Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 31. marca 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 24. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: prezident prezídia FNM Ľudovít Kaník, predseda NKÚ Štefan Balejík.

Na rokovanie boli dodatočne zaradené nasledujúce materiály:

Návrh na poverenie zúčastňovať sa na rokovaní Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Návrh predkladá predseda vlády Mikuláš Dzurinda

Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky
Návrh predkladá podpredseda vlády Ivan Mikloš

Návrh na menovanie členov Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj
Návrh predkladá podpredseda vlády Pál Csáky

Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR
Návrh predkladá minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš

Návrh na oznámenie konania prezidentských volieb v Slovenskej republike Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe s vyjadrením pripravenosti prijať medzinárodných pozorovateľov
Návrh predkladá minister zahraničných vecí Eduard Kukan

Návrh Nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlád Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov
Návrh predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Vymenovala do tejto funkcie Prof. MVDr. Ivana Rosivala, CSc.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR schválila Návrh Nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlád Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov.
Nariadením vlády SR sa v nadväznosti na zmenu výšky minimálnej mzdy s účinnosťou od 1. apríla 1999 zvyšujú v priemere o 20 % sadzby minimálnych mzdových taríf zaručujúcich minimálnu výšku zárobku zamestnancov tých zamestnávateľov, u ktorých nie je uzavretá kolektívna zmluva alebo mzda nie je v kolektívnej zmluve dohodnutá.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu bezpečnosti práce SR. Odvolala z funkcie predsedu Úradu bezpečnosti práce SR dňom 31. marca 1999 Rudolfa Glasu a dňom 1. apríla 1999 vymenovala do tejto funkcie Vojtecha Demeša.
Návrh predložil podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb.- Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Účelom zákona je posilniť prostriedky boja proti organizovanému zločinu, korupcii, obchodu s drogami, detskej pornografii a novým formám hospodárskej kriminality.
Úloha úplne zosúladiť Trestný zákon z r. 1961 s princípmi ústavného zriadenia SR s politickými, spoločenskými a ekonomickými zmenami po roku 1989, s procesom demokratizácie, výstavbou právneho štátu, s tendenciami kriminality a s novými poznatkami kriminológie ostáva na rekodifikácii Trestného zákona. Dokončenie tejto rozsiahlej úlohy si však vyžiada dlhšie obdobie, na ktoré nemôžu byť odložené naliehavé čiastkové zmeny Trestného zákona. Návrh predložil minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.

Vláda SR schválila návrh na zvolenie 26 sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia a poverila predsedu vlády predložiť návrh Národnej rade SR, Ide o sudcov, ktorí boli Národnou radou SR 10. mája 1995 zvolení do funkcie sudcu na štvorročné volebné obdobie.
Návrh predložil minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na rokovaní Spoločného výboru Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj pre hodnotenie programu Partneri v transformácii v Paríži dňa 21.4.1999, ktorú povedie podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.
Vláda SR podporuje túto aktivitu s cieľom realizovať jednu z hlavných priorít slovenskej zahraničnej politiky, ktorá je súčasťou procesu integrácie Slovenskej republiky do európskych, transatlantických a vyspelých svetových hospodárskych štruktúr.
Návrh predložil podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala informáciu o účasti vládnej delegácie vedenej podpredsedom vlády SR Pavlom Hamžíkom na Crans Montana Forum v Monaku v dňoch 25. - 28.2.1999. Vzala na vedomie informáciu o obsahu bilaterálnych rokovaní, ktoré sa uskutočnili v rámci Crans Montana Forum, vystúpení členov slovenskej delegácie a prezentácie Slovenskej republiky.
Informáciu predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala Informáciu o priebehu a výsledkoch neoficiálnej návštevy podpredsedu vlády SR Pála Csákyho v Indickej republike.
Informáciu predložil podpredseda vlády pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj Pál Csáky.

Vláda SR vzala na vedomie Správu o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za 2. polrok 1998.
Možnosť prístupu k finančným a úverovým mechanizmom má podstatný význam pre rozvoj malého a stredného podnikania. Na riešení týchto potrieb sa podieľa vláda SR, ako aj ďalšie inštitúcie a fondy.
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania spolu s vybranými komerčnými bankami realizuje Podporný úverový program, Malú pôžičkovú schému a Mikropôžičkovú schému. Skúsenosti s realizáciou Podporného úverového programu sú mimoriadne pozitívne. Na kapitálovom zabezpečení tohto programu sa v troch ročníkoch rovnakým dielom podieľali štátny rozpočet, program PHARE Eurôpskej únie a vybrané komerčné banky. Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú., ktorá realizuje záručné a podporné programy pre malých a stredných podnikateľov má aktivity rozšírené o podporný program "Podpora" a "Rozvoj".
Finančné programy pre malých a stredných podnikateľov okrem uvedených inštitúcií realizuje aj Slovensko-americký podnikateľský fond.
Veľký záujem je o využívanie úverov zo zahraničnej úverovej linky EXIM Bank of Japan, ktoré sa úrokovými podmienkami radia medzi významné nástroje finančnej podpory v oblasti malého a stredného podnikania.
Celkovo bola za 2. polrok 1998 poskytnutá úverová pomoc pre malých a stredných podnikateľov zo zahraničných zdrojov vo výške 678,9 mil. Sk a domácich zdrojov celkom vo výške 778 mil. Sk. Vo forme kapitálového vstupu bola realizovaná podpora vo výške 19 mil. Sk. Výška poskytnutých záruk na úvery bola 94,9 mil. Sk, výška vyplatených nenávratných príspevkov predstavovala 50, 9 mil. Sk.
Správu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o vecnom a časovom plnení prác na vyraďovaní Jadrovej elektrárne A-1 Jaslovské Bohunice za rok 1998.
Správu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila Organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré predseda Národnej rady SR vyhlásil na 15. mája 1999.
Organizačno-technickú prípravu voľby bude zabezpečovať Ministerstvo vnútra SR spolu s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy SR. Volebné orgány sa budú pri plnení svojej činnosti opierať o technickú základňu Ministerstva vnútra SR, okresných úradov a obcí. Spracovanie výsledkov voľby bude zabezpečovať Štatistický úrad SR.
Materiál predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR vzala na vedomie Návrh na riešenie kritickej situácie prevádzkovania zimného štadióna v Martine. Zimný štadión v Martine slúži od roku 1977 širokej verejnosti regiónu Turca, hokejovej mládeži a v súčasnosti seniorskému družstvu - účastníkovi hokejovej extraligy. Dlhodobá opotrebovanosť si vyžiadala v roku 1997 rekonštrukciu betónovej plochy a rozvodov chladiaceho systému. I napriek finančným príspevkom Hokejový klub, ako vlastník, má teraz dlh voči dodávateľom vo výške 11,7 mil. Sk. Realizáciou návrhu na vykonanie exekúcie je ohrozená samostatná existencia hokeja v tomto regióne.
Ministerstvo školstva na základe naliehavej žiadosti hokejového klubu HC Martimex ZŤS Martin predložilo Návrh na riešenie kritickej situácie na rokovanie vlády SR, ktorá k nemu zaujala pozitívne stanovisko.
Návrh predložil minister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie a vymenovanie členov Akreditačnej komisie, ktorá je poradným orgánom vlády SR. Vláda SR odvolala 21 členov Akreditačnej komisie a vymenovala:

  - do funkcie predsedu Akreditačnej komisie Leva Bukovského,
  - do funkcie zástupcu predsedu Akreditačnej komisie Pavla Návrata,
  - do funkcie členov Akreditačnej komisie:
   - Miroslava Urbana,
   - Vladimíra Bužka,
   - Ivana Krausa,
   - Rudolfa Holúbka,
   - Rudolfa Midriaka,
   - Dušana Levického,
   - Ivana Gschwendta,
   - Petra Palčeka,
   - Vladimíra Janečka,
   - Milana Kupkoviča,
   - Jozefa Benču,
   - Jána Vladimíra Michalku,
   - Viktora Bauera,
   - Igora Šullu,
   - Jozefa Bullu,
   - Jozefa Vladára,
   - Štefana Vaška,
   - Jozefa Jaraba.
Návrh predložil minister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave plnenia medzinárodných zmlúv za rok 1998.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR schválila Dodatok č. 5 k Plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 1999.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch 20. zasadnutia Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie /UNEP/.
Informáciu predložil minister životného prostredia László Miklós.

Vláda SR prerokovala Návrh na účasť delegácie SR na 13. svetovom meteorologickom kongrese v Ženeve v dňoch 4. - 26. mája 1999. Schválila účasť a zloženie delegácie SR na uvedenom zasadnutí ako aj smernicu pre postup delegácie SR, Uložila ministrovi životného prostredia SR zabezpečiť prípravu účasti delegácie SR na 13. svetovom meteorologickom kongrese.
Návrh predložili minister životného prostredia László Miklós a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Informáciu o záveroch medzinárodného posúdenia výkonu štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v SR misiou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu predloženú Úradom jadrového dozoru SR, ktorú zobrala na vedomie.
Informáciu predložil predseda Úradu jadrového dozoru Miroslav Lipár.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave plnenia úloh štátu na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Tento materiál je komplexným pohľadom na význam úloh štátu v danej oblasti, stav ich plnenia, ktorý konštatuje v prevažnej miere alarmujúcu situáciu a podmienenosť plnenia úloh štátu rozpočtovovu podporou aspoň na minimálne únosnú mieru. Nedostatočné plnenie týchto úloh najmä na úseku katastra nehnuteľností vyplýva najmä z výraznej disproporcie medzi požiadavkami na rozsah úloh katastrálnych odborov okresných úradov a ich personálnych, prístrojových a softwearových dispozícií. Dochádza k nedodržiavaniu procesno-právnych zákonných lehôt, pribrzďovaniu rozvoja trhu s nehnuteľnosťami a hypotekárneho bankovníctva a znižuje sa stupeň právnej istoty občanov. Obdobná situácia je aj na úseku geodézie a kartografie.
Vláda SR schválila opatrenia na zlepšenie situácie v tejto oblasti, ktoré by mali v globále zmierniť súčasnú neúnosnú situáciu v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.
Správu predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti Protimonopolného úradu SR za rok 1998 predloženú na základe Plánu práce vlády SR na rok 1999.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Štatistického úradu SR. Ide o úlohy, ktorých plnenie neumožňuje ekonomická situácia alebo sa stali neaktuálnymi v podmienkach novej politickej situácie.
Návrh predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR zrušila uznesenie vlády SR č. 922/1998 zo dňa 23.12.1998 bod B.6., B.7., B.8., k delimitácii agendy z oblasti vedy a techniky, ako i vedecko-technických informácií na Ministerstvo školstva SR a delimitácii časti majetku, ako i Centra vedecko-technických informácií SR ku dňu 31. marca 1999.
Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia vlády SR č. 922/1998 z 23.12.1998, body B.6., B.7., B.8. a jeho doplnenia predložil Milan Rajčák, poverený vedením Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.
Dohoda umožňuje občanom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu /diplomatický pas, služobný pas, zvláštny pas a cestovný pas/, vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany, zdržiavať sa na ňom po dobu nepresahujúcu deväťdesiat dní za polrok a vycestovať z tohto územia bez víz.
Pracovníkom diplomatických misií, konzulárnych úradov alebo medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany umožňuje vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa na ňom alebo vycestovať z tohto územia po dobu ich akreditácie.
Návrh predložili minister vnútra Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR schválila Návrh na poverenie zúčastňovať sa na rokovaní Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Vláda tak poverila podpredsedu vlády pre ekonomiku Ivana Mikloša a ako alternáta ministerku financií Brigitu Schmognerovú zúčastňovať sa na rokovaní Bankovej rady NBS.
Návrh predložil predseda vlády Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR schválila Návrh na menovanie členov Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj. Toto menovanie predstavuje nevyhnutný postupový krok k zabezpečeniu funkčnosti tohoto poradného orgánu vlády SR zameraného na problematiku trvalo udržateľného rozvoja.
Návrh predložil podpredseda vlády Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na oznámenie konania prezidentských volieb v SR Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe /OBSE/ s vyjadrením pripravenosti prijať medzinárodných pozorovateľov. Politický záväzok prijať pozorovateľov volieb vyplýva pre Slovenskú republiku z jej členstva v OBSE. Slovenská republika týmto krokom opätovne potvrdzuje svoju otvorenosť v medzinárodných vzťahoch, transparentnú politiku a oddanosť princípom a záväzkom OBSE.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala materiál Perspektíva vstupu Slovenskej republiky do Spoločenstva frankofónnych krajín. Orientácia Spoločenstva frankofónnych krajín smeruje do politických a ekonomických sfér. Vstup Slovenskej republiky do tejto inštitúcie môže mať význam pri presadení sa na medzinárodnej scéne najmä v otázkach medzinárodnej bezpečnosti, demokracie a hospodárskeho rozvoja.
Návrh predložil minister kultúry Milan Kňažko.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 31. marca 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová