Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 14. apríla 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 27. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister obrany Pavol Kanis, minister hospodárstva Ľudovít Černák. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Alternatívny návrh na vymenovanie ďalšieho člena Akreditačnej komisie
Predkladá minister školstva Milan Ftáčnik

Návrh na zriadenie Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Predkladá podpredseda vlády Pál Csáky.

Návrh na aplikáciu ochranného opatrenia vo forme zvýšeného cla pri dovoze bravčového mäsa do Slovenskej republiky
Predkladajú minister hospodárstva Ľudovít Černák
            a minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš

Návrh na finančné zabezpečenie dotesnenia plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo a prevádzkyschopnosti ich technologického zariadenia
Predkladá minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš

* * *

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Posúdenie alternatívnych možností opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia v roku 1999.
Predkladaný materiál vymedzuje jednotlivé možnosti zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu, kvantifikuje ich, naznačuje súvislosti jednotlivých možností a uvádza ich základné ekonomické dôsledky. Cieľom je vymedziť intervaly, v ktorých sa navrhované opatrenia môžu pohybovať, kvantifikovať ich potenciálne dopady na príjmy štátneho rozpočtu a tiež na relevantné ekonomické veličiny a sociálnu oblasť.

Vláda SR schválila:
- zvýšenie sadzby spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív o 1000 Sk/t,
- zavedenie diferencovanej cestnej dane aj pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi,
- zvýšenie správnych poplatkov a súdnych poplatkov.
Návrh predložil podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR súhlasila s Návrhom na zrušenie a zmenu úloh z uznesení vlády SR. /Uznesením vlády SR č. 910 zo 16.12.1999 v úlohe B.1 bolo uložené ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR posúdiť uznesenia prijaté predchádzajúcou vládou z vecného, časového hľadiska a ich aktuálnosti./ Ministerstvo financií v zmysle tohto uznesenia prehodnotilo všetky úlohy z uznesení vlády, ktoré má v evidencii ako gestor, spolugestor a spoluzodpovedný pri plnení úloh a predložilo horeuvedený materiál.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva od marca 1998.
Vláda SR vyslovila súhlas s doterajšou činnosťou a zámermi Kancelárie agenta a konštatovala, že z pohľadu existujúcej agendy oficiálne komunikovaných sťažností podaných proti Slovenskej republike je stav dodržiavania ľudských práv zaručených Európskym dohovorom o ľudských právach uspokojivý. V Slovenskej republike účinne pracuje inštitúcia obhajujúca záujmy Slovenskej republiky v sporoch pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva.
Správu predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na transformáciu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti na Radu vlády SR pre prevenciu kriminality, návrh štatútu a rokovacieho poriadku Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Vláda pri tom vychádzala zo svojho Programového vyhlásenia, v ktorom zdôraznila nutnosť zintenzívniť kontrolu kriminality tak nástrojmi represie, ako aj prevencie a zaviazala sa prijať stratégiu prevencie kriminality v SR do roku 2002. Hlavnou úlohou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality bude pripraviť a po prerokovaní a schválení vládou SR zabezpečiť realizáciu Stratégie prevencie kriminality v SR do roku 2002.
Návrh predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala Správu o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1998. Konštatovala, že prijatie zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách bolo opodstatnené. Jednoročná prax z jeho uplatňovania však poukazuje na potrebu jeho novelizácie. Potrebné je špecifikovať niektoré pojmy uplatňované v zákone, podrobnejšie ustanoviť povinnosti akreditovaných osôb, ako aj vedenie evidencií orgánmi vykonávajúcimi štátnu správu na tomto úseku, tak aj prevádzkovateľmi bezpečnostných služieb.
Správu predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda vzala na vedomie Informáciu o výkone štátneho dohľadu nad plynulosťou súdnych konaní na odstránenie subjektívnych faktorov v postupe súdov, ktoré bránia bezprieťahovému vybavovaniu obchodnoprávnej agendy. Predložený materiál informuje o stave a vybavovaní agendy obchodného súdnictva.
Informáciu predložil minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o právomoci vojenských súdov nad civilnými osobami.
Predkladaný materiál informuje o osobnej a vecnej kompetencii vojenských súdov nad civilnými osobami a priemerným ročným počtom civilných osôb, ktoré sú ročne súdené vojenskými súdmi.
Informáciu predložil minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala Návrh na zrušenie a zmenu niektorých uznesení vlády SR uložených ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Zrušila resp. zmenila niektoré úlohy, uložené ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny uzneseniami vlády. Ide o úlohy, ktoré boli nahradné novými úlohami, sú duplicitné alebo sa stali neaktuálnymi.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa konalo 22. - 23. februára 1999 v kolumbijskej Cartagene.
Zasadnutie, ktoré malo za cieľ prijať Protokol o biologickej bezpečnosti, upravujúci cezhraničný prenos a narábanie s geneticky modifikovanými organizmami bolo prerušené, keďže zúčastnené krajiny nedosiahli konsenzus o niektorých ustanoveniach Protokolu.
Informáciu predložil minister životného prostredia László Miklós.

Vláda SR schválila Správu o príprave na Tretiu ministerskú konferenciu o životnom prostredí a zdraví, ktorá sa bude konať 16. - 18. júna v Londýne. Uložila ministrovi zdravotníctva v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a ministrom životného prostredia predložiť na rokovanie vlády SR návrh zloženia delegácie Slovenskej republiky a návrh Postupu delegácie SR na Londýnskej konferencii.
Správu predložil minister zdravotníctva Tibor Šagát.

Vláda SR vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Nemeckej spolkovej republike 10. - 11. marca 1999. Vláda SR vzala na vedomie informáciu o obsahu rokovaní k otázkam bilaterálnych vzťahov i postoja Nemeckej spolkovej republiky k integračným snahám Slovenskej republiky.
Vláda SR konštatovala, že oficiálna návšteva predstavuje výrazný impulz pre rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Nemeckou spolkovou republikou vo všetkých oblastiach s dôrazom na oblasť integrácie SR do EÚ, NATO a OECD.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame a vyjadrila s ním súhlas s pripomienkami.
Návrh zákona na rokovanie vlády predložil minister zdravotníctva Tibor Šagát.

Vláda SR schválila Návrh upravených Kritérií pre posudzovanie, schvaľovanie a financovanie projektov podporujúcich regionálny rozvoj pre rok 1999 ako aj upravený Štatút medzirezortnej komisie pre posudzovanie projektov podporujúcich regionálny rozvoj v Slovenskej republike.
Návrh predložil podpredseda vlády pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj Pál Csáky.

Vláda SR zobrala na vedomie Správu z 3. stretnutia Pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi SR a Európskou komisiou v Bruseli /18.marca 1999/.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR odvolala Jozefa Gajdoša z funkcie člena slovenskej časti medzivládnej Komisie na dokončenie vyrovnania majetku po bývalej ČSFR a generálmajora Mariána Horského z funkcie splnomocnenca vlády SR na doriešenie delenia majetku Federálneho ministerstva obrany a vyrovnania majetku Čs. armády.
Vláda SR vymenovala Jozefa Pivarčiho - štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR do funkcie člena slovenskej časti medzivládnej Komisie na dokončenie delenia majetku po bývalej ČSFR a generálmajora Jozefa Zadžoru - generálneho riaditeľa Sekcie finančného plánovania, rozpočtovania a majetku Ministerstva obrany SR do funkcie splnomocnenca vlády SR na doriešenie delenia majetku Federálneho ministerstva obrany a vyrovnania majetku Čs. armády.
Návrh predložil minister obrany Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 52. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve v dňoch 17. - 25. mája 1999.
Súčasne schválila účasť a zloženie delegácie SR.
Návrh predložil minister zdravotníctva Tibor Šagát.

Vláda SR menovala do funkcie splnomocnenca vlády SR na rokovanie s Českou republikou vo veci vysporiadania predmetov a hodnôt kultúrneho dedičstva PhDr. Milana Gacíka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR. Zároveň poverila ministra kultúry informovať ministra kultúry Českej republiky o menovaní splnomocnenca vlády na pripravované rokovanie zmiešanej komisie o kultúrnom dedičstve.
Návrh predložil minister kultúry Milan Kňažko.

Vláda SR vymenovala prof. JUDr. Helenu Barancovú, DrSc. za ďalšiu členku Akreditačnej komisie.
Návrh predložil minister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala Návrh na zriadenie Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
Vláda SR schválila štatút Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na aplikáciu ochranného opatrenia vo forme dočasne zvýšeného cla pri dovoze bravčového mäsa do Slovenskej republiky.
Tento návrh bol predložený na základe požiadaviek chovateľov živého bravčového dobytku v SR, poukazujúcich na nárast dovozu bravčového mäsa, ohrozujúci domáci trh s bravčovým mäsom.
Návrh ochranného opatrenia vychádza z aktuálneho stavu na svetovom trhu s bravčovým mäsom, kde v dôsledku ekonomických ťažkostí prestala Ruská federácia dovážať bravčové mäso a vytvorili sa veľké prebytky. Tieto prebytky začala najmä Európska únia za pomoci exportných dotácií umiestňovať aj na iných trhoch, vrátane asociovaných krajín. Vzhľadom na relatívne nižšiu úroveň cla v Slovenskej republike /aj v ČR/ oproti iným asociovaným štátom sa začal zvyšovať dovoz do SR i do ČR. V dôsledku vzniku prebytkov bravčového mäsa v Českej republike dochádza k zvýšeným dovozom do SR i v rámci colnej únie.
Vychádzajúc z predpokladu spôsobenia nenapraviteľnej vážnej ujmy domácim výrobcom realizáciou dovozu sa navrhuje uplatniť §16 zákona 214/1997 Z.z. o ochranných opatreniach pri dovoze - a to zavedením dočasného ochranného opatrenia vo forme dočasne zvýšeného cla vo výške 43,7 % k aplikovanému clu voči dovozom bravčového mäsa /HS 0203/ z tretích krajín na obdobie 200 dní.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala návrh na finančné zabezpečenie dotesnenia plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo. V tejto súvislosti vyčlenila 50 miliónov korún na dotesnenie dilatačných škár plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 14. apríla 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová