Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 24. februára 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 19. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka /PN/, minister spravodlivosti Ján Čarnogurský /ZPC - USA/, minister vnútra Ladislav Pittner /ZPC - USA/, podpredseda vlády Ivan Mikloš /ZPC - USA/, minister životného prostredia László Miklós /ZPC/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Na rokovanie boli dodatočne zaradené nasledujúce materiály:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona NR SR č. 293/1995 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR č. 398/1998 Z.z.
Návrh predložil podpredseda vlády Ľubomír Fogaš

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 1999
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona NR SR č. 293/1995 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR č. 398/1998 Z.z.
Navrhovaným zákonom dochádza k premietnutiu rozšírenej právomoci Ústavného súdu SR vyplývajúcej z ústavného zákona o priamej voľbe prezidenta SR aj do konania pred Ústavným súdom SR.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona vychádza z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a z Programového vyhlásenia vlády. Novelizácia by mala vstúpiť do platnosti od 1. apríla 1999.
Daň z pridanej hodnoty patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva podľa čl. 70 Európskej dohody o pridružení ako i podľa odporúčaní v Príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného truhu Európskej únie /Biela kniha, kapitola 22 - Nepriame zdaňovanie/.
Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa sleduje najmä zabránenie nepriaznivým tendenciám vo vývoji výnosu dane z pridanej hodnoty predovšetkým pri odpočtoch dane, pri nadmerných odpočtoch, pri vývoze tovaru do zahraničia, ktorý je oslobodený od dane, ďalej podpora rozvoja kapitálového trhu, zavedenie zdaňovania nepravidelnej medzinárodnej autobusovej prepravy osôb v tuzemsku.
Zámerom návhu zákona je aj dosiahnutie ďalšieho pokroku v prispôsobovaní právnej úpravy dane z pridanej hodnoty právu Európskej únie.
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty zabezpečí zvýšený výnos tejto dane v roku 1999 i v nasledujúcich rokoch.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Návrh vychádza z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a z Programového vyhlásenia vlády ako aj Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
Spotrebné dane patria medzi prioritné oblasti aproximácie práva podľa článku 70 Európskej dohody o pridružení ako i podľa odporúčaní v Príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie /Biela kniha, kapitola 22 - Nepriame zdaňovanie/.
Zámerom novely zákona o spotrebnej dani z liehu je úpravou - sprísnením podmienok pre vrátenie dane z liehu, úpravou lehôt predkladania daňových priznaní, žiadosti o vrátenie dane, úpravou lehôt splatnosti daňovej povinnosti a splatnosti vrátenia dane zabezpečiť zosúladenie s ostatnými zákonmi o spotrebných daniach a tým vytvoriť rovnaké podmienky pre platiteľov všetkých druhov spotrebných daní.
Uvedenými úpravami sa predpokladá zlepšenie daňovej disciplíny, obmedzenie priestoru pre možné daňové úniky a mobilizácia príjmov štátneho rozpočtu.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
Uvedeným zákonom sa odstránia problémy, ktoré vznikli v dôsledku uplatňovania zákona o štátnej službe colníkov pri poskytovaní ďalšieho služobného platu.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Z.z. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona legislatívne upravuje smerovanie odvodov z výťažku lotérií a iných podobných hier do štátneho rozpočtu a rozpočtov obci. Súčasne sa spresňuje okruh a účelové použitie príjmov z odvodov prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier.
S účinnosťou uvedeného zákona sa ráta od 1. apríla 1999.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Z.z. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Z.z. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
Novelou zákona sa s prihliadnutím na závery rokovania Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR z 22. 12. 1998 zrušujú ustanovenia upravujúce usmerňovanie miezd. Zároveň sa upravujú nároky zamestnancov zamestnávateľa, u ktorého nie je ich odmeňovanie dohodnuté v kolektívnej zmluve, pokiaľ ide o výšku mzdového zvýhodnenia za prácu v noci a za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí. Zvyšuje sa ich právna ochrana pri zisťovaní priemerného zárobku.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
Touto novelou zákona sa navrhuje s účinnosťou od 1. apríla 1999 zvýšiť minimálnu mzdu na 3600 Sk mesačne, resp. na 19,40 Sk za odpracovanú hodinu pri 42,5 hodinovom týždnennom pracovnom čase. Ďalej sa ňou nahrádza pre rok 1999 v zákonoch upravujúcich poistné systémy inštitút minimálnej mzdy pevnou sumou 3000 Sk.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície.
Účelom predloženej novely zákona je ustanoviť, aby ďalší služobný plat policajta zodpovedal sume, rovnajúcej sa súčinu koeficientu a jeho posledného služobného platu. Koeficient bude určovať zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Návrh predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície.
Návrh predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na doplnenie personálneho obsadenia Rady banky Exportno-importnej banky SR.
Za členov Rady banky vymenovala: Ing. Juraja Krištofiča, Ing. Mariána Hvizdoša, Ing. Jiřího Horváta.
Návrh predložili ministerka financií Brigita Schmögnerová a guvernér Eximbanky Ľudomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o Štatúte Komisie pre dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Schválením Štatútu sa so šesťročným oneskorením plní ustanovenie čl. 9, ods. 2 Ústavného zákona č. 541/1992 Z.z. o delení majetku ČSFR medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku, ktorý ustanovuje, že vlády SR a ČR po vzájomnej dohode vydajú najneskôr do 31. marca 1992 Štatút Komisie pre dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku ČSFR.
Návrh predložili podpredseda vlády SR a podpredseda slovenskej časti Komisie na dokončenie vysporiadania majetku ČSFR po zániku ČSFR Ivan Mikloš a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Akčný plán zintenzívnenia procesu integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 1999. Akčný plán je súčasťou eurointegračnej politiky Slovenska a má napomôcť SR k pokroku v plnení kodanských kritérií, ktoré sú predpokladom pre začatie rokovaní o vstupe SR do EÚ.
Akčný plán sa zameriava na prioritné eurointegračné aktivity. V nasledovnom období treba venovať zvýšenú pozornosť:
1/ Inštitucionálnemu zabezpečeniu procesu európskej integrácie v SR
2/ Úlohám vyplývajúcim z pravidelnej Správy EK o pripravenosti SR na členstvo v Únii zo dňa 4.11.1998
3/ Aktualizácii Národného programu pre prijatie práva EÚ
4/ Posilneniu koordinácie a zvýšeniu efektívnosti využívania prostriedkov programu PHARE
5/ Koncepcii vzdelávania v štátnej správe v oblasti európskej integrácie
6/ Návrhu diplomatických aktivít a opatrení na podporu integrácie SR di EÚ v roku 1999
7/ Komunikačnej stratégii vlády SR v oblasti európskej integrácie Priority uvedené v bodoch 1 a 2 už boli realizované uzneseniami vlády č. 928/1998 zo dňa 23. 12.1998 a č- 52/1999 zo dňa 20.1.1999.
Návrh Akčného plánu predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR zobrala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 53. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Správu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Spolkovej republike Nemecko v dňoch 2. - 3. februára 1999. Vzala na vedomie informáciu o obsahu rokovaní k otázkam súvisiacim s odškodnením a riešením reštitučného sporu o budovu PZÚ SR v Berlíne.Vláda SR konštatovala, že pracovná návšteva predstavuje výrazný impulz pre rozvoj vzájomnej spolupráce medzi SR a SRN vo všetkých oblastiach s dôrazom na oblasť integrácie SR do EÚ, NATO a OECD.

Vláda SR prerokovala Návrh na prijatie a finančné ocenenie najúspešnejších športových reprezentantov SR v roku 1998 predsedom a členmi vlády SR. Prijatie a ocenenie úspešných športových reprezentantov SR sa uskutočňuje každý rok. V tomto roku budú po prvýkrát ocenení aj členovia realizačných teamov športovcov, ktorí sa podieľali na dobrých výsledkoch.
Návrh predložil minister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala Návrh na ratifikáciu Dodatku Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, prijatého na Deviatom stretnutí strán v Montreale. Tento dodatok v článku 1 ukladá stranám, aby zakázali dovoz a vývoz metylbromidu z a do štátov, ktoré nie sú stranami protokolu. Ďalej zakazuje stranám, ktoré nedodržujú zákaz odstavenia výroby po stanovenom termíne, vývoz použitých, recyklovaných a regenerovaných látok. Okrem toho tento článok ukladá povinnosť stranám protokolu zaviesť licenčný systém na dovoz a vývoz kontrolovaných látok do 1.1.2000. Zo zhodnotenia situácie v právnom poriadku SR vyplýva, že sú vytvorené všetky predpoklady pre ratifikáciu Montrealského dodatku k Montrealskému protokolu Slovenskou republikou. Ratifikácia tohto dodatku v krátkom čase bude svedčiť o tom, že SR venuje tomuto globálnemu problému patričnú pozornosť.
Návrh predložili minister životného prostredia László Miklós a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v 2. polroku 1998.
Na základe terajšej situácie vo ŠFŽP vydal minister životného prostredia László Miklós 3.12.1998 rozhodnutie o čerpaní dotácií poskytnutých v roku 1998 po celý rok 1999 /ide o celý zdroj príjmu roku 1999 bez dotácie zo štátneho rozpočtu/. Ďalej rozhodol, že v 1. polroku 1999 nebudú investori predkladať žiadosti a podľa plnenia zdroja príjmu fondu následne rozhodne, či budú poskytnuté dotácie v 2. polroku 1999.
Informáciu predložil minister životného prostredia László Miklós.

Vláda SR prerokovala Projekt zabezpečenia IV. Európskych olympijských dní mládeže 1999 Poprad-Tatry. Schválila Projekt usporiadania IV. Európskych olympijských dní mládeže, jeho rozpočet a zloženie Združenia na prípravu a zabezpečenie Európskych olympijskych dní mládeže 1999.
Usporiadanie Európskych olympijských dní mládeže v roku 1999 na Slovensku, na ktorých sa zúčastní okolo 1200 zahraničných účastníkov, považuje vláda SR za významnú súčasť propagácie Slovenska, rozvoja regiónu Tatier a podporu kandidatúry Popradu-Tatier na usporiadanie Zimných olympijských hier 2006.
Projekt predložil minister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR pre Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov na obdobie rozpočtového provizória v 1. štvrťroku 1999.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 541 z 18.augusta 1998 k návrhu Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení Dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a 14. januára 1994. Vláda SR súhlasila so žiadosťou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na zmenu uznesenia vlády SR č. 541/1998.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec.
Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február.
Návrhy predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR schválila text vyhlásenia vlády SR k zahraničnopolitickým ohlasom na medializované informácie zo správy prednesenej riaditeľom SIS V. Mitrom v NR R dňa 12.2.1999.
Vo Vyhlásení sa okrem iného uvádza, že hoci vláda M. Dzurindu nenesie zodpovednosť za činnosť SIS pod vedením I.- Lexu, cíti povinnosť voči zahraničným partnerom a krajinám k celej záležitosti sa vyjadriť.
"Je zarážajúce, že v čase, keď medzinárodné spoločenstvo, Slovenskú republiku nevynímajúc, čelí hrozbám medzinárodného terorizmu, organizovaného zločinu, pašovaniu drog a zbraní a ilegálnej migrácii, sa Slovenská informačná služba zaoberala aktivitami, ktoré ohrozovali slovenskú spoločnosť a navyše spôsobili aj značné zahranično-politické škody.
Obzvlášť je poľutovaniahodné, že existovali snahy o vyvíjanie nezákonných aktivít i voči susedným krajinám, s ktorými chce SR udržiavať čo najlepšie vzťahy.
Vláda SR sa preto rozhodne dištancuje od aktivít bývalého vedenia SIS a to predovšetkým preto, že práve v priateľskej spoluráci s našimi susedmi vidí dôležitý prvok na našej ceste k začleneniu do európskych a transatlantických štruktúr. Informačná služba má ochraňovať a nie poškodzovať záujmy štátu.
Vláda SR ubezpečuje, že demokratizačný proces v slovenskej spoločnosti zahŕňa aj činnosť tajných služieb. Preto posilní ich parlamentnú a spoločenskú kontrolu."

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 24. februára 1999
     Hovorkyňa vlády Miiriam Fiťmová