Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 4. júna 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 37. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Pál Csáky, ministerka financií SR Brigita Schmögnerová, minister hospodárstva SR Ľudovít Černák, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, predseda NKÚ Štefan Balejík. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne zaradené nasledujúce materiály:

Informácia o riešenií pracovno-právneho sporu zamestnancov Pratex, a.s. Čadca v likvidácii
Návrh predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
                Peter Magvaši

Návrh opatrení na zabezpečenie zásobovania liekmi
Návrh predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa predkladá v súlade s prijatím Stratégie urýchlenia reformy schválenej vládou SR s cieľom dosiahnuť vyšší výnos dane z pridanej hodnoty úpravou zníženej sadzby dane 6 % na 10 %. Jej predpokladom je účinnosť od 1. júla 1999.
Zámerom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu z nepriamych daní v druhom polroku 1999 ako aj v nasledujúcich rokoch. Navrhovaným zvýšením sadzby dane možno predpokladať zvýšenie príjmu štátneho rozpočtu v roku 1999 o 3, 3 mld. Sk. Uvedený predpokladaný výnos sa zníži o 300 až 400 mil. Sk preto, že novelou sa zároveň navrhuje preradenie stravovacích služieb zo základnej do zníženej sadzby dane.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Potreba novely tohto zákona vyplýva z nutnosti riešiť viaceré závažné nedostatky, ktoré sa vyskytli v doterajšom procese privatizácie, presnejšie vymedziť kompetencie Ministerstva privatizácie a Fondu národného majetku, zvýšiť transparentnosť a možnosť kontroly budúcej privatizácie.
Predkladaná novela má za cieľ
- v záujme oživenia ekonomiky vytvoriť právny rámec pre zvýšenie záujmu vstupu priamych zahraničných investícií,
- umožniť privatizáciu podnikov s charakterom prirodzeného monopolu a verejnoprospešných služieb,
- určiť orgány, ktoré budú vykonávať akcionárske práva v podnikoch so štátnou účasťou,
- doriešiť právo nakladania s majetkom fondu, alebo s jeho majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb, ktorý nebolo možné privatizovať podľa schváleného privatizačného projektu alebo podľa rozhodnutia o privatizácii a doriešiť právo nakladania s majetkom fondu alebo jeho majetkovými účasťami po odstúpení od zmluvy,
- upraviť transparentnosť pravidiel a kontrolných systémov pri ostávajúcej privatizácii,
- oživiť trh s dlhopismi.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala Informáciu o riešení pracovno-právneho sporu zamestnancov Pratex, a.s. Čadca v likvidácii.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh opatrení na zabezpečenie zásobovania liekmi.
Vláda SR uložila
- ministerke financií zabezpečiť povolenie odkladu platenia dovoznej prirážky pre deklarantov pri dovoze liekov a výrobnej spotreby pre farmaceutickú výrobu na štyri mesiace,
- ministrovi zdravotníctva a ministerke financií pripraviť novelu zákona NR SR č. 98/1995 Z.Z. o Liečebnom poriadku a súčasne upraviť ceny liekov,
- ministerke financií navrhnúť formu kompenzácie dopadov zo zavedenia dovoznej prirážky zo štátneho rozpočtu pre rezort zdravotníctva.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerušila rokovanie o situácii vo VSŽ, stretne sa na 38. /mimoriadnej/ schôdzi v nedeľu 6. júna 1999 o 18-tej hodine.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 4. júna 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.