Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 9. júna 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 39. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš /ZPC/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC Ženeva/, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /ZPC/, minister hospodárstva SR Ľubomír Černák /ZPC Londýn/, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne zaradené nasledujúce materiály:

Návrh opatrení na zabezpečenie dodržania limitu výdavkov pre rok 1999 v rezorte Ministerstva kultúry SR
Návrh predkladá minister kultúry SR Milan Kňažko

Návrh na odvolanie zástupcu štátu v Správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne a voľbu zástupcu štátu v Správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Návrh predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Návrh na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Správnej rady Slovenského pozemkového fondu
Návrh predkladá minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Správa o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Vladimila Podstránskeho v Ruskej federácii, ktorá sa uskutočnila dňa 14. mája 1999
Návrh predkladá ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Z programu rokovania boli odložené nasledovné body:

Návrh na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce

Návrh na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony.
Návrhom predloženého zákona sa sleduje zefektívnenie výkonu správy daní a tým i možnosť zlepšenia stavu na úseku vymáhania daňových nedoplatkov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z.z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Účelom schváleného návrhu zákona je v súlade so strategickou orientáciou vlády Slovenskej republiky na členstvo v transatlantických politicko-obranných štruktúrach a pripravovanou reorganizáciou vytvoriť predpoklady pre postupnú reformu rezortu obrany a zabezpečiť súlad zákona s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky v otázke vymenovania a odvolania náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR schválila Správu o urýchlení prístupového procesu SR do OECD.
Cieľom predloženého materiálu je poukázať na základné problémové okruhy a výraznejšie akcelerovať celý prístupový proces SR do OECD.
Slovenská republika podala žiadosť o členstvo v OECD v roku 1994, avšak za predchádzajúce roky nenaplnila podmienky členstva.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh opatrení na zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vrátane prehľadu doteraz prijatých opatrení.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
Cieľom je upraviť niektoré otázky likvidácie štátnych podnikov, ustanoviť určité opatrenia, ktoré prispejú k urýchleniu likvidácie a tým do určitej miery môžu znížiť náklady na likvidáciu podniku a sprehľadniť nakladanie s peňažnými prostriedkami podniku.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh opatrení na zníženie nákladov na správu štátnych fondov, zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentnosti ich hospodárenia.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a vyslovila súhlas s prístupom Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov /Nairobi, 9. júna 1977/.
Prístupom Slovenskej republiky k tomuto dohovoru dôjde k širšej výmene informácií o nezákonnej preprave tovaru, efektívnejšej spolupráci medzi členskými štátmi s cieľom ochrany ich ekonomiky, odovzdávaniu dôkazov a svedectiev nevyhnutných v súdnom konaní, udržiavaniu osobných a priamych vzťahov medzi colnými správami pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR zobrala na vedomie informáciu Návrh riešenia situácie v podnikoch v krízovom stave.
Dôvodom spracovania materiálu je zlá, v mnohých prípadoch až krízová finančná situácia podnikateľských subjektov, ktoré sa nachádzajú v situácii ohrozujúcej ich existenčnú a podnikteľskú činnosť. Väčšine podnikov chýbajú finančné zdroje do inovácie výroby a na rozvoj, ale aj na krytie nutných prevádzkových nákladov. Nedostatok vlastných finančných zdrojov a dostupných úverových a iných cudzích zdrojov nevytvára podmienky pre očakávanú reštrukturalizáciu hospodárstva a pozitívny ekonomický vývoj.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a s úpravami schválila Návrh Programu zabezpečenia prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO.
Plnenie úloh tohto programu bude podľa stanoviska vlády SR a NATO v záujme optimalizácie podmienok urýchlenia prípravy SR na členstvo v NATO, s dôrazom na prevzatie SR úlohy hybnej sily ďalšieho rozširovania Aliancie.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike. V návrhu Stratégie prevencie kriminality v SR sú plne implementované relevantné dokumenty Rady Európy a OSN. Pri tvorbe stratégie prevencie sa vychádzalo zo skúseností získaných pri zabezpečovaní prevencie v rokoch 1997 a 1998. Návrh sa zameriava na koncepčné i praktické aspekty najmä prevencie vyžadujúcej si širokú spoločenskú účasť a koordináciu zainteresovaných subjektov.
Materiál predložil minister vnútra SR a predseda Rady vlády SR pre prevenciu krimrnality Ladislav Pittner.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a prijala Komplexný program boja so zločinnosťou a konštatuje, že zločinnosť zostáva negatívnym javom, ktorý znepokojuje občanov Slovenskej republiky. Je nanajvýš aktuálne, aby spoločnosť prešla do ofenzívneho postupu, najmä proti organizovanému zločinu. Vláda SR je presvedčená, že iba koordinované a komplexné pôsobenie celej spoločnosti môže priniesť hmatateľné výsledky pri eliminovaní takej hrozby, akú zločinnosť pre spoločnosť predstavuje. Vláda Slovenskej republiky bude vytvárať podmienky na realizáciu úloh uvedených v Komplexnom programe boja so zločinnosťou zapojením určeného okruhu štátnych i neštátnych subjektov do riešenia problému.
Prioritná pozornosť bude venovaná právnym predpokladom, inštitucionálnemu rámcu, materiálo-technickému zabezpečeniu, personálnemu zabezpečeniu, spolupráci a súčinnosti, ako i koordinácii boja so zločinnosťou. Materiál predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Správnej rady Slovenského pozemkového fondu.
Správna rada Slovenského pozemkového fondu je zložená zo zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Fondu národného majetku SR, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Združenia miest a obcí Slovenska, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Ministerstva pôdohospodárstva SR. Pri jej vymenovaní vláda SR zohľadnila princíp odbornosti a prepojenia na ústredné orgány štátnej správy, ktoré súvisia s jej činnosťou.
Vláda SR vymenúva
- Ing. Karola Csicsaia do funkcie predsedu Správnej rady Slovenského pozemkového fondu,
- Ing. Milana Chabroňa, CSc. do funkcie podpredsedu Správnej rady Slovenského pozemkového fondu,
- Ing. Jána Pacigu,
- Doc. Ing. Antona Krettera, CSc.,
- Pavla Bottku,
- JUDr. Pavla Peceňa,
- Ing. Imricha Horňanského,
- Ing. Ladislava Rudického, CSc.,
- Ing. Jozefa Mrvu,
- JUDr. Jozefa Gaisbachera,
- JUDr. Juditu Czizmaziovú
za členov Správnej rady Slovenského pozemkového fondu.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR schválila Návrh Ministerstva školstva SR na uvoľnenie finančných prostriedkov v roku 1999 v objeme 338 000 tis. Sk z výťažku lotérií a iných podobných hier, vyčlenených pre MŠ SR v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa, na zabezpečenie aktivít Ministerstva školstva SR v oblasti štátnej starostlivosti o deti a mládež, telesnej kultúry, zabezpečenia doktorandského štúdia, vstupu Slovenskej republiky do riešenia úloh V. Rámcového programu Európskej únie.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila zrušenie úlohy uvedenej v bode 24 Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 1999 o Návrhu Programu kultúrnej výmeny medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky. Návrh predložil minister kultúry Milan Kňažko.

Z rokovania vlády SR boli pre neúplnosť stiahnuté nasledovné body, predložené Ministerstvom kultúry SR:
- Správa medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 1998,
- Návrh opatrení na zabezpečenie dodržania limitu výdavkov pre rok 1999 v rezorte Ministerstva kultúry SR,
- Projekty na kultúrne aktivity na rok 1999.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu Programu obnovy dediny na Slovensku od roka 1999.
V zmysle tejto správy svojím uznesením vytvorila odborné i finančné predpoklady pre úspešný priebeh tohto samosprávneho programu v roku 1999 a ďalších. V blízkej budúcnosti sa očakáva, najmä v súvislosti so zámerom Slovenskej republiky vstúpiť do EÚ a s možnosťou čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ /program SAPARD, ISPA/, zmena organizačnej štruktúry Programu.
Správu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o plnení Akčného programu Slovenskej republiky na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.
Slovenská republika v roku 1998 splnila základný záväzok vyplývajúci pre ňu z Montrealského protokolu a jeho Londýnskeho a Kodanského dodatku. Prijatím zákona č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov sa vytvorili podmienky na účinné plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného programu a medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo a predložilo vláde materiál "Návrh na ratifikáciu dodatku Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, prijatého na 9. stretnutí strán v Montreale", s ktorým vláda Slovenskej republiky súhlasila a Dodatok bol predložený Národnej rade SR na schválenie.
Súčasťou správy o plnení Akčného programu je aj návrh aktualizácie a úpravy Programu podpory vylúčenia spotreby látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.
Dôsledné plnenie Akčného programu zabezpečí bezproblémové plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti ozónovej vrstvy.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na ratifikáciu Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice /"Dohovor" z "Espoo"/.
Cieľom Dohovoru z Espoo je zavedenie princípu posudzovania vplyvov na životné prostredie do vnútroštátnej legislatívy jednotlivých štátov a umožnenie iným štátom zasiahnuť presne ustanoveným spôsobom do prípravy činností /uvedené v prílohe I Dohovoru/, ktoré sa vykonávajú mimo ich územia a ktoré môžu mať nežiadúci dopad na ich životné prostredie. Dohovor Espoo nadobudol platnosť 10. septembra 1997.
Do 30. 9. 1998 Dohovor z Espoo podpísalo 29 štátov a Európska únia ako celok. Do toho istého dátumu ho ratifikovalo 23 štátov a EÚ ako celok.

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje v súčasnosti návrhy bilaterálnych zmlúv v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie so všetkými susednými štátmi. Ich podpísanie sa predpokladá po ratifikácii Dohovoru z Espoo obidvoma stranami. Zmluvy budú upravovať jednotlivé kroky posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice v zmysle Dohovoru z Espoo, aj s možnými odchýlkami zodpovedajúcimi špecifikám jednotlivých štátov.
Návrh predložili minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úloh z Plánu práce vlády SR na rok 1999, schváleného uznsením vlády SR č. 74/1999.
Na základe zhodnotenia situácie Železníc SR a v záujme komplexného riešenia situácie za účasti vlády SR boli zrušené čiastkové materiály "Správa o plnení dlhodobého programu rozvoja železničných ciest s návrhom jeho aktualizácie", "Správa o plnení Programu transformácie a rozvoja železničnej dopravy do roku 2000 za rok 1998", "Modernizácia mobilného parku ŽSR", "Vypracovanie programu sanácie ŽSR" a zároveň uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predložiť na rokovanie vlády SR komlexný materiál o stave a riešení situácie v Železniciach SR.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala a schválila Podmienky pre poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí proti riziku zamedzenia prevodu úhrad z investície, vyvlastnenia alebo politicky motivovaného násilného poškodenia.
Poistenie investícií umožní slovenským investorom preniknúť aj do teritórií s nižšou bonitou a vytvorí im porovnateľné podmienky s investormi z iných krajín, kde takéto poistenie už existuje.
Návrh predložil guvernér EXIMBANKY SR Ľudomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a schválila materiál Podmienky úverového poistenia - Podmienky pre poistenie potvrdeného neodvolateľného vývozného dokumentárneho akreditívu, predložený guvernérom Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.
Podmienky úverového poistenia - Podmienky pre poistenie potvrdeného neodvolateľného vývozného dokumentárneho akreditívu sú vypracované v súlade s § 22 zákona č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v platnom znení. Ich prijatím EXIMBANKA SR vytvorí pre slovenských vývozcov a ich banky porovnateľné podmienky, ako majú vývozcovia vo vyspelých trhových ekonomikách, čím bude eliminovaný prípadný nepriaznivý dopad na ekonomiku vývozcu.
Materiál predložil guvernér EXIMBANKY SR Ľudomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a schválila materiál Podmienky úverového poistenia, predložený v súlade s § 22 zákona č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v platnom znení guvernérom Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.
Podmienky úverového poistenia sa členia na Všeobecné podmienky úverového poistenia a Špecifické podmienky úverového poistenia A-E. Špecifické podmienky úverového poistenia vymedzujú podmienky pre jednotlivé poistné produkty nasledovne:
A-poistenie krátkodobých vývozných úverov proti komerčným rizikám
B-poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám
C-poistenie strednodobých a dlhodobých vývozných úverov proti
  politickým a komerčným rizikám - Dodávateľský úver
D-poistenie odberateľských úverov proti politickým a komerčným rizikám
E-poistenie výrobného rizika

Prijatím týchto podmienok si budú môcť vývozcovia a komerčné banky poisťovať vývozné úvery proti politickým a komerčným rizikám v širšom rozsahu a na kvalitatívne vyššom základe, čím si zabezpečia väčšiu stabilitu a ekonomickú istotu.
Návrh predložil guvernér EXIMBANKY SR Ľudomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a schválila materiál Programy úverového poistenia, predložený guvernérom Exportno-importnej banky SR v súlade s § 22 zákona č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v platnom znení.
Programy úverového poistenia stanovujú základný rámec úverového poistenia, druhy poistných produktov, vývoj predpokladaných nárokov na poistenie slovenských podnikateľských subjektov, vychádzajú zo špecifík jednotlivých produktov úverového poistenia v nadväznosti na poistné produkty, ako aj fondy a kapacitné možnosti, ktorými sú poistné prípady kryté, pričom zohľadňujú špecifickosť jednotlivých poistených rizík a poistnýchproduktov i potreby poistených subjektov.
Návrh predložil guvernér EXIMBANKY SR Ľudomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala Návrh na odvolanie zástupcu štátu v Správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne a voľbu zástupcu štátu v Správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Vláda SR súhlasí
- s návrhom na odvolanie zástupcu štátu v Správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Eduarda Kováča,
- s návrhom na voľbu zástupcu štátu do Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ing. Márie Husárovej, generálnej riaditeľky sekcie financovania Ministerstva zdravotníctva SR.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

* * *

Z rokovania boli odložené:

- Správa o postupe prác na zabezpečení sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, vrátane prehodnotenia jeho finančného zabezpečenia v rokoch 1999 až 2004,
- Správa o vývoji poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu v Slovenskej republike za rok 1998,
- Informácia o vyhodnotení financovania projektov podporujúcich regionálny rozvoj v roku 1998.
- Správa o priebehu a výsledkoch zahraničnej služobnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Vladimila Podstránskeho do Ruskej federácie.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 9. júna 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová.