Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 6. mája 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 31. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš /ZPC - Švajčiarsko/, minister školstva Milan Ftáčnik /ZPC/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši /ZPC - Budapešť/, minister životného prostredia László Miklós /PC - Banská Bystrica/, predseda Protimonopolného úradu Peter Nižňanský /ZPC - Francúzsko/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh na nezvolenie JUDr. Márie Polačkovej do funkcie sudkyne bez časového obmedzenia
Návrh predkladá minister spravodlivosti Ján Čarnogurský

Informácia o priebehu konzultácií medzi SR a EÚ k zavedeniu ochranného opatrenia na dovoz bravčového mäsa
Návrh predkladajú minister hospodárstva Ľudovít Černák
                 a minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš

Návrh na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR do humanitnej operácie pod vedením NATO
Návrh predkladajú minister obrany Pavol Kanis
                 a minister zahraničných vecí Eduard Kukan

Koncepcia finančnej konsolidácie Slovenských elektrární, a.s.
Návrh predkladá minister hospodárstva Ľudovít Černák

Návrh na zabezpečenie Ústredných osláv 55. výročia Slovenského národného povstania - štátneho sviatku Slovenskej republiky
Návrh predkladá minister kultúry Milan Kňažko

Návrh na prevzatie štátnej záruky na bankový úver na financovanie výstavby diaľnic v roku 1999
Návrh predkladá minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka

Návrh na postúpenie pohľadávok Slovenskej republiky voči Etiópii banke Lazard Brothers and Co. Ltd. Londýn
Návrh predkladá ministerka financií Brigita Schmögnerová

Návrh riešenia súčasného stavu potrieb a zdrojov vína v Slovenskej republike
Návrh predkladá minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš

Z rokovania vlády bol odložený.

Návrh foriem podpory orientácie dopytu na domáce výrobky, ktorý bude ešte doplnený a opäť predložený na rokovanie vlády.

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Zvýšenie dôchodkov v roku 1999 sa bude realizovať od 1. júla 1999 a navrhuje sa 4-%-né zvýšenie a zvýšenie o pevnú sumu diferencovanú podľa druhu dôchodkov.
Navrhované 4% - né zvýšenie a zvýšenie o pevnú sumu sa bude vzťahovať na tie druhy dôchodkov, ktoré sú vymedzené v § 1 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov, t.j. na starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.
Cieľom schváleného návrhu zákona je odstrániť niektoré právne, administratívne a technické bariéry, ktoré spomaľujú vstup strategických investorov do ekonomiky SR a vytvoriť legislatívny rámec na urýchlenie majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, určených na realizáciu stavieb, ktoré sú významnými investíciami, zvyšujú objem výroby, konkurencieschopnosti výrobkov, významnou mierou prispievajú k zvýšeniu zamestnanosti, k znižovaniu sociálneho napätia a ku skvalitňovaniu materiálnotechnickej základne priemyslu Slovenska.
Vládou schválený návrh zákona je popri úľavách na dani z príjmov pre strategických investorov ďalším systémovým opatrením na zvýšenie záujmu strategických investorov o kapitálové vstupy do ekonomiky Slovenska.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a minister životného prostredia László Miklós.

Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila Správu o stave aproximácie práva v SR v roku 1998.
Obsahom Správy je stav plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie aproximácie práva SR k právu EÚ a k dohovorom Rady Európy a prehľad o plnení úloh podľa Národného programu prispôsobovania právneho poriadku SR k právu ES/EÚ v oblasti vnútorného trhu, v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Zo správy je zrejmé, že všetky orgány výkonnej moci, ktoré sa podieľajú na aproximácii práva SR k právu EÚ, preibežne plnia úlohy, ktoré im vyplývajú z uvedených dokumentov. Ich legislatívna aktivita je potvrdením konštatovania orgánov EÚ o tom, že SR dosiahla významný pokrok v aproximácii práva.
K vytváraniu priaznivých podmienok pre aproximáciu práva prispieva aj technická pomoc, ktorú poskytujú orgány EÚ z prostriedkov PHARE. Inštitút pre aproximáciu práva predkladaním návrhov bude pôsobiť, aby sa v jej poskytovaní pokračovalo aj v roku 1999.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš.

Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrh Memoranda porozumenia o vytvorení nevyhnutných organizačných štruktúr pre Dvojstranný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika/Česká republika a poverila podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka, aby Memorandum porozumenia podpísal. Zároveň ho poverila vymenovaním vedúceho, členov a pozorovateľov slovenskej delegácie Spoločnej komisie pre spoluprácu.
Úlohou tejto komisie bude vypracovanie spoločného cezhraničného dokumentu s viacročným časovým horizontom, zahŕňajúcim spoločnú rozvojovú stratégiu a priority konkrétneho pohraničného regiónu. Ďaľšou úlohou Spoločnej komisie bude monitorovanie a implementácia dvojstranných programov cezhraničnej spolupráce v súvislosti s procesom vytvárania týchto štruktúr.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala Správu o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády Slovinskej republiky Janeza Drnovšeka v SR dňa 19.marca 1999. Uvedenú správu vzala na vedomie a zároveň konštatovala, že návšteva prispela k ďaľšej intenzifikácii politického dialógu medzi SR a Slovinskou republikou v záujme optimalizácie podmienok bilateriálnej spolupráce vo všetkých oblastiach, s dôrazom na proces integrácie do EÚ a NATO.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila harmonogram zahraničných pracovných ciest a zahraničných prijatí najvyšších predstaviteľov SR na obdobie máj - december 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 615 z 3.9.1998 k návrhu Zmluvy medzi SR a Maltskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

Vláda SR zmenila časť B.1. uznesenia vlády SR č. 615/1998 tak, že splnomocnila predsedu vlády a ako alternátov ministra zahraničných vecí, ministerky financií a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Ríme na podpis Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o prevode časti výnosu z privatizácie prevádzkových jednotiek, ktorých zakladateľom boli obce a mestá do ich majetku z osobitného účtu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR obciam vo výške 71 621 333,-Sk.
Prostriedky do majetku obcí budú prevedené z osobitného účtu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR prostredníctvom Fondu národného majetku SR jednotlivým okresom SR podľa aktuálnych prepočtov.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Sýrskej arabskej republiky o leteckých dopravných službách. Vláda SR súhlasí s predmetnou dohodou a splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a chargé d áffaires SR v Sýrii na podpis dohody.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Poštovej politiky.
Návrh nadväzuje na smery rozvoja pošty a poštových služieb, ktoré boli stanovené v rozvojových projektoch do roku 2000. Hlavným cieľom poštovej politiky je vytýčenie smeru rozvoja poštového sektora nášho hospodárstva tak, aby boli vytvorené predpoklady na začlenenie do európskeho trhu poštových služieb a aby rozvoj poštových služieb napomohol v maximálnej miere v úsilí Slovenskej republiky o začlenenie do európskych hospodárskych a organizačných štruktúr.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka.

Vláda prerokovala a schválila Návrh zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej, osobnej doprave na rok 1999 medzi Slovenskou republikou - zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železnicami SR.
Vláda SR uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uzavrieť zo ŽSR Zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme do 14 dní po jej schválení vládou SR.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala a schválila projekt Rok kresťanskej kultúry 1999 na Slovensku a prípravu na Veľké Jubileum roka 2000.
Vláda SR poverila ministra kultúry SR a ministerku financií SR jeho realizáciou v spolupráci s menovanými subjektmi.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o účasti Slovenskej republiky na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže - Sokrates, Leonardo da Vinci a Mládež pre Európu III a financovanie účasti SR na uvedených programoch EÚ v roku 1999.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila materiál Ministerstva školstva SR Návrh na usporiadanie a finančné zabezpečenie IX. kongresu Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry-MAPRJAL v roku 1999 v Bratislave. Táto organizácia združuje učiteľov ruského jazyka a literatúry a ďaľších odborníkov z rôznych krajín celého sveta. Prezentuje ich vedecké a odborné záujmy, koordinuje vedecké výskumy v oblasti ruského jazyka a literatúry, podporuje výmenu informácií atď.
Miestom konania kongresu a sprievodných podujatí bude Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie neaktuálnych úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi zdravotníctva SR.
Návrh predložil minister zdravotníctva Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch činnosti Úradu jadrového dozoru SR a bezpečnosti jadrových zariadení v SR za rok 1998. Vláda SR skonštatovala, že prevádzka jadrových zariadení v SR bola v roku 1998 na požadovanej bezpečnostnej úrovni. Vláda SR uložila predsedovi Úradu jadrového dozoru SR, sústrediť pozornosť na dozor nad realizáciou opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti jadrovej elektrárne V-1 a nad realizáciou opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti jadrovej elektrárne Mochovce v období spúšťania a dostavby 2. bloku.
Návrh predložil predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou technických zariadení, bezpečnosťou práce a dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok v jadrovej energetike za rok 1998.
Správu predložil predseda Úradu bezpečnosti práce SR Vojtech Demeš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zvýšenie počtu zamestnancov a limitu bežných výdavkov rozpočtovej kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR na rok 1999.
Návrh predložil predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Štefan Balejík.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o vybavovaní petícií a sťažností za rok 1998 Úradom vlády SR, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR a orgánmi miestnej štátnej správy.
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie koncepciu projektu Informačného systému o petíciách a sťažnostiach a uložila spracovať projekt pre oblasť štátnej správy ako možné východisko modelu uvažovaného budúceho komplexného riešenia.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR schválila uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 300 000 Sk z rezervy vlády na zabezpečenie osláv Dňa víťazstva nad fašizmom v rámci Dní Európy v Bratislave.
8. mája 1999 sa v Bratislave na Primaciálnom námestí uskutoční koncert - 9. symfónia Ludviga van Beethovena s Ódou na radosť v podaní Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR vzala na vedomie Návrh programu inaugurácie prezidenta SR, sprievodných akcií a zoznamom účastníkov a hostí pozvaných na inauguráciu prezidenta SR. Tá by sa mala uskutočniť dňa 1.6.1999, ak bude prezident zvolený v prvom kole alebo 15.6.1999, ak bude zvolený v kole druhom.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR schválila Návrh na nezvolenie JUDr. Márie Poláčkovej do funkcie sudkyne bez časového obmedzenia. Vláda SR poverila predsedu vlády predložiť návrh Národnej rade SR. Ide o sudkyňu, ktorá bola Národnou radou SR 10. mája 1995 zvolená do funkcie sudkyne na štvorročné volebné obdobie.
Návrh predložil minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prevzatie štátnej záruky za bankový úver na financovanie výstavby diaľnic v roku 1999.
Vláda SR súhlasí s prevzatím štátnej záruky za bankový úver vo výške 41 mil. EUR /1,835 mld. Sk/ od Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt nad Mohanom. Vypožičiavateľom úveru je Štátny fond cestného hospodárstva.
Pripravovaný úver bude použitý výhradne na výstavbu diaľnic. Týmto krokom vlády sa realizuje úvodná etapa modelu financovania prípravy a výstavby diaľnic, určeného na uplatnenie v roku 1999. V ďalších etapách sa počíta s postupným získaním úverov do celkovej výšky 6,5 mld. Sk.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácí Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh riešenia súčasného stavu potrieb a zdrojov vína v Slovenskej republike.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Návrh na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR do humanitnej operácie pod vedením NATO bol z rokovania vlády stiahnutý.

Vláda SR neschválila Návrh na postúpenie pohľadávok Slovenskej republiky voči Etiópii banke Lazard Brothers and Co. Ltd. Londýn.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu konzultácií medzi SR a EÚ k zavedeniu ochranného opatrenia na dovoz bravčového mäsa.
Návrh predložili minister hospodárstva Ľudovít Černák a minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR odložila z rokovania Koncepciu finančnej konsolidácie Slovenských elektrární a.s.
Koncepciu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 6. mája 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová