Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z mimoriadneho rokovania vlády Slovenskej republiky 25. marca 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na mimoriadnej schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Predkladaný návrh zákona znamená ďalšie zdokonalenie daňového systému pri rešpektovaní potrieb zabezpečenia príjmov štátneho rozpočtu, ako i pocitu daňovej spravodlivosti zo strany verejnosti.
Návrh zákona rešpektuje zásady zdanenia, ktoré sa uplatňujú v mnohých vyspelých krajinách s požiadavkami na aproximáciu vyplývajúcu z integračných snáh Slovenskej republiky do Európskej únie.
Zavedenie novej odpočítateľnej položky z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov vo výške 500 Sk mesačne a valorizáciou doterajšej úhrady výdavkov spojených s výkonom práce a tzv. dopravného u daňovníkov s príjmami v 1. daňovom pásme sa prejaví znížením príjmov štátneho rozpočtu cca 1,2 mld. Sk.
Na podporu vstupu priamych zahraničných investícií do ekonomiky Slovenskej republiky sa novelizoval § 35a, podľa ktorého si môže daňovník dane z príjmov právnických osôb, ktorý vznikol po 1. apríli 1999 so sídlom na území Slovenskej republiky, znížiť vykázanú daň vo výške 100 % dane na päť po sebe nasledujúcich zdaňovacích období pri splnení podmienok uvedených priamo v citovanom paragrafe.
Návrh predložila ministerka financií Brigta Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 25. marca 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová