Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 31. mája 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 35. mimoriadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí Eduard Kukan /ZPC Helsinky/, predseda NKÚ Štefan Balejík /ZPC-Paríž/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne zaradené:

Návrh na prevzatie štátnej záruky za úver pre investičnú sanáciu a stabilizáciu hospodárenia Železníc SR v roku 1999 vo výške 2 200 000 000 CZK podľa predloženej úverovej dokumentácie.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
                Gabriel Palacka.

Návrh na zavedenie dovoznej prirážky
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová
                 a minister hospodárstva Ľudovít Černák.

* * *

Vláda SR schválila Návrh na zavedenie dovoznej prirážky od 1. júna 1999.
Dovozná prirážka
- bude uplatňovaná celoplošne, v rozsahu cca 75 % celkového dovozu,
- bude nediskriminačná, bude sa uplatňovať voči všetkým krajinám,
- bude krátkodobá, počas obdobia existencie problémov s platobnou bilanciou a devízovými rezervami.
Navrhuje sa zaviesť DP vo výške 7 % do 31.12.1999 s prvým znížením jej výšky k 1. januáru 2000 na 5%, k 1. júlu 2000 na 3 % a k 1. januáru 2001 s ďalším predpokladaným znížením na 0 %.
V priebehu roka 2000 vláda vyhodnotí efektivitu uplatňovania dovoznej prirážky v nadväznosti na vývoj platobnej bilancie a devízových rezerv.

Vláda SR schválila Stratégiu urýchlenia reforiem /program ozdravenia/.
Vláda SR uložila ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy:
- rozpracovať stratégiu urýchlenia reforiem /program ozdravenia/ do konkrétnych opatrení a úloh podľa kompetenčnej a vecnej príslušnosti a predložiť ich na rokovanie vlády SR,
- začať rokovania so Zväzom zamestnávateľov a s Konfederáciou odborových zväzov SR s cieľom podpísať Pakt stability.
Vláda SR uložila ministerke financií predložiť návrh na kompenzáciu prijatých opatrení /zvýšenie dolnej hranice DPH, zavedenie dovoznej prirážky a zvýšenie cien/ pre najviac dotknuté rozpočtové kapitoly - zdravotníctvo, školstvo, kultúra.
Návrh Stratégie urýchlenia reforiem - Program ozdravenia predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prevzatie štátnej záruky za úver pre investičnú sanáciu a stabilizáciu hospodárenia Železníc SR v roku 1999 vo výške 2,2 mld CZK podľa predloženej úverovej dokumentácie.
Úver bude použitý na okamžité splácanie záväzkov Železníc SR splatných dňa 4.júna 1999.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 31. mája 1998
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová.