Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 28. apríla 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 30. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády Ľ. Fogaš /ZPC - Štrasburg/, podpredseda vlády Ivan Mikloš /ZPC - USA/, ministerka financií Brigita Schmögnerová /ZPC - USA/, minister školstva Milan Ftáčnik /NR SR/, minister vnútra Ladislav Pittner /ZPC - Rakúsko/, minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš /ospr./. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh finančného krytia výdavkov súvisiacich s rekondičným pobytom detí z obce Vojlovice
Predkladá minister zahraničných vecí Eduard Kukan

Zavedenie embarga na dovoz a predaj ropy a ropných produktov do Juhoslovanskej zväzovej republiky na základe spoločnej pozície Európskej únie
Predkladá minister zahraničných vecí Eduard Kukan

Návrh personálnych zmien Rady vlády pre informatiku
Predkladá minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR číslo 115 zo dňa 24.2.1998
Predkladá ministerka financií Brigita Schmögnerová

Návrh na uzatvorenie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o využívaní výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky
Predkladajú minister obrany Pavol Kanis
            a minister zahraničných vecí Eduard Kukan

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov.
Navrhované zmeny a doplnenia vyplývajú z aplikácie zákona č.114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov, ako aj Zákona č.73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície a Zákona č.200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďaľších zákonov. Navrhovaným zákonom sa sleduje zosúladenie týchto právnych úprav.
Materiál predkladal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Koncepcie odbornej prípravy slovenských frankofónnych špecialistov pre potreby štátnej správy s orientáciou na proces európskej integrácie.
Materiál predkladal podpredseda Vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Koncepcia komunikačnej stratégie vlády SR pre prípravu obyvateľstva na členstvo Slovenskej republiky v EÚ je predkladaná na základe jej potreby vyplývajúcej z Akčného plánu a snahy o vypracovanie efektívnej stratégie zvýšenia informovanosti obyvateľstva. Vláda SR sa rozhodla uskutočňovať efektívnu komunikačnú politiku smerom dovnútra krajiny s cieľom vzdelávať občanov, poskytovať im informácie o všetkých aspektoch integračného procesu, o výhodách a nevýhodách vstupu SR do Európskej únie, aby v prípade uskutočnenia referenda o vstupe SR do európskych ekonomických štruktúr mali dostatočné množstvo znalostí pre správne a objektívne rozhodnutie. Vláda SR na svojom zasadnutí 28.4.1999 prerokovala a schválila návrh Koncepcie komunikačnej stratégie Vlády SR pre prípravu obyvateľstva na členstvo SR v Európskej únii.
Materiál predkladal podpredseda Vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu.
Materiál predkladal podpredseda Vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o ustanovujúcom zasadnutí zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín. /Uskutočnilo sa 8.2.1999 v Budapešti./ Vláda SR schválila štatút slovenskej časti tejto komisie. Na základe výsledkov rokovania vláda SR uložila jednotlivým rezortom rozpracovať odporúčania.
Materiál predkladal minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu Vlády SR Mikuláša Dzurindu v Talianskej republike a návštevy Svätej stolice, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7.-8.apríla 1999.
Vláda SR konštatovala, že oficiálna návšteva predstavuje výrazný impulz pre rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou ako aj Svätou stolicou.
Materiál predkladal minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v SR. Vláda SR uložila ministrovi zahraničných vecí zabezpečiť predloženie správy generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Slovenská republika predložením správy splní svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z ustanovení Rámcového dohovoru.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o príprave mechanizmu umožňujúceho kontrolu prírastku majetku vyplývajúceho z majetkových priznaní z pohľadu priznaných a zdanených príjmov a účinnej ochrane údajov.
Správa bola predložená na základe uznesenia vlády SR k prijatým Opatreniam na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
Správu predložila ministerka financií Brigita Schmőgnerová

Vláda SR odložila prerokovanie návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia, pričom sa predpokladá prerokovanie na 31. schôdzi vlády SR.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o prehodnotení inštitútu udeľovania výnimiek z daňových zákonov a colného zákona pre podnikateľské subjekty s cieľom ich efektívneho obmedzenia pri tvorbe návrhov a zmien daňových zákonov a colného zákona.
Správu predložila ministerka financií Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o Programe rozvoja automobilového priemyslu v Slovenskej republiky. Rozvoj automobilovej výroby v SR patrí medzi nosné programy spracovateľského priemyslu. Jeho dynamický rozvoj, ktorý sa očakáva v ďalších rokoch, vyžaduje koordináciu nielen v hospodárskej sfére, ale aj v súčinnosti jednotlivých orgánov štátnej správy.
Správu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 98 v Lisabone.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s prístupom Slovenskej republiky k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier. Spolupráca v rámci dohovoru a aplikácia jeho princípov umožní zintenzívniť ochranu vodných zdrojov a zabezpečiť ich racionálne využívanie, pričom sa implementujú najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti ochrany a manažmentu vôd.
Návrh predložili :minister životného prostredia László Miklós a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom na účasť delegácie Slovenskej republiky na 7. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým, ako biotopy vodného vtáctva. Zasadnutie sa bude konať v San José na Kostarike v dňoch 10.-18.mája 1999. Konferencia zhodnotí vývoj a plnenie dohovoru za uplynulé trojročné obdobie a očakáva sa, že Konferencia schváli rezolúcie a odporúčania týkajúce sa ďaľšieho rozvoja Ramsarskej konvencie a plán práce na roky 2000-2002.
Návrh predložili minister životného prostredia László Miklós a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu vo funkcii hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky a zmeny vo funkciách zástupcov hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej rpubliky. Odvolala plk. JUDr. Pavla Ňuňuka z funkcie hlavného hraničného splnomocnenca SR, plk. Ladislava Čukoviča a plk. JUDr. Mariána Čambálika z funkcií zástupcov hlavného hraničného splnomocnenca SR. Vláda SR vymenovala do funkcie hlavného hraničného splnomocnenca SR plk. JUDr. Jána Piptu, prezidenta Policajného zboru a do funkcie zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca SR pplk. Miroslava Sameka, riaditeľa odboru hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.
Návrh predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR do humanitnej podpornej operácie pod vedením NATO v Albánsku. Vláda SR rozhodla po prerokovaní návrh na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR do humanitnej podpornej operácie pod vedením NATO v Albánsku predložiť na vyslovenie súhlasu Národnej rade SR.
Návrh predložili minister obrany Pavol Kanis a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh na rozšírenie akreditácií mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov Slovenskej republiky. Vláda SR schválila návrh na rozšírenie akreditácií mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov Slovenskej republiky a to:
1/ Ladislava Vlašiča, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Spojených arabských emirátoch, pre Saudskú Arábiu, Kuvajt, Omán, Bahrajn a Katar so sídlom v Abu Dhabí,
2/ Emila Kuchára, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR vo Fínskej republike, pre Estónsku republiku a Lotyšskú republiku so sídlom v Helsinkách,
3/ Igora Furdíka, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Ruskej federácii, pre Arménsku republiku, Azerbajdžanskú republiku, Bieloruskú republiku, Gruzínsku republiku, Kazachstanskú republiku, Kirgizskú republiku, Uzbeckú republiku, Tadžickú republiku a Turkménsko so sídlom v Moskve.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie SR na 87. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 1.-17. júna 1999 v Ženeve.
Slovenská republika svojou účasťou na konferencii má možnosť vyjadriť sa k bodom programu konferencie a k navrhovaným záverom konferencie a tak aktívne prispieť k rozvoju a zlepšovaniu kultúry pracovných a sociálnych vzťahov.
Návrh predložili minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 851 tis. Sk z rezervy vlády SR na dofinancovanie činnosti Národného centra pre rovnoprávnosť žien a mužov , ktoré bolo vytvorené na základe dohody medzi vládou SR a Rozvojovým programom OSN. Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov ako nezisková organizácia plní funkciu informačného, dokumentačného a koordinačného centra a zároveň pôsobí ako spojovací článok medzi národnými a internacionálnymi aktivitami v problematike rovnoprávneho postavenia žien a mužov v spoločnosti.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 8 zo 7.1.1999 - podpis Dohody medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v SR a v Ukrajine. Zmena znamená, že Dohodu je splnomocnený za slovenskú stranu podpísať nielen minister školstva Milan Ftáčnik, ale aj minister zahraničných vecí Eduard Kukan a štátny tajomník MŠ Martin Fronc.
Návrh predložil minister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh štatútu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia. Štatút bližšie upravuje ciele, úlohy a činnosť agentúry.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR odložila prerokovanie Návrhu na zvýšenie počtu zamestnancov a limitu bežných výdavkov rozpočtovej kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR na rok 1999.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie a zmenu úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na dočasnú úpravu colnej sadzby na dovoz položky HS 1701-trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave, pôvodom z poľskej republiky do 31.decembra 1999.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR schválila embargo na dovoz a predaj ropy a ropných produktov do Juhoslovanskej zväzovej republiky na základe spoločnej pozície Európskej únie zo dňa 23. apríla 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh finančného krytia výdavkov súvisiacich s rekondičným pobytom detí z juhoslovanskej obce Vojlovica v SR. Vláda SR v zmysle uvedeného návrhu vyčlenila zo svojej rezervy finančné prostriedky vo výške 2 mil. Sk a odporučila prezidentovi Slovenského Červeného kríža realizovať humanitárnu pomoc stočlennej skupine detí z Vojlovice.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh personálnych zmien Rady vlády SR pre informatiku. Vymenovala Milana Ftáčnika za prvého podpredsedu a Petra Macha za podpredsedu Rady vlády SR pre informatiku. Súčasne odvolala v dôsledku personálnych zmien na príslušných ústredných štátnych orgánoch bývalého podpredsedu a 18 členov a vymenovala 15 nových členov Rady vlády SR pre informatiku.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uzatvorenie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o využívaní výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky.
Návrh predložili minister obrany Pavol Kanis a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 28 apríla 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová.