Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 7. júla 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 43. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister vnútra Ladislav Pittner (dovolenka). Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Správa o povodniach na území SR v júni 1999.
Materiál predkladá minister pôdohospodárstva P. Koncoš.

Informácia k otázke žiadostí Rómov - občanov SR o politický azyl vo Fínskej republike a zavedeniu vízového režimu pre občanov SR.
Predkladá minister zahraničných vecí SR E. Kukan.

Správa o príprave Integrovaného plánu regionálneho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Predkladá podpredseda vlády SR Pál Csáky.

* * *

Vláda zobrala na vedomie Informáciu k otázke žiadostí Rómov - občanov SR o politický azyl vo Fínskej republike a zavedeniu vízového režimu pre občanov SR. Materiál predložil minister zahraničných vecí E. Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predloženým návrhom zákona sa sledujú tri základné ciele.
Prvým je úprava a doplnenie ustanovení o hypotekárnom bankovníctve, najmä v záujme zvýšenia dostupnosti hypotekárnych úverov pre väčší okruh občanov (fyzických osôb) a v záujme zvýšenia právnej istoty zmluvných strán pri hypotekárnych obchodoch. Za tým účelom sa navrhuje poskytovať občanom - poberateľom hypotekárneho úveru - štátny príspevok na zníženie úrokov platených z hypotekárnych úverov a upraviť ustanovenia, ktoré by mali odstrániť nevýhodné postavenie hypotekárnych bánk pri poskytovaní hypotekárnych úverov na účely bývania.
Ďalším z cieľov je zabezpečiť poskytovanie vzájomnej právnej pomoci týkajúcej sa bankového tajomstva v prípadoch, ak takáto požiadavka vyplýva z medzinárodných zmlúv, ktorými je alebo v budúcnosti bude Slovenská republika viazaná.
Tretím z cieľov je ochrana klientov bánk a pobočiek zahraničných bánk a predchádzanie vzniku negatívnych javov v bankovom sektore, ako aj rozšírenia možností riešenia dôsledkov po prípadnom vzniku negatívnych javov v jednotlivých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk. Dosiahnuť sa to má najmä úpravou ustanovení o požiadavkách na podnikanie bánk a pobočiek zahraničných bánk, zvýšením zodpovednosti členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov bánk a úpravou ustanovení, ktoré umožnia účinnejší výkon bankového dohľadu.
V predloženom návrhu sa upresňujú tiež ustanovenia, ktoré majú zabrániť vykonávaniu bankovej činnosti nebankovými subjektami, nakoľko takéto subjekty nepodliehajú pravidlám obozretného podniknia a bankovému dohľadu Národnej banka Slovenska.
Vláda SR zároveň schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a guvernér Národnej banky Slovenska Vladimír Masár.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
Návrh zákona je dôležitým krokom k približovaniu nášho práva k právu Európskej únie. Významne prospieva k ochrane spotrebiteľa, ale aj k voľnému pohybu tovaru v spoločnom trhu.
Zákon umožní vytvoriť prostredie liberálnejšieho uvádzania výrobkov do obehu výrobcami bez potreby zásahov štátnych orgánov do rozhodovania výrobcov o tom, ktoré výrobky ponúknu spotrebiteľovi. Na druhej strane zákon núti výrobcov venovať pozornosť kvalite a bezpečnosti výrobkov, lebo za škodu spôsobenú vadným výrobkom budú výrobcovia zodpovedať objektívne, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti a zavinenie škody.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady SR č. 72/1995 Z.z. a poverila predsedu vlády predložiť návrh skupiny poslancov na ďalšie ústavné prerokovanie.
Cieľom návrhu skupiny poslancov je prostredníctvom novely zákona o Slovenskej informačnej službe vytvoriť možnosti na využívanie spravodajských metód v boji s organizovaným zločinom a vytvoriť lepšie podmienky na spoluprácu Slovenskej imformačnej služby s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Materiál predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov.
Predložený návrh zákona upravuje podmienky pre uplatnenie nárokov oprávnených osôb, rozsah a spôsob odškodnenia a príslušnosť ústredného orgánu štátnej správy na konanie o poskytnutí odškodnenia.
Návrh zákona súvisí s doposiaľ vydanými rehabilitačnými a odškodňovacími predpismi, ktoré boli prijaté po novembri 1989 a neriešili problematiku deportácie osôb počas druhej svetovej vojny do nacistických koncentračných táborov.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so Správou o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1997. V súlade s článkom 64 Európskej dohody o pridružení ministerka financií SR predloží správu Komisii Európskej únie.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave nedoplatkov na daniach a cle k 31.12.1998.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR schválila návrhy zmlúv o zabezpečení vysporiadania časti pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii formou naturálneho plnenia a to dodávkami elektrickej energie, jadrového paliva, čierneho energetického uhlia a vývozom vyhorelého jadrového paliva uzatvorených v zmysle paragrafu 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi Ministerstvom financií SR a Slovenskými elektrárňami, a.s.. Vláda zároveň splnomocnila ministerku finacií príslušné zmluvy podpísať.
Materiál do vlády predložila ministerka financií SR.

