Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 26. mája 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 34. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš /ZPC - Francúzsko/, podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš /ZPC - USA/, minister zahraničných vecí Eduard Kukan, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka /ZPC - USA/, predseda Štatistického úradu SR Peter Mach, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Štefan Balejík. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne zaradené:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Návrh predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Návrh na uzavretie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Santiago de Santiago Hernandézom o vytvorení diela - busty Alexandra Dubčeka
Návrh predkladajú minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
                  a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Z programu rokovania boli odložené:

Informácia o personálnom a materiálnom zabezpečení legislatívnych útvarov v ústredných orgánoch štátnej správy

Návrh na uzatvorenie Memoranda o porozumení na vytvorenie mnohonárodného plánovacieho štábu CENCOOP

Informácia o cene Jána Bahýľa

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu vlády ČR Pavla Rychetského v SR v dňoch 14. - 16. apríla 1999

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Uvedený návrh legislatívnej zmeny bude realizovaný v súlade s Progamovým vyhlásením vlády SR. Navrhované zmeny sa týkajú predovšetkým akciových spoločností, ktorých akcie sú verejne obchodovateľné. Cieľom je i skvalitnenie kapitálového trhu formou jeho väčšej transparentnosti zo strany emitenta, ochrany minoritného akcionára. Predkladaná novela Obchodného zákonníka reaguje na jestvujúce podmienky, postavenie a funkcie jednotlivých subjektov kapitálového trhu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
Predložený návrh, nadväzujúci na Progamové vyhlásenie vlády, rieši nedostatky a nejednoznačnosť v súčasnosti platného zákona o cenných papieroch. V súlade s Programovým vyhlásením vlády ruší možnosť vydania listinných akcií na doručiteľa.
Návrh ďalej ustanovuje:
- podmienky pre činnosť zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na území Slovenskej republiky,
- doplňuje, upresňuje a sprísňuje požiadavky na informačnú povinnosť emitentov verejne obchodovateľných cenných papierov, čím vytvára predpoklad lepšej ochrany menšinových akcionárov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vrátila na dopracovanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na dostavbu komplexu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a schválila revidovanú verziu Národného programu pre prijatie acquis communautaire.
Revidovaný Národný program pre prijatie acquis communautaire /NPAA/ je v SR jediným národným dokumentom, ktorý komplexne zastrešuje celý proces integrácie SR do EÚ, vrátane všetkých jej parciálnych procesov: definovania sektorálnej politiky, aproximácie práva, implementácie práva, budovania inštitúcií, finančných dopadov integrácie, vrátane poskytovania technickej pomoci PHARE.
Predkladaný dokument je zároveň prvým národným programom pre prijatie acquis communautaire novej vlády SR, ktorý bude zároveň indikátorom plnenia jej Programového vyhlásenia, nakoľko NPAA obsahuje priority do roku 2002, teda počas celého jej volebného obdobia.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu vo Francúskej republike, ktorá sa uskutočnila v dňoch 4.-5.mája 1999.
Vláda SR konštatovala, že oficiálna návšteva predstavuje výrazný impulz pre rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Francúzkom a SR s dôrazom na budovanie privilegovaných vzťahov a potvrdzuje podporu francúzkeho partnera integračným ambíciám SR v perspektíve summitu EÚ v Helsinkách.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č.240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďaľších zákonov a o zmene a doplnení zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Účelom pripravovaného zákona je úprava pravidla de minimis pri posudzovaní dohôd obmedzujúcich súťaž, zavedenie nového znenia právneho inštitútu negatívneho atestu, zavedenie právnej úpravy tzv. individuálnej výnimky z aplikácie všeobecného zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, úprava splnomocňovacieho ustanovenia pre vydanie vykonávacieho predpisu k zákonu NR SR č.188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č.240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďaľších zákonov a obnovenie právneho stavu existujúceho pred prijatím zákona č.24O/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďaľších zákonov.
Návrh predložil predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s pozmeneným Protokolom o zákaze alebo obmedzení použitia mín, nástražných a iných výbušných zariadení /Protokol II./ a s Dodatkovým protokolom o oslepujúcich laserových zbraniach /Protokol IV/ k Dohovoru o zákaze použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozličujúci účinok.
Návrh predložili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s podpisom a ratifikáciou Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo,ktorej text bol prijatý na 7. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru OSN o morskom práve, ktoré sa konalo v dňoch 19.-23.mája 1997 v New Yorku. Dohoda je otvorená na podpis do 30.júna 1999 v sídle OSN.
Za SR dohodu podpíše Peter Tomka, stály predstaviteľ SR pri OSN.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s podpisom a ratifikáciou Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie pre morské dno, ktorého text schválilo Zhromaždenie Medzinárodnej organizácie pre morské dno na svojej 54. schôdzi 26.marca 1998 v Kingstone na Jamajke. Protokol je otvorený na podpis do 16. augusta 2000 v sídle OSN a za SR ho podpíše Peter Tomka, stály predstaviteľ SR pri OSN.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 1998.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Priebežnú správu o dosiahnutých cieľoch a plnení úloh stanovených v Koncepcii rozvoja kapitálového trhu v SR za rok 1998.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financicí SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o vývoji platobnej bilancie SR za rok 1998.
Informáciu predložil guvernér NBS Vladimír Masár.

Vláda SR prerokovala a schválila účasť a zloženie delegácie SR na Diplomatickú konferenciu v Ženeve, ktorá sa bude zaoberať prijatím nového znenia Haagskej dohody o medzinárodnej registrácii priemyselných vzorov v čase od 16. júna do 6. júla 1999.
Návrh predložil predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Martin Hudoba.

Vláda SR odložila z rokovania Stratégiu rozvoja katastra nehnuteľností na najbližšie obdobie.
Stratégiu predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie návrh Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku v SR 1998.
Návrh predložil prezident FNM SR Ľudovít Kaník.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie návrh Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 1998.
Materiál predkladal prezident Prezídia FNM SR Ľudovít Kaník.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o činnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Návrh predložil predseda úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a súhlasila s návrhom Programu inaugurácie prezidenta SR a sprievodných akcií a zoznamom účastníkov a hostí pozvaných na inauguráciu prezidenta SR dňa 15.6.1999.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh vyhodnotenia jednoročných stáží absolventov vysokých škôl a univerzít na ústredných orgánoch štátnej správy v roku 1998 a organizačné zabezpečenie prijímania absolventov VŠ a univerzít v roku 1999 na jedenročné stáže na ústedné orgány štátnej správy.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na finančné zabezpečenie zmeny sídla Fakulty ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene zo Zvolena do Banskej Štiavnice v roku 1999.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Návrh foriem podpory orientácie dopytu na domáce výrobky.
Cieľom projektu je prispieť nielen k uspokojeniu spotrebiteľských záujmov, ale aj zlepšiť národohospodárske ukazovatele, hlavne čo sa týka znižovania nezamestnanosti, znižovania deficitu zahranično-obchodnej bilancie, ale predovšetkým zvyšovania potenciálu domácej výroby.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Moldavskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov.
Vláda SR súhlasí s predmetnou Dohodou a zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a ako alternátov štátnych tajomníkov MDPT a ministra zahraničných vecí SR na podpis Dohody.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy spolkového kancelára Rakúskej republiky Viktora Klimu v SR 30. apríla 1999.
Vláda SR konštatovala, že vo vzájomných vzťahoch oboch štátov začala nová etapa charakterizovaná spoločným záujmom o realizáciu celého radu konkrétnych projektov v hospodárskej a sociálnej oblasti a infraštruktúre. Rokovania so spolkovým kancelárom Rakúska potvrdili záujem oboch vlád na všestrannom rozvoji vzájomných vzťahov a ich pripravenosť v otvorenom a partnerskom dialógu spoločne riešiť aj citlivé otázky jadrovej energetiky. Vláda uložila príslušným ministrom zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z návštevy.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na pretrvávajúcu neschopnosť zdravotných poisťovní poskytovať finančné prostriedky na zdravotnú starostlivosť v rozsahu zákona o Liečebnom poriadku, je poskytovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je občanom garantovaná v čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, ohrozené.
Riešenie tejto nepriaznivej situácie je nevyhnutne potrebné. Predpokladom na to je vykonanie legislatívnych zmien v zákone o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovanej úpravy je predovšetkým upraviť zabezpečenie platobnej schopnosti všetkých zdravotných poisťovní, upresniť podmienky zriaďovania a zrušovania rezortných zdravotných poisťovní, zabezpečiť prechod pohľadávok a záväzkov zrušených zdravotných poisťovní, ako aj upraviť započítanie pohľadávok zdravotníckych zariadení voči zdravotníckym poisťovniam.

Súčasne sa upresňujú ustanovenia o hospodárení zdravotných poisťovní.
Predmetný návrh zákona zavádza nový systém prerozdeľovania poistného, ktorý vychádza zo 100%-ného prerozdelenia podľa počtu poistenccov v jednotlivých vekových skupinách.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzavretie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Santiago de Santiago Hernandézom, španielskym sochárom, o vytvorení diela - busty Alexandra Dubčeka.
Busta bude umiestnená v areáli Univerzity Complutense Rafaela Puyola Antolina v Madride, ktorá udelila Alexandrovi Dubčekovi titul Dr. "honoris causa".
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 26. mája 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.