Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 9. marca 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 21. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši /ZPC Brusel/, minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš /ZPC Rím/, minister školstva Milan Ftáčnik /NR SR/, minister vnútra Ladislav Pittner /NR SR/, minister zdravotníctva Tibor Šagát /NR SR/, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Štefan Balejík.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR Ivana Rosivala.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Návrh na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR do mierových síl NATO KFOR na územie Kosova
Návrh predložili minister obrany Pavol Kanis
                a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Správa o príprave 7. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
Správu predkladá minister hospodárstva Ľudovít Černák

* * *

Vláda SR prerokovala správu zo zahraničnej služobnej cesty podpredsedu vlády SR Pavla Hamžíka v Bruseli v dňoch 2. - 5. februára 1999. Vzala na vedomie informáciu o obsahu rokovaní s viceprezidentom EK Leonom Brittanom, komisárom Hansom van den Broekom, ako aj o prezentácii Slovenska na konferencii Centra pre európske politické štúdiá a o účasti na stretnutí belgických podnikateľov a investorov, organizovanom Belgicko-slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
Materiál predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR schválila návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. Zmluva je historicky prvým dokumentom svojho druhu medzi Slovenskou republikou a Írskom. Uzavretím zmluvy sa predpokladá vytvorenie právneho rámca, ktorý bude vylučovať dvojité medzinárodné zdanenie príjmov a majetku fyzických a právnických osôb. Cieľom zmluvy je vytvorenie priestoru pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných ekonomických vzťahov. Právo na daň z jednotlivých zdrojov bude podľa zmluvy rozdelené objektívne medzi SR a Írsko.
Zmluva sa uzatvára v súlade s "Postupom a prioritami prípravy medzinárodných zmlúv o podpore a vzájomnej ochrane investícií a o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a príslušnými štátmi", ktorý schválila Porada vedenia MF SR v novembri 1997. Text zmluvy rešpektuje uznávanú Modelovú dohodu OECD o zamedzení dvojitého zdanenia a zodpovedá kritériám OECD, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala svojou žiadosťou o členstvo v OECD.
Návrh predkladajú ministerka financií Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR schválila návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Doteraz mala SR s Indonézskou republikou v oblasti medzinárodného zdanenia bezzmluvný vzťah. Cieľom dohody je vytvoriť právny priestor pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia môže byť riešené len uzatvorením medzinárodnej dohody a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením dohody bude právo na daň objektívne rozdelené medzi Slovenskú republiku a Indonézsku republiku.
Návrh predložili ministerka financií Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Stratégiu podpory vstupu zahraničných investícií do Slovenskej republiky.
Vláda SR si uložila stimuláciu prílevu zahraničných investícií za jeden z cieľov svojej práce. Statégia podpory vstupu zahraničných investícií do SR systemizuje nástroje a opatrenia na čo najefektívnejšie dosiahnutie tohto cieľa. Vychádza z predpokladu, že krajiny, ktoré priame zahraničné investície aktívne nevyhľadávajú, resp. nespolupracujú pri ich tvorbe, sú na vysoko konkurenčnom trhu neúspešné. Za najdôležitejší motivačný prvok vstupu zahraničných investícií je možné považovať stabilné a transparentné podnikateľské prostredie s jasnými pravidlami pre všetkých účastníkov hospodárskej súťaže.
Stratégia analyzuje trh priamych zahraničných investícií a na základe komparatívnej analýzy stanovuje cieľ podpory PZI. Následne definuje okruhy strategickej orientácie tejto podpory, čo vyúsťuje do formulácie nástrojov a opatrení na stimuláciu a usmerňovanie prílevu PZI do SR. Tieto sú porovnateľné s vyspelými krajinami EÚ ako aj okolitými transformujúcimi sa ekonomikami. Sú rozdelené do troch oblastí - legislatívnej, finančnej a inštitucionálnej.
V legislatívnej oblasti ide o vybrané opatrenia vyplývajúce z Projektu realizácie zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Navrhujú sa aj ďalšie opatrenia zamerané na ozdravenie investičnej klímy v SR so zameraním na riešenie doterajších problémov zahraničných investorov a motiváciu prílevu zahraničných investícií. Ide o vylepšenie colného konania v súvislosti s colnou zábezpekou, zjednodušenie a skrátenie nadobúdania stavebných povolení a vlastníckych a užívateľských práv k nehnuteľnostiam.
Opatrenia vo finančnej oblasti majú za cieľ vytvoriť v investičnom prostredí SR finančné podmienky porovnateľné s tranzitívnymi ekonomikami strednej Európy. Stanovujú kritériá pre úľavy na dani z príjmu právnických osôb, dani z pridanej hodnoty, výšky cla a pod.
Stratégiu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila nový Štatút licenčnej komisie na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami.
Štatút predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o čerpaní colných kvót v roku 1998, vrátane vplyvu na štátny rozpočet vo väzbe na obchodnú bilanciu.
Správu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o účasti SR na Konferencii vládnych splnomocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12.októbra - 6. novembra 1998 v Minneapolise, USA. Po prerokovaní a schválení tohoto dokumentu vláda SR splnomocnila ministra zahraničných vecí SR k podpisu a zaslaniu Prístupových listín SR k Doplňujúcim dokumentom k Ústave ITU a Dohovoru ITU /Minneapolis, 1998/ Konferencie vládnych splnomocnencov ITU 1998 generálnemu tajomníkovi ITU Yoshio Utsumimu. Informačné a telekomunikačné technológie spôsobujú v celosvetovom rozmere spoločenskú revolúciu, ich rozširovanie na všetky úrovne hospodárskeho a sociálneho života premieňa súčasnú spoločnosť na spoločnosť informačnú.
Správu predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR schválila zrušenie úlohy uvedenej v bode 18 Plánu práce vlády SR na rok 1998 o návrhu úpravy výnosu pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu do poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu.
Správu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda prerokovala Návrh a následne zrušila úlohu B.2 z uznesenia vlády SR číslo 352 z 23. mája 1995.
Predmetné uznesenie ukladá v bode B.2 ministrovi pre správu a privatizáciu národného majetku posúdiť ponuky na účasť talianskych subjektov pri privatizácii podnikov Slovenský plynárenský podnik, š.p. a Slovnaft, a.s.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerského predsedu Maďarskej republiky v SR dňa 12. februára 1999. Vláda konštatovala, že vo vzájomných vzťahoch oboch štátov sa dosiahol pokrok a darí sa vytvárať ovzdušie vzájomnej dôvery. Návšteva dala jednoznačný signál o vnímaní Maďarska ako dôležitého partnera v integračnom úsilí Slovenska. Vláda uložila príslušným ministrom zabezpečiť plnenie úloh, vyplývajúcich z návštevy.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala správu o doterajšom priebehu rokovaní s Veľkou Britániou a Írskou republikou o možnostiach zjednodušenia uplatňovania dočasného vízového režimu. Vláda predloženú informáciu vzala na vedomie a opätovne konštatovala, že dočasné zvovuzavedenie vízového režimu voči slovenským občanom je dočasným technickým opatrením bez politického pozadia, v prípade Írskej republiky založeným výlučne na povinnosti ochrany Spoločnej cestovnej zóny s Veľkou Britániou. Vláda SR sa bude usilovať o to, aby bol bezvízový režim obnovený čo najskôr a za tým účelom bude venovať zvýšenú pozornosť rómskej problematike.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala "Vyhodnotenie odstraňovania dôsledkov kalamít a návrh opatrenia na zabezpečenie súčinnosti rezortov pri riešení kalamitných situácií."
Prerokovaný dokument vyhodnocuje vznik a dôsledky mimoriadnej udalosti - snehovej kalamity - na východnom Slovensku v dňoch 10. - 18. februára 1999. Vyjadruje podiel Ministerstva vnútra SR, ostatných ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy a štátnych orgánov, krajských úradov, okresných úradov i obcí, získané skúsenosti zovšeobecňuje a navrhuje opatrenia na skvalitnenie činnosti a vzájomnej súčinnosti zainteresovaných zložiek na riadení, vykonávaní a zabezpečovaní záchranných. lokalizačných a likvidačných prác po vzniku mimoriadnej udalosti.
Materiál predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výkone štátneho dohľadu nad plynulosťou súdnych konaní na odstránenie subjektívnych faktorov v postupe súdov, ktoré bránia bezprieťahovému vybavovaniu obchodnoprávnej agendy.
Informáciu predložil minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.

Návrh na odvolanie a menovanie členov Akreditačnej komisie vláda prerokovala a vrátila na doplnenie.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých vybranými subjektami k výsledkom kontroly, ktorú v roku 1997 vykonal Úrad vlády SR v oblasti dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní.
Výsledky kontroly preukázali neuspokojivý stav v dodržiavaní základných všeobecne záväzných právnych a interných predpisov v oblasti verejného obstarávania, ako aj vo vecnom a časovom plnení uznesenia vlády, ktoré bolo vládou schválené na základe predchádzajúcej kontroly vykonanej Úradom vlády v roku 1997.
Z celkového súboru kontrolovaných prípadov sa zistilo 80%-né porušenie zákona o verejnom obstarávaní, resp. zákona o rozpočtových pravidlách, s následným viazaním neoprávnene použitých finančných prostriedkov v objeme 26 mil. Sk.
Najčastejšie nedostatky sa zistili v nekompletnosti dokumentácie, v nedostatočnom zdôvodnení použitej formy obstarávania a vo výkazníctve o použitých formách obstarávania.
Ako neúčinný z hľadiska pôsobenia na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní sa prejavil uplatňovaný systém postihov prostredníctvom krajských úradov voči obstarávateľom za porušenie zákona, resp. vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie zákona voči zamestnancom v zmysle Zákonníka práce príslušnými vedúcimi organizácií. Vláda v prijatom uznesení uložila ministrom, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a prednostom krajských a okresných úradov kokrétne úlohy smerujúce k odstráneniu pretrvávajúcich problémov.
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR vzala na vedomie Správu o previerke plnenia ohlasovacej povinnosti podľa Devízového zákona.
Správu predložil guvernér Národnej banky Slovenska Vladimír Masár.

Vláda SR schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 1999.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR vzala na vedomie Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 1999.
Materiál predložil guvernér Eximbanky Ľudomír Šlahor.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o novom zložení Dislokačnej komisie vlády SR pre umiestňovanie štátnych orgánov. Predsedom dislokačnej komisie je Ing. Ivan Budiak, štátny tajomník MV SR, podpredsedom Ing. Jozef Liška, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR.
Informáciu predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o príprave 7. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.
Správu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o riešení čiastkového zníženia zadĺženosti bývalého ZSSR a RF voči SR dodávkami jadrového paliva a čierneho energetického uhlia pre Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, dodávkami zemného plynu nad objem dohodnutý v dlhodobých kontraktoch, dodávkami rýchloobrátkového tovaru z RF s možnosťou ich realizácie na tretích trhoch.
Správu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR schválila návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Lotyšškou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a majetku.
Cieľom zmluvy je vytvorenie právneho priestoru pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia môže byť riešené len uzatvorením medzinárodnej zmluvy a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením zmluvy bude právo na daň objektívne rozdelené medzi Slovenskú republiku a Lotyšškú republiku.

Vláda SR prerokovala a schválila odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR Prof. MVDr. Ivana Rosivala, CSc. ku dňu 16.3.1999.

Dodatočne bol na rokovanie vlády zaradený materiál Návrh na vyčlenenie Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas IV. Európskych zimných olympijských dní mládeže 1999 Poprad - Tatry. Vláda tento materiál prerokovala a vyslovila súhlas s vyčlenením päťdesiatich vojakov Armády SR, ktorí budú zabezpečovať verejný poriadok počas IV. Európskych zimných olympijských dní mládeže 1999 v Poprade - Tatrách v čase 6.marca 1999 až 12.marca 1999 v podriadenosti Policajného zboru.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 9. marca 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová.