Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky z rokovania vlády Slovenskej republiky 21. apríla 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 29. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš /ZPC - Paríž/, minister životného prostredia László Miklós /ZPC - USA/, minister zdravotníctva Tibor Šagát /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh opatrení na zabezpečenie prípravy finančného memoranda PHARE na rok 1999
Predloží podpredseda vlády Pavol Hamžík

Návrh na uskutočnenie pracovnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu vo Francúzskej republike 4. - 5. mája 1999
Predloží minister zahraničných vecí Eduard Kukan

Informácia o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999
Predloží podpredseda vlády Ľubomír Fogaš

Návrh riešenia tranzitu personálu a techniky NATO pre operáciu Spojenecká sila
Predloží minister zahraničných vecí Eduard Kukan

* * *

Vláda SR vzala na vedomie Komplexnú súhrnnú správu o realizácii Národného programu boja proti drogám za roky 1995 - 1998.
Národný program boja proti drogám vytýčil základné línie boja proti drogám vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Jeho úlohy boli cielené do oblasti prevencie, liečby, resocializácie a represie realizované rezortami podľa ich okruhu činnosti.
Správu predložil podpredseda vlády SR a predseda Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala Návrh na vymenovanie predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Vymenovala štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Jána Figeľa za predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu v súlade s Dohodou medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci z 18.8.1994.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR sa oboznámila s Informáciou o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra Francúzskej republiky pre európske záležitosti Pierre Moscoviciho v SR. Vláda SR zobrala na vedomie informácie z rokovaní predstaviteľov SR s ministrom FR P. Moscovicim a konštatovala, že ich výsledky predstavujú pozitívny signál pre dosiahnuté výsledky a ďalej vystupňované integračné úsilie SR v období do summitu EÚ v Helsinkách.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR súhlasila s Návrhom na podpis Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zabavení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti č. 141/1990.
Uvedený dohovor prijala Rada Európy v roku 1990. Jeho cieľom bolo pripraviť v signatárskych krajinách podmienky na efektívnejšie postihovanie prania špinavých peňazí a následne aj na odnímanie takto nadobudnutých ziskov. Do súčasného obdobia Dohovor podpísalo 31 členských krajín Rady Európy a mnoho z nich ho taktiež ratifikovalo a implementovalo do vnútroštátneho právneho poriadku.
Dohovor zaväzuje signatárske krajiny, aby v podmienkach vnútroštátnej legislatívy vytvárali efektívne podmienky a opatrenia na konfiškáciu ziskov z trestnej činnosti, aby zavádzali také vyšetrovacie opatrenia, ktoré sú potrebné na umožnenie identifikácie a sledovanie vlastníctva, aby každá signatárska krajina prijala také právne predpisy, ktoré sú potrebné na to, aby bola daná právomoc súdom a iným určeným orgánom umožniť sprístupnenie alebo zabavenie bankových, finančných alebo obchodných informácií.
Návrh predložili minister vnútra Ladislav Pittner, minister spravodlivosti Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR zrušila neaktuálne úlohy, vyplývajúce pre ministra vnútra z uznesení vlády SR.
Návrh predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala Návrh riešenia tranzitu personálu a techniky NATO pre operáciu Spojenecká sila.
Vláda SR súhlasí:
- s tranzitom personálu a techniky NATO cez územie Slovenskej republiky v súvislosti s operáciou Spojenecká sila v JZR,
- s uzavretím Dohody medzi vládou SR a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy o pôsobnosti Dohody medzi vládou SR a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy o vykonávacích dohodách o prechode ozbrojených síl, podpísanej v Bruseli 18. decembra 1995 aj na operáciu NATO Spojenecká sila v JZR, dojednanej výmenou listov.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh na uzatvorenie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o využívaní výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky. Vláda SR súhlasí s uzatvorením Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o využívaní výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky. Návrh predložili minister obrany Pavol Kanis a minister zahraničných vecí Edurard Kukan. Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave prác na Postupnej rekonštrukcii JE V1 Jaslovské Bohunice a zdôvodnenie jej ďalšej prevádzky. Vláda SR súhlasila s ďalšou prevádzkou po ukončení Postupnej rekonštrukcie, ak bude splnená akceptovateľná úroveň jadrovej bezpečnosti.
Správu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila účasť delegácie Slovenskej republiky na 22. Svetovom poštovom kongrese, ktorý sa uskutoční v dňoch 23. augusta - 15. septembra 1999 v Pekingu.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o príprave vstupu strategického partnera do Slovenských telekomunikácií, a.s.
Informáciu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala Návrh na zriadenie implementačnej agentúry na podporu obchodu a zahraničných investícií. Uvedený materiál navrhuje riešiť podporu obchodu a zahraničných investícií novým inštitucionálnym zabezpečením tejto podpory v súlade s odporúčaniami Európskej komisie.
Vláda uložila ministrovi hospodárstva podpísať Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Európskou komisiou a zabezpečiť plnenie harmonogramu úloh súvisiacich so zriadením agentúry.
Návrh predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala návrh na zrušenie úlohy p.č. 21 na mesiac marec z uznesenia vlády SR číslo 74 zo dňa 27. januára 1999 k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 1999 a túto úlohu zrušila vzhľadom na jej neaktuálnosť.
Návrh predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi výstavby a verejných prác SR.
Návrh predložil minister výstavby István Harna.

Vláda SR prerokovala a schválla Kritériá pre program rozvoja bývania na poskytovanie dotácií z verejných prostriedkov na technickú infraštruktúru, podmieňujúcu rozvoj bytovej výstavby. Kritériá upravujú podmienky poskytovania dotácií obciam na financovanie technickej infraštruktúry pre územie, na ktorom sa realizuje alebo pripravuje výstavba bytov. Obsahujú pravidlá pre predkladanie žiadostí o štátny príspevok, podmienky jeho poskytnutia a maximálnu výšku príspevku pre jednotlivé druhy technickej infraštruktúry a kategórie bytov. Súčasne presúvajú rozhodovanie o poskytnutí štátneho príspevku na okresy a kraje, čo je významným decentralizačným prvkom.
Vytvorením presných pravidiel pre poskytovanie dotácie sa dosiahne spravodlivé a optimálne rozdelenie štátneho príspevku obciam.
Materiál predložil minister výstavby a verejných prác István Harna.

Vláda SR prerokovala a súhlasila s Návrhom organizačno-technického zabezpečania Valného zhromaždenia Medzinárodného úradu pre vinič a víno - O.I.V a Svetového kongresu viniča a vína v Slovenskej republike v roku 2002.
Materiál predlložili:minister pôdohodpodárstva SR Pavel Koncoš a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Dohovor o vzájomnom uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne, ktorý je spoločnou právnou úpravou Rady Európy a UNESCO.
Účelom Dohovoru je zefektívnenie a sprehľadnenie procesu uznávania dokladov o vzdelaní medzi členskými štátmi vyššie uvedených medzinárodných organizácií. Možno právom očakávať, že na základe toho, že sa Slovenská republika stane zmluvnou stranou tohto Dohovoru, sa výrazne zlepšia podmienky akademickej a pracovnej mobility občanov SR.
Materiál predložili: minister školstva Milan Ftáčnik a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a súhlasila s návrhom na zrušenie a zmenu neaktuálnych úloh vyplývajúcich pre ministra školstva z uznesení Vlády SR a prijala nové znenie návrhu uznesenia vlády SR.
Materiál predložil miknister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o postupe realizácie monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia SR za rok 1998.
Materiál predložil minister životného prostredia László Miklós.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie zoznamy podnikov navrhnutých a nenavrhnutých na transformáciu a privatizáciu majetku štátu, ako aj zoznamy podnikov nenavrhnutých zo strany príslušných zakladateľských rezortov do privatizácie, spadajúcich pod účinnosť zákona š.192/1995 Z-Z. o zabezpečení strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov. Vláda tiež schválila doplnenie dvoch podnikov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do zoznamu podnikov a majetkových účastí štátu zahrnutých do privatizácie a vyčlenenie jedného podniku Ministerstva pôdohospodásrtva SR a jeho zaradenie do zoznamu podnikov a majetkových účastí štátu nezahrnutých do privatizácie.
Materiál predložila Mária Machová ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR.

Vláda SR prerokovala Návrh účasti delegácie SR na Medzinárodnej konferencii o modernizácii Varšavského systému, ktorá sa uskutoční v dňoch 10.-29.5.1999 v Montreale.
Materiál predložili:Gabriel Palacka minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Edurad Kukan, minister zahraničných vecí SR.

Vláda SR schválila Návrh na uskutočnenie pracovnej návštevy predsedu vlády SR vo Francúzskej republike 4. - 5. mája 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o možnostiach riešenia vnútroštátnej leteckej dopravy. Vláda SR súhlasí s navrhnutým spôsobom riešenia umožňujúcim obnovenie vnútroštátnej prepravy osôb na linke Bratislava - Košice.
Informáciu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Informáciu predložil podpredseda vlády Ľubomír Fogaš.

Vláda SR súhlasila s Návrhom opatrení na zabezpečenie prípravy finančného memoranda PHARE na rok 1999. Tento návrh bol predložený ako iniciatívny s cieľom zabezpečiť úspešné zavŕšenie procesu programovania PHARE na rok 1999.
Návrh predložil podpredseda vlády Pavol Hamžík.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 21. apríla 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová