Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 27. januára 1999

     Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
     Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 15. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.‡ Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí E. Kukan‡ a minister školstva M. Ftáčnik. Zastupujú ich štátni tajomníci.

Dodatočne sa zaradili nasledujúce materiály:

     Návrh inštitucionálneho zabezpečenia realizácie projektu DECENTRALIZÁCIA SPRÁVY VECÍ VEREJNÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
     Predkladá: predseda vlády SR

     Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a Výhľadový plán legislatívnych úloh vlády SR na roky 2000-2002
     Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

     Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky
     Návrh na vymenovanie predsedu Protimonopolného úradu SR
     Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

     Návrh na schválenie členov Rady vlády SR pre verejnú správu
     Predkladá: minister vnútra

     Návrh delegácie na Svetové ekonomické fórum v Davose 29. až 31. januára 1999
     Predkladá: minister zahraničných vecí

     Správa o príprave kandidatúry Slovenského zväzu nepočujúcich športovcov na organizovanie 20. Letných svetových hier nepočujúcich - Košice 2005
     Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
               minister školstva

     Návrh na požiadanie prezidenta Slovenskej republiky zastúpeného predsedom vlády SR, aby vrátil Národnej rade SR zákon z 18. januára 1999 o zmene a doplnení Trestného zákona
     Predkladá: minister spravodlivosti

     Úprava cestovného v osobnej železničnej a autobusovej doprave
     Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

     Návrh postupu Slovenskej republiky pri zvyšovaní kvót členských krajín MMF na základe 11. všeobecnej revízie
     Predkladá: ministerka financií

     Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 695 z 27. októbra 1998
     Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

     Návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
     Predkladá: minister vnútra

     Informácia o vývoji situácie pri rokovaniach o zriadení a povolení predajní typu Duty Free Shop na území Slovenskej republiky
     Predkladá: ministerka financií

* * *

     Vláda SR prerokovala a schválila Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a Výhľadový plán legislatívnych úloh vlády SR na roky 2000-2002.
     Materiál obsahuje zoznam návrhov zákonov a nariadení vlády, ktoré vyplývajú z aktuálnych spoločenských potrieb tak, aby sa zabezpečili všetky hlavné úlohy potrebné najmä na ozdravenie ekonomiky, transformáciu sociálnej sféry s ohľadom na zmiernenie sociálneho napätia v spoločnosti, podporu podnikateľskej činnosti, ako aj rozvoj demokratických princípov spoločnosti.
     Legislatívne úpravy v roku 1999 a v ďalších rokoch sledujú vytvorenie pevného základu právneho štátu, ochranu jeho záujmov s dôrazom na ochranu práv a oprávnených záujmov občanov Slovenskej republiky. Pri tvorbe jednotlivých právnych predpisov sa tiež dôsledne sleduje nutnosť zosúlaďovania právneho poriadku Slovenskej republiky s právnym poriadkom štátov Európskej únie.
     Podkladom na vypracovanie Plánu legislatívnych úloh vlády SR boli priority určené v Programovom vyhlásení vlády SR.

     Návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku vláda po prerokovaní schválila.
     Návrh zákona reaguje na ústavný zákon č. 9/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z. v časti týkajúcej sa voľby a odvolávania prezidenta republiky. Upravuje sa ním postup pri príprave a vykonávaní volieb prezidenta a ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta republiky. Návrh na kandidáta na funkciu prezidenta republiky sa predkladá v lehote 21 dní od vyhlásenia volieb predsedovi Národnej rady SR, ktorý ho preskúma z hľadiska jeho súladu so zákonom. Návrh buď prijme, alebo ak nie je v súlade s Ústavou SR a týmto zákonom, odmietne ho. Nadväzne bolo potrebné novelizovať Občiansky súdny poriadok a upraviť konanie pred Najvyšším súdom SR, ktorý bude na návrh kandidáta skúmať odmietnutie návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta.
     Prezidenta SR je možné odvolať z funkcie na základe všeľudového hlasovania, ktorého spôsob je upravený zákonom.

     Návrh programu vojenských aktivít súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek armád iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci bilaterálnej spolupráce plánovanej na rok 1999 vláda po prerokovaní schválila. Ministrovi obrany uložila návrh zdôvodniť v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky.

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o pôsobení príslušníkov Armády Slovenskej republiky v operáciách na podporu mieru v roku 1998. Konštatovala, že základné zámery Slovenskej republiky v oblasti podpory mierových iniciatív medzinárodného spoločenstva sa splnili. Vláda zároveň uložila ministrovi obrany uplatniť získané skúsenosti v mierových misiách pri zdokonaľovaní prípravy príslušníkov a jednotiek Armády SR na vysielanie do mierových misií Organizácie Spojených národov a do ďalších medzinárodných organizácií.

     Správu o plnení záväzkov Slovenskej republiky, vyplývajúcich z medzinárodných odzbrojovacích zmlúv a dohôd vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
     Cieľom materiálu je poskytnúť ucelený prehľad o plnení záväzkov za rok 1998 vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z platných medzinárodných zmlúv a dohôd v európskom regióne, ako aj rezolúcií prijatých Organizáciou Spojených národov v oblasti kontroly zbrojenia a odzbrojenia.

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o podpísaní Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi a doplnkového protokolu k dohovoru a návrh na ďalšie opatrenia.
     Prijatie rámcového dohovoru a doplnkového protokolu má prispieť k vytvoreniu podmienok na uzatváranie dohôd o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy, ako aj miestnej štátnej správy v súlade s platnou legislatívou.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o vojnových hroboch. Dohoda je v poradí druhou z dohôd, ktoré Slovenská republika uzatvára ako zmluvná strana ženevských dohovorov z roku 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov a dvoch dodatkových protokolov k nim z roku 1977. Dojednanie dohôd starostlivosti o vojnové hroby tieto dokumenty ukladajú každému štátu, ktorý je ich zmluvnou stranou a na ktorého území sa nachádzajú vojnové hroby.

     Vláda prerokovala a schválila Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 1999. Plán práce vlády je spracovaný na základe podkladov od jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v dvoch prierezoch - rezortnom a časovom.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí s vytvorením Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj.
     Vytvorenie rady predstavuje splnenie podmienok na realizáciu Koncepcie uplatňovania AGENDY 21 v Slovenskej republike. Plní sa tak opatrenie vlády SR č. 655 zo 16. septembra 1997, ktoré ukladá ministrom a vedúcim ostatných orgánov štátnej správy SR participovať na vytvorení Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Tu je zakotvená orientácia rozvoja starostlivosti o životné prostredie jednoznačne na priblíženie Slovenskej republiky k štandardom štátov Európskej únie aj v problematike trvalo udržateľného rozvoja ako prostriedku riešenia globálnych problémov environmentálnej bezpečnosti v štátoch východnej a strednej Európy.

     Vláda prerokovala a schválila nové zloženie Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí. Predsedom výboru sa stal Peter Magvaši, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vláda zároveň z vecného i časového hľadiska zosúladila zmeny v uzneseniach vlády SR č. 382/1998, 634/1998 a 98/1998 s úlohou prípravy "Národného programu ochrany starších ľudí".

     Správu o procese kandidatúry Zimných olympijských hier 2006 Poprad - Tatry vláda po prerokovaní vrátila na dopracovanie.

     Vláda prerokovala a zobrala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch rokovania medzivládnej Komisie pre dokončenie delenia majetku po bývalej ČSFR.
     Výsledkom rokovania komisie je, že obe delegácie sa dohodli na vytvorení pracovných skupín, ktoré budú pripravovať spoločný zoznam položiek za jednotlivé rezorty s vyčlenením sporných položiek. Tieto zoznamy budú podkladovým materiálom na ďalšie zasadania komisie. Pri úradoch vlády SR a ČR sa vytvoria pracovné skupiny odborníkov, ktorých úlohou bude príprava štatútu a dohody medzi ČR a SR o spoločnom postupe pri realizácii ústavného zákona č. 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na ČR a SR.
     Delegácie sa ďalej doholi na tom, že jednoznačne nesporné záväzky a pohľadávky je potrebné riešiť a nepodmieňovať ich vyriešením sporných záležitostí.
     Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční 6.2.1999 v Bratislave.

     Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog vláda po prerokovaní schválila. Z uvedenej funkcie odvolala Jozefa Kalmana. Vláda zároveň vymenovala Pála Csákyho, podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj do funkcie predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog.

     Návrh inštitucionálneho zabezpečenia realizácie projektu DECENTRALIZÁCIE SPRÁVY VECÍ VEREJNÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE vláda vrátila na dopracovanie.

     Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila. Z uvedenej funkcie odvolala Ing. Štefana Condíka, CSc. Zároveň vymenovala RNDr. Petra Macha (Mach) do funkcie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky.

     Vláda vymenovala PhD. Petra Nižňanského, CSc. do funkcie predsedu Protimonopolného úradu SR. Pán Nižňanský bol 18.11.1998 uznesením vlády poverený riadením tejto inštitúcie.

     Návrh ministra vnútra na vymenovanie členov Rady vlády SR pre verejnú správu vláda po prerokovaní schválila. Zároveň mu uložila odovzdať na najbližšom rokovaní menovacie dekréty novým členom rady.
     Materiál rešpektuje návrhy zainteresovaných ústredných orgánov štátnej správy, Slovenského odborového zväzu verejnej správy, Združenia miest a obcí SR a Únie miest a obcí SR. Ďalej sa za členov rady vlády navrhujú prednostovia krajských úradov, významní pracovníci v oblasti verejnej správy z ministerstva vnútra, vysokých škôl, vedeckých ústavov.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zložením delegácie na Svetové ekonomické fórum v Davose 29. až 31. januára 1999.

     Vláda po prerokovaní vzala na vedomie správu o príprave a súhlasí s kandidatúrou Slovenského zväzu nepočujúcich športovcov na organizovanie 20. Letných svetových hier nepočujúcich 2005 v Slovenskej republike, v Košiciach.

     Informáciu o vývoji situácie pri rokovaniach o zriadení a povolení predajní typu Duty Free Shop na území Slovenskej republiky vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

     Vláda SR v súvislosti s realizáciou Návrhu zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej dopravy prerokovala a schválila Úpravu cestovného v osobnej železničnej a autobusovej doprave v alternatíve č. 1. Táto alternatíva znamená úpravu obyčajného cestovného v železničnej osobnej doprave o 35 % pri zachovaní percentuálnej výšky zliav. Prínos z tejto úpravy by mal predstavovať zvýšenie tržieb ŽSR celkom o 386,9 mil. Sk, pri zavedení zmeny tržieb od 1.2.1999. Priemerný mesačný dopad na 1 cestujúceho by mal predstavovať cca 20 Sk mesačne. Úprava cestovného v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave predstavuje zvýšenie o 20 % pri dodržaní percentuálnej úrovne zliav s účinnosťou od 1.2.1999. Celkový prínos by mal predstavovať čiastku 348 mil. Sk, čo znamená len kompenzáciu výšky strát väčšiny štátnych podnikov SAD. Mesačný dopad na jedného cestujúceho podľa kategórií sa pohybuje od 4 do 80 Sk pri obyčajnom cestovnom bez zliav.

     Vláda schválila Podklad na rokovanie vlády Slovenskej republiky o privatizácii Československej obchodnej banky, a.s. Praha a predaji podielu Slovenskej republiky.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasila so zmenou uznesenia vlády SR č. 695 z 27. októbra 1998 k návrhu realizácie uznesenia vlády SR č. 454 zo 7. júla 1998, týkajúceho sa strategických zámerov a postupov rozvoja automobilového priemyslu v Martine.
     Vláda SR svojím uznesením č. 695/98 uložila ministrovi pre správu a privatizáciu národného majetku uvoľniť z prostriedkov osobitného účtu ministerstva celkom 281 mil. Sk na podporu rozvojových projektov automobilovej výroby v Martine v zmysle strategických zámerov a postupov schválených uznesením vlády SR č. 454 zo 7. júla 1998.
      Z uvedenej sumy sa už uhradila čiastka 100 mil. Sk. Úhradou zvyšných 181 mil. Sk je zaviazaná ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku v termíne do 31. marca 1999.
     Vláda považuje rozvoj automobilového priemyslu v Martine za jednu z významných ciest vytvárania pracovných príležitosti v regióne, ako aj oživenia jeho ekonomického rozvoja.
     V tejto súvislosti vláda schválila zmenu uznesenia č. 695/98, aby uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 281 mil. Sk pre spoločnosť AUTO Martin, a.s. sa realizovalo za podmienky, že táto čiastka bude tvoriť majetkovú účasť štátu na základnom imaní tejto spoločnosti.

     Návrh na použitie majetku FNM SR v roku 1999 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady SR č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 1999 vláda vrátila na prepracovanie.

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o príčinách ťažkých a smrteľných úrazov v hospodárstve Slovenskej republiky.

     Návrh postupu Slovenskej republiky pri zvyšovaní kvót členských krajín MMF na základe 11. všeobecnej revízie vláda po prerokovaní schválila. Súhlasila so zvýšením členskej kvóty v Medzinárodnom menovom fonde a ministerku financií splnomocnila oznámiť MMF súhlas SR s týmto zvýšením.

     Vláda SR na záver svojho programu prerokovala na neverejnom zasadaní Informáciu o súčasnom stave plavebných komôr stupňa Gabčíkovo, ktorej obsah pojednáva o technických problémoch, pretrvávajocich a neriešených za posledné roky, spočívajocich v nežiaducich priesakoch plavebných komôr.
     Vláda prijala účinné opatrenia na odstránenie jestvujúcich nedostatkov. Dospela k záveru, že tieto problémy sa navŕšili aj v dôsledku zanedbania problémov zo strany zodpovedných inštitúcií. Na základe podanej informácie minister vnotra a generálny prokurátor začali vo veci konať.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 27. januára 1999
     TIO Úradu vlády SR