Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 14. júla 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 44. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský /ZPC/, minister obrany SR Pavol Kanis, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Príprava stanoviska vlády Slovenskej republiky k požiadavkám Snemu Konfederácie odborových zväzov
Návrh predkladá podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Návrh na odvolanie RNDr. Jarmily Jánošovej z funkcie vedúcej úradu Ministerstva kultúry SR
Návrh predkladá minister kultúry SR Milan Kňažko

Návrh na systémové uplatnenie ingerencií štátu pri uplatňovaní zásad financovania a nákupu poľnohospodárskych plodín
Návrh predkladá minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Návrh východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000
Návrh predkladá ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Návrh Legislatívneho zámeru na vypracovanie novelizácie Ústavy Slovenskej republiky
Návrh predkladá podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Návrh na vymenovanie náhradníkov stálych zástupcov v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR
Návrh predkladá podpredseda vlády SR pre ekonomiku
                a predseda RHSD SR Ivan Mikloš

Správa o činnosti SPP, š.p. súvisiacej s riešením získania akcií Nafta, a.s. Gbely a Nafta Trade, a.s.
Správu predkladá minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Návrh ďalšieho postupu v prípade Nafta Gbely
/materiál je dôverný/
Návrh predkladá minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

* * *

Vláda SR prerokovala Strednodobú koncepciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky (strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska).
Materiál "Strednodobá koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky (strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska)" je jedným zo zásadných priebežne spracovávaných dokumentov, v ktorých sa v trhových podmienkach ekonomiky Slovenska premietajú požiadavky Európskej komisie na vstup do Európskej únie.
Cieľom materiálu je na základe objektívneho posúdenia východiskovej pozície Slovenskej ekonomiky vytýčiť smery, stanoviť spôsoby, zvoliť, ako aj zdokonaliť vhodné nástroje riadenia a prijať doplňujúce opatrenia so zámerom zabezpečiť stabilitu vývoja a následné také oživenie dynamiky ekonomického vývoja, ktoré dosiahne štádium moderného prosperujúceho demokratického štátu.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia NR SR č. 226/1999 k schválenému zákonu o štátnom rozpočte SR na rok 1999.
Opatrenia sa týkajú koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR, transformácie sociálnej sféry a zákonov riešiacich posilnenie príjmov štátneho rozpočtu.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a v zmysle stanoviska Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh zákona o geologických prácach a o geologickej štátnej správe (geologický zákon).
Základnými prioritami návrhu nového zákona je predovšetkým presné definovanie geologických prác, osobitná úprava oprávnení vykonávať geologické práce, úprava odbornej spôsobilosti, určovanie prieskumných území, ustanovenie práv a povinností držiteľov prieskumných území a úprava sadzieb poplatkov za prieskumné územia.
Návrh zákona o geologických prácach a o geologickej štátnej správe (geologický zákon) by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 1999.
Návrh zákona predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Súčasný stav riešenia problému dátovej reprezentácie dátumu pri prechode do roku 2000.
Materiál pre rokovanie bol pripravený pracovnou skupinou Rady vlády SR pre informatiku. Vláda SR uložila predsedovi Rady vlády SR pre informatiku priebežne usmerňovať a koordinovať aktivity pre zabezpečenie prechodu do roku 2000.
Informáciu predložil predseda Rady vlády SR pre informatiku a minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala a schválila text východiskovej, druhej a tretej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a poverila ministra zahraničných vecí predložiť tento materiál príslušnému výboru OSN. Vypracovanie následných správ k uvedenému medzinárodnoprávnemu dokumentu bolo uložené Ministerstvu zahraničných vecí SR.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu prípravy Medzinárodného roka starších ľudí, jeho realizácii v podmienkach Slovenskej republiky a návrh na zmenu zloženia Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť na rokovanie NR SR Správu o priebehu prípravy Medzinárodného roka starších ľudí, jeho realizácii v podmienkach Slovenskej republiky.
Správu predložil minister práce sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie koncepčné zameranie technickej politiky priemyselných odvetví do roku 2003.
Koncepcia nadväzuje na stratégiu zámerov krajín EÚ posilniť národné inovačné politiky, a tým vytvoriť základné predpoklady konkurenčnej schopnosti SR v rámci celosvetového trhového priestoru. Okrem programového zamerania výskumu a vývoja, koncepcia technickej politiky v priemyselných odvetviach SR obsahuje stratégiu prípravy nových úloh rozvoja vedy a techniky v strednodobom horizonte. Realizácia zámerov koncepcie sa opiera o komplexnú podporu ďalších nástrojov, najmä normotvornej činnosti, skúšobníctva, certifikácie a ochrany priemyselného a duševného vlastníctva. Zvýšená pozornosť je venovaná medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, najmä zapojeniu sa do 5. Rámcového programu výskumu a vývoja, ktorý EÚ pripravuje na obdobie rokov 1999 - 2002.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas Majstrovstiev sveta v motokrose v roku 1999 v Slovenskej republike.
Vláda SR súhlasila s vyčlenením osemdesiatich vojakov Armády SR, ktorí budú zabezpečovať verejný poriadok počas Majstrovstiev sveta v motokrose GRAND PRIX SLOVAKIA 1999 v čase 17. júla až 18. júla 1999 v podriadenosti Policajného zboru.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Prehľad o vydaných zárukách štátneho rozpočtu a potencionálnych rizikách za nesplácané úvery.
Materiál obsahuje aktualizované informácie o predpokladaných úhradách zo štátneho rozpočtu za podnikateľov, ktoré vyplývajú z prevzatých štátnych záruk, ako aj analýzu rizík štátneho rozpočtu a niektoré neriešené riziká z ďalších úverových vzťahov podnikateľských subjektov bez štátnych záruk.
Prehľad predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schálila návrh na zrušenie úlohy Ministerstva školstva SR: Finančné a vecné riešenie úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila štatút Rady vlády SR pre informatiku.
Uvažovaným prevodom kompetencií v oblasti informatiky zo Štatistického úradu SR na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sa vytvárajú nové podmienky pre činnosť rady.
Materiál predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala a schválila Účtovnú závierku k 31. 12. 1998, rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 1998 a rozpočet Slovenského pozemkového fondu na rok 1999.
Slovenský pozemkový fond v roku 1998 dosiahol pozitívne výsledky pri plnení úloh vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov na úseku poľnohospodárskych a lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, respektíve vlastnícky nedoložených, pri plnení reštitučných povinností na úseku poľnohospodárstva, kde povinnou osobou je štát, pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom, vrátane záhradkárskych osád, ako aj pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s privatizáciou štátnych poľnohospodárskych podnikov.
Vo finančnom vyjadrení možno vyzdvihnúť najmä skutočnosť, že podľa platných právnych predpisov v priebehu uplynulého roka odviedol do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva finančný objem 56 267 tis. Sk a pre oprávnené osoby v rámci plnenia reštitučných nárokov bola v priebehu roka poskytnutá finančná náhrada formou hotovosti v objeme 100 026 tis. Sk.
Popri uvedených finančných ukazovateľoch fond dosiahol koncoročný výsledok hospodárenia v objeme 162 472 tis. Sk, z ktorého odvádza podľa schváleného rozdelenia hospodárskeho výsledku vládou SR do štátnych fondov rezortu pôdohospodárstva finančný objem 100 000 tis Sk.
Materiál predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č.2 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 1999.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o návšteve ministra zahraničného obchodu a európskych záležitostí Fínskej republiky Kimmo Sasiho v SR 9. júna 1999.
Vláda SR konštatovala, že návšteva fínskeho predstaviteľa v SR pred prevzatím predsedníctva v EÚ vytvorila vhodný priestor na prezentáciu integračných priorít SR a predstavenie stavu prípravy SR na začatie priamych rokovaní o členstve v EÚ.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch projektu na obnovu krytu 4. bloku havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne, na ktorom sa okrem 25 štátov sveta podieľa SR v rámci medzinárodnej solidarity čiastkou 500 tis. EURO.
Podnikatelia zo Slovenska, ktorí majú záujem zapojiť sa do realizácie projektu na obnovu krytu havarovaného bloku Černobyľskej jadrovej elektrárne, získajú aktuálne informácie cez internet na adrese: http//www.ebrd.com.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o súčasnom stave prípravy vstupu strategického partnera do Slovenských telekomunikácií, a. s.
Vláda SR uložila ministrovi dopravy informovať pravidelne o postupe výberu strategického partnera ST, a.s.
Informáciu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov pri zabezpečovaní ochrany majetku štátu.
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o uskutočnených opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolami vykonanými podľa uznesenia vlády SR č. 107 z 10.2.1999.
Vykonanými kontrolami bolo v rozpočtovej kapitole preverené hospodárenie s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, nakladanie s majetkom štátu, nakladanie s majetkom štátu v podnikateľskej sfére a dodržiavanie zákona č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstrávaní v znení neskorších predpisov.
Kontrolami bolo zistené porušovanie zákona o verejnom obstarávaní. Dotknuté organizácie prijali opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami. Opatrenia boli prijaté v personálnej oblasti a novelizovaním interných predpisov.
Správu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o opatreniach uskutočnených na nápravu nedostatkov zistených na Ministerstve zahraničných vecí SR pri kontrole zabezpečenia ochrany majetku štátu.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o uskutočnených opatreniach na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom štátu a dodržiavania zákonom stanoveného postupu pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác v organizáciách rezortu kultúry za rok 1998.
Výsledky plnenia úloh preukázali, že kontrolované subjekty v určených lehotách predložili odboru rezortnej kontroly MK SR prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Z celkového počtu 24 kontrolovaných subjektov neboli v 4 prípadoch prijaté opatrenia dostatočne adresné, konkrétne a terminované, na základe čoho boli vrátené na prepracovanie, resp. doplnenie.
Informáciu preložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Pálovi Csákymu.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR M. Dzurindu poveriť predsedu vlády oznámiť stanovisko vlády predsedovi NR SR.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Návrh legislatívneho zámeru na vypracovanie novelizácie Ústavy SR /ústavnoprávny základ pre plnenie záväzkov, ktoré prevzala SR uzavretím Európskej dohody/.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.
Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie náhradníkov stálych zástupcov vlády v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR.
Vláda SR vymenovala ministra zdravotníctva SR Tibora Šagáta a ministerku pre správu a privatizáciu národného majetku SR Máriu Machovú, za náhradníkov stálych zástupcov vlády v RHSD SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a predseda RHSD SR Ivan Mikloš.

Vláda SR odvolala RNDr. Jarmilu Jánošovú z funkcie vedúcej úradu Ministerstva kultúru SR s účinnosťou od 1. septembra 1999 na základe vlastnej žiadosti.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR zobrala na vedomie Stanovisko RHSD SR k Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 1998 a prognózu vývoja na 1. polrok 1999.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a generálny sekretár RHSD SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o situácii v Slovnaft, a. s. Bratislava.
Cieľom predloženého materiálu je poskytnúť aktuálnu informáciu o postupe pri hľadaní strategického partnera, ako aj o ďalšom rozvoji Slovnaft, a.s. Bratislava.
Vláda SR nemá námietky k navrhovanému postupu pri hľadaní strategického partnera do Slovnaft, a.s. Bratislava.
Vláda SR žiada prezidenta FNM SR, predložiť návrh dohody medzi FNM SR a Slovintegra, a.s. o konečnom vysporiadaní vzťahov na rokovanie vlády.
Návrh predložil ako iniciatívny dodatočne na rokovanie vlády minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR vzala na vedomie materiál Príprava stanoviska vlády SR k požiadavkám Snemu KOZ.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš.

Vláda SR schválila Návrh na systémové uplatenie ingerencií štátu pri uplatňovaní zásad financovania a nákupu poľnohospodárskych plodín a tvorby zdrojov poľnohospodárskych podnikov.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR sa zaoberala Návrhom východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000.
Vláda SR bude o tomto materiáli rokovať ešte v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR zobrala na vedomie Správu o činnosti SPP, š.p. súvisiacu s riešením získania akcií Nafta, a.s. Gbely a Nafta Trade, a.s.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a odsúhlasila Návrh ďalšieho postupu v prípade Nafta, a.s. Gbely.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 14. júla 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.