Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 24. marca 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 23. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: ministerka financií Brigita Schmognerová /NR SR/, minister výstavby István Harna /NR SR/, minister spravodlivosti Ján Čarnogurský /NR SR/, predseda NKÚ Štefan Balejík.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Na rokovanie boli dodatočne zaradené nasledujúce materiály:

Návrh na zavedenie dočasnej úpravy colnej sadzby na položku HS 1701 - trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave pôvodom z Poľskej republiky.
Návrh predkladajú minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš
                 a minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Návrh na aplikáciu ochranného opatrenia pri dovoze živých jatočných ošípaných a bravčového mäsa do Slovenskej republiky.
Návrh predkladajú minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš
                 a minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Pristúpenie Slovenskej republiky k dodatočným záväzkom odporúčaným v rámci adaptácie Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe.
Materiál predkladajú minister zahraničných vecí Eduard Kukan
                    a minister obrany Pavol Kanis.

* * *

Vláda SR odvolala Štefana Condíka z funkcie predsedu Rady vlády SR pre informatiku a vymenovala Gabriela Palacku, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, za nového predsedu tohto poradného orgánu vlády SR.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy vicekancelára a spolkového ministra zahraničných vecí Rakúskej republiky Wolfganga Schussela v Slovenskej republike dňa 25.2.1999. Vláda konštatovala, že vo vzájomných vzťahoch oboch štátov sa začala nová etapa, orientovaná na dosahovanie konkrétnych výsledkov. Návšteva potvrdila podporu Rakúska pre preradenie SR do prvej skupiny krajín, rokujúcich o vstupe do EÚ. Vláda uložila príslušným ministrom zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z návštevy.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schvália Návrh na zrušenie úlohy C 18 z uznesenia vlády č. 254/1997 zo dňa 8.4.1997 k návrhu opatrení na riešenie zahraničného obchodu.
Návrh predkladali minister zahraničných vecí Eduard Kukan a minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie neaktuálnych úloh vyplývajúcich pre ministra vnútra z uznesení vlády Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi spravodlivosti.
Návrh predložil minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.

Vláda SR schválila s pripomienkami Správu o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 1998.
Táto správa bola vypracovaná na základe plánu práce predchádzajúcej vlády na rok 1998. Aktualizácia nástrojov vodohospodárskej politiky na podmienky realizácie koncepčných zámerov v roku 1999 je termínovaná do najbližších rokov, kedy bude realizáciu uskutočňovať nová vláda. Preto bola v správe časť C upravená v zmysle Programového vyhlásenia novej vlády a nový minister pôdohospodárstva predložil vláde Správu upravenú.
Správa o vodnom hospodárstve analyzuje a hodnotí postavenie vodného hospodárstva v národnom hospodárstve SR a stav vodného hospodárstva v roku 1997.
Ťažisko správy je v hodnotení realizácie cieľov koncepcie a zásad vodohospodárskej politiky, a to pri zásobovaní vodou, odkanalizovaní a čistení odpadových vôd, využitia vodných tokov. Správa sa zaoberá aj minuloročnou povodňou a jej následkami. Zároveň navrhuje opatrenia, ktoré by mali živelným pohromám predchádzať.
Správu predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR schválila s pripomienkami Správu o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 1998.
Základným cieľom Správy o lesnom hospodárstve v SR 1998 je podať vláde a parlamentu čo najobjektívnejší obraz o stave lesného hospodárstva a aktualizovať nástroje lesníckej politiky na podmienky realizácie koncepčných zámerov v roku 1999.Správa sa zaoberá lesným hospodárstvom SR ako celkom, teda analyzuje stav a navrhuje riešenia v lesoch obhospodarovaných štátnymi organizáciami v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR a ostatných ústredných orgánov, ako aj stále významnejšom neštátnom sektore lesov. Obsahuje základné informácie o ekonomickej pozícii lesného hospodárstva v rámci ekonomiky SR i plnenie Programového vyhlásenia vlády SR na úseku lesného hospodárstva. Pozornosť sa venuje najmä zachovaniu a zveľaďovaniu lesov a ochrane lesov a krajiny v sťažených ekonomických a ekologických podmienkach ako aj problémom transformácie lesného hospodárstva.Správa sa venuje aj pretrvávajúcim problémom v obchode s drevom, ktorí nepriaznivo ovplyvňujú ekonomickú pozáciu odvetvia a vyžadujú systémové riešenie.

V správe sa navrhujú riešenia v súlade so stratégiou krajín EÚ. Osobitnú pozornosť venuje Správa ozdravným opatreniam v lesoch poškodených antropogénnymi vplyvmi.
Správu predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR schválila s pripomienkami Správu o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1998 /zelená správa/.
V zelenej správe sa analyzujú a hodnotia hospodárske výsledky, výsledky v transformačnom a konsolidačnom procese a celkový súčasný stav poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku v kontexte s vývojom a stavom základných makroekonomických ukazovateľov hospodárstva SR i v medzinárodnom porovnávaní. Súčasne sa predstavuje a dokumentuje organizačno-právna a podnikateľská štruktúra, stav základných výrobných činiteľov i rozsah medzinárodnej hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce, vrátane výsledkov v príprave na začlenenie Agropotravinárskeho komplexu SR do EÚ. Na základe poznatkov sa upresňujú koncepčné zámery, aktualizujú a navrhujú nové opatrenia v oblasti ekonomických a obchodných nástrojov, legislatívy, regionálnej politiky a v ďaľších oblastiach.
Správu predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Koncepciu rozvoja diaľničnej infraštruktúry v zmysle variantu B harmonogramu postupu prác v období rokov 1999 - 2002.
Uvedený materiál navrhuje postup výstavby diaľnic na obdobie rokov 1999 - 2002. Vecne a finančne vymedzuje základný rámec postupov s prioritným cieľom dokončiť prevažnú časť rozostavaných úsekov diaľnic a diaľničných privádzačov v sledovanom období. Obsahuje návrh na začatie výstavby dvoch diaľničných úsekov na území mesta Bratislavy, ako zásadné riešenie tranzitnej dopravy v hlavných európskych dopravných koridoroch vedúcich cez územie SR.
Koncepcia je spracovaná v dvoch variantoch, pričom variant A predpokladá dokončenie všetkých rozostavaných diaľničných stavieb do roku 2002, kým variant B obsahuje návrh na odsun termínov dokončenia niektorých stavieb do obdobia po roku 2002 a zakonzervovanie troch stavieb. S prihliadnutím na finančné možnosti štátu sa na ďalšie sledovanie doporučuje variant B.
Celkové výdavky na prípravu a výstavbu diaľnic sa v období 1999 - 2002 predpokladajú v objeme 32,7 mld Sk. V stratégii financovania sa v najbližších rokoch predpokladá postup získavania dlhodobých úverov so zárukou štátu.

Vláda uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií predložiť v júli 1999 na rokovanie vlády Koncepciu spoplatnenia užívateľov diaľnic podľa najazdených kilometrov.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka.

Vláda SR schválila Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 57. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční v Budapešti v dňoch 13. - 22. apríla 1999.
Dunajská komisia, medzinárodná vládna organizácia, bola vytvorená na základe Dohovoru o režime plavby na Dunaji. Na zasadnutí komisie budú prerokované otázky plavebného, hydrotechnického, hydrometeorologického, právneho a finančného charakteru. Ich vyriešenie bude znamenať vytvorenie priaznivých podmienok pre medzinárodnú plavbu na Dunaji.
Vláda SR zároveň schválila postup delegácie SR na rokovaní komisie.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR schválila Návrh na vytvorenie verejného registra privatizovaného majetku.
Verejný register bude publikovaný na internetových stránkach Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR a pravidelne mesačne bude aktualizovaný z databázy Fondu národného majetku SR a údajov obchodného registra, katastrálnych odborov príslušných okresných úradov a Strediska cenných papierov.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová.

Vláda SR na svojom rokovaní 24.marca 1999 prerokovala Návrh na obsahovo-koncepčné a organizačné zabezpečenie inaugurácie prezidenta Slovenskej republiky a rozhodla, že slávnostná inaugurácia sa bude konať v priestoroch Slovenskej filharmónie a vyčlenila z rezervy vlády čiastku 6,9 mil. SK na rekonštrukčné práce na budove Slovenskej filharmónie.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vlády SR prerokovala a zobrala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 1998 a prognózu vývoja na 1. polrok 1999.
Materiál predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Talianskej republike a návštevy vo Vatikáne v dňoch 7. - 8. apríla 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR vzala na vedomie materiál Pristúpenie Slovenskej republiky k dodatočným záväzkom odporúčaným v rámci adaptácie Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe.
Materiál predložili minister zahraničných vecí Eduard Kukan a minister obrany Pavol Kanis.

Vláda SR schválila Návrh na aplikáciu ochranného opatrenia pri dovoze živých jatočných ošípaných a bravčového mäsa do Slovenskej republiky.
Návrh predložili minister hospodárstva Ľudovít Černák a minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR schválila Návrh na zavedenie dočasnej úpravy colnej sadzby na položku HS 1701 - trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave pôvodom z Poľskej republiky.
Návrh predložili minister hospodárstva Ľudovít Černák a minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR schválila Dodatok č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 1999.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 24. marca 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová