Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 17. marca 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 22. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády Ivan Mikloš /ZPC/, minister školstva Milan Ftáčnik /ZPC/, minister kultúry Milan Kňažko /ZPC/, ministerka financií Brigita Schmognerová, minister obrany Pavol Kanis /ZPC /.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Na rokovanie boli dodatočne zaradené nasledujúce materiály:

Návrh na vymenovanie členov Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami.
Návrh predkladá minister hospodárstva Ľudovít Černák

Správa o finančnom zabezpečení dávok sociálnej pomoci na mesiac marec 1999 pre krajské úrady
Správu predkladá ministerka financií Brigita Schmognerová

Informácia o povodniach na území Slovenskej republiky v marci 1999
Informáciu predkladá minister pôdohospodárstva Pavol Koncoš

Informácia o spoločnom rokovaní predstaviteľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva hospodárstva SR, reprezentatívnej organizácie zamestnancov, zástupcov manažmentov a odborových organizácií zamestnávateľských subjektov Oravy a Turca konaného dňa 12. marca 1999.
Informáciu predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši

* * *

Vláda SR prerokovala návrh na zrušenie uznesení vlády SR č.277/97, 339/97, 47/98 uložených podpredsedovi vlády pre legislatívu.
Návrh predložil podpredseda vlády pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Memoranda porozumenia o vytvorení nevyhnutných organizačných štruktúr pre Dvojstranný program cezhraničnej spolupráce Slovensko/Maďarsko. Vláda SR poverila podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka, aby Memorandum porozumenia podpísal. Zároveň ho poverila vymenovaním členov a pozorovateľov slovenskej delegácie Spoločnej komisie pre spoluprácu.
Návrh predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala Správu o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí a návrh postupu na jej ďaľší rozvoj s cieľom jej zosúladenia so zahranično-politickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených mínistrovi zahraničných vecí SR.
Vláda SR 16. decembra 1998 schválila svojím uznesením č. 910 materiál "Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na 1. polrok 1999". V ňom o.i. vláda uložila ministrom a predsedom ústredných orgánov štátnej správy posúdiť uznesenia prijaté predchádzajúcou vládou z vecného, časového hľadiska a ich aktuálnosti. V súlade s uvedenou úlohou vypracovalo MZV SR dnes predložený materiál. Návrh obsahuje úlohy z uznesení vlády SR, u ktorých sa požaduje zrušenie z titulu neaktuálnosti.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR súhlasila s členstvom Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii pre mokrade Wetlands lnternational. Členstvo v tejto uznávanej organizácii je jednou z úloh Programu starostlivosti o mokrade Slovenska, ktorý vláda prerokovala 4. 2. 1997. Členstvo prispeje k dôslednejšiemu plneniu záväzkov vyplývajúcich z dohovoru o ochrane mokradí majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotópy vodného vtáctva. Vláda k tomuto kroku pristúpila v súvislosti s významom mokradí z hľadiska ochrany prírody ako aj rozvoja ľudskej spoločnosti.
Návrh predložil minister životného prostredia László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu priebehu privatizácie a uplatňovania verejného záujmu, ktorá bola predložená na základe uznesenia vlády SR č. 74 zo dňa 27. januára 1999.
Materiál sa zaoberá procesom privatizácie, najmä z hľadiska uplatňovania verejného záujmu pri privatizácii. Poukazuje predovšetkým na mnohé negatívne javy tohto procesu. Na ich odstránenie sú prijaté konkrétne opatrenia ako úlohy v rámci plánu legislatívnych úloh vlády ako aj úlohy, vyplývajúce z materiálu o postupe pri zabezpečení úloh z Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti privatizácie.

Vzhľadom na skutočnosť, že proces privatizácie od roku 1991 bol procesom dlhodobým a ťažko analyzovateľným, ktorého posúdenie z hľadiska efektívnosti a dopadov na podnikateľskú sféru si vyžaduje dlhšie časové obdobie a podrobnejšie preskúmanie, Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku v súčinnosti s Fondom národného majetku SR a zakladateľskými rezortami pripraví podrobnú analýzu procesu privatizácie za roky 1991 až 1998 do augusta 1999.
Analýzu predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová.

Vláda SR súhlasila so zrušením úlohy D uznesenia vlády SR č. 643 z 29.9.1998 k návrhu riešenia situácie v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. Bratislava.
V uvedenom uznesení sa odporúča ministrom vlády ako aj predsedom ústredných orgánov štátnej správy realizovať také operácie, ktoré sú v príkrom rozpore so základnými princípami trhovej ekonomiky.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR súhlasila s návrhom na odklad termínu splnenia úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 852 zo dňa 2. decembra.
Týmto uznesením bolo ministerke financií uložené do 31. decembra 1998 dohodnúť splátkový kalendár úhrady majetkovej ujmy vo vzťahu k IRB, a.s. a Slovenskej sporiteľne, a.s..
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o služobnej ceste štátneho tajomníka MF Ing. Vladimila Podstránskeho vo Washingtone v termíne 5.1. - 7.1.1999. Uvedená informácia obsahuje Správu o arbitrážnom konaní v spore ČSOB a SR pred Medzinárodným strediskom pre riešenie investičných sporov.
Informáciu predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR vzala na vedomie materiál Problém dátovej reprezentácie dátumu postup riešenia identifikovaných problémov, na minimalizácii rizík a škôd a na prípravu opatrení pre prípad zlyhania tých častí štátneho informačného systému, ktoré sú vitálne dôležité pre zabezpečenie služieb štátnej správy. Metodickým riadením, koordináciou a monitorovaním postupu riešenia bola poverená Rada vlády SR pre informatiku.
Materiál predložil predseda Štatistického úradu Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a schválila nové zloženie Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami. Nové zloženie Licenčnej komisie posilňuje samotné postavenie komisie tým, že za predsedu bol navrhnutý a vládou schválený štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, za podpredsedu generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory obrany Ministerstva obrany SR. Členmi licenčnej komisie sú zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí, Ministerstva vnútra, Mínisterstva hospodárstva, Ministerstva obrany a Úradu vlády. Schválené zloženie Licenčnej komisie dáva predpoklad na jej zodpovednú a efektívnu činnosť zabezpečujúcu dodržanie slovenskej legislatívy a medzinárodných dohovorov, ktoré sa slovenská vláda zaviazala rešpektovať.
Návrh predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala Správu o finančnom zabezpečení dávok sociálnej pomoci na mesiac marec 1999 pre krajské úrady. Prerokovaný materiál obsahuje riešenie zabezpečenia zvýšených potrieb finančných prostriedkov na výplaty dávok sociálnej pomoci v období rozpočtového provizória v 1. štvrťroku 1999.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR zobrala na vedomie Informáciu o povodniach na území SR v marci 1999.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR zobrala na vedomie Informáciu o spoločnom rokovaní predstaviteľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva hospodárstva SR, reprezentatívnej organizácie zamestnancov, zástupcov manažmentov a odborových organizácií zamestnávateľských subjektov Oravy a Turca konaného dňa 12.3.1999.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s návrhom na zástupcu štátu v správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Poverila predsedu vlády SR predložiť vládny návrh na ďalšie prerokovanie v NR SR.
Návrh predložil minister zdravotníctva Tibor Šagát.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 17. marca 1999
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády