Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 23. júna 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 41. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš /ZPC - USA/, ministerka financií SR Brigita Schmögnerová /ZPC - Viedeň/, minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC - Paríž/, minister vnútra SR Ladislav Pittner. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh zákona o používaní jazykov národnostných menšín
Návrh predkladá minister kultúry SR Milan Kňažko

Správa o aktuálnej situácii v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Správu predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Návrh transformácie systému zabezpečenia vzťahov Slovenskej republiky k zahraničným Slovákom
Návrh predkladajú minister kultúry SR Milan Kňažko
                  a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Národná správa Slovenskej republiky o populácii a rozvoji Káhira plus 5 a návrh zloženia vládnej delegácie SR na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v dňoch 30.6. - 2.7.1999
Návrh predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny
                Peter Magvaši

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 365/1999 k Návrhu na zabezpečenie Ústredných osláv Slovenského národného povstania - štátneho sviatku SR
Návrh predkladá minister kultúry SR Milan Kňažko

Návrh na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR do medzinárodných mierových síl KFOR na území Kosova
Návrh predkladajú minister obrany SR Pavol Kanis
                  a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Z programu rokovania boli odložené:

Návrh na poskytnutie návratnej výpomoci na riešenie platobnej schopnosti pre zdravotné poisťovne zo Všeobecnej pokladničnej správy

* * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Prerokovaný návrh novely zákona pri rešpektovaní potrieb zabezpečenia príjmov štátneho rozpočtu pružne reaguje na zmeny súvisiacich právnych predpisov, ktoré upravujú vecnú problematiku na jednotlivých úsekoch činnosti štátnej správy.
Zmeny a doplnenia sa výraznejšie prejavili v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona. Eliminácia rizík príjmovej časti štátneho rozpočtu a administratívna náročnosť úkonov a konaní si vyžiadala prehodnotenie niektorých sadzieb správnych poplatkov a taktiež zaradenie nových spoplatňovaných úkonov. Realizáciu navrhovaných zmien a doplnení sa predpokladá mierne zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o štátnej pomoci
Návrh zákona v súlade s právom Európskej únie upravuje podmienky poskytovania štátnej pomoci v Slovenskej republike ako aj práva a povinnosti poskytovateľov a príjemcov štátnej pomoci.
Štátnu pomoc možno poskytnúť na programy štátnej pomoci schválené vládou alebo na individuálnu štátnu pomoc.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej pomoci
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová

Vláda SR prerokovala návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky /Jirko Malchárek, Peter Weiss/ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
Novela zákona sa dotýka ustanovení, na výklad ktorých prebieha medzi poprednými odborníkmi nejednoznačná názorová výmena, ktorú je nevyhnutné komplexne riešiť. Je zrejmé, že okrem nastoleného problému existujú ďalšie aktuálne otázky, ktoré je potrebné riešiť komplexne a nie iba čiastkovo od prípadu k prípadu.
Vláda Slovenskej republiky s poslaneckým návrhom zákona nesúhlasila.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh Obranného plánovania Slovenskej republiky.
Návrh definuje základné ciele, zásady a ďalšie kvalitatívne znaky Obranného plánovania Slovenskej republiky na úrovni vrcholných orgánov riadenia štátu. Zároveň určuje ďalší postup na jeho komplexné spracovanie a postupné zavedenie do praxe.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Zhodnotenie finančných náhrad za riešenie likvidácie snehovej kalamity v košickom kraji a v prešovskom kraji s návrhom na riešenie spôsobu ich zaplatenia.
Vláda zároveň uložila členom vlády zabezpečovať plnenie záverov tohto zhodnotenia.
Predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh riešenia havarijného stavu skalného brala v katastrálnom území Vyhne.
Návrh hodnotí príčiny vzniku a možné dôsledky mimoriadnej situácie pri uvoľnení skalného brala v katastrálnom území Vyhne, pričom vychádza z rozhodnutí orgánov štátnej správy a orientačného inžiniersko-geologického prieskumu, vykonaného odbornou organizáciou a odborných odhadov kvalifikovaných organizácií. Navrhuje spôsob riešenia vzniknutej mimoriadnej situácie z hľadiska technického a tiež finančného zabezpečenia. Požiadavka na poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie úhrady sanačných opatrení z rezervy vlády SR vychádza zo skutočnosti, že havarijný stav v katastrálnom území Vyhne vznikol v dôsledku prírodných vplyvov a nie je v možnostiach Okresného úradu v Žiari nad Hronom, Krajského úradu v Banskej Bystrici, Obecného úradu vo Vyhniach ani majiteľa pivovaru Steiger Vyhne finančne pokryť tieto sanačné práce.
S prihliadnutím na závažnosť vzniknutého stavu a ďalšie možné následky sa vláda SR rozhodla uvolniť zo svojej rezervy čiastku 11,173 mil. Sk na pokrytie úhrady na nevyhnutné sanačné opatrenia pre zaistenie steny brala v katastrálnom území Vyhne v okrese Žiar nad Hronom.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Harmonogram implementácie predvstupového paktu o organizovanom zločine.
Vláda SR konštatovala, že organizovaný zločin zostáva negatívnym javom, ktorý znepokojuje občanov Slovenskej republiky. Je nanajvýš aktuálne, aby spoločnosť prešla do ofenzívneho postupu, najmä proti organizovanému zločinu. Vláda je presvedčená, že iba koordinované a komplexné pôsobenie celej spoločnosti môže priniesť hmatateľné výsledky pri eliminovaní takej hrozby, akú zločinnosť pre spoločnosť predstavuje.
Vláda SR bude vytvárať podmienky na realizáciu princípov uvedených v harmonograme zapojením určeného okruhu subjektov štátnej správy do riešenia problémov.
Prioritná pozornosť bude venovaná urýchlenému zriadeniu ústredného národného orgánu zodpovedného za koordináciu boja proti organizovanému zločinu, národného kontaktného pracoviska pre výmenu informácií a multidisciplinárnej skupiny na úrovni špecialistov.
Harmonogram predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR M. Dzurindom na Hospodárskom summite prezidentov a predsedov vlád krajín strednej a východnej Európy v Salzburgu v dňoch 30.júna - 2.júla 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie zmeny článku 43 odseku 2 Dohovoru o právach dieťaťa.
Zmena spočíva v rozšírení počtu členov Výboru pre práva dieťaťa. Uvedený návrh bol predložený v nadväznosti na rozhodnutie zmluvných strán Dohovoru, ktoré bolo prijaté rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 50/155 zo dňa 21. decembra 1995. Vnútroštátnou akceptáciou zmeny príslušného článku Dohovoru bude deklarovaná snaha Slovenskej republiky o zabezpečenie efektívnosti činnosti Výboru.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu zo 4. stretnutia Pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou dňa 1.6.1999 v Bruseli.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh na voľbu JUDr. Márie Poláčkovej do funkcie sudkyne bez časového obmedzenia.
Vláda SR akceptovala odporúčanie NR SR vziať späť návrh na nezvolenie JUDr. M. Polačkovej a predložiť návrh v súlade s ustanovením čl. 145 ods. 1 Ústavy SR. V zmysle uvedeného prerokovala návrh ministra spravodlivosti SR na voľbu menovanej do funkcie sudkyne bez časového obmedzenia. Po dôslednom zvážení rozhodnutých skutočností neodporučila menovanú zvoliť.
Ide o sudkyňu, ktorá bola Národnou radou SR 10. mája 1995 zvolená do funkcie sudkyne na štvorročné volebné obdobie.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh opatrení na zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vrátane prehľadu doteraz prijatých opatrení.
Navrhované opatrenia reagujú na nepriaznivý stav a vývoj nedoplatkov a ich zámerom je komplexné riešenie tejto problematiky, t.j. vytvoriť také legislatívne prostredie, ktoré bude obmedzovať možnosti vzniku nedoplatkov a na druhej strane zvyšovať právomoc daňovej správy v daňovej exekúcii. Vzhľadom na zložitosť a dlhodobý proces, jednotlivé zámery sa navrhujú riešiť postupne v legislatívnej oblasti, a to v rámci novelizácií jednotlivých zákonov, ako aj organizačnými opatreniami v rámci daňovej správy. Ide predovšetkým o zvýšenie efektívnosti činnosti daňových orgánov v procese vymáhania, o zdokonalenie procesu kontrolnej činnosti, zavedenia nových princípov v rámci vzťahov daňovej správy a daňových subjektov zameraných predovšetkým na účinnú pomoc v oblasti daňovej a colnej problematiky a pod.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách.
Vláda SR splnomocnila ministra pôdohospodárstva SR podpísať dohodu.
Vláda súčasne vymenovala splnomocnenca vlády SR pre spoluprácu na hraničných vodách a jeho zástupcu.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia č. 107/1999 k návrhu opatrení na zabezpečeniu ochrany majetku štátu v podmienkach Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Vláda SR konštatuje, že MDPT SR úlohy vyplývajúce z predmetného uznesenia priebežne plní a zabezpečuje z hľadiska ich trvalej platnosti na úrovni ministerstva, ako aj v organizáciách v jeho pôsobnosti. Boli tak vytvorené trvalé a reálne podmienky pre kontrolu hospodárnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a hospodárneho nakladania s majetkom štátu.
Správu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala Správu o plnení Národného programu znižovania emisií prchavých nemetánových organických zlúčenín.
Na základe hodnotenia výsledkov prvej etapy implementácie vláda SR konštatuje, že Slovenská republika je schopná dosiahnuť požadované zníženie emisií o 30% do roku 1999, ku ktorému zaväzuje členské štáty Protokol k Dohovoru OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín alebo ich prenosov cez hranice štátov a súhlasí s pristúpením SR k tomuto protokolu.
Správu predložil minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o používaní jazykov národnostných menšín.
Cieľom predloženého návrhu zákona je ustanoviť v jednom právnom predpise základné pravidlá používania jazykov národnostných menšín tak, aby zodpovedali Ústave Slovenskej republiky a platným právnym predpisom.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o používaní jazykov národnostných menšín.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda Slovenskej republiky schválila zmenu článku 2 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre otázky prípravy mládeže na povolania v stredných odborných učilištiach a zariadeniach praktického vyučovania Slovenskej republiky. Schválením zmeny článku 2 Štatútu Rady sa docieli väčšia pružnosť v kooperácii zainteresovaných subjektov, ktoré určujú členov tohoto orgánu a ich prostredníctvom aj stanovísk k riešeniu problematiky prípravy mládeže na povolania v stredných odborných učilištiach a zariadeniach praktického vyučovania.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila uvoľnenie finančných prostriedkov pre kapitolu Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov kultúrných aktivít na rok 1999 presunom finančných prostriedkov z výnosov lotérií a iných podobných hier účelovo viazaných v rozpočtovej kapitole Všeobecnej pokladničnej správy pre kapitolu Ministerstva kultúry SR v sume 84 235 160,- Sk.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie návrh Rozpracovanie opatrení v oblasti ozdravenia, reštrukturalizácie a privatizácie podnikového sektora a bánk.
Návrh predložil v zastúpení podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda Slovenskej republiky po prerokovaní vzala na vedomie Správu o vývoji poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu v Slovenskej republike za rok 1998, ktorú predložil Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Vývoj v pôdnom fonde tak ako v predchádzajúcich rokoch je poznamenaný úbytkom poľnohospodárskej a ornej pôdy, ktoré sú nevyhnutné pri realizácií občianskej a bytovej výstavby, ako aj výstavby diaľnic a vodných diel celkom 464 ha. Úbytok menej kvalitnej poľnohospodárskej pôdy bol v dôsledku jej vyčlenenia na zalesnenie celkom 912 ha, čo sa prejavilo v prírastku lesných pozemkov oproti roku 1997 takmer o 100 % t. j. 1911 ha. Podobne menej kvalitná orná pôda bola vyčlenená do ostatných druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy a jej úbytok 2953 ha je oproti roku 1997 nižší o 490 ha.
Správu predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Slovenskej štatistickej rady.
Návrh predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 1999.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh postupu riešenia situácie v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. Bratislava.
Návrh sa zaoberá problematikou pokrytia ostávajúcej časti straty po predchádzajúcom znížení základného imania banky jej akcionármi, teda rekapitalizáciu. Zároveň obsahuje aj návrh riešenia reštruktualizácie úverového portfólia IRB.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Ročnú správu o výsledkoch hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 1998. Predkladaná správa obsahuje plánované hodnoty a dosiahnutú skutočnosť v hospodárení EXIMBANKY SR za rok 1998.
V ďalšom období je nevyhnutné s podporou novej legislatívy zladiť a transparentným spôsobom preukázať fungovanie všetkých činností EXIMBANKY SR /banková, poisťovacia a ostatné/ s vymedzením produktov komerčných, ale aj so štátnou podporou. Súčasne je potrebné zefektívniť jej hospodárenie a získať dôveru domácej i zahraničnej klientely. Závery z hodnotenia banky v roku 1998 sa využijú pre zásadné skvalitnenie jej činnosti v nasledujúcom roku jednak v oblasti riadiacich činností, ale aj v budovaní inštrumentária spojeného s výraznou proexportnou orientáciou EXIMBANKY SR.
Správu predložil guvernér Eximbanky SR Ľudomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Stanov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky. Stanovy Exportno-importnej banky SR sú vypracované v súlade s § 16 zákona č. 80/1998 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v znení zákona č. 336/1998 Z.z., čím bude splnená podmienka stanovená zákonom.
Návrh predložil guvernér Eximbanky SR Ľudomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SR v období rozpočtového provizória do 31.3.1999.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na finančný príspevok Slovenskej republiky vo výške 10.000 EURO na úhradu časti vstupného kapitálu Albánska do Fondu sociálneho rozvoja Rady Európy. Týmto rozhodnutím prejavuje vláda SR podporu Albánsku v jeho súčasnej zložitej ekonomickej situácii.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR odložia z rokovania materiál Železnice SR - ekonomická stabilizácia a transformácia.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na poskytnutie štátnej záruky na bankový úver od Európskej investičnej banky Paroplynovému cyklu, a.s. Bratislava.
Vláda SR súhlasí s prevzatím štátnej záruky na 10ročný úver pre Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava vo výške 100 mil. DEM od Európskej investičnej banky.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR do medzinárodných mierových síl KFOR na území Kosova.
Vláda SR rozhodla po prerokovaní návrhu predložiť návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložili minister obrany SR Pavol Kanis a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o aktuálnej situácii v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Správu predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Národnú správu Slovenskej republiky o populácii a rozvoji Káhira plus 5 a Návrh na účasť a zloženie vládnej delegácie SR na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v dňoch 30.6. - 2.7.1999.
Vláda SR menovala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny vedúcim delegácie a poverila ho prezentovaním Národnej správy SR.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o výskyte dioxínov v mäse hydiny a vo vajciach v Belgicku a o opatreniach z toho vyplývajúcich v Slovenskej republike
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR zobrala na vedomie informáciu o priebežnom hodnotení bilaterálnej časti analytického porovnávania acquis communautaire.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR zobrala na vedomie informáciu o postupe orgánov prokuratúry pri uplatňovaní zákonom zverených oprávnení pri prevode alebo prechode majetku štátu na iné osoby.
Informáciu predložil generálny prokurátor SR Milan Hanzel.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie informatívnu správu z prieskumu verejnej mienky "Spotrebiteľský barometer".
Správu predložil predseda ŠÚ SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve sR v I. štvrťroku 1999 a prognózu vývoja na rok 1999
Správu predložil predseda ŠÚ SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o vyhodnotení financovania projektov podporujúcich regionálny rozvoj v roku 1998.
Informáciu predložil Milan Rajčák poverený vedením Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 365/1999 k Návrhu na zabezpečenie Ústredných osláv Slovenského národného povstania - štátneho sviatku SR.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na Nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 388/1999 Z.z., ktorým sa vydáva Colný sadzobník v znení neskorších predpisov.
Vláda SR tak prerokovala a schválila návrh na dočasnú úpravu colnej sadzby a colnej kvóty na dovoz 50 000 hl červeného vína v nádobách nad 2 l v roku 1999 pri colnej sadzbe 25 % (HS 2204 29 - víno z červeného hrozna vrátene vína obohateného alkoholom, z toho len červené v nádobách s obsahom väčším ako 2 l).
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.
Návrh bol na rokovanie vlády predložený dodatočne.

Vláda SR prerokovala a schválila Národnú správu Slovenskej republiky o populácii a rozvoji Káhira plus 5 a Návrh na účasť a zloženie vládnej delegácie SR na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v dňoch 30.6. - 2.7.1999.
Vláda SR menovala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny vedúcim delegácie a poverila ho prezentovaním Národnej správy SR.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh transformácie systému zabezpečenia vzťahov Slovenskej republiky k zahraničným Slovákom.
Účelom predloženého návrhu je vytvoriť možnosti na komplexné a systémové riešenie zabezpečenia krajanskej problematiky na úrovni štátu. Cieľom je rekonštrukcia súčasného modelu inštitucionálneho zabezpečenia politiky štátu vo vzťahu k zahraničným Slovákom tak, aby sa odstránili hlavné nedostatky jeho fungovania. Zároveň sa ním sleduje zvýšenie efektivity a racionalizácia práce v tejto oblasti so zámerom vytvoriť štrukturálne predpoklady pre zabezpečenie postupného procesu kvalitatívneho dotvorenia systému zabezpečenia uvedenej problematiky na úrovni štátu.
Návrh predložili minister kultúry SR Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 23. júna 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová