Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 19. mája 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 33. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí Eduard Kukan /ZPC - USA/, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka /ZPC - Poľsko/, generálny prokurátor Milan Hanzel, predseda NKÚ Štefan Balejík. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z rokovania vlády boli odložené nasledovné materiály:

Návrh na komplexné dobudovanie Cyklotrónového centra SR.

Správa o investičnej výstavbe Cyklotrónového laboratória pri Slovenskom metrologickom ústave.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

Do programu rokovania boli dodatočne zaradené nasledovné materiály:

Návrh postupu pri nakladaní s akciami spoločnosti NAFTA, a.s. Gbely, po ich vrátení na Fond národného majetku SR.
Návrh predkladá ministerka pre správu a privatizáciu národného majektu Mária Machová.

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení zákona č.114/1998 Z.z. o sociálnom zebezpečení.
Účelom predloženého návrhu zákona je zvýšenie výsluhových dôchodkov, ktoré vznikli transformáciou z výsluhových príspevkov, na ktoré vznikol nárok pred 13. májom 1992 a skvalitnenie systému sociálneho zabezpečenia vojakov.
Materiál predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh vlády SR na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení zákona č.114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov.
Materiál predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zákona č.389/1998 Z.z.
Navrhuje sa najmä:
- spresnenie, sprísnenie a rozšírenie podmienok a kritériíí na posúdenie občana v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov,
- precizovanie ustanovení o úhradách za poskytnutú sociálnu službu s dôrazom na ústavnoprávnu ochranu občana a osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú na určenie platenia úhrady a výšky úhrad tak, aby sa zabezpečil týmto osobám pri rôznych formách poskytovanej služby určitý "zostatok" príjmu
- zaradenie domovov-penziónov pre dôchodcov medzi zariadenia sociálnych služieb zriaďovaných obcou a určenie rozsahu poskytovanej starostlivosti v tomto zariadení.
Predpokladá sa, že navrhované zmeny a doplnky nadobudnú účinnosť 1. júla 1999.
Materiál predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zákona č.389/1998 Z.z.
Materiál predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku NR SR v znení nálezu Ústavného súdu SR č.77/1998 Z.z. a vyslovila s ním súhlas.
Materiál predložil podpredseda vlády Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na dočasnú úpravu colnej sadzby na dovoz položky HS 0203-bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené z tretích krajín okrem Českej republiky na obdobie do 200 dní.
Materiál predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda odložila z rokovania návrh Národného programu pre prijatie acquis communautaire.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o výsledkoch rokovania medzivládnej Komisie pre dokončenie delenia majetku po bývalej ČSFR.
Správu predložil podpredseda vlády Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zamedzenie nelegálnych transferov zbraní, nebezpečného vojenského materiálu, vojenského zariadenia a transferov, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami SR.
Návrh predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh účasti a postup SR na zasadaní 5. Valného zhromaždenia Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu OTIF, ktoré sa bude konať 26. 5. - 4. 6. 1999 vo Viľňuse.
Zmena súčasne platného Dohovoru COTIF vytvorí podmienky pre vykonávanie medzinárodnej prepravy medzi členskými štátmi v zmysle smerníc EÚ, ktoré stanovujú nové podmienky pre rozvoj železničných podnikov Spoločenstva.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala a vzala na vedomie Analýzu a vyhodnotenie prínosov programov podpory malého a stredného podnikania za obdobie poskytovania príslušnej štátnej podpory s návrhom na zvýšenie jej efektívnosti.
Analýzu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala návrh na zrušenie úlohy z uznesenia vlády SR č.852 z 2.12.1998 a rozhodla o zrušení tejto úlohy.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR vzala na vedomie informáciu o účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej Eduardom Kukanom, ministrom zahraničných vecí SR na 5. zasadnutí Asociačnej rady SR-EÚ v Luxemburgu 27.4.1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR zobrala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy komisára Európskej komisie pre vzťahy s krajinami strednej a východnej Európy Hansa van den Broeka v SR v dňoch 19. - 20. 4. 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Bulharskej republiky Ivana Kostova v Slovenskej republike v dňoch 6.-7. apríla 1999. Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o plnení zámerov koncepcie štátnej bytovej politiky. Vláda SR konštatovala, že napriek určitému oživeniu bytovej výstavby po roku 1996 neplnia sa niektoré zámery Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2000 a prijala na ďaľšie obdobie opatrenia na zlepšenie pomienok dostupnosti bývania pre občanov.
Správu predložil minister výstavby a verejných prác István Harna.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o povodniach na slovenských tokoch v marci a apríli 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd.
Škody pri jarných povodniach dosiahli výšku 560,1 mil.Sk. Celkové náklady na záchranné práce boli vyčíslené na 14,8 mil.Sk a náklady na zabezpečovacie práce na 43,7 mil. Sk. Štátny rozpočet sa bude podieľať na krytí nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a podľa svojich možností aj na odstraňovaní škôd na majetku občanov, obcí, podnikateľských subjektov a štátu. Štát požiada o poskytnutie finančných zdrojov z Európskej únie a pôžičku z Európskej banky na odstránenie škôd, ktoré nebudú riešené zo štátneho rozpočtu.
Správu predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o stave budovania úradov miestnej štátnej správy. V rámci predkladanej správy sú predložené opatrenia na postupné dobudovanie úradov miestnej štátnej správy v úspornom režime.
Správu predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Lotyšskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti.
Dohoda zabezpečuje prehlbovanie a upevňovanie spolupráce v oblasti boja proti terorizmu,nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti.
Návrh predložili minister vnútra Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov obciam na dokončenie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci komplexnej bytovej výstavby na rok 1999.
Podľa týchto kritérií budú vybraným obciam SR poukázané finančné prostriedky vo výške 130,0 mil. Sk, ktoré boli vyčlenené v štátnom rozpočte SR pre rok 1999 na dokončovanie stavieb základných škôl v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby a ďaľších 70,0 mil.Sk z výnosu lotérií a iných podobných hier.
Návrh Kritérií predložil minister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov obciam na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na roky 2000-2002.
Podľa Kritérií budú vybraným obciam SR poukazované finančné prostriedky, ktoré budú vyčlenené v štátnom rozpočte SR pre jednotlivé roky 2000-2002 na dokončovanie stavieb základných škôl v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby.
Návrh Kritérií predložil minister školstva Milan Ftáčnik.

Vláda SR schválila uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie summitu predsedov vlád krajín V-4, ktorý sa uskutočnil 14.5.1999 v Bratislave.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na realizáciu dovozu liekov a zdravotníckych pomôcok z Indickej republiky.
Predmetný dovoz sa uskutoční formou vysporiadania pohľadávky Slovenskej republiky voči Indickej republike, čo predstavuje možnosť dovozu liekov a zdravotníckych pomôcok v prvom polroku 1999 v čiastke 37,9 mil. INR, t. j. pri súčasnom kurze 37,4 mil. Sk. Dovezené lieky a zdravotnícke pomôcky budú bezodplatne distribuované do štátnych príspevkových zdravotníckych zariadení v snahe zmierniť ich nepriaznivú finančnú situáciu.
Návrh predložili minister zdravotníctva Tibor Šagát a ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Dodatočných reštriktívnych opatrení voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie.
Spoločná pozícia Európskej únie bola schválená 10. mája 1999.
Vláda SR tak schválila:
- zákaz vydávania víz prezidentovi Miloševičovi, jeho rodine, všetkým ministrom a vysokým štátnym úradníkom juhoslovanskej a srbskej vlády a osobám blízkym režimu, ktorých aktivity podporujú prezidenta Miloševiča podľa zoznamu uvedeného vo vykonávacom rozhodnutí Rady,
- rozšírenie zmrazenia peňažných prostriedkov juhoslovanskej a srbskej vlády v Slovenskej republike na jednotlivcov blízkych prezidentovi Miloševičovi a spoločnosti kontrolované alebo vystupujúce v mene juhoslovanskej a srbskej vlády,
- zákaz financovania exportných kreditov vlády JZR, vlády Srbskej republiky, spoločností, inštitúcií, podnikov alebo subjektov vlastnených alebo kontrolovaných týmito vládami alebo akoukoľvek osobou konajúcou v ich mene, pre súkromný sektor,
- zákaz komerčných alebo súkromných letov medzi JZR a Slovenskou republikou,
- zákaz exportu tovarov, služieb, technológií alebo zariadení využiteľných na opravu škôd spôsobených leteckými náletmi na majetok, infraštruktúru alebo zariadenia, ktoré umožňujú vláde JZR viesť politiku vnútorných represií.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Návrh postupu pri nakladaní s akciami spoločnosti NAFTA, a.s. Gbely po ich vrátení na Fond národného majetku SR.
Uvedený návrh možno charakterizovať ako modelový postup pri nakladaní s akciami spoločností, kde mala byť zachovaná trvalá účasť štátu a ktoré sa vrátia na Fond národného majetku. Takýto postup bude zohľadňovať režim zákona č. 92/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 19. mája 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová.