Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 16. júna 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 40. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Úvodu rokovania sa zúčastnil prezident SR Rudolf Schuster.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši, minister kultúry SR Milan Kňažko, minister školstva SR Milan Ftáčnik, minister životného prostredia SR László Miklós. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh zabezpečenia financovania zdravotníctva v období roka 1999 a postup krokov na zvrátenie dôsledkov dlhodobého nedostatočného financovania rezortu
Návrh predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Dodatok k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 1999
Dodatok predkladá minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila Komplexný program podpory exportu.
Program definuje postoj vlády SR k podpore exportu všeobecne a komplexne, definuje súčasné aktivity, ale aj zámery podpory exportu do budúcnosti v komoditnej, teritoriálnej, inštitucionálnej a organizačno-technickej rovine. Stanovuje časový plán na najbližšie štyri roky, pričom obsahuje konkrétne opatrenia pre úspešnú realizáciu exportnej stratégie Slovenskej republiky.
Program zodpovedá súčasným ekonomickým možnostiam a zdrojom, ktoré je možné uvoľniť pre podporu exportu.
Program predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie súhrnnú Správu o realizácii štátnej rodinnej politiky.
Táto správa je na rokovanie kabinetu predkladaná každoročne. Týmto, v poradí tretím odpočtom plnenia úloh ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, zameraných na podporu rodiny a plnenie jej funkcií, sa završuje prvá etapa termínovaných úloh na ich realizáciu do roku 1998.
Vláda SR uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, aby v roku 2000 v súčinnosti s ostatnými ministrami a vedúcimi ostatných ústredných orgánov štátnej správy vypracoval Správu o stave rodiny v SR na rozhraní tisícročí s návrhom opatrení na realizáciu štátnej rodinnej politiky do roka 2002. Termín na predloženie tejto správy určila vláda SR na november 2000.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Návrh na riešenie kritickej situácie menšinových kultúrnych zväzov v Slovenskej republike.
Vláda SR súhlasila s vyčlenením podpory pre menšinové kultúrne zväzy vo výške 2,8 mil. Sk z výťažku lotérií a iných podobných hier za 1. štvrťrok 1999.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR preroovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Z vyčlenenej sumy 70 mil. Sk určenej na sociálne účely bolo v prvej etape rozdelených 46 473 tis. Sk, z toho 5 mil. je určených na boj proti drogovej závislosti do Protidrogového fondu. Finančné prostriedky sú určené pre štátne a neštátne zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby, dotácie občianskym združeniam a významné akcie ministerstva.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie.
Návrh predložili minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o postupe prác zabezpečenia sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Návrh zabezpečenia financovania zdravotníctva v období roka 1999 a postup krokov na zvrátenie dôsledkov dlhodobého nedostatočného financovania rezortu.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Tibor Šagát.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 16. júna 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.