Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 4. augusta 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 46. riadnej schôdzi, rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí sú prítomní všetci členovia vlády SR.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Správa o aktuálnom stave vlastníckych vzťahov k akciám Nafta, a.s. Gbely
Predkladá minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy plukovníkovi Ing. Ivanovi Bellovi
Predkladá minister obrany SR Pavol Kanis

Správa o povodniach na vodných tokoch v SR v júli 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd
Predkladá minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 609 z 7. júla 1999 k Správe o povodniach na slovenských tokoch v júni 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd
Predkladá minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Smernica k príprave a realizácii programu PHARE v SR na obdobie 2000 - 2006
Predkladá podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh dohody o reciprocite v účasti výskumných subjektov Európskej únie na výskumných programoch a projektoch v Slovenskej republike
Predkladajú minister školstva SR Milan Ftáčnik
            a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh na zabezpečenie zisťovania polychlórovanch dibenzo-p-dioxínov, polychlórovaných dibenzofuránov a planárnych polychlórovaných bifenylov /PCB/ v potravinách a v ostatných zložkách životného prostredia
Predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Návrh na vyslanie slovenských expertov do Kosova ako dobrovoľných koordinátorov a expertov OSN prostredníctvom Programu OSN pre rozvoj /UNDP/
Predkladajú minister hospodárstva SR Ľudovít Černák
            a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh Stanoviska vlády SR k požiadavkám Snemu Konfederácie odborových zväzov SR
Návrh predkladá podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Rokovanie o nasledovných bodoch bolo prerušené:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Z. z. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
Návrh zákona o príspevku na bývanie
Predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
          Peter Magvaši

Z programu rokovania boli odložené:

Návrh Programu podpory rozvoja bytovej výstavby realizovanej formou poskytovania bankových záruk za úvery
Predkladá minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Návrh Harmonogramu zahraničných pracovných ciest a zahraničných prijatí ústavných činiteľov SR na obdobie júl 1999 - marec 2000
Predkladá minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

* * *

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o aktuálnom stave vlastníckych vzťahov k akciám Nafta, a.s. Gbely.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Novelou zákona o ochrane spotrebiteľa vláda SR v súlade s Programovým vyhlásením vlády sleduje zvýšenie ochrany spotrebiteľských práv.
Návrh zákona prvýkrát v histórii slovenského právneho poriadku definuje dobrý mrav ako spoločenskoprávny fenomén nadväzujúci na zvykové a obyčajné právo, ktoré má na Slovensku hlboké korene.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o správe štátnych hraníc.
Tento zákon má nahradiť zastaralú právnu úpravu z roku 1921. V návrhu zákona sa vymedzuje pôsobnosť štátnych orgánov, práva a povinnosti osôb vykonávajúcich úlohy pri správe štátnych hraníc, práva a povinností vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, ako aj sankcie za nedodržanie povinností ustanovených v zákone.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

* * *

Do programu boli dodatočne zaradené:

Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zdravotným poisťovniam na druhý polrok 1999
Predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Návrh na komplexné dobudovanie Cyklotrónového centra SR
Predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
          a skúškobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerušila rokovanie o:

Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov.
Predkladal minister školstva SR Milan Ftáčnik.

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o registri trestov v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády.
V návrhu sú premietnuté zmeny, ako vyplynuli z poznatkov pri uplatňovaní zákona NR SR č. 237/1993 Z.z. o registri trestov.
Zákon definuje pojem trestného listu, ustanovuje jeho náležitosti ako i náležitosti správy k trestnému listu, obsah a účel odpisu registra trestov a výpisu z registra trestov, rozširuje evidenciu právoplatne odsúdených osôb o evidovanie iných významných skutočností na účely trestného konania (podmienečné zastavenie trestného stíhania), špecifikuje spôsob evidovania právoplatne odsúdených občanov SR cudzozemskými súdmi a rozširuje poskytovanie údajov z evidencie registra trestov aj iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis.
Návrh predložil generálny prokurátor SR Milan Hanzel.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 za obdobie od 1. januára do 30. júna 1999.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na obsadenie dvoch diplomatických miest na oddelení OECD ZÚ SR v Paríži expertmi na finančnú a ekonomickú oblasť.
Návrh špecifikuje požiadavky, ktoré musia experti spĺňať po odbornej stránke, aby mohli plniť náročné úlohy počas prístupového procesu SR do OECD, ako aj po jeho úspešnom zavŕšení a prijatí SR za riadneho člena.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o stave riešenia rómskej problematiky a odsúhlasila návrh uznesenia na uskutočňovanie konkrétnych krokov.
Vláda SR prijala samostané vyhlásenie o rómskej problematike. Podrobnejšiu analýzu situácie a návrh perspektívnych riešení obsahuje Program riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny, ktorý je teraz v medzirezortnom pripomienkovom konaní a po konzultácii s expertmi OBSE, RE a EÚ bude predložený na rokovanie vlády v septembri.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na finančné zabezpečenie zmeny sídla Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, zo Zvolena do Banskej Štiavnice.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu zo 14. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného 14. júna 1999 v Prahe.
Vláda SR zároveň schválila rozhodnutie Rady colnej únie SR a ČR č.18 zo 14. júna 1999. Vláda SR uložila ministrovi zahraničných vecí, ministrovi hospodárstva, ministerke financií a ministrovi pôdohospodárstva zabezpečiť realizáciu úloh uvedených v predmetnom rozhodnutí.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu a výsledkoch 57. zasadnutia Dunajskej komisie, konaného v Budapešti 13. - 22. apríla 1999 a koncepciu účasti SR v práci Dunajskej komisie do roku 2005. Dunajská komisia sa zaoberala súčasným stavom režimu slobody plavby na juhoslovanskom úseku Dunaja a hľadala cesty pre opätovné zavedenie režimu slobodnej plavby. Zaoberala sa tiež súborom otázok navigačného, hydrotechnického, hydrometeorologického, právneho, organizačného a finančného charakteru a prijala zodpovedajúce rozhodnutia.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 7. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o mokradiach.
7. zasadnutie Konferencie zmluvných strán sa konalo v San José na Kostarike v dňoch 10. - 18 mája 1999. Konferencia zmluvných strán zhodnotila vývoj a plnenie dohovoru za uplynulé trojročné obdobie a schválila rezolúcie a odporúčania týkajúce sa ďalšieho rozvoja dohovoru, ako aj plán práce na roky 2000 - 2002.
Slovenská republika bola pre nasledujúce trojročné obdobie zvolená za jedného zo štyroch reprezentantov zjednoteného európskeho regiónu v Stálom výbore dohovoru.
Vláda uložila zainteresovaným rezortom zapracovať výsledky zasadnutia do Programu starostlivosti o mokrade Slovenska a predložiť jeho aktualizovanú verziu v decembri 1999 na rokovanie vlády SR.
Materiál predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom MF SR na zmenu gestora úloh, zmenu termínu plnenia úloh a zrušenie úloh vyplývajúcich pre MF SR z Plánu práce vlády SR na rok 1999 a Projektu realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky v zmysle pripomienok Sekcie hospodárskej politiky Úradu vlády SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o dôvodoch nerealizovania zápožičky kŕmnej kukurice zo zásob štátnych hmotných rezerv.
Na základe analýzy upresnených aktualizovaných bilancií kukurice na domácom trhu prehodnotených Ministerstvom pôdohospodárstva SR a po rokovaniach so spracovateľmi je predpoklad, že na slovenskom trhu nebude prebytok domácich zdrojov kukurice do novej úrody.
Z tohto dôvodu vláda SR vyjadrila súhlas so zrušením uznesenia vlády SR č. 393/1999 z 12. mája 1999 o uvoľnení kukurice kŕmnej zo zásob štátnych hmotných rezerv pre Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
Návrhl predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Odzgan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 354/1999 k Projektu Rok kresťanskej kultúry na Slovensku a príprava na Veľké jubileum roka 2000.
Týmto návrhom sa menia gestori a termíny aktivít Projektu s vyčíslením finančných prostriedkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu gestora úlohy C.12 z uznesenia vlády SR č 321 zo dňa 28.4.1999.
Ministrovi kultúry bolo v bode C.12 uložené rozpracovať odporúčanie komisie na vytvorenie vhodných podmienok na príjem signálu STV na území Maďarskej republiky. Zmena gestora sa deje na základe žiadosti Ministerstva kultúry, nakoľko rezort kultúry nedisponuje odborníkmi na zabezpečenie tejto úlohy.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 1999.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh rozvojového programu odvetvia geodézie, kartografie a katastra.
Vláda SR vyjadrila súhlas so začatím riešenia vedecko-technického projektu Rozvoj informačných technológií v oblasti geodézie kartografie a katastra od 1.1.2000 financovaného z kapitoly Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Navrhovaný vedecko-technický projekt vychádza z potrieb štátu v oblasti budovania viacúčelového katastra, integrovaných geodetických základov kompatibilných s krajinami EÚ a tvorby štátneho mapového diela technológiami pre geografické informačné systémy.
Návrh predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Kofi Annana v Slovenskej republike 14. - 16. júla 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu Ministerstva školstva SR o uzatvorení rámcového kontraktu medzi Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave a Medzinárodným učebno-vedeckým laserovým centrom Moskovskej štátnej univerzity na nákup unikátneho prístrojového vybavenia a technologických komplexov pre laboratóriá Medzinárodného laserového centra v Bratislave v celkovej výške 15 miliónov USD z prostriedkov dlhu Ruskej federácie voči Slovenskej republike. Rámcový kontrakt sa bude realizovať v rokoch 2000 až 2003.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera v sídle NATO a EÚ /Brusel, 13.7.1999/.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera v Českej republike dňa 7. júla 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR Ľubomíra Fogaša v Nórskom kráľovstve v dňoch 13. - 17. mája 1999.
Správu predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh Stanoviska vlády SR k požiadavkám Snemu Konfederácie odborových zväzov SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Radu Ľudovíta Štúra I. triedy plukovníkovi Ing. Ivanovi Bellovi.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o povodniach na slovenských tokoch v júli 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd.
V júli znovu postihli Slovenskú republiku rozsiahle povodne. Celkove bolo nimi postihnutých 282 obcí. Vláda schválila kvantifikáciu nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a škod spôsobených touto živelnou pohromou. Škody pri povodniach dosiahli výšku 2 317 mil. Sk. Celkové náklady na záchranné práce boli vyčíslené na 30,6 mil. Sk a náklady na zabezpečovacie práce na 15,6 mil. Sk.
Ministrom a prednostom krajských úradov uložila vláda SR zabezpečiť plnenie úloh týkajúcich sa odstraňovania následkov povodní.
Štátny rozpočet SR sa bude podieľať na krytí nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a podľa svojich možností aj na odstraňovaní škôd na majetku občanov, obcí a štátu.
Správu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na pridelenie finančných prostriedkov na riešenie náhradných ubytovacích priestorov pre občanov postihnutých živelnou pohromou v meste Krupina.
Vláda SR zároveň schválila uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 1999 v celkovej čiastke 1,5 mil. Sk s účelovým určením na rekonštrukciu objektu pre ubytovanie postihnutých občanov v meste Krupina.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 609 zo 7. júla 1999 k Správe o povodniach na slovenských tokoch v júni 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Smernicu k príprave a realizácii programu PHARE v SR na obdobie 2000 - 2006.
Návrh smernice predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala Návrh dohody o reciprocite v účasti výskumných subjektov Európskej únie na výskumných programoch a projektoch v SR a vyjadrila s ňou súhlas.
V nadväznosti na účasť slovenských subjektov v Piatom rámcovom programe Európskeho spoločenstva sa umožní recipročná účasť výskumných subjektov EÚ na našich programoch, ktoré zodpovedajú 5. Rámcovému programu za predpokladu, že si pokryjú vlastné náklady a že aspoň jeden spoluriešiteľ bude subjektom Slovenskej republiky.
Návrh predložili minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zabezpečenie zisťovania polychlórovanch dibenzo - p - dioxínov, polychlórovaných dibenzo-furánov a planárnych polychlórovaných bifenylov /PCB/ v potravinách a v ostatných zložkách životného prostredia.
Vláda SR prijala uznesenie, ktorým sa má zabezpečiť zisťovanie obsahu týchto látok v potravinách a v ostatných zložkách životného prostredia.
Predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala Návrh na komplexné dobudovanie Cyklotrónového centra SR.
Vláda SR súhlasila s komplexným dobudovaním Cyklotrónového centra SR formou dodávky objektu a technológií na kľúč z prostriedkov dlhu Ruskej federácie voči Slovenskej republike.
Vláda SR poverila predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúškobníctvo SR komplexne dobudovať Cyklotrónové centrum SR do 31. decembra 2003.
Vláda SR uložila ministerke financií zabezpečiť priebežné financovanie projektu Cyklotrónového centra SR, v rámci pohľadávok SR voči Ruskej federácii.
Predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúškobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zdravotným poisťovniam na druhý polrok 1999.
Návrh predkladal minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na vyslanie slovenských expertov do Kosova ako dobrovoľných koordinátorov a expertov OSN prostredníctvom Programu OSN pre rozvoj /UNDP/.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 638 zo 14. júla 1999 k Návrhu na systémové uplatnenie ingerencií štátu pri uplatňovaní zásad financovania a nákupu poľnohospodárskych plodín.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 4. augusta 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.