Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 30. júna 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 42. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši, minister životného prostredia SR László Miklós, minister vnútra SR Ladislav Pittner. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne zaradené nasledujúce materiály:

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
Predkladá minister vnútra SR Ladislav Pittner

Návrh vlády SR na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
Predkladá minister vnútra SR Ladislav Pittner

Návrh zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
          a skúškobníctvo SR Dušan Podhorský

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
          a skúškobníctvo SR Dušan Podhorský

Návrh na čiastkové zabezpečenie projektu rozvoja výroby ložísk v regióne Kysuce s nemeckou spoločnosťou INA WERK SCHAEFFLER oHG
Predkladá podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva
          a regionálny rozvoj SR Pál Csáky

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o používaní jazykov národnostných menšín
Predkladá minister kultúry SR Milan Kňažko

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodoch
Predkladajú ministerka financií SR Brigita Schmögnerová,
            minister vnútra SR Ladislav Pittner
            a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Predkladá minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
          Gabriel Palacka

Z programu rokovania boli odložené nasledovné body:

Analýza efektívnosti využitia finančných prostriedkov získaných na podporu malého a stredného podnikania

Správa o priebehu a výsledkoch pracovného stretnutia predstaviteľov hospodárskych rezortov vlády Slovenskej republiky a vlády Poľskej republiky JAVORINA IV v Poľskej republike v dňoch 22. a 23. apríla 1999

Návrh opatrení na zásadné zníženie výdavkov štátneho rozpočtu v oblasti štátnej správy

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení stanoviska Legislatívnej rady vlády.
Jedným z faktorov, ktoré majú pozitívne ovplyvňovať úspešnosť ekonomickej reformy, je dôsledné uplatňovanie a plnenie princípov verejného obstarávania. Vláda na svojom zasadnutí prerokovala návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa plnia úlohy z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky súvisiace so zvýšením transparentnosti procesu verejného obstarávania a informovanosti o uzatváraných zmluvách. Prijatím zákona sa rieši jeho povinné aplikovanie na subjekty pôsobiace v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií a stanoví sa inštitucionálny rámec na riadenie a kontrolu procesu verejného obstarávania.
Novým zákonom, kompatibilným s legislatívou Európskej únie pre oblasť verejného obstarávania, sa plní jedna zo základných podmienok pre zbližovanie sa s vnútorným trhom Európskej únie a pre skorší vstup Slovenskej republiky do OECD.
Návrh predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR - ŽSR - Ekonomická stabilizácia a transformácia.
Vláda SR ďalej zobrala na vedomie koncepciu ekonomickej stabilizácie a transformácie. ŽSR nie sú schopné plniť svoje záväzky voči veriteľom, vzniknuté aj nedostatočným plnením Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme zo strany štátu, bez toho, aby nedošlo k uplatňovaniu štátnych záruk na úvery prijaté pre ekonomickú stabizáciu a transformáciu ŽSR v najbližších rokoch, že pre ŽSR je nevyhntné poskytnúť významnú podporu a účasť štátu a prijať opatrenia na ekonomickú stabizáciu a transformáciu Železníc Slovenskej republiky.
Vláda SR uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zabezpečiť vykonanie medzinárodného auditu ekonomicky oprávnených nákladov výkonov vo verejnom záujme.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii v období od augusta 1998 do júna 1999.
Účelom Správy je podať odpočet pokroku Slovenskej republiky v plnení kritérií pre vstup do EÚ, sformulovaných najmä v dokumente Európskej komisie pre Partnerstvo pre vstup a následne v Národnom programe pre prijatie acquis. Správa bude slúžiť Európskej komisii ako jeden z podkladových materiálov pre vypracovanie vlastnej Pravidelnej správy (EC Regular Report).
Správu predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
Vláda SR schválila nariadenie vlády o rozdelení obce Pruské na obec Pruské a obec Bohunice, obce Nové Sady na obec Nové Sady a obec Čab, mesta Štúrovo na mesto Štúrovo a obec Obid, mesta Humenné na mesto Humenné a obec Lackovce a mesta Medzev na mesto Medzev a obec Vyšný Medzev.
Nariadenie vlády SR o územnych zmenách nadobudne účinnosť 1. júla 1999.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh na riešenie úhrady sanačných opatrení pri havarijných zosuvoch v okrese Prievidza, ktoré vznikli zosuvom pôdy resp. skalných blokov v lokalitách: Handlová - Kunešovská cesta, Handlová - IBV Jánošíková cesta, sídlisko "Morovno", Dolné Vestenice - Židove kopanice a nad Obecným úradom, Malá Čausa - Vitaličnica.
S prihliadnutím na závažnosť vzniknutého stavu a ďalšie možné dôsledky sa vláda rozhodla uvolniť zo svojej rezervy čiastku 9,357 mil. Sk na pokrytie úhrady na nevyhnutné sanačné opatrenia havarijných zosuvov v okrese Prievidza.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o realizácii programu Phare v Slovenskej republike v roku 1998 v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády SR.
Vláda SR uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu predložiť uvedený materiál na rokovanie Výboru NR SR pre európsku integráciu.
Vláda SR ďalej uložila podpredsedovi vlády P. Hamžíkovi predložiť vláde Smernicu pre prípravu a realizáciu programu PHARE v Slovenskej republike.
Správu predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o činnosti krajských a okresných úrdov za rok 1998. V správe sa konštatuje, že činnosť krajských úradov a okresných úradov bola v roku 1998 na požadovanej úrovni. V rámci poskytovania služieb občanom sa oproti roku 1997 zvýšil počet vydaných prvostupňových rozhodnutí. Okresné úrady a krajské úrady okrem vydaných prvostupňových rozhodnutí zabezpečovali ďalších 5.138.039 odborných úkonov, ktoré čiastočne kvantifikujú ich mnohostrannú činnosť. V roku 1998 sa prejavila nepriaznivá situácia vo financovaní krajských úradov a okresných úradov a nimi rozpočtových zriaďovaných orgánov a štátnych príspevkových organizácií. Sústavnú pozornosť je potrebné venovať ďalšej odbornej príprave zamestnancov krajských úradov a okresných úradov, ich dobudovaniu informačnou a komunikačnou technológiou a odbornému využívaniu automatizovaného informačného systému.
Správu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o leteckých službách.
Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a ako alternátov štátnych tajomníkov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikáci a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky na podpis Dohody.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odložila z rokovania Protokolom o zmene Dohovoru o medzinárodnom letectve ako aj Protokol o rovnako platnom šesťjazyčnom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve prijatom v Montreale dňa 1. 10. 1998.
Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín visegrádskej skupiny v Bratislave 14. mája 1999.
Vláda SR konštatovala, že opätovné zaradenie SR do skupiny visegrádskych krajín potvrdilo správnosť jej vnútropolitického a zahraničnopolitického smerovania. Predsedovia krajín V4 prijali dva záverečné dokumenty: "Obsah visegrádskej spolupráce schválený na stretnutí predsedov vlád, Bratislava, 14. mája 1999" a "Spoločné vyhlásenie zo stretnutia predsedov vlád visegrádskych krajín, Bratislava, 14. mája 1999", ktoré zakotvujú hlavné ciele visegrádskej spolupráce - prehĺbenie spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu a vzájomnú podporu všetkých štyroch krajín pri integrácii do európskych a transatlantických štruktúr. Pre SR je v tomto smere veľmi dôležité, že partneri zdôraznili podporu svojich krajín pre prijatie SR do NATO a jej preradenie do prvej skupiny krajín rokujúcich o vstupe do EÚ.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s menovaním zástupcu Slovenskej republiky v Spoločnom výbore Dohody o voľnom obchode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael, Spoločnom výbore Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckom, Spoločnom výbore Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou, Spoločnom výbore Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou a v Spoločnom výbore Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o zhodnotení súčasnej odpisovej politiky vlády Slovenskej republiky a návrhy na zmenu.
Odpisová politika štátu je nielen predmetom častých diskusií, ale oveľa častejšie predmetom kritiky zo strany podnikateľskej verejnosti. Aby bolo možné posúdiť a následne aj reagovať na požiadavky podnikateľskej verejnosti, bolo nevyhnutné vykonať zhodnotenie pôsobenia odpisovej politiky štátu od zavedenia daňovej reformy až po súčasnosť a naznačiť budúce smerovanie v tejto oblasti.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o úľavách pri pohraničnom vybavovaní v železničnej, cestnej a lodnej doprave zriadením predsunutého pracoviska pre pohraničné vybavovanie na železničnej stanici Bratislava - Petržalka.
Predmetná dohoda umožní občanom oboch štátov ako i iných štátov sveta rýchlejšie a kvalitnejšie colné a pasové prerokovanie osôb a ich tovaru na spoločných štátnych hraniciach Slovenskej republiky a Rakúskej republiky.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu vo funkcii podpredsedu a členov Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
Vláda SR odvolala:

  • Ing. Petra Haraga z funkcie člena a podpredsedu Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve,
  • PhDr. Jána Dlhopolčeka z funkcie člena Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve,
  • Ing. Martina Hrivíka z funkcie člena Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
Vláda SR vymenovala:
  • Ing. Jaromíra Košina, riaditeľa Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve za podpredsedu a člena Rady štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve,
  • Ing. Jána Odzgana, predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR za člena Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve,
  • Ing. Jaroslava Tabačára, zástupcu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za člena Rady štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

