Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky 5. februára 1999

     
Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na mimoriadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády Pavol Hamžík /ZPC Brusel/, minister hospodárstva Ľudovít Černák /PC Prešov/, minister vnútra Ladislav Pittner /PC Trenčín/, minister obrany Pavol Kanis. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Na programe rokovania je Správa o mimoriadnej epidemiologickej situácii vo výskyte chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení, ktorú predložil minister zdravotníctva Tibor Šagát, aby upozornil na možnosť vzniku situácií, ktorých riešenie si vyžaduje mimoriadne finačné prostriedky.
V 5. kalendárnom týždni 1999 došlo k prudkému až 100% vzostupu ochorení na chrípku.
Všeobecne o epidémii na Slovensku zatiaľ ešte nemôžeme hovoriť, ale lokálne epidémie už boli zaznamenané vo viacerých okresoch Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja. Na základe skúseností z predošlých rokov je predpoklad, že v nasledujúcich týždňoch sa bude chorobnosť zvyšovať.
Ministerstvo zdravotníctva SR s ohľadom na to zabezpečilo nasledovné opatrenia:

  • dôsledné monitorovanie výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení na okresnej a krajskej úrovni,
  • kontroly protiepidemických opatrení prijatých príslušnými tzv. protichrípkovými komisiami ustanovenými na základe epidemiologickej situácie,
  • v prípade akútneho vzostupu chorobnosti na chrípku a jej podobné ochorenia orgány na ochranu zdravia okamžite informujú MZ SR o prijatých protiepidemických opatreniach.
Na zabezpečenie spomenutých úloh je potrebné, aby bola vytvorená v rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy rezerva vo výške 100,0 mil. Sk na riešenie epidemiologických situuácií vo výskyte chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení, v dvoch splátkach, a to 70,0 mil. Sk ihneď a 30,0 mil. Sk 10. marca 1999.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 5. februára 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová
     TIO Úradu vlády SR