Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 12. mája 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 32. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister kultúry Milan Kňažko /ZPC Kanada/, minister obrany Pavol Kanis, predseda Štatistického úradu Peter Mach /ZPC Rakúsko/, predseda NKÚ Štefan Balejík /ZPC Čína/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Informácia o programovaní Národného programu PHARE 1999
Informáciu predkladá podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Návrh na uvoľnenie kŕmnej kukurice zo zásob štátnych hmotných rezerv pre Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve
Návrh predkladá minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš a predseda Správy štátnych hmotných rezerv Ján Odzgan

Analýza plnenia Harmonogramu postupu riešenia situácie v Investičnej a rozvojovej banke, a.s., Bratislava a návrh ďalšieho postupu riešenia
Analýzu predkladá ministerka financií Brigita Schmögnerová

* * *

Vláda SR vzala na vedomie Koncepciu finančnej konsolidácie Slovenských elektrární, a.s.
Návrh predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR vyslovila súhlas s pokračovaním legislatívneho procesu ohľadom návrhu poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, avšak len za predpokladu, že v ňom budú zohľadnené všetky jej zásadné pripomienky a odporúčania.
Poslanecký návrh novely zákona sa zameral na úpravu tých ustanovení, ktoré umožnia nájomcom bytov vo vlastníctve obchodných spoločností a družstiev nadobúdať byty do vlastníctva za rovnakých podmienok, aké majú nájomcovia štátnych bytov alebo bytov vo vlastníctve obcí.
Návrh novely zákona zachováva nájomcom bytov právo odkúpiť si byty do vlastníctva v rovnakej lehote a za rovnakú cenu ako majú možnosť nadobúdať byty do vlastníctva nájomcovia štátnych a obecných bytov.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z.z.
Účelom predloženej novely zákona je upraviť a doplniť niektoré ustanovenia platného zákona tak, aby zodpovedali potrebám praxe. Návrh upravuje najmä otázky spojené s povyšovaním do dôstojníckych hodností, s poverovaním výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie, s dĺžkou základného času služby v týždni vrátane prestávok v službe. Návrh odstraňuje aj problémy, ktoré vyplynuli zo zaradenia policajtov do prípravnej štátnej služby v spojitosti s prijatím citovaného zákona o štátnej službe.
Návrh predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR vzala na vedomie Analýzu efektívnosti vynaložených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 1998 na aktivity jednotlivých rezortov zastúpených vo Výbore ministrov pre drogové závislosti, kontrolu drog a protidrogové úlohy.
Analýzu predložil podpredseda vlády SR a predseda Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Pál Csáky.

Vláda SR vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite NATO/EAPC vo Washingtone v USA a na sprievodných podujatiach /Investičná konferencia the East-West Institute/ v dňoch 24. - 25. apríla 1999.
Správu predložili minister zahraničných vecí Eduard Kukan a minister obrany Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzavretie Šiesteho dodatkového protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy. Uvedený dokument zaručuje výsady a imunity sudcov a vybraných pracovníkov stáleho Európskeho súdu pre ľudské práva.
Predkladaný Šiesty dodatkový protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy vo svojich ustanovaniach reflektuje na potrebu zabezpečenia určitých výsad a imunít pre nových sudcov a niektorých vybraných pracovníkov nového stáleho Európskeho súdu pre ľudské práva.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 331 z 28.4.1999 k návrhu na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR do humanitnej podpornej operácie pod vedením NATO v Albánsku.
Vláda SR zmenila v texte bodu C.2. uznesenia vlády č. 331/1999 úlohu ministerky financií a poverila ju uvoľniť viazanosť prostriedkov v kapitole Ministerstva obrany SR v sume 64 miliónov Sk na financovanie tejto operácie.
Návrh predložil minister obrany Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o súčasnom stave riešenia problematiky elektronického obchodovania.
Cieľom materiálu je iniciovať opatrenia vlády na vytvorenie predpokladov a podmienok pre rozvoj elektronického obchodu, ktorý sa stáva strategicky významným a rozvojovým prvkom v smerovaní ekonomiky a presadzovaní sa na svetových trhoch. Z pohľadu Slovenska sa to osobitne dotýka stredných a malých podnikov, pre ktoré sa nástroje elektronického obchodu môžu stať rozhodujúcim existenčným a rozvojovým prvkom a to na základe veľmi efektívneho sprístupnenia celosvetových trhov a zapojenia sa do medzinárodnej deľby práce. Plnohodnotnému rozvoju elektronického obchodu v prospech ekonomiky Slovenska však bránia bariéry, ktorých prekonanie si vyžaduje aktívnu súčasť vládnej exekutívy.
Správu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR vzala na vedomie Návrh na vypustenie úlohy "Návrh na využívanie nerastných energetických surovín pri zabezpečení potrieb SR" z plánu práce vlády SR na rok 1999.
Návrh predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti. Návrh dohody vymedzuje hlavné oblasti budúcej spolupráce medzi SR a Slovinskom. Spolupráca na základe tejto dohody sa vzťahuje na využitie, vývoj a aplikáciu jadrovej energie pre mierové účely a zahrňuje výmenu informácií v oblasti legislatívy, týkajúcej sa mierového využívania jadrovej energie, v oblasti dozoru nad bezpečnosťou prevádzky jadrových zariadení, v oblasti výskumu a vývoja, ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov. havarijného plánovania, výcviku personálu jadrových elektrární a výmenu expertov, technikov a špecialistov najmä v oblasti jadrovej bezpečnosti. Dohoda zároveň stanovuje spôsob a formu výmeny informácií v uvedených oblastiach.
Návrh predložili minister hospodárstva Ľudovít Černák, predseda Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky Miroslav Lipár a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR vzala na vedomie Správu zo siedmeho zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.
Zasadnutie sa uskutočnilo v dňoch 17.-19. 3. 1999.
Správu predložil minister hospodárstva a predseda Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi SR a RF Ľudovít Černák.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o vyhodnotení zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 1998 so zameraním na podporu exportu.
Správu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila z dôvodu neaktuálnosti zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č.863/1992 a úlohy B.1 uznesenia vlády SR č.907/1994, ktoré ukladajú postupovať pri schvaľovaní privatizačných projektov poľnohospodárskych podnikov podľa schválených zásad postupu. Ďalej schválila zrušenie úlohy B.1. uznesenia vlády SR č.692/1997, ktorá ukladá Zabezpečiť novelizáciu vyhlášky Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č.140/96 Z.z. o postupe likvidátora pri nakladaní s vecami majetku štátneho podniku v likvidácii,pretože táto je upravená v návrhu novely zákona č.111/1990 Zb. o štátnom podniku.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh realizácie dodávok tovarov a technológií v celkovej hodnote 15 mil. USD pre dobudovanie Medzinárodného laserového centra za účelom zníženia zadĺženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike.
Uvedený návrh bol prerokovaný v záujme zníženia zadĺženosti Ruskej federácie voči SR a zároveň dobudovanie siedmych unikátnych laboratórií Medzinárodného laserového centra - laboratória materiálovej analýzy, laserových mikrotechnológií a analýzy povrchov, pre bezkontaktnú priemyselnú optickú diagnostiku a optickú metrológiu, mobilného systému pre laserové monitorovanie ovzdučia, laboratória fluorescenčnej diagnostiky, informačných technológií, systému pre spracovanie a vizualizáciu fyzikálnych údajov.
Návrh predložil minister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účinnosti prijatých opatrení v boji proti organizovanej trestnej činnosti v SR za rok 1998.
Vláda SR skonštatovala, že prijaté opatrenia neboli plnené v dostatočnej miere ako aj to, že opatrenia prijaté vedením MV SR koncom roka 1998 a začiatkom roka 1999 vytvorili reálne predpoklady na zvýšenie účinnosti boja proti organizovanej trestnej činnosti v roku 1999.
Materiál predkladal minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR vzala na svojom zasadnutí na vedomie Informáciu o uskutočnení letu prvého slovenského kozmonauta.
Vláda SR uložila ministrovi obrany a predsedovi SAV predložiť návrh na využitie vedomostí a poznatkov z prípravy kozmonautov pre budúce obdobie v podmienkach Slovenskej republiky a vytvoriť podmienky na zriadenie Slovenskej kozmickej agentúry.
Materiál predložil minister obrany Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie SR na Tretej ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví. Konferencia sa uskutoční v Londýne 16.-18.júna 1999.
Vláda SR schválila zloženie delegácie a splnomocnila delegáciu Slovenskej republiky na podpísanie Protokolu.
Materiál predložil minister zdravotníctva Tibor Šagát.

Vláda SR zrušila úlohy, ktoré vyplynuli z uznesení vlády SR č.151 z 3.marca 1998 a č.853 z 25. novembra 1997. Nie je ich možné realizovať z dôvodov ich neaktuálnosti a súčasnej ekonomickej situácie v SR.
Materiál predložil minister kultúry Milan Kňažko.

Vláda SR zrušila úlohu B.36. uznesenia vlády SR číslo 315 z 3.mája 1996 na zabezpečenie dobudovania Vydavateľstva technickej literatúry vo Zvolene.
Návrh predložil minister kultúry Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na ratifikáciu Zmluvy WIPO o autorskom práve a Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch, ktoré dopĺňajú a novelizujú medzinárodnoprávnu ochranu literárnych a umeleckých diel, ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov. Po schválení v NR SR odporučila zmluvy predložiť prezidentovi SR na ratifikovanie.
Návrh predložili minister kúltúry Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a neschválila návrh Štatútu Rady vlády SR pre masmédiá.
Vláda SR vrátila návrh predkladateľovi na dopracovanie.
Návrh predložil minister kultúry a predseda Rady vlády pre masmédiá Milan Kňažko.

Vláda SR schválila návrh na zrušenie a zmeny niektorých uznesení a úloh z nich, uložených predsedovi Úradu priemyselného vlastníctva v rokoch 1993 až 1998 a uložila vedúcemu Úradu vlády SR na základe vládou prerokovaných návrhov aktualizovať uznesenia vlády z rokov 1993 až 1998 a vydať aktualizovaný zoznam uznesení a úloh z nich vyplývajúcich pre ministrov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Návrh predložil predseda Úradu priemyselného vlastníctva Martin Hudoba.

Vláda SR odvolala Ing.Ľubomíra Šuteka, CSc. z funkcie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu a súčasne do tejto funkcie menovala Ing. Jozefa Orlovského.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Dušan Podhorský. Návrh spolupodpisuje minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR odvolala Ing. Ľubomíra Šuteka, CSc. z funkcie vedúceho stálej delegácie Slovenskej republiky v Stálej medzinárodnej komisii na skúšky ručných palných zbraní a za nového vedúceho stálej delegácie vymenovala akademika RNDr. Dušana Podhorského, DrSc., predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Dušan Podhorský. Návrh spolupodpisujú minister hospodárstva Ľudovít Černák a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Správu o kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR /kontrolované obdobie október - december 1998/.
Kontrola bola vykonaná v piatich ministerstvách - MSPNM SR, MH SR, MP SR, MVVP SR, MDPT SR a ôsmich vybraných štátnych podnikoch v likvidácii.
Kontrolou sa ďalej opätovne preukázal neuspokojivý stav v dodržiavaní všeobecne záväzných a interných predpisov v oblasti likvidácie štátnych podnikov, ako aj vo vecnom a časovom plnení uznesenia vlády SR, ktoré bolo vládou SR schválené na základe predchádzajúcej kontroly, vykonanej Úradom vlády SR v roku 1997.
Správu predložil vedúci Úradu vlády Tibor Tóth.

Vláda SR stiahla z rokovania Návrh na zrušenie úlohy z uznesenia vlády SR č. 852 z 2.12.1998, ktorý predkladala ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení Projektu realizácie zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
Správu predložil podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na odstránenie havarijného stavu v divadle Thália v Košiciach.
Vláda SR súhlasí s uvoľnením 4.920 tis. Sk z rezervy vlády na odstránenie havarijného stavu.
Materiál predložil podpredseda vlády Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Odpočet plnenia úloh Harmonogramu úloh, vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 4.11.1998 termínovaných v I. štvrťroku 1999, celkom 21 úloh a 2 odporúčania.
Dve odporúčania a päťnásť úloh bolo splnených úplne a šesť úloh čiastočne. Vláda uložila ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR pokračovať v plnení úloh v zmysle stanoveného harmonogramu.
Kontrola nesplnených úloh bude k 31.5.1999.
Odpočet predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uvoľnenie kŕmnej kukurice zo zásob štátnych hmotných rezerv pre Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
Vláda schválila poplatok za poskytnutie pôžičky vo výške 100 tisíc Sk, ktorý Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve uhradí vopred pre Správu štátnych hmotných rezerv SR v zmysle zákona č. 82/1994 Z.z. Vláda uložila ministrovi pôdohospodárstva a predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv zabezpečiť realizáciu zápožičky.
Návrh predložili minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš a predseda Správy štátnych hmotných rezerv Ján Odzgan.

Vláda SR vzala na vedomie Analýzu plnenia Harmonogramu postupu riešenia situácie v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. Bratislava a návrh ďalšieho postupu riešenia.
Analýzu predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Českej republike dňa 29. apríla 1999.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR stiahla z rokovania návrh zákona Národnej rady SR , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Z.z. o podmienkach prevodu majektu štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 12. mája 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová.