Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 17. februára 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 18. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády Pál Csáky /ZPC India/, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka /PN/, minister vnútra Ladislav Pittner /ZPC Ukrajina/, predseda NKÚ Štefan Balejík. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Dodatok č. 3. k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február

Návrh na odvolanie Ing. Jána Šufliarskeho z funkcie prednostu Okresného úradu v Detve a na vymenovanie RNDr. Juraja Bódiho do tejto funkcie

* * *

Vláda SR zobrala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch pracovného trilaterálneho stretnutia predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu s ministerským predsedom Maďarskej republiky Viktorom Orbánom a spolkovým kancelárom Rakúskej republiky Viktorom Klimom v Šoproni 25. januára 1999. Na stretnutí predsedovia vlád troch krajín vyjadrili podporu regionálnej spolupráci v trojuholníku Bratislava - Viedeň - Gyor s dôrazom na realizáciu konkrétnych projektov predovšetkým v hospodárskej oblasti a na využitie prostriedkov Európskej únie. Zároveň podporili myšlienku rozšíriť trilaterálnu spoluprácu na oblasti športu, kultúry, mládeže a vzdelávania.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR vzala na vedomie Správu o účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej J. Figeľom, štátnym tajomníkom MZV SR, na 5. zasadaní Asociačného výboru SR - EÚ v Bruseli 28. januára 1999 a uložila ministerke financií, ministrovi hospodárstva, ministrovi kultúry, ministrovi výstavby a verejných prác a predsedovi Úradu jadrového dozoru vykonať prijaté uznesenie.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR schválila zmenu uznesenia vlády SR č. 68 z 27. januára 1999 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999 a výhľadovému plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 - 2002. Vláda tak schválila zmenu termínu predloženia návrhu novely zákona č. 92/1991 Zb. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a súhlasí s termínom jeho predloženia z mesiaca január na marec 1999.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou i uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železeničnej a vodnej doprave. Zmluva upravuje vlastný výkon hraničného vybavovania a ukladá príslušným orgánom zmluvných strán vzájomne dohodnúť podrobné podmienky hraničného vybavovania kontrolných orgánov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany. Zmluva ďalej podrobne riešei otázky aplikácie vnútroštátnych právnych predpisov pri kontrolnej činnosti na území druhej zmluvnej strany, poradie hraničného vybavovania, právne postavenie kontrolných orgánov na území druhej zmluvnej strany, ich súčinnosť a právomoci vrátane postupu pri ich porušení.
Návrh predložili minister vnútra Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie prednostu Okresného úradu v Detve a na vymenovanie RNDr. Juraja Bódiho do tejto funkcie. Podľa ustanovenia par. 8 ods. 2 zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vláda odvolala Ing. Jána Šufliarskeho z funkcie prednostu Okresného úradu v Detve na základe jeho žiadosti dňom 18. februára 1999 a s účinnosťou od 19. feburára 1999 vymenovala do tejto funkcie RNDr. Jána Bódiho.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 3. k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 1998
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala návrh štátneho rozpočtu na rok 1999. Návrhom zákona, ktorý predkladá ministerka financií Brigita Schmögnerová, sa bude 18.februára zaoberať Legislatívna rada vlády. Vláda SR sa bude rozpočtom zaoberať opäť na 19. schôdzi.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 17. februára 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová