Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky10. februára 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 17. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí nie sú prítomní: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka /PN/, minister výstavby István Harna. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Vláda rokuje podľa nového znenia programu, dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister spravodlivosti

Návrh poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom /Trestný poriadok/ v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister spravodlivosti

Návrh poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 23/1991 Zb. , ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Predkladá: minister spravodlivosti

Návrh zloženia a postupu delegácie SR na mimoriadnom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite
Predkladajú: minister životného prostredia
             a minister zahraničných vecí

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Informácia o plnení Koncepčných zámerov vlády SR na riešenie problémov Rómov, prehľad o aktivitách splnomocnenca vlády v roku 1998 a aktualizácia činnosti sekretariátu splnomocnenca v 1. polroku 1999
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas Majstrovstiev sveta 1999 v pretekoch psích záprahov
Predkladá: minister obrany Pavol Kanis

Návrh na zástupcov štátu do Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Predkladá minister zdravotníctva Tibor Šagát

Návrh na vymenovanie splnomocnenca na ochranu osobných údajov v informačných systémoch
Predkladá: predseda Štatistického úradu Peter Mach

Z rokovania vlády boli stiahnuté nasledovné materiály:

Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 1998
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 1998
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1998
Predkladal: minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš

Ideový zámer projektu Informačného systému o petíciach a sťažnostiach
Predkladal: vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

* * *

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana v sídle OSN v New Yorku 20. - 21. 1.1999 a vo Washingtone 22. - 23. 1. 1999. Vláda SR konštatovala, že pracovná návšteva v sídle OSN bola ďalším aktívnym krokom v úsilí SR získať post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2000 - 2001. Výsledky bilaterálnych rokovaní vo Washingtone predstavujú nový impulz pre rozvoj vzájomnej spolupráce medzi SR a USA vo všetkých sférach s dôrazom na oblasť bezpečnostnej politiky a úsilie SR v prístupovom procese k členstvu v NATO.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o účasti delegácie Slovenskej republiky na Washingtonskej konferencie o majetkových otázkach Holocaustu.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zabezpečenie podujatí k Pamätnému roku M.R. Štefánika vo Francúzsku pri príležitosti 80. výročia jeho tragickej smrti a nastávajúceho 120. výročia jeho narodenia. Súčasťou schváleného projektu je usporiadanie výstavy, vedecké kolokvium, prezentácia trojjazyčnej reprezentatívnej publikácie o M.R. Štefánikovi a udeľovanie pamätných medailí s portrétom M. R. Štefánika. Odhalená bude aj replika breznianskej sochy M. R. Štefánika v Meudone, kde Štefánik pôsobil. Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.
Vláda SR prerokovala v poradí už šiesty materiál ku kandidatúre na Zimné olympijské hry 2006 Poprad - Tatry - Správu o procese kandidatúry ZOH 2006 Poprad - Tatry. Súčasťou predloženého materiálu sú dalšie doplňujúce informácie o postupe prípravy projektu kandidatúry ZOH, základnej koncepcie riešenia kandidatúry ZOH a organizačných zmenách v orgánoch Výboru kandidatúry ZOH 2006 Poprad - Tatry. Vláda svojím uznesením okrem iného schválila podporu záverečnej etape procesu kandidatúry. Správu predložil minister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na odvolanie a menovanie členov Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou.
Štatút Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov bol schválený 19.8.1998. Návrh na odvolanie a menovanie jeho členov je predkladaný v dôsledku personálnych zmien v ústredných orgánoch štátnej správy SR. Z pôvodných členov zostáva členom Ing. Marián Jusko, CSc., viceguvernér Národnej banky Slovenska.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a vrátila na prepracovanie Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránení nedostatkov prijatých vybranými subjektami k výsledkom kontroly, ktoré v roku 1997 vykonal Úrad vlády v oblasti dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 1999 podľa par. 28 ods. 3 pís. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 1999 v rozsahu 70 mil. Sk a rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 1999 vo výške 107,77 mil. Sk.
Návrh predložil prezident Prezídia FNM SR Ľudovít Kaník.

Vláda SR prerokovala a€schválila Návrh na vymenovanie predsedu Rady vlády SR pre národnostné menšiny a€etnické skupiny. Vláda si vytvára svoje poradné orgány jedným z€nich je aj Rada vlády SR pre národnostné menšiny a€etnické skupiny. Ukončením funkčného obdobia predchádzajúcej vlády končí aj funkčné obdobie jej predsedu Jozefa Kalmana. Problematika ľudských a€menšinových práv je v€kompetencii podpredsedu vlády SR Pála Csákyho z€uvedeného dôvodu bol do funkcie predsedu Rady navrhnutý on.

Vláda SR zobrala na vedomie Správu z 2. Stretnutia Pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi SR a€Európskou komisiou v€Bratislave, ktorá sa uskutočnila 20. Januára 1999.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda vyslovila súhlas s€návrhom textu Slovenskej nóty, s€návrhom textu Protokolu k€procedurálnym otázkam s€dodatkom a€s€návrhom Zápisu z€rokovania k€udeleniu grantu japonskej vlády pre Slovenské národné divadlo a€s€ich podpisom.
V€nadväznosti na rozhodnutie japonskej vlády veľvyslanectvo Japonska so sídlom v€Prahe informovalo v€decembri 1998 MZV SR o€udelení kultúrneho grantu japonskej vlády vo výške 43 800 000 jenov, určeného na dodávku ozvučovacieho zariadenia pre historickú budovu opery SND. Prevzatie grantu bude potvrdené podpisom a€výmenou nót. Grant japonskej vlády je platný do 31. Marca 1999, čiže do konca japonského rozpočtového obdobia. Vzhľadom na to je nevyhnutné uskutočniť výmenu nót v€najbližšom možnom termíne, v€nadväznosti na schválenie nóty vládou SR.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.
Vláda SR prerokovala v poradí už šiesty materiál ku kandidatúre na Zimné olympijské hry 2006 Poprad - Tatry - Správu o procese kandidatúry ZOH 2006 Poprad - Tatry. Súčasťou predloženého materiálu sú dalšie doplňujúce informácie o postupe prípravy projektu kandidatúry ZOH, základnej koncepcie riešenia kandidatúry ZOH a organizačných zmenách v orgánoch Výboru kandidatúry ZOH 2006 Poprad - Tatry. Vláda svojím uznesením okrem iného schválila podporu záverečnej etape procesu kandidatúry. Správu predložil minister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na odvolanie a menovanie členov Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou.
Štatút Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov bol schválený 19.8.1998. Návrh na odvolanie a menovanie jeho členov je predkladaný v dôsledku personálnych zmien v ústredných orgánoch štátnej správy SR. Z pôvodných členov zostáva členom Ing. Marián Jusko, CSc., viceguvernér Národnej banky Slovenska.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a vrátila na prepracovanie Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránení nedostatkov prijatých vybranými subjektami k výsledkom kontroly, ktoré v roku 1997 vykonal Úrad vlády v oblasti dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní.
Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 1999 podľa par. 28 ods. 3 pís. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 1999 v rozsahu 70 mil. Sk a rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 1999 vo výške 107,77 mil. Sk.
Návrh predložil prezident Prezídia FNM SR Ľudovít Kaník.

Vláda SR prerokovala a€schválila Návrh na vymenovanie predsedu Rady vlády SR pre národnostné menšiny a€etnické skupiny. Vláda si vytvára svoje poradné orgány jedným z€nich je aj Rada vlády SR pre národnostné menšiny a€etnické skupiny. Ukončením funkčného obdobia predchádzajúcej vlády končí aj funkčné obdobie jej predsedu Jozefa Kalmana. Problematika ľudských a€menšinových práv je v€kompetencii podpredsedu vlády SR Pála Csákyho z€uvedeného dôvodu bol do funkcie predsedu Rady navrhnutý on.

Vláda SR zobrala na vedomie Správu z 2. Stretnutia Pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi SR a€Európskou komisiou v€Bratislave, ktorá sa uskutočnila 20. Januára 1999.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda vyslovila súhlas s€návrhom textu Slovenskej nóty, s€návrhom textu Protokolu k€procedurálnym otázkam s€dodatkom a€s€návrhom Zápisu z€rokovania k€udeleniu grantu japonskej vlády pre Slovenské národné divadlo a€s€ich podpisom.
V€nadväznosti na rozhodnutie japonskej vlády veľvyslanectvo Japonska so sídlom v€Prahe informovalo v€decembri 1998 MZV SR o€udelení kultúrneho grantu japonskej vlády vo výške 43 800 000 jenov, určeného na dodávku ozvučovacieho zariadenia pre historickú budovu opery SND. Prevzatie grantu bude potvrdené podpisom a€výmenou nót. Grant japonskej vlády je platný do 31. Marca 1999, čiže do konca japonského rozpočtového obdobia. Vzhľadom na to je nevyhnutné uskutočniť výmenu nót v€najbližšom možnom termíne, v€nadväznosti na schválenie nóty vládou SR.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a€vzala na vedomie Správu o€priebehu a€výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana v€Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a€Severného Írska v€dňoch 26. 27. januára 1999.

Vláda SR prerokovala a€schválila Návrh na zriadenie Slovenského výboru pre prípravu osláv 50. Výročia založenia Rady Európy. Materiál obsahuje organizačné i€programové predpoklady pre prípravu a€uskutočnenia osláv 50. Výročia založenia Rady Európy.

Vláda SR prerokovala a€vzala na vedomie Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov, úloh a€limitov platných počas rozpočtového provizória. Schválením úpravy záväzných ukazovateľov, úloh a€limitov schválených na obdobie rozpočtového provizória sa zabezpečí vyplatenie odstupného pre uvoľňovaných zamestnancov Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a€techniky.
Návrh predložil Milan Rajčák, poverený vedením Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a€techniky.

Vláda SR prerokovala a€odsúhlasila návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a€vládou Maďarskej republiky o€vzájomnom zamestnávaní občanov. Dohoda sa vzťahuje na individuálne zamestnávanie občanov, zabezpečuje ich sociálnoprávnu ochranu a€v€rámci dohodnutých počtov nadštandardný prístup na trh práce druhej zmluvnej strany. Vykonávaním dohody je na území SR poverený Národný úrad práce. Podpísanie dohody sa uskutoční 12. Februára v€Bratislave pri príležitosti oficiálnej návštevy predsedu vlády Maďarskej republiky Viktora Orbána.
Materiál predložili minister práce, sociálnych vecí a€rodiny Peter Magvaši a€minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala návrh poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Vláda SR s poslaneckým návrhom ústavného zákona nesúhlasila.

Vláda SR prerokovala návrh poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom /Trestný poriadok/ v znení neskorších predpisov. Novela sa týka ustanovení upravujúcich dobu zadržania obvinených alebo podozrivých osôb maximálne na 24 hodín, ktorá sa má upraviť na 48 hodín. Uvedený návrh zákona vláda SR neschválila vzhľadom na to, že novelizácia Trestného poriadku vyžaduje zároveň aj zmenu ustanovenia Čl. 17 ods. 3 Ústavy SR, ktorá upravuje zadržanie obvineného alebo podozrivého maximálne na dobu 24 hodín. Pokiaľ sa nevykoná zmena tohto ustanovenia ústavným zákonom, nie je možné novelizovať ani príslušné ustanovenia Trestného poriadku.

Vláda SR prerokovala návrh poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky.
Vláda SR s poslaneckým návrhom ústavného zákona nesúhlasila.

Vláda prerokovala a schválila Návrh zloženia postupu delegácie Slovenskej republiky na mimoriadnom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite. Zasadnutie sa bude konať v Cartagene v Kolumbii v dňoch 22. - 23. februrára 1999. Očakáva sa, že Konferencia schváli text Protokolu o biologickej bezpečnosti upravujúcom cezhraničný prenos geneticky modifikovaných organizmov a určí dátum a miesto jeho otvorenia k podpisu.
Návrh predložili minister životného prostredia László Mikloš a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda prerokovala a schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 1999.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vymenovanie Ing. Pavla Husára do funkcie splnomocnenca vlády na ochranu osobných údajov v informačných systémoch.
Návrh predložil predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Vláda SR vymenovala za splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny JUDr. Vincenta Danihela. Sídlom splnomocnenca vlády SR pre riešenie problémov rómskej menšiny bude Úrad vlády SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení Koncepčných zámerov vlády SR na riešenie problémov Rómov, prehľad o aktivitách splnomocnenca vlády v roku 1998 a aktualizáciu činnosti sekretariátu splnomocnenca v 1. polroku 1999.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a odsúhlasila návrh na zástupcov štátu do Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a člena Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Za zástupcov v Správnej rade VZP sú navrhnutí MUDr. Martin Demeš, MUDr. Eduard Kováč, MUDr. Marián Kováčik, Ing. Vojtech Puha, MUDr a Martin Zborovjan. Za člena Dozornej rady VZP je navrhnutý MUDr. Michal Szalay.
Návrh predložil minister zdravotníctva Tibor Šagát, ktorý predloží vládny návrh v Národnej rade SR.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o prevzatých štátnych zárukách za bankové úvery vrátane z nich vyplývajúcich rizík štátneho rozpočtu, ktorej cieľom je informovať o využívaní štátnych záruk za bankové úvery ako jedného z významných nástrojov finančnej politiky a rizikách, ktoré vyplývajú z doterajšieho prístupu k preberaniu štátnych záruk a nutnosti splácať záväzky dlžníkov zo štátneho rozpočtu. V predchádzajúcom období štátne záruky neboli preberané na rozvojové programy, ale boli často používané zo strany vlády ako sanačný nástroj na krytie zlého hospodárenia podnikov. Vláda v ďalšom období obmedzí preberanie nových štátnych záruk, prijme opatrenia na zvýšenie návratnosti prostriedkov do štátneho rozpočtu a opatrenia na riešenie finančnej situácie rozhodujúcich dlžníkov. V tejto súvislosti bude zriadený pverový a záručný výbor ako poradný orgán vlády.
Správu predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala Návrh štatútu Úverového a garančného výboru vlády SR. Pôsobnosť výboru bude v posudzovaní limitov štátnych záruk za bankové úvery podnikateľov, posudzovaní návrhov na financovanie prostredníctvom vládnych úverov, vypracovávaní stanovísk k žiadostiam na financovanie pred ich predložením na rokovanie vlády a v posudzovaní návrhov legislatívnych úprav v tejto oblasti. Úlohou výboru bude tiež vydávanie stanovísk a odporúčaní na vymáhanie pohľadávok štátu a riešenie finančnej situácie dlžníkov v prípacoch, ak si títo neplnia záväzky z uzatvorených zmluvných vzťahov.
Návrh predkladala ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala návrh na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas Majstrovstiev sveta 1999 v pretekoch psích záprahov. Vláda SR súhlasila s vyčlenením päťdesiatich vojakov Armády SR, ktorí budú 18. - 21. 2.1999 zabezpečovať v podriadenosti Policajného zboru verejný poriadok počas Majstrovstiev sveta v pretekoch psích záprahov.
Návrh predložil minister obrany Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a€vzala na vedomie Informáciu o€výsledkoch kontrol štátneho dozoru nad použitím finančných prostriedkov v€zdravotných poisťovniach, ktorú predložil minister zdravotníctva Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a€vzala na vedomie Informáciu o€postupe a€výsledkoch riešenia krízovej situácie v€zdravotníctve, ktorú predložil minister zdravotníctva Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a odsúhlasila Návrh na udelenie súhlasu vlády SR ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií a ministerke financií k podpisu Letters of Comfort nevyhnutných pre realizáciu zmenkového programu ŽSR so Slovenskou sporiteľňou a.s. za účelom finančnej stabilizácie hospodárenia ŽSR v prvom polroku.
Vláda splnomocnila ministerku financií SR a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií k bezodkladnému podpisu Letter of Comfort.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 10. februára 1999
     Hovorkyňa vlády M.Fiťmová