 
Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh ďalšieho postupu privatizácie zdravotníckych zariadení a schválila zoznam zdravotníckych zariadení zahrnutých do privatizácie.
V predloženom materiáli je navrhnutý ďalší postup privatizácie zdravotníckych zariadení rozdelením na dve etapy:
V prvej etape v roku 1999 sa navrhuje privatizovať obvodné zdravotné strediská - začlenené zdravotnícke zariadenia samostatných polikliník a nemocníc s poliklinikou, metódou bezplatného prevodu na obce a priamym predajom vopred určenému vlastníkovi - zdravotníckym pracovníkom zdravotníckeho zariadenia. Súčasťou tejto etapy je aj ukončenie privatizácie závodných polikliník a privatizácia zdravotníckych servisných podnikov.
V druhej etape privatizácie, na základe širšej diskusie a prehodnotenia siete zdravotníckych zariadení, sa vyberú a navrhnú do privatizácie ďalšie druhy zdravotníckych zariadení alebo sa navrhne ich transformácia na neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby.
Návrh predložili minister zdravotníctva SR Tibor Šagát a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila "Systém akreditácie a certifikácie organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na základe systému kvality so získaním certifikátu pre poskytovanie vedeckých služieb v rámci Slovenského národného akreditačného systému" (SNAS). Prijala uznesenie o postupnom zavedení systému do užívania tak, aby sa stal počnúc rokom 2000 systémom jednotne upravujúcim spôsob hodnotenia organizácií a pracovísk výskumu a vývoja.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o prehodnotení opatrení na zabezpečenie plnenia záverov z pracovného rokovania vlády SR s rektormi vysokých škôl, schválených uznesením vlády SR č. 786 z 28. októbra 1997. Na základe jeho výsledkov zrušila časť C citovaného uznesenia a zároveň uložila príslušným ministrom vypracovať ucelenú koncepciu rozvoja informačnej spoločnosti v novom miléniu v termíne do 30. 6. 2000 a projekt podstatného skvalitnenia počítačovej siete prepájajúcej vysoké školy a ostatné významné vedecko-výskumné organizácie v Slovenskej republike v termíne do 30. 9. 1999.
Správu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na II. polrok 1999.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády SR do konkrétnych a termínovaných úloh na roky 1999 až 2002.
Správu predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh opatrení na získanie majetkového vplyvu štátu na spoločnosti skupiny Nafta Gbely.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT).
Návrh dohody predložil minister minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas folklórneho festivalu Východná.
Vláda SR vyjadrila súhlas s vyčlenením štyridsiatich vojakov Armády SR, ktorí budú zabezpečovať verejný poriadok počas folklórneho festivalu Východná 1999 v dňoch 2. júla až 4. júla 1999 v podriadenosti Policajného zboru.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie JUDr. Jozefa Štefanka z funkcie podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov z kontroly na zabezpečenie ochrany majetku štátu v Úrade vlády Slovenskej republiky.
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení opatrení na zabezpečenie ochrany majetku štátu na Ministerstve výstavby a verejných prác Slovenskej republiky.
Správu predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení opatrení na zabezpečenie ochrany majetku štátu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o obnovení právnej subjektivity menšinových divadiel a umeleckých súborov rozvíjajúcich kultúru osôb patriacich k maďarskej národnostnej menšine.
Informáciu predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami kapitol krajských úradov za I. štvrťrok 1999.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR súhlasí s pripomienkami s návrhom skupiny poslancov NR SR (Ivan Šimko, Roman Kováč, Gyula Bárdos, Peter Bohunický) na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov NR SR (Ivan Šimko, Roman Kováč, Gyula Bárdos, Peter Bohunický) na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle stanoviska Legislatívnej rady vlády SR.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na čiastkové zabezpečenie projektu rozvoja výroby ložísk v regióne Kysuce s nemeckou spoločnosťou INA WERK SCHAEFFLER oHG a uložila ministerke financií SR a predsedovi Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR úlohy na čiastkové zabezpečenie projektu.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov.
Táto dohoda umožní občanom oboch štátov, ako i občanom iných štátov sveta rýchlejšie a kvalitnejšie pasové a colné prerokovanie osôb a tovaru na spoločnej štátnej hranici SR a PR.
Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmognerová, minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala návrh skupiny poslancov NR SR /Lajos Mezsáros, Gyula Bárdos, Béla Bugár, Erszebét Dolník a i./ na vydanie zákona o používaní jazykov národnostných menšín.
Návrh zákona nie je v úplnom rozsahu spracovaný v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na príslušných úsekoch spoločenskej činnosti by mal za následok postavenie jazykov národnostných menšín na úroveň štátneho jazyka SR.
Vláda SR s poslaneckým návrhom vyjadrila nesúhlas.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR súhlasí s návrhom na vymenovanie Ing. Mariána Juska, CSc. za guvernéra Národnej banky Slovenska.
Vláda SR odporúča prezidentovi SR vymenovať Ing. Mariána Juska, CSc. za guvernéra NBS po schválení Národnou radou SR.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 30. júna 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.