Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 2. júna 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 36. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: ministerka financií Brigita Schmögnerová /ZPC/, predseda NKÚ Štefan Balejík. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne zaradené nasledujúce materiály:

Návrh na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády SR
Návrh predkladá podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopľňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Návrh predkladá ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Návrh predkladá ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poistení v znení neskorších predpisov
Návrh predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Návrh na uzavretie nových zmlúv o spolupráci s právnickými fakultami pôsobiacimi v Slovenskej republike a Akadémiou Policajného zboru
Návrh predkladá podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Z programu rokovania boli odložené:

Návrh Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o spolupráci v oblasti kultúry a školstva

Informácia o zhodnotení alternatívnych riešení krytia potrieb Slovenskej republiky ropou

Informácia o návrhu riešenia situácie v podnikoch v krízovom stave

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon upresňuje platné znenie zákona a vytvorí nevyhnutné podmienky na vyplatenie náhrad za nedostupné vklady v prípade, že banka alebo pobočka zahraničnej banky bude vyhlásená za neschopnú vyplatiť vklady. Za tým účelom sa upresňujú povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk, práva a povinnosti fondu, postup fondu i Národnej banky Slovenska, ako aj povinnosti občanov pri uplatňovaní nároku na výplatu náhrady za vklady. Návrh zákona zosúlaďuje zákon so smernicou Európskeho spoločenstva o systéme ochrany vkladov.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmőgnerová a guvernér Národnej banky Slovenska Vladimír Masár.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmőgnerová a guvernér Národnej banky Slovenska Vladimír Masár.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a súhlasí s Návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
Predkladný návrh svojou úpravou predpokladá, že bude vytvorený pre verejnoprávne inštitúcie pravidelný finančný zdroj, ktorý zabezpečí ich nezávislý charakter tvorby a bude kompatibilný s právom EÚ, nakoľko súčasná právna úprava zákona o koncesionárskych poplatkoch je v praxi málo účinná.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom rokovaní prerokovala a schválila Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z.z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z.z. a mení zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Navrhovanou novelou zákona vláda plní úlohu zo svojho programového vyhlásenia v oblasti verejných financií, kde deklarovala, že: "prehodnotí opodstatnenosť štátnych, neštátnych a verejných fondov" a "zvýši koordináciu a efektívnejšie využívanie nástrojov a prostriedkov EXIM banky a Fondu na podporu zahraničného obchodu s cieľom posilniť exportnú výkonnosť Slovenskej republiky".
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. V navrhovanej právnej úprave sa na základe odporúčania Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok pri Organizácii Spojených národov dopĺňa zoznam omamných a psychotropných látok.
Upresňujú sa aj dôvody na dočasné pozastavenie činnosti a na zrušenie povolenia na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami, oprávnenia osôb poverených výkonom kontrolnej činnosti a sprísňujú sa podmienky pestovania konope na území Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o personálnom a materiálnom zabezpečení legislatívnych útvarov v ústredných orgánoch štátnej správy.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila zmenu uznesenia vlády SR č. 196 zo dňa 9. marca 1999 o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a zobrala na vedomie Návrh na postupné zbližovanie sadzieb dane z pridanej hodnoty s daňami v trhovom priestore Európskej únie.
Cieľom prerokovaného materiálu je porovnanie sadzieb dane z pridanej hodnoty, uplatňovaných v Slovenskej republike, so sadzbami dane určenými v legislatíve Európskej únie pre jej členské štáty a na základe tohto porovnania načrtnúť ďalšie smerovanie zámerov pri stanovení sadzieb dane v Slovenskej republike.
Základnou smernicou upravujúcou daň z pridanej hodnoty v Európskej únii je Šiesta smernica Rady Európskej únie 77/388/EEC v znení jej zmien a doplnkov platná od 1. januára 1978. Táto smernica definuje hlavnú koncepciu a princípy dane z pridanej hodnoty v štátoch, ktoré sú členmi EÚ a súčasne určuje základné pravidlá pre sadzby dane z pridanej hodnoty.
Slovenská republika dosiahla výrazný pokrok v zbližovaní sadzieb dane so sadzbami uplatňovanými v krajinách EÚ, a to jednak v určení úrovne základnej a zníženej sadzby dane, ako aj v rozložení tovarov a služieb do základnej a zníženej sadzby dane. Dosiahnutú úroveň priblíženia sadzieb dane je potrebné zachovať a ďalšie úvahy o úpravách sadzieb dane z pridanej hodnoty, aby sadzby dane v SR neboli zásadne odlišné od smerovania Európskej únie v oblasti zbližovania sadzieb dane jednotlivých krajín.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu vlády Českej republiky Pavla Rychetského v Slovenskej republike v dňoch 14. - 16. apríla 1999.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch zasadnutia Rady ministrov ZEÚ s asociovanými partnermi v Brémach, Nemecko, 10. - 11. máj 1999.
Informáciu predložili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na ďalšie opatrenia po podpise Európskej charty miestnej samosprávy, potrebné na jej ratifikáciu.
Vláda SR považuje ratifikáciu charty za prejav politickej vôle uplatňovať na všetkých úrovniach miestnej verejnej správy v Slovenskej republike princíp subsidiarity a pokračovať v decentralizácii kompetencií štátu na územnú samosprávu, ku ktorej sa prihlásila vo svojom programovom vyhlásení.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na zvolenie 48 sudcov Slovenskej republiky na štvorročné volebné obdobie a poverila predsedu vlády SR predložiť návrh Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o spôsobe implementácie neratifikovaného odseku 4 článku 13 Európskej sociálnej charty pre Radu Európy.
Vláda SR uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zaslať ju generálnemu sekretariátu Rady Európy.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu štatútov kúpeľných miest Bardejov, Dudince, Korytnica, Kunerad, Kováčová, Liptovský Ján, Lučivná, Lúčky, Nimnica, Piešťany, Rajecké Teplice, Sklené Teplice, Sliač, Smrdáky, Štós, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Vyšné Ružbachy, Vysoké Tatry.
Zmena štatútu kúpeľného miesta Piešťany obsahuje:
1. posun hraníc vnútorného kúpeľného územia v oblasti ležiacej na pravej strane koryta Váhu, ktorým sa vnútorné kúpeľné územie zmenšuje;
2. úpravu § 5 od. 2 štatútu v súlade so zákonom NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zmena všetkých ostatných uvedených štatútov sa zhoduje so zmenou Štatútu kúpeľného miesta Piešťany podľa bodu 2. a upravuje sa ňou § 5 ods. 2 štatútov.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch posudzovania Národnej správy SR, spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti. V dňoch 12. - 23. apríla 1999 sa uskutočnilo v sídle Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a za účasti 50 štátov posudzovacie zasadnutie národných správ, týkajúce sa bezpečnosti jadrových zariadení každého štátu. Slovenská národná správa bola prezentovaná predsedom Úradu jadrového dozoru SR Miroslavom Lipárom a bola mimoriadne kladne hodnotená ostatnými štátmi.
V správe sa konštatuje, že Slovensko vyvíja veľké úsilie pri zvyšovaní bezpečnosti prevádzkovaných a budovaných jadrových elektrární. Záverečný dokument z posudzovacieho zasadnutia je voľne prístupný verejnosti aj na Internete. Ďalšie posudzovacie zasadnutie, na ktoré Slovensko predloží medzinárodnému posúdeniu inovovanú správu o stave bezpečnosti jadrových zariadení bude v roku 2002.
Správu predložil predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona Národnej rady SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom /Trestný poriadok/ v znení neskorších predpisov. Predkladný návrh zákona úzko nadväzuje na návrh novely Trestného zákona. Zmyslom zmien a doplnkov Trestného poriadku je zjednodušiť a tým urýchliť trestné konanie pri súčasnom garantovaní práv obvineného a poškodeného. Podľa návrhu sa spresňuje právne postavenie inštitútu agenta v záujme zvýšenia účinnosti odhaľovania páchateľov organizovaného zločinu a korupcie. V súlade s medzinárodnými dohodami a záväzkami Slovenskej republiky sa rozširuje a spresňuje aj úprava právnej pomoci a spolupráca so zahraničím.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 1999.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o spolupráci v oblasti kultúry a školstva.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uzavretie nových zmlúv o spolupráci s právnickými fakultami pôsobiacimi v Slovenskej republike a Akadémiou Policajného zboru.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády SR.
Vláda SR vymenovala JUDr. Haralda Stiffela, JUDr. Jána Haršányho, JUDr. Štefana Noskoviča za členov Legislatívnej rady vlády.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Uvedenými úpravami sa očakáva zvýšenie výnosu spotrebnej dane v roku 1999 o cca 400 mil. Sk za predpokladu, že zákon nadobudne účinnosť od 1. júla 1999 a zostane zachovaná súčasná úroveň spotreby.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.
Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 2. júna 1998
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.