Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 11. augusta 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 47. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh na viazanie výdavkov rozpočtových kapitol v roku 1999
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Predkladá: ministerka financií SR
           a minister zahraničných vecí SR

Informácia o postupe vo vzťahu ku GSM 1800
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zdravotným poisťovniam na druhý polrok 1999
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh nového upraveného znenia zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na riešenie krízovej situácie v školstve - úhrada neuhradených faktúr v kapitolách krajských úradov
Predkladá: minister školstva SR

Z programu rokovania boli odložené:

Analýza požiarnobezpečnostnej situácie a zhodnotenie stavu plnenia prijatých opatrení
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na personálne obsadenie Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy
Predkladajú: minister kultúry SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 1999
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 305/1999
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Správa o činnosti a hospodárení Štátneho fondu telesnej kultúry, opatrenia na zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentnosti hospodárenia
Predkladá: minister školstva SR

Správa o hospodárení a činnosti Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o hospodárení a účinnosti štátnych fondov v pôsobnosti rezortu pôdohopodárstva SR s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Správa o hospodárení a účinnosti Štátneho fondu zdravia o realizovaných opatreniach na zníženie nákladov na jeho správu
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v I. štvrťroku 1999, so zameraním na kontrolu rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Informácia k analýze siete vysokých škôl, fakúlt a študijných odborov s dôrazom na efektívne využitie kapacít
Predkladá: minister školstva SR

Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Spojených štátoch amerických v dňoch 25. až 28. 5. 1999
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu

Správa o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov z kontroly na zabezpečenie ochrany majetku štátu na Ministerstve financií SR
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR R. Schustera v Rakúskej republike 15. júla
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch účasti vládnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Hospodárskom summite krajín strednej a východnej Európy v Salzburgu v dňoch 30. 6. - 2. 7. 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej konferencie v Bruseli dňa 19. 7. 1999 a bilaterálnych rokovaniach ministra zahraničných vecí s ministrami zahraničných vecí Belgického kráľovstva a Českej republiky
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o výsledkoch činnosti medzinárodných pozorovateľov na voľbe prezidenta SR v roku 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o odhade úrody vybraných plodín podľa stavu k 15. 7. 1999
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Koncepcia jadrovej energetiky SR
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister spravodlivosti SR

* * *

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Strednodobú koncepciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky (strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska).
Materiál "Strednodobá koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky (strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska)" je jedným zo zásadných priebežne spracovávaných dokumentov, v ktorom sa v trhových podmienkach ekonomiky Slovenska premietajú požiadavky Európskej komisie na vstup do Európskej únie.
Cieľom materiálu je na základe objektívneho posúdenia východiskovej pozície Slovenskej ekonomiky vytýčiť smery, stanoviť spôsoby, zvoliť, ako aj zdokonaliť vhodné nástroje riadenia a prijať doplňujúce opatrenia so zámerom zabezpečiť stabilitu vývoja a následné také oživenie dynamiky ekonomického vývoja, ktoré dosiahne štádium moderného prosperujúceho demokratického štátu.
Koncepciu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerušila rokovanie o bode Stratégia ďalšieho postupu v procese decentralizácie a reformy verejnej správy.
Stratégiu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení Projektu realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
Zámery na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky prijaté uznesením vlády SR č. 3 dňa 7. januára 1999, mali za cieľ reagovať na tie problémy, ktoré analýza stavu slovenskej ekonomiky označila za prioritné.
Zámery boli koncipované ako ucelený systémový okruh opatrení, ktorých účinnosť sa bude prejavovať postupne, v závislosti od ich charakteru v kratšom alebo dlhšom období. Predkladané hodnotenie je preto iba priebežným hodnotením zámerov za obdobie I. polroka 1999. Viaceré zásadné riešenia obsiahnuté v zámeroch sú splatné až v II. polroku 1999.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 132/1990 o advokácii.
Predložený návrh zákona rieši problematiku prípravy advokátov, zapisovanie komerčných právnikov do zoznamu advokátov, uznávanie vysokoškolského vzdelania nadobudnutého v zahraničí alebo v minulosti a zefektívňuje činnosť vrcholných orgánov Slovenskej advokátskej komory. Do návrhu sa premietli poznatky širokej advokátskej verejnosti.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel. Návrhom zákona sa nanovo upravuje problematika dotýkajúca sa povinnosti vydavateľov periodických publikácií, neperiodických publikácií odovzdať určeným právnickým osobám povinný výtlačok aj v elektronickej alebo inej forme a súčasne sa upravuje aj okruh právnických osôb, ktorým sa povinný výtlačok alebo povinná rozmnoženina odovzdáva.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona mení a dopĺňa niektoré ustanovenia zákona o štátnej štatistike, ktoré si vyžiadal vývoj štátnej štatistiky v ostatných rokoch pri realizácii koncepcie transformácie štátnej štatistiky.
Návrh predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na zmenu účinnosti vládneho Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona NR SR č. 386/1996 Z. z.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona NR SR č. 386/1996 Z. z.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.
Predložený návrh nariadenia vlády upravuje valorizáciu priemerného zárobku v súvislosti s úpravou náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite v závislosti od zmien vo vývoji miezd.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Program podpory rozvoja bytovej výstavby realizovanej formou poskytovania bankových záruk na úvery.
Poskytovanie bankových záruk rieši jeden z najdôležitejších aspektov podpory rozvoja bytovej výstavby. Prioritou pri tomto programe bude výstavba nájomných bytov určených najmä pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, pre starších občanov ako definitívne bývanie a pre mladších občanov vo forme tzv. štandardných bytov, ktoré im umožnia zakladať rodiny.
Program predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s prevzatím štátnej záruky za fiduciárny úver organizovaný Credit Suisse First Boston. Vypožičiavateľom úveru je Štátny fond cestného hospodárstva.
Pripravovaný úver bude použitý výhradne na výstavbu diaľnic. Týmto krokom vlády sa realizuje druhá etapa modelu financovania prípravy a výstavby diaľníc, určeného na uplatnenie v roku 1999.
Materiál predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000.
Východiská zostavenia návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000 zohľadňujú doterajšie plnenie štátneho rozpočtu v roku 1999, zámery na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky" a opatrenia prijaté v "Stratégii urýchlenia reforiem" (program ozdravenia).
Po prerokovaní materiálu na úrovni vlády, resp. jej poradných orgánov a schválení navrhovaných postupov, pristúpi ministerstvo financií k dopracovaniu východísk, upresneniu kvantifikácií a rozpracovaní návrhov limitov výdavkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 1999.
Stav rozpočtového hospodárenia na začiatku mesiaca august potvrdzuje, že príjmy štátneho rozpočtu sa priebežne nenapĺňajú. Súčasne vznikla potreba realizovať viaceré mimoriadne aktuálne výdavky.
Na základe rozhodnutia vlády, bude možné rozhodnúť o použití časti výdavkov, ktoré sa získajú ich viazaním. Prioritne sa navrhujú kryť najmä výdavky súvisiace s krytím škôd v dôsledku opakujúcich sa povodní.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Koncepciu rozvoja kapitálového trhu v Slovenskej republike.
Predložený návrh koncepcie nadväzuje na materiál "Priebežná správa o dosiahnutých cieľoch a plnení úloh stanovených v Koncepcii rozvoja kapitálového trhu v Slovenskej republike za rok 1998", ktorá obsahuje vyhodnotenie plnenia úloh z doteraz platnej koncepcie rozvoja kapitálového trhu schválenej vládou SR v roku 1997.
Vláda SR si pri formulovaní cieľov v oblasti kapitálového trhu v programovom vyhlásení stanovila úlohu dosiahnuť sfunkčnenie kapitálového trhu, obnoviť dôveru investorov a prispôsobiť slovenský kapitálový trh požiadavkám na plné členstvo v OECD a EÚ. Návrh na postupnosť krokov tejto reformy, vrátane konkrétnych opatrení, je obsiahnutý v predloženom materiáli.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládami Belgického kráľovstva, Luxemburského veľkovojvodstva a Holandského kráľovstva na jednej strane a vládou Slovenskej republiky na druhej strane o readmisii osôb v nezákonnom postavení.
Dohoda je ďalším krokom pri vytváraní komplexného zmluvného systému SR so štátmi EÚ pri riešení otázok súvisiacich so zabránením prílivu migrantov neoprávnene vstupujúcich na územie štátov zmluvných strán a zdržiavajúcich sa na tomto území.
Materiál predložili minister vnútra Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál "Harmonogram zahraničných pracovných ciest a zahraničných prijatí ústavných činiteľov Slovenskej republiky" na obdobie júl 1999 - marec 2000.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o vyhodnotení tvorby a pravidiel pre použitie správneho fondu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ďalších zdravotných poisťovní a návrhu príslušných opatrení v oblasti legislatívy a výkonu štátneho dozoru.
Správu predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č.1 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 1999.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Národný program ochrany starších ľudí. Vláda SR uložila ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR trvale uplatňovať zásady a princípy Národného programu ochrany starších ľudí v jej pôsobnosti pri viazanosti princípmi OSN pre starších ľudí.
Národný program ochrany starších ľudí predstavuje prezentáciu vládnej politiky vo vzťahu k starším občanom a je jednou z aktivít SR v rámci Medzinárodného roka starších ľudí. Vládna politika vo vzťahu k starším občanom vychádza z podpory princípov OSN pre starších ľudí, a to princípov nezávislosti, starostlivosti, sebarealizácie a dôstojnosti.
Materiál predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o finančnej situácii verejných fondov za rok 1998.
Uvedená informácia predstavuje komplexný pohľad na vývoj a stav zdrojov a potrieb systému povinného zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a poistenia v nezamestnanosti od jeho vzniku až do roku 1998.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o finančnej situácii verejných fondov za 1. štvrťrok 1999.
Uvedená informácia predstavuje komplexný pohľad na vývoj a stav zdrojov a potrieb systému povinného zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a poistenia v nezamestnanosti v rokoch 1994 - 1998 a za 1. štvrťrok 1999.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Záznam o vývoji ("track record") v oblasti priamych zahraničných investícií.
Cieľom materiálu je podať informatívnu správu o vývoji v predmetnej oblasti ako aj poukázať na význam priamych zahraničných investícií pre ekonomiku, ktorá je kapitálovo poddimenzovaná s nízkou likviditou.
Zvýšenie prílevu PZI je potrebným predpokladom riešenia makroekonomickej nerovnováhy a úspešného napredovania reštrukturalizácie podnikového sektora v smere zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila materiál "Základný dokument zdôvodňujúci zavedenie dovoznej prirážky Slovenskou republikou pre rokovanie vo Výbore pre platobné bilancie Svetovej obchodnej organizácie".
Predložený materiál predstavuje základnú smernicu a mandát, podľa ktorého bude delegácia SR obhajovať zavedenie dovoznej prirážky na zasadnutí Výboru pre platobné bilancie.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 68/1999 zo dňa 27. januára 1999 k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s "Návrhom na zriadenie Rady vlády pre rozvoj malého a stredného podnikania", ktorý bol predložený na rokovanie vlády ako iniciatívny materiál.
Vláda SR schválila Štatút, ktorý určuje postavenie Rady vlády, zloženie Rady vlády, zásady činnosti, rokovanie Rady vlády, úhradu výdavkov a záverečné ustanovenie, ktoré hovorí, že Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vo vláde. Predsedu Rady vlády bude vykonávať minister hospodárstva.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Cieľom tejto zmluvy je vytvoriť právny priestor pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia môže byť riešené len uzatvorením medzinárodnej zmluvy a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením zmluvy bude právo na daň z jednotlivých zdrojov rozdelené objektívne medzi Slovenskú republiku a Austráliu.
Uzatvorenie zmluvy a jej vykonávanie prispeje k prehĺbeniu hospodárskej spolupráce s Austráliou a rozvoju vzájomných obchodných vzťahov, ktoré zodpovedajú novým ekonomickým podmienkám.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zdravotným poisťovniam v II. polroku 1999.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a odložila z rokovania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov.
Návrh rieši dva základné okruhy problémov: posilnenie kompetencií samosprávnych školských orgánov a ďalej predpokladá zriadenie Štátnej školskej inšpekcie ako orgánu štátnej správy v školstve. Štátna školská inšpekcia je vo svojej činnosti nezávislá, riadi sa len zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na riešenie krízovej situácie v školstve - úhrada neuhradených faktúr v kapitolách krajských úradov.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 11. augusta 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.