Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 3. marca 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 20. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister obrany Pavol Kanis, ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste v USA. Ministra zastupuje štátny tajomník MO SR J. Pivarči.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Informácia o priebežnom plnení úloh B.5 a B.6 vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 63/1999 k východiskám zostavenia štátneho rozpočtu na rok 1999, ktoré majú bezprostredný vplyv na zabezpečenie navrhovaných príjmov štátneho rozpočtu na rok 1999.
Materiál predkladá minister hospodárstva Ľ. Černák.

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 388/1998 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády SR č. 24/1999 Z.z..
Materiál predkladá ministerka financií Brigita Schmögnerová

Návrh na prijatie dohody zakladajúcej "Skupinu štátov proti korupcii - GRECO". Materiál predkladajú ministri spravodlivosti, vnútra
                    a zahraničných vecí.

Návrh pracovnej návštevy predsedu vlády SR M. Dzurindu a delegácie v Nemeckej spolkovej republike v dňoch 10. - 11. marca 1999.
Predkladá minister zahraničných vecí E. Kukan.

* * *

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh zákona Národnej rady SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 120/1993 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
Predkladaným návrhom sa na obdobie od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 pozastavuje uplatňovanie valorizačného mechanizmu úpravy platov ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov. Súčasne sa návrhom zmrazuje možnosť úpravy výšky paušálnych náhrad a náhrad pri zahraničných cestách poslancom, členom vlády a sudcom ústavného súdu. Predkladaná novela zákona obsahuje aj návrh úpravy platových pomerov generálneho prokurátora SR. Vláda zároveň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie.
Materiál na rokovanie vlády predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala návrh na udelenie povolenia na zriadenie Doplnkovej dôchodkovej poisťovne LIPA. Vzhľadom na to, že zriaďovateľ preukázal splnenie zákonných podmienok a má vytvorené ekonomické, organizačné, vecné a odborné predpoklady, vláda udelila súhlas na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Zriaďovateľom poisťovne je Vzájomná životná poisťovňa a.s. Bratislava a Združenie pre doplnkové poistenie Prievidza.
Materiál predložil na rokovanie vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o bezpečnostnej situácii v SR za rok 1998. Konštatuje sa v nej, že v minulom roku došlo k nárastu celkovej kriminality. Narastá tiež počet závažných, predovšetkým násilných trestných činov. Zhoršila sa tiež situácia na úseku organizovanej, hlavne drogovej trestnej činnosti. Vláda uložila ministrovi vnútra klásť v tomto roku dôraz na vytýčené priority s cieľom posilnenia boja proti najzávažnejším, najmä organizovaným formám trestnej činnosti.
Správu predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Talianskej republiky o ochrane klasifikovaných informácií a materiálov.
Dohoda zabezpečuje realizáciu spolupráce v oblasti ochrany všetkých klasifikovaných informácií a materiálov, ktoré patria do kompetencií príslušných bezpečnostných úradov, odovzdané na účel výskumu, rozvoja, výroby a obchodu medzi oboma krajinami alebo medzi právnickými osobami oboch krajín.
Návrh predložili minister vnútra Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila "Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR M. Dzurindom na summite NATO vo Washingtone v USA v dňoch 24. - 25. apríla 1999."
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na účasť delegácie SR na diplomatickej konferencii UNESCO, ktorá sa uskutoční v Haagu v dňoch 14. - 26. marca 1999 a ktorej úlohou je vypracovať a schváliť text Druhého Protokolu k Dohovoru na ochranu kultúrnych statkov počas ozbrojeného konfliktu /1954/. Vláda SR zloženie delegácie na uvedenú konferenciu schválila. Vláda SR podporuje úsilie medzinárodného spoločenstva na ochranu kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva počas ozbrojených konfliktov.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR schválila návrh na uzavretie Dohovoru o právomoci, použiteľnom práve, uznaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a poviností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996, ktorý bol vypracovaný Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného. Dohovor predstavuje najmodernejší a súčasne najúčinnejší štandard ochrany maloletých detí v oblasti medzinárodného práva súkromného a je rozvinutím princípov, obsiahnutých v Dohovore OSN o právach dieťaťa, ktorého je Slovenská republika zmluvnou stranou.
Vláda SR súčasne schválila vytvorenie osobitnej pracovnej skupiny na prípravu príslušných vnútroštátnych legislatívnych opatrení potrebných k ratifikácii dohovoru.
Návrh predložili minister spravodlivosti Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR schválila návrh na uzavretie Dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z 29.5.1993, ktorý bol vypracovaný Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného. Dohovor ďalej rozvíja princípy obsiahnuté v čl. 21 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorého je Slovenská republika zmluvnou stranou a predstavuje najucelenejší dokument v oblasti ochrany maloletých detí a spolupráce orgánov jednotlivých štátov pri zabezpečovaní alternatívneho umiestnenia detí v náhradnej rodinnej starostlivosti formou osvojenia v zahraničí. Účelnosť ratifikácie dohovoru Slovenskou republikou vyplýva z dôvodu, že existuje potreba zabezpečiť alternatívu rodinnej starostlivosti pre deti, ktoré sú právne voľné, ale neosvojiteľné v Slovenskej republike. Dohovor takúto alternatívu poskytuje a zabezpečuje takýmto deťom súčasne aj náležitú právnu ochranu v tomto procese. Ratifikácia dohovoru dá aj slovenským občanom, ktorí o to prejavia záujem, možnosť osvojiť si dieťa z cudziny.
Vláda súčasne schválila vytvorenie osobitnej pracovnej skupiny na prípravu príslušných vnútroštátnych legislatívnych opatrení potrebných k ratifikácii dohovoru.
Návrh predložili minister spravodlivosti Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Správu o činnosti Slovenského strediska OSN a vzala ju na vedomie.
Správu predložili minister hospodárstva Ľudovít Černák a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch 5. mimoriadneho zasadnutia Riadiacej rady programu OSN pre životné prostredie.
Informáciu predložil minister životného prostredia László Miklós.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch 4. paneurópskej konferencie ministrov životného prostredia.
Informáciu predložil minister životného prostredia László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila úpravu záväzných ukazovateľov, záväzných úloh a záväzných limitov schválených na obdobie rozpočtového provizória pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR.
Úprava rieši zabezpečenie finančných prostriedkov na činnosť Národného centra mediálnej komunikácie v Bratislave, Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči a Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
Návrh predložil minister kultúry Milan Kňažko.

Vláda SR schválila zmenu uznesenia vlády SR č. 68 z 27. januára 1999 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999. Súhlasila tak so zmenou termínu predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 383/1997 Z,z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov z apríla na december 1999.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie "Návrh na zabezpečenie oficiálnej účasti delegácie Ministerstva zdravotníctva SR na 6. konferencii európskych ministrov zdravotníctva v Aténach v dňoch 22. - 23. apríla 1999." Súčasne schválila účasť a zloženie slovenskej delegácie a návrh zásad na rokovanie.
Návrh predložil minister zdravotníctva Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala Rozhodnutie Asociačnej rady o prijatí podmienok účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných aktivít /1998 - 2002/ a na programoch výskumu a odbornej prípravy /1998 - 2002/ a vydala s ním súhlas. Vstupom SR do 5. Rámcového programu sa otvorí pre slovenskú vedecko-technickú základňu priestor pre zapojenie sa do jedného z najvýznamnejších programov Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných aktivít a na programoch výskumu a odbornej prípravy. Zároveň 5. Rámcový program vytvára priestor, vrátane finančných zdrojov, pre rozvojové inovačné aktivity malých a stredných podnikov.
Materiál predložil minister školstva Milan Ftáčnik a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh pracovnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a delegácie v Nemeckej spolkovej republike v dňoch 10. - 11. marca 1999.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na dočasnú úpravu colnej sadzby a colnej kvóty na dovoz semena slnečnice v objeme 25 000 ton pri colnej sadzbe 10 percent do 30. júna 1999.

Vláda SR vyjadrila súhlas s návrhom na prijatie dohody zakladajúcej Skupinu štátov proti korupcii - GRECO a účasťou Slovenskej republiky v GRECO. Úlohou GRECO je monitorovanie dodržiavania 20 Riadiacich princípov boja proti korupcii, prijatých Výborom ministrov Rady Európy dňa 6. novembra 1997, Trestnoprávneho dohovoru o korupcii, prijatého Výborom ministrov RE dňa 4. novembra 1998, ako aj ďalších medzinárodných zmluvných nástrojov, ktoré budú vypracované a prijaté v súlade s Programom činnosti proti korupcii, prijatým Výborom ministrov Rady Európy v novembri 1996.

Vláda SR na svojom rokovaní prerokovala a schválila Priebežnú správu o stave a výsledkoch slovensko-maďarského rokovania vládnych delegácií o vykonaní rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z 25. 9. 1997 vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Správa informuje o priebehu a výsledkoch dvoch rokovaní, ktoré sa uskutočnili 27. novembra 1998 a 28. januára 1999. Vláda SR schválila doterajší postup delegácie vlády SR a zásady ďalšieho postupu. Rokovania sa majú viesť naďalej v dobrej viere a v súlade s rozsudkom MSD presadzovať, aby boli splnené všetky ciele zmluvy o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros z r. 1977. Rokovania zatiaľ k takým výsledkom nedospeli.
Správu predložil splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros Dominik Kocinger.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 3. marca 1999
     M. Lengyel, hovorca predsedu vlády SR