Vláda SR odložila na svoje najbližšie rokovanie materiál Strednodobá koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky (strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska).
Materiál predložil na rokovanie vlády vicepremiér I. Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o prijatých rezortných opatreniach na hospodárne a efektívne vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 1999 v nadväznosti na Program hospodárnosti schválený uznesením vlády SR č. 852/1998.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR odsúhlasila použitie 18,677 miliónov slovenských korún z rezervy vlády na krytie nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce vykonané na základe rozhodnutia ústrednej, krajských a okresných protipovodňových komisií a na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných výdavkov zamestnancov rozpočtových kapitol podľa príslušnej prílohy vládneho uznesenia. Vláda zároveň uvoľnila 43,048 miliónov Sk na krytie jednorázového príspevku 30 tisíc Sk občanom, ktorým bola na domoch a bytoch spôsobená škoda vyššia ako 100 tisíc Sk. Vláda ďalej uvoľnila 36,896 mil Sk na krytie 50 percent škôd spôsobených povodňami na miestnych komunikáciach, chodníkoch, mostoch a lávkach podľa prílohy uznesenia.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o vodohospodárskej spolupráci na hraničných vodách a odporučila prezidentovi Slovenskej republiky splnomocniť ministra pôdohospodárstva na podpis Zmluvy s výhradou ratifikácie.
Predseda vlády SR po podpise predloží Zmluvu NR SR na vyslovenie súhlasu. Po vyslovení súhlasu NR SR minister zahraničných vecí vykoná príslušné opatrenia.
Materiál predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Protokolom o rovnako platnom šesťjazyčnom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, prijatom v Montreale dňa 1.10.1998.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Protokolom o zmene Dohovoru o medzinárodnom letectve prijatom v Montreale dňa 1. 10. 1998. Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi Slovenskej republiky ratifikovať tento protokol.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh realizácie projektov financovania nákladov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v celkovej hodnote 2,2 mil. USD na investičné akcie v objekte Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Moskve a Spoločenského domu pri zastupiteľskom úrade SR v Moskve a na prenájom objektu Generálneho konzulátu v St. Peterburgu, a to za účelom zníženia zadĺženosti Ruskej federácie voči SR.
Návrh realizácie predmetných projektov formou vysporiadania časti pohľadávky SR voči Ruskej federácii vo výške 2,2 mil. USD jej kapitalizáciou predstavuje možnosť uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu nehnuteľností v Ruskej federácii, t.j. znehodnotenie nehnuteľností, ktorých vlastníkom je SR.
Zároveň nie je zanedbateľná, v prípade realizácie uvedených projektov, ani možnosť oživenia slovenského exportu v niektorých komoditách, ktoré budú použité na uvedený účel.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Koncepciu rozvojovej pomoci poskytovanej Slovenskou republikou do zahraničia. Koncepcia sa bude realizovať v rámci práce Medzirezortnej komisie pre koordináciu zahraničnej rozvojovej pomoci a spoluprácu, ktorá bola zriadená ako poradný orgán ministra zahraničných vecí pre oblasť zahraničnej pomoci. Predkladaná koncepcia sa zaoberala vládnou rozvojovou pomocou, ktorá by sa mala stať významným nástrojom slovenskej zahraničnej politiky a výrazom aktívneho zapojenia sa do skupiny vyspelých demokratických štátov.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila vymenovanie profesionálnych vojakov do hodnosti generálmajora a poverila predsedu vlády SR predložiť návrh vlády prezidentovi Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie SR na 3. konferencii OSN o mierovom využití vesmíru UNISPACE III vo Viedni v dňoch 19. - 30. júla 1999.
Vláda SR vymenovala vedúceho delegácie SR a jeho zástupcov na uvedenej konferencii a schválila smernicu pre postup delegácie SR. Vláda SR uložila ministrovi školstva SR a ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť prípravu účasti delegácie na konferencii UNISPACE III.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na usporiadanie 9. konferencie európskych ministrov zodpovedných za šport v roku 2000 v Slovenskej republike.
Pod názvom "S čistým a zdravým športom do 3. tisícročia" sa v dňoch 17. a 18. mája 2000 v Bratislave uskutoční konferencia európskych ministrov zodpovedných za šport.
Hlavnými témami konferencie, ktorú organizuje Výbor pre rozvoj športu Rady Európy v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, sú: boj proti dopingu, šport ako prostriedok posilnenia sociálnej súdržnosti i a šport a jeho vzťah k životnému prostrediu.
Účastníkmi konferencie budú zástupcovia členských krajín Rady Európy, stálych pozorovateľov RE, UNESCO, významných medzinárodných športových organizácií, napr. Medzinárodného olympijského výboru, Asociácie medzinárodných športových federácií, Európskych olympijských výborov, Európskych mimovládnych športových organizácií a pod.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o spolupráci v oblasti školstva.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Ministerstva zdravotníctva SR na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej v Kuvajte dňa 18. decembra 1979.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Záznam o vývoji v oblasti privatizácie ("track record"). Tento materiál sa zaoberá minulosťou, súčastnosťou a budúcnosťou privatizačného procesu v SR z pohľadu procedurálneho a právneho.
Materiál predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala "Návrh na zmenu znenia uznesenia vlády SR č. 401 z 9.6.1998 ku koncepcii kolektívnej ochrany obyvateľstva Slovenskej republiky ukrytím do roku 2001"
Predložený materiál rieši zosúladenie navrhovanej zmeny znenia bodu B.2. uvedeného uznesenia vlády SR so zákonom Národnej rady SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 6/1999 Z.z. o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu ako i so zákonom Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Navrhované riešenie pozostáva zo zmeny vo vyčleňovaní rozpočtových prostriedkov na realizáciu koncepcie kolektívnej ochrany obyvateľstva SR ukrytím do roku 2001 z pôvodného znenia "pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky" na navrhované znenie "pre rozpočtové kapitoly krajských úradov".
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu uloženú ministrovi vnútra SR v uznesení vlády SR č.68 z 27.1.1999 k návrhu plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, výhľadový plán legislatívnych úloh vlády SR na roky 2000 - 2002 v časti A.1. na mesiac máj pod poradovým č. 15. Ide o vypracovanie a predloženie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 381/1997 Z.z. O cestovných dokladoch.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a schválila zrušenie úlohy, uvedenej v bode 36 v mesiaci máj 1999 v pláne práce vlády SR na rok 1999, "Návrh zabezpečenia potrieb a rozvoja Vrtuľníkového útvaru Prezídia Policajného zboru SR".
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a schválila zrušenie úlohy, uvedenej pod poradovým č. 20 v mesiaci jún 1999 v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, "Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z.". Umožnenie pružnejšieho spôsobu pri vydávaní prílohy zákona o Liečebnom poriadku - Zoznamu liekov, ktorý mal byť zmeny obsahom zmeny Ústavy, bude legislatívne riešený v novele zákona č. 98/1995 Z.z. O liečebnom poriadku.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 1999, schváleného uznesením vlády SR č.74/1999 a na zrušenie bodu E.6. uznesenia vlády SR č. 217/1998 o pravidelnom každoročnom informovaní o stave projektu reštrukturalizácie správy letísk v SR a o rozvoji leteckej dopravy do roku 2001.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka

Vláda SR prerokovala "Návrh na zrušenie bodu A.1 C.2 a C.3 uznesenia vlády SR č. 320 zo dňa 28.4.1998" k návrhu na zriadenie stálej divadelnej scény v meste Trenčín, ktoré predložila na rokovanie vlády ministerka financií SR.
V prerokovanom materiáli boli zohľadnené návrhy ministra ministra kultúry SR a ministra obrany SR na zrušenie uvedených bodov cit. uznesenia vlády SR a odstúpenie od zámeru zriadiť stálu divadelnú scénu v meste Trenčín formou transformácie Armádneho umeleckého súboru.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 27 stanovenú ministrovi hospodárstva na mesiac jún uznesením vlády SR č. 74/1999 k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a schválila účasť delegácie SR na 21. Generálnej konferencii pre váhy a miery, ktorá sa uskutoční v Paríži v dňoch 11. - 15.októbra 1999 a súhlasila s navrhovaným postojom, ktorý má delegácia zaujať. Vymenovala vedúceho delegácie Petra Kneppa, riaditeľa Slovenského metrologického ústavu a splnomocnila predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vymenovať ďalších členov delegácie.
Materiál predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR zriadila Radu vlády SR pre regionálnu politiku a schválila štatút jej činnosti. Za predsedu Rady vlády SR pre regionálnu politiku vymenovala Pála Csákyho, podpredsedu vlády SR.
Materiál predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o príprave Integrovaného plánu regionálneho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky. Tento dokument je dôležitou podmienkou čerpania prostriedkov z programu Európskej únie Phare 2000 na podporu regionálneho a sociálneho rozvoja.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a schválila Výročnú správu za rok 1998 a plán činnosti na rok 1999 Fondu detí a mládeže.
Účelom predloženého materiálu bolo posúdiť vykonávanie správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky a jeho používanie na podporu činností v prospech detí a mládeže. Ďalej prijatie navrhnutých opatrení na zlepšenie činnosti, ktoré sú súčasťou plánu činnosti na rok 1999.
Správu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh ministra spravodlivosti SR na zvolenie 22 sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia. Jednu z nich, z Okresného súdu Bratislava I, neodporučila zvoliť z dôvodu jej invalidity, ktorá jej neumožňuje vykonávať funkciu sudkyne. V ďalších 21 prípadoch vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť návrh Národnej rade Slovenskej republiky s pozitívnym odporúčaním.
Ide o sudcov, ktorí boli NR SR 13. septembra 1995 zvolení do funkcie sudcu na štvorročné volebné obdobie.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Priebežnú správu o stave a výsledkoch slovensko - maďarského rokovania vládnych delegácií o vykonaní rozsudku Medzinárodného súdneho dvora (MSD) z 25. septembra 1997 vo veci Sústavy vodnách diel Gabčíkovo-Nagymaros. Správa informuje o priebehu a výsledkoch doterajších rokovaní. Vláda SR schválila postup delegácie vlády SR a potvrdila zásady ďalšieho postupu. Rokovania sa majú viesť naďalej dobromyseľne a v súlade s rozsudkom MSD presadzovať, aby boli splnené všetky zmluvy o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros z roku 1977. Rokovania zatiaľ k takým výsledkom nedospeli.
Materiál predložil vedúci delegácie vlády SR a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Dominik Kocinger.

Na návrh vlády SR minister školstva M. Ftáčnik z rokovania vlády stiahol materiál Návrh na riešenie krízovej situácie v školstve - úhrada neuhradených faktúr v kapitolách krajských úradov. Materiál bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí vlády.

Vláda SR prerokovala Dodatok č.1 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 1999.
Materál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu z Ministerskej konferencie k Paktu stability pre juhovýchodnú Európu dňa 10. júna 1999 v Kolíne.
Hlavným cieľom Paktu stability je prispieť v krajinách juhovýchodnej Európy k posilneniu mieru, demokracie, rešpektovania ľudských práv a hospodárskej prosperity, ako aj dosiahnuť stabilitu celého regiónu.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave majetkového vyrovnania vo vojenskom obvode Javorina.
Správu predložil minister obrany SR Pavol Kanis

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál "Zabezpečenie certifikácie eradikácie detskej obrny v SR, ako súčasť certifikácie eradikácie detskej obrny v Európskom regióne SZO".
Vzhľadom na dlhodobo priaznivú epidemiologickú situáciu a ďalšie skutočnosti možno konštatovať, že na Slovensku bola detská obrna eradikovaná a cirkulácia divého vírusu bola prerušená.
Zástupcovia SZO skonštatovali, že Slovensko je jedna z prvých európskych krajín, v ktorých sa detská obrna nevyskytuje. Slovensko však túto skutočnosť musí Európskej komisii pre certifikáciu eradikácie detskej obrny dokázať konkrétnymi výsledkami získanými na základe vykonávania surveillance detskej obrny a podľa štandardov uvedených v predkladacej správe.
Materiál predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala Informáciu o účasti Slovenskej republiky v programoch Európskych spoločenstiev v oblasti kultúry MEDIA II, Kaleidoscope, Raphael a Ariane za rok 1998 a zobrala ju na vedomie.
Informáciu predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a záveroch zahraničnej pracovnej cesty ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tibora Šagáta na 6. konferencii európskych ministrov zdravotníctva v dňoch 21. - 24. apríla 1999 v Aténach.
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 k návrhu opatrení na zabezpečnie ochrany majetku štátu v podmienkach Ministerstva hospodárstva SR
Vláda SR konštatovala, že Ministerstvo hospodárstva SR úlohy vyplývajúce z predmetného uznesenia priebežne plní a zabezpečuje na úrovni ministerstva, ako aj v organizáciách v jeho pôsobnosti.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov z vykonaných kontrol k návrhu opatrení na zabezpečenie ochrany majetku štátu.
Správu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 v podmienkach MV SR s tým, že Ministerstvo vnútra SR priebežne plní úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády SR č. 107 z 10.2.1999.
Správu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 v rezorte Ministerstva obrany SR.
Vláda SR konštatovala, že rezort MO SR úlohy vyplývajúce z predmetného uznesenia priebežne plní a zabezpečuje z hľadiska ich trvalej platnosti na úrovni ministerstva, ako aj v organizáciách v jeho pôsobnosti.
Správu predložil minister obrany SR Pavol Kanis

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 v podmienkach Ministerstva školstva SR.
Prijaté opatrenia vytvárajú predpoklady pre odstránenie zistených nedostatkov a nápravu v oblasti hospodárnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, obstarávania a hospodárneho nakladania s majetkom štátu.
Správu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Vláda SR konštatovala, že Ministerstvo zdravotníctva SR úlohy vyplývajúce z predmetného uznesenia splnilo v stanovenom termíne a priebežne zabezpečuje ich plnenie na úrovni ministerstva, ako aj v organizáciách v jeho pôsobnosti.
Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami hospodárenia bol prijatý rad opatrení na úrovni zdravotníckych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Okrem uvedených opatrení prijalo MZ SR opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vrátane uplatnenia personálnych zmien, resp. odstúpenia výsledných materiálov orgánom činným v trestnom konaní.
Správu predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 v podmienkach Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR
Vláda SR konštatovala, že Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR úlohy vyplývajúce z predmetného uznesenia priebežne plní a zabezpečuje z hľadiska ich trvalej pôsobnosti na úrovni ministerstva.
Správu predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.
Správu predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňák

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Správu predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 v pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR.
Správu predložil predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Martin Hudoba

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 v pôsobnosti Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR.
Správu predložil predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR Milan Rajčák

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 v pôsobnosti Protimonopolného úradu SR.
Správu predložil predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 v pôsobnosti Správy štátnych hmotných rezerv SR.
Účinnosť prijatých opatrení vytvára v podmienkach SŠHR SR trvalé predpoklady na zabezpečenie kontroly a ochrany majetku štátu.
Správu predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Odzgan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona NR SR č. 386/1996 Z.z.
Podľa návrhu zákona sa do procesu stavbeného sporenia vracia kategória fondotvorných tzv. PRIATEĽSKÝCH SPORITEĽOV. Súčasne sa okruh stavebných sporiteľov rozšíri o právnické osoby, ktoré budú môcť uzavrieť so stavebnými sporiteľňami zmluvy o stavebnom sporení a na oživenie bytovej výstavby využiť spoločný fond stavebného sporenia.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na udelenie súhlasu vlády SR k podpisu Letters of Comfort k uskutočneniu finančných transakcií na zabezpečenie dodávok pre Ministerstvo obrany Indie.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Černák

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o povodniach na slovenských tokoch v júni 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd.
Vláda SR schválila kvantifikáciu nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a škôd spôsobených touto živelnou pohromou. Škody pri povodniach dosiahli výšku 1 583,8 mil. Sk. Celkové náklady na záchranné práce boli vyčíslené na 12,9 mil. Sk a náklady na zabezpečovacie práce na 5.8 mil. Sk.
Štátny rozpočet sa bude podieľať na krytí nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a podľa svojich možností aj na odstraňovaní škôd na majetku občanov, obcí a štátu.
Správu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 7. júla 1999
     M. Lengyel, hovorca predsedu vlády SR.