Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 3. februára 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 16. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí Eduard Kukan, minister životného prostredia László Miklós, guvernér NBS Vladimír Masár. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh na odvolanie a menovanie Rady vlády SR pre masmédiá
Predkladá: Predkladá minister kultúry Milan Kňažko

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február
Predkladá: predkladá minister zahraničných vecí Eduard Kukan

Program spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry medzi vládou SR a vládou Slovinskej republiky na roky 1999-2002
Predkladá: minister zahraničných vecí Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o Železničnom vojsku, ktorý predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka. Doteraz nejestvoval zákon, upravujúci zriadenie, postavenie, úlohy, štruktúru a riadenie Železničného vojska ako súčasti ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve - zákon o tripartite, ktorý predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši, vláda schválila s pripomienkami.
Návrh zákona o tripartite je predkladaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999. Jeho účelom je upraviť vzťahy hospodárskeho a sociálneho partnerstva medzi štátom, zamestnávateľmi a zamestnancami pri riešení zásadných otázok hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Vymedzuje pojem "reprezentatívnosť" sociálnych partnerov vstupujúcich do tripartitných vzťahov ako aj postavenie a pôsobnosť Rady hospodárskej a sociálnej dohody ako tripartitného dohodovacieho orgánu. 21členná rada sa skladá zo siedmich členov vlády, siedmich zástupcov zamestnávateľov a siedmich predstaviteľov odborových zväzov. Rada dohoduje stanoviská a odporúčania v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a v oblasti štátneho rozpočtu. Rada ďalej dohoduje stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú zamestnávateľov a zamestnancov.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 388/1998 Z.z., ktorým sa vydáva Colný sadzobník. Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová. Návrh sa týka colnej kvóty na dovoz vína z Maďarskej republiky.

Vláda prerokovala a schválila Správu o stave rozostavanosti objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti realizovaných v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby s návrhom potreby finančných prostriedkov v rokoch 1999 - 2002, ktorú predložil minister školstva Milan Ftáčnik. Ministerstvo eviduje 60 rozostavaných stavieb základných škôl s celkovým finančným objemom 2,8 mld Sk na ich celkové dokončenie. Podľa navrhovanej správy by bolo možné dokončiť za štyri roky 40 rozostavaných stavieb za predpokladu zvýšenia objemu finančných prostriedkov. Predpokladaný objem prostriedkov pre rok 1999 odsúhlasila vláda na úrovni minulých rokov vo výške 130 mil. Sk.

Vláda prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 382 z 27. mája 1997 k Dohode medzi vládou SR a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia, ktorý predložili minister životného prostredia László Miklós a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR schválila Návrh na podpis Európskej charty miestnej samosprávy. Charta patrí medzi základné listiny Rady Európy garantujúce politickú, správnu a finančnú nezávislosť miestnych samospráv. Podpis charty je prejavom politickej vôle dať na všetkých úrovniach samosprávy v SR uplatnenie zásadam, presadzovaným od založenia Rady Európy na udržiavanie a rozvíjanie európskeho demokratického vedomia a na ochranu ľudských práv. Návrh na rokovanie predložili minister vnútra Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 9 zo 7.1.1999 - podpis Dohody medzi vládou SR a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v SR a v Chorvátskej republike. Schválenie návrhu, ktorý predložil minister školstva Milan Ftáčnik, umožní skorší vstup Dohody do platnosti, na čom majú záujem obidve strany.

Vlád SR prerokovala a schválila Návrh inštitucionálneho zabezpečenia realizácie projektu Stratégia reformy a decentralizácie verejnej správy v SR, ktorú predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Vláda SR sa zaviazala modernizovať fungovanie demokratického štátu. Už vo svojom Programovom vyhlásení deklarovala, že si plne uvedomuje, že dosiahnutie cieľov v ňom vytýčených, je možné len za aktívnej účasti a súčinnosti všetkých občanov SR. Je teda nevyhnutná reforma a decentralizácia verejnej správy. Tá však nie je rezortnou záležitosťou - rozhodnutie o budúcom inštitucionálnom usporiadaní sa bude priamo dotýkať nielen štátnej správy, ale aj územnej samosprávy, záujmovej samosprávy a súkromného sektora. Vzhľadom na potrebu rýchleho postupu ako aj na zaťaženie vlády SR riešením situácie, v akej sa krajina nachádza, sa javí ako najvhodnejšie zriadiť inštitút splnomocnenca vlády SR pre reformu a decentralizáciu verejnej správy. Vláda SR schválila vymenovanie Ing. Viktora Nižňanského za splnomocnenca vlády pre realizáciu projektu Stratégia reformy a decenetralizácie verejnej správy v SR.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzavretie Ďalšieho dodatkového protokolu k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a inými štátmi, zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl, ktorý predložili minister obrany Pavol Kanis a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR na základe uznesenia vlády SR č. 105 z 21.2.1995 k návrhu na zriadenie Koordinačnej rady na ochranu a podporu zdravia odvolala jej doterajšieho predsedu Ľubomíra Javorského a vymenovala do tejto funkcie ministra zdravotníctva SR Tibora Šagáta.

Vláda SR prerokovala a schválila opatrenia zamerané na zvýšenie prílevu priamych zahraničných investícií. Vláda vychádza z predpokladu, že okrem motivačných opatrení na prílev zahraničných investícií je nevyhnutná aj dobrá informovanosť cieľových skupín - zahraničných investorov. Cieľom vlády je prezentovať záujem o podporu priamych investícií, ochotu riešiť konkrétne problémy zahraničných investorov a informovať o podmienkach investovania v SR. Projekt bude realizovaný formou prezentácií v zahraničí i v tuzemsku, na multilaterálnych fórach, prostredníctvom médií a Internetu. Materiál na rokovanie vlády predložil minister hospodárstva Ľ. Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila Akčný plán pre oblasť dopravy a životného prostredia. Uložila tak koordinovať spôsob vecného, procesného a finančného zabezpečenia Akčného plánu pre oblasť dopravy a životného prostredia vo väzbe na štátny rozpočet s cieľom koordinácie financovania krátkodobých úloh a riešenia dlhodobého programu zabezpečenia financovania Akčného plánu. Materiál na rokovanie vlády predložili minister životného prostredia László Miklós a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka. Vláda SR vzala na vedomie vzdanie sa Ing. Milutína Krištofiča, CSc. funkcie podpredsedu Štatistického úradu SR a vymenovala do tejto funkcie Ing. Štefana Schilla.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR, ktoré sa konalo 1.12.1998. Materiál do vlády predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda vzala na vedomie Informáciu o príprave koncepcie zabezpečenia posilnenia nezávislosti súdnictva a harmonogram prijímania príslušnej legislatívy. Materiál do vlády predložil minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február. Materiál do vlády predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Program spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry medzi vládou SR a vládou Slovinskej republiky na rok 1999 - 2002. Materiál do vlády predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyslovila súhlas s návrhom na zmenu členov Rady vlády SR pre masmédiá /ďalej len Rada/. Vláda SR odvolala z funkcie predsedu Rady Ivana Hudeca a vymenovala do tejto funkcie ministra kultúry SR Milana Kňažka, odvolala z funkcie podpredsedu Rady Pavla Dinku a vymenovala Pavla Nemečka, odvolala z funkcie tajomníka Vladimíra Páleníka a vymenovala Ľubomíra Fifíka. Odvolala členov Rady Martu Podhradskú, Ivana Sečíka, Štefana Condíka, Ladislava Hagaru, Vladimíra Holinu, Jána Kovarčíka, Dušana Kleimana, Ľudmilu Muškovú, Evu Zelenayovú, Jaroslava Šišoláka, Vladimíra Zemana, Juraja Sarvaša, Igora Kubiša, Jozefa Darmu.
Vymenovala za členov Rady:

 • Jána Fuleho, predsedu Slovenského syndikátu novinárov,
 • Martina Vahančíka, riaditeľa tlačovej agentúry SITA,
 • Milana Materáka, ústredného riaditeľa STV,
 • Jaroslava Rezníka ml., ústredného riaditeľa SRo,
 • Andreja Hryca, viceprezidenta Asociácie nezávislých televíznych a rozhlasových staníc,
 • Pavla Ruska, prezidenta Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc,
 • Ivana Čeredejeva, generálneho riaditeľa TA SR,
 • Martina Urmaniča, generálneho riaditeľa Národného centra mediálnej komunikácie,
 • Miloslava Luthera, režiséra a člena Filmovej a televíznej akadémie,
 • Ladislava Bariaka, člena Únie televíznych tvorcov,
 • Jarmilu Grujbárovú, riaditeľku Kancelárie Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie,
 • Editu Slezákovú, riaditeľku vydavateľstva Vox Nova,
 • Jerguša Ferka, člena Združenia slovenských novinárov,
 • Máriu Sedlákovú, riaditeľku odboru pre styk s verejnosťou MK SR .
Materiál do vlády predložil minister kultúry Milan Kňažko.

KONIEC KOMUNIKÉ
Bratislava 3. februára 1999
Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová