

     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody
     Zabezpečenie prípravy a účasti delegácie Slovenskej republiky na 20. zasadaní Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie.
     Predkladajú: minister životného prostredia
               minister zahraničných vecí

     Návrh zmien a doplnkov k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999 a k návrhu Výhľadového plánu legislatívnych úloh vlády SR na roky 2000 až 2002
     Predkladá podpredseda vlády Ľ. Fogaš.

     Návrh Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 1999 a Projekt realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky sa z dnešného rokovania vlády  v y p u s t i l i.

* * *

     Vláda prerokovala a v znení zmien a doplnkov schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 374/1996 Z.z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
     Cieľom navrhovanej novely zákona o správe majetku štátu, ktorý sa vzťahuje výlučne na správu majetku štátu vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére, je najmä sprísnenie, resp. spresnenie povinností správcu pri nakladaní s nehnuteľnosťami a hnuteľnými vecami vo vlastníctve štátu. Predovšetkým ide o dispozičné oprávnenia správcu pri uzatváraní nájomných zmlúv, resp. zmlúv o výpožičke k nehnuteľnostiam, ktoré v praxi spôsobili najviac problémov.
     Prípady, ktoré vznikli, možno rozdeliť na tie, ktoré odporujú zákonu (obsahom alebo účelom právneho úkonu), obchádzajú zákon (svojimi dôsledkami sleduje právny úkon cieľ, aby zákon nebol dodržaný) alebo sa priečia dobrým mravom (napr. právny úkon na prospech určitých osôb, pričom nemusí ísť o blízke osoby).

     Vláda prerokovala návrh a v zmysle pripomienok schválila Harmonogram úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 4. novembra 1998.
     Plnenie úloh vyplývajúcich z harmonogramu je nevyhnutné z hľadiska ďalšieho postupu procesu integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie. Uvedený harmonogram možno považovať za akčný plán vlády Slovenskej republiky, ktorý deklaruje nielen eminentný záujem Slovenska o členstvo v únii, ale zároveň aj odhodlanie vlády SR prejsť z roviny politických deklarácií do roviny ich praktickej implementácie.

     Správu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí SR E. Kukana vo Francúzskej republike v dňoch 4.-5. januára 1999 vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Konštatovala, že pracovná návšteva predstavuje výrazný impulz pre rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou vo všetkých oblastiach s dôrazom na oblasť európskej integrácie a na úsilie SR v prístupovom procese k EÚ.

     Vláda po prerokovaní návrhu vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody, ktorej podpísanie sa predpokladá do konca januára 1999. Konkrétne témy a okruhy spolupráce, ktoré sú v dohode podrobne rozpracované, stanoví komisia zložená zo zástupcov oboch zmluvných strán. Dohoda je v súlade so slovenským právnym poriadkom a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zabezpečením prípravy a účasťou delegácie Slovenskej republiky na 20. zasadaní Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie. Prijala tiež smernicu pre postup delegácie SR a súhlasila s kandidatúrou ministra životného prostredia SR L. Miklósa na post predsedu 20. zasadania Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční v dňoch 1.-5. februára 1999 v Nairobi.

     Vláda prerokovala a schválila Návrh úloh v sociálnej oblasti na realizáciu zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky v roku 1999.
     Úlohy obsiahnuté v návrhu sú smerované do oblasti sociálnych vecí a rodiny a do oblasti zamestnanosti a pracovných vzťahov. Súčasťou návrhu sú aj prierezové úlohy.
     V sociálnej oblasti sa to týka návrhu zákona o príspevku na bývanie, návrhu zákona o zvýšení dôchodkov, správy o sociálnej situácii obyvateľstva a riešenie životnej úrovne. Ďalej ide o návrh novely zákona o sociálnej pomoci, dobudovanie systému štátnej sociálnej podpory a o reformu doplnkového dôchodkového poistenia.
     V oblasti zamestnanosti a pracovných vzťahov úlohy smerujú k riešeniu hospodárskeho a sociálneho partnerstva, návrhu novely zákona o minimálnej mzde, k riešeniu primeraného mzdového vývoja, návrhu zriadenia garančného fondu, ktorý pri insolventnosti zamestnávateľa preberá záväzky k zamestnancom. Úlohy sa ďalej týkajú návrhu novely Zákonníka práce s cieľom ochrany práv zamestnancov, návrhu Koncepcie politiky zamestnanosti do roku 2000 a úpravy vzťahov zamestnancov pri výkone štátnej a verejnej služby formou návrhov zákonov.
     Prierezové úlohy majú prehodnotiť používanie správnych fondov Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce a v spolupráci s Ministerstvom financií SR prehodnotiť daňové a príspevkové zaťaženia.

     Správu z 13. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa uskutočnilo 7. decembra 1998 v Bratislave vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Ministrom hospodárstva, pôdohospodárstva a ministerke financií v prijatom uznesení uložila zabezpečiť realizáciu úloh uvedených v Rozhodnutí Rady colnej únie SR a ČR č. 16 zo 7. decembra 1998.
     K najdôležitejším bodom rokovania RCÚ patrili napr.: Návrh colných sadzobníkov SR a ČR na rok 1999, Výsledky rokovania Výboru pre koordináciu hospodárskej politiky v poľnohospodárstve - nedoriešené problémy s návrhom opatrení a tiež Konkretizácia výberu štátov na dojednávanie dohôd o voľnom obchode na rok 1999.

     Vláda prerokovala a vyjadrila súhlas so Správou "Záverečné odporúčania a orientácia opatrení" k projektu Rady Európy a Európskej komisie "Boj proti korupcii a organizovanému zločinu v krajinách prechádzajúcich transformačným obdobím" (OCTOPUS). Zároveň prijala stanovisko k správe a dotknutým ministrom uložila prijať účinné opatrenia.
     Účelom materiálu je poukázať na aktuálne problémové otázky v oblasti korupcie a organizovaného zločinu v Slovenskej republike z pohľadu Rady Európy a Európskej komisie a v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR iniciovať prijatie účinných opatrení na boj s týmito negatívnymi javmi. Správa je výsledkom prieskumu expertnej komisie vytvorenej v rámci projektu Rady Európy a Európskej komisie nazvaného Octopus, ktorý je projektom "Boja proti korupcii a organizovanému zločinu v krajinách prechádzajúcich transformačným obdobím". Zároveň je aj návrhom odporúčaní a orientácie opatrení adresovaných vláde Slovenskej republiky.

     Vláda prerokovala návrh a schválila Štatút Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, ktorý vymedzuje jej postavenie, hlavné úlohy, zloženie a zásady činnosti.

     Vláda prerokovala a schválila Návrh delegácie na trilaterálny summit predsedov vlád Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky 25. januára 1999 v Soproni. Summit sa uskutoční na základe Spoločného vyhlásenia, podpísaného na pracovnom stretnutí predsedov vlád SR, MR a RR 7. júla 1995 v rakúskom Ruste. Miestom ostatného stretnutia 15. decembra 1997 bola Viedeň a nasledujúci summit sa uskutoční koncom roka 1999 v Bratislave.
     Účasťou na trilaterálnom stretnutí predsedov vlád Slovenská republika potvrdí svoj záujem o rozširovanie a prehlbovanie regionálnej spolupráce medzi MR, RR a SR.


     V odpoludňajších hodinách prišli na rokovanie vlády z pracovných ciest ministerka financií B. Schmögnerová a minister spravodlivosti J. Čarnogurský.


     Vláda SR sa vrátila k prerokovaniu a vzala na vedomie Projekt realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Materiál prerokuje Rada hospodárskej a sociálnej dohody a následne opäť vláda SR.
     Cieľom dnešného prerokovania bolo posúdenie navrhovaných spôsobov konkretizácie úloh vyplývajúcich zo zámerov a koordinácia zodpovednosti a termínov na plnenie jednotlivých opatrení. Projekt realizácie svojím formálnym usporiadaním nadväzuje na text zámerov. K jednotlivým bodom zámerov priraďuje konkrétne opatrenia, ktorými sa v nich stanovené ciele majú napĺňať. Súčasťou opatrení je stanovenie zodpovednosti a termínu splnenia.

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999 a návrh Výhľadového plánu legislatívnych úloh vlády SR na roky 2000 až 2002. Do piatku tohto týždňa uložila všetkým ministrom predložiť racionálne zmeny programu s tým, že sa z plánu legislatívnych úloh vypustia duplicitné úlohy.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zrušením určenia spoločnosti Slovenské aerolínie, a.s. Bratislava za národného leteckého dopravcu Slovenskej republiky (uznesenia vlády SR č. 42/1997 a č. 217/1998) s cieľom minimalizácie dopadu na štátny rozpočet.
     Dňa 14. januára 1997 bola spoločnosť Slovenské aerolínie, a.s. určená za národného leteckého dopravcu SR, bez predchádzajúceho výberového konania (zákon č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov). Z hľadiska hospodárskej súťaže bolo žiadúce, aby všetci slovenskí leteckí dopravcovia mali možnosť uchádzať sa o zriadenie leteckej spoločnosti s účasťou štátu (národného leteckého dopravcu).
     Podľa Ústavy SR a všeobecne platných právnych predpisov môže dopravca s účasťou štátu pôsobiť len paralelne s ostatnými spoločnosťami, za rovnakých podmienok podnikania. Napriek tomu bývalá vláda SR vytvorila jednej spoločnosti exkluzívne výhodné podnikateľské prostredie ešte pred tým, než bola spôsobilá "vzlietnuť".
     Národný dopravca v krajinách vždy zabezpečoval spojenia, ktoré boli v záujme daného štátu. V Slovenskej republike bol postavený na úroveň dopravcu zabezpečujúceho dovolenkové lety, čo sa môže vykonávať súčasnými leteckými dopravcami bez priamej či nepriamej podpory štátu. Celý projekt bol založený na troch lietadlách TU 154 M, ktorých efektívne využitie v rámci regiónu Európy pre pravidelné lety je nereálne. Inou lietadlovou technikou Slovenské aerolínie, a.s., nedisponujú.

     Vláda prerokovala a schválila Východiská zostavenia návrhu štátneho rozpočtu na rok 1999.
     V tejto etape rozpočtových prác smerujú predpokladané príjmy štátneho rozpočtu v roku 1999 k úrovni 180 mld Sk, výdavky na úrovni 195 mld Sk. Schodok štátneho rozpočtu by nemal prekročiť 15 mld Sk.
     Predpokladom dosiahnutia zámerov štátneho rozpočtu na rok 1999 bude dôsledná realizácia opatrení prijatých v rámci balíčka opatrení a programu hospodárnosti. Splnenie príjmov bude podmienené prijatím a realizáciou viacerých zákonov, a to najmä v daňovej oblasti.
     Návrh štátneho rozpočtu na rok 1999 by sa mal predložiť na rokovanie vlády SR 17. februára 1999. Do Národnej rady SR bude predložený 22. februára 1999.

     Návrh na použitie majetku FNM SR v roku 1999 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 1999 vláda odložila z dnešného rokovania.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 20. januára 1999
     TIO Úradu vlády